Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6852 (“U početku je bila Riječ…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6852, 15 Lipanj 1957

“U POČETKU JE BILA RIJEČ…”

U početku je bila Riječ i Riječ će postojati za cijelu vječnost. Riječ je emanacija/izljev Moje ljubavi; ona je Moja veza sa svakom tvorevinom koja se, budući je svjesna svojeg postojanja, žudi ujediniti sa Mnom… Jer jedino ta žudnja, volja čuti Mene, će rezultirati u sposobnosti bića da se osjeti dodirnutim od strane snage ljubavi koja je inherentna (= ono što je sastavni dio nečega) Riječi. Riječ biću daje dokaz o drugom biću, Koje mu tako govori… Riječ je emanirala iz Mene kada je suština bića iz unutar Mene ušla u život. Ja Sam suštini bića dao sposobnost percipirati nešto unutar sebe što ga je proželo kao Riječ… kao formulirana misao… a što je demonstriralo prisutnost drugog bića koje je željelo komunicirati…

Jedino je ‘stvoreno’ biće trebalo Moju Riječ i prema tome je rečeno ‘U početku je bila Riječ’…. Ja Osobno Sam postojao od vječnosti, ali sve dok nijedno drugo duhovno biće nije postojalo osim Mene nije bilo nužno izgovoriti Moju Riječ; međutim, Ja Sam namjeravao govoriti stvorenom duhovnom biću kako bi pojačao njegovo blaženstvo. Ono Me je bilo nesposobno vidjeti ali Ja Sam želio da Me čuje, ono je trebalo biti u stanju (po)dijeliti Moje misli, koje su prema tome zvučale kao ‘Riječi’ unutar njega i koje su, zauzvrat, stimulirale to samo duhovno biće razmišljati, da slobodno koristi svoju mentalnu sposobnost i svoju volju… jer ja Sam eksternalizirao (= postavio ‘izvan’ Sebe) biće da bude neovisno, ali ono je također trebalo biti sposobno ostati u neprestanom kontaktu sa Mnom kroz izmjenu misli, koje su sebe izražavale kroz ‘Riječ’. Bio Sam ispunjen sa neopisivom ljubavlju kada Sam stvorio bića na Svoju sliku i poticaj da Sebe saopćim/dam tim bićima Me motivirao govoriti im i reći im o Mojoj ljubavi spram njih. Čineći tako oni sami su također osjetili vezu sa Bićem, Koje ih je ljubilo u izobilju… Na taj način je Moja ljubav utjecala u ta bića u obliku Moje Riječi, i oni su također bili sposobni odgovoriti/odazvati se na Moju ljubav jer bili su proizvodi Moje ljubavi, oni su stoga sami bili ‘ljubav’ u njihovoj temeljnoj prirodi… Oni su također mogli razumjeti i odgovoriti na Moju Riječ. Bili su jednako tako sposobni komunicirati jedno sa drugim putem Riječi… ali ovo se uvijek sastojalo od misli koje su najprije od Mene pritjecale k njima u obliku Moje Riječi… Jer Riječ je proizašla iz Mene, pošto Sam Ja Osobno Riječ od vječnosti… snaga što stvara sve, Koja je u Sebi ljubav… 

I Riječ će postojati vječno… Ja Sam vječan… Riječ je imala početak ali ona će ostati zauvijek pošto Moja stvorena duhovna suština ne može prestati postojati. Otud ću Ja vječno govoriti in a taj način oduševljavati (u smislu ‘pružati mu užitak’) ovo duhovno biće, baš kao što će snaga Moje ljubavi pritjecati duhovnom biću dodirujući ga tako i pružajući mu užitak u obliku Moje Riječi. Ja Osobno Sam Riječ, i Ja dajem dokaz o Sebi Mojim živim tvorevinama kroz Riječ. Oni Me mogu čuti čak ako i nisu u stanju vidjeti Me, i mogu osjetiti da im Ja Osobno govorim… njihov Bog i Stvoritelj od vječnosti, Čija beskrajna Očeva ljubav sebe izražava na način koji ovjerava vezu između Stvoritelja i stvaranja, između Oca i Njegovog djeteta. A Riječ će zvučati za cijelu vječnost pošto ljubav prema stvaranju/stvorenom ne može prestati, i posljedično tome će stvaranje/stvoreno uvijek doživjeti ovu ljubav…

Ja ću uvijek govoriti Mojoj djeci, Ja ću proglašavati Moju Riječ kroz vječnost, Ja neću jedino govoriti svjetlosnim duhovnim bićima, govoriti ću također ljudima na Zemlji, koji još jako malo znaju o beskrajnoj ljubavi Oca spram Njegove djece… U tom slučaju ću se okoristiti osobom koja Mi se dobrovoljno pridruži i na taj način mi služi kao instrument… Jer svi ljudi trebaju znati kako postojim, i oni će također imati dokaz tome u obliku Moje Riječi, izrazitom (= u smislu, ‘ono što je izvanredne vrijednosti’) Božanskom zračenju ljubavi… Međutim, da li oni sebi dozvoljavaju da im se obratim, da li Moja Riječ dotiče njihova srca, to je uvijek rezultat dobre volje, koju ne želim zadobiti na silu… Ali svatko tko je dobre volje će također prepoznati Mene Osobno u Riječi, i svatko tko sebi svjesno dozvoli da mu se obratim je također primio Moju iluminaciju ljubavi koja nikad neće ostati bez učinka… I blažen je onaj koji svjesno dozvoli sebi da mu govorim… Jer on će ući u sferu Moje ljubavi dobrovoljno, i onda će mu Moja ljubav neprestano pritjecati, i ponovno će postići stanje kada će Me uvijek i zauvijek čuti i pošto se još jednom iskreno sjedinio sa Mnom.

AMEN

Spread the Truth