Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3803 (Podređivanje volje… Natprirodna sila…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3803, 17 Lipnja 1946

PODREĐIVANJE VOLJE …. NATPRIRODNA SILA ….

Natprirodna sila stoji vam na raspolaganju ako Moju volju učinite vašom vlastitom. Tad Ja djelujem u vama, čak i stvari koje nadilaze vaše prirodne sposobnosti. Ali kako mora biti uređena vaša volja da bi se potpuno izjednačila s Mojom? …. Vi više ne smijete htjeti ništa što je u suprotnosti s Mojim zakonom od vječnosti, što je protiv Božanskog reda, koji jedino u sebi nosi Moju volju …. Vi morate dakle biti tako zainteresirani za Moju volju, neprestano morate činiti ono što od vas želim, tj. ispunjavati Moju zapovijed Ljubavi …. 

Jer u Ljubavi je utemeljen Moj zakon od vječnosti, Ljubav pokreće Moju volju, Ljubav je Moja izvorna supstanca, Ljubav je sila koja održava sve …. a Moja volja može uvijek biti jedino to da vam zakon Ljubavi bude temeljnim principom, a tad ste i u potpunom posjedu snage iz Mene, Koji u Sebi jesam Ljubav. I onda možete i djelovati neograničeno, možete činiti stvari koje čisto ljudski nisu moguće, no koje su snagom Ljubavi izvodive za svakog čovjeka koji se postavio pod Moj zakon.

Stoga se trudite vaše biće potpuno pretvoriti u Ljubav, i tad vašem djelovanju ništa više neće biti nedostižno. Moći ćete zapovijedati ljudima i životinjama, elementima prirode, jer uvijek vas pokreće Moja volja, a Mojoj volji i Mojoj sili ništa nije nemoguće. Tad ste oslobođeni sve odgovornosti, jer kad vama vlada Moja volja pošto ste Mi se dobrovoljno podložili, djelujete s njom u skladu, i što god onda činite, mora biti pravo i Meni ugodno. Tako da možete biti izuzetno moćni već na Zemlji, pošto neprestano možete prisvajati Moju silu ako ste iste volje sa Mnom, i onda ćete od Duha u vama biti poticani na ovo ili ono razmišljanje i djelovanje.

I moći ćete činiti što želite, jer tad mislite i djelujete sa Mnom i s Mojom silom. Biti ćete sposobni otklanjati patnju i nevolje, ako vas nagoni Ljubav za pomaganjem bližnjima, i moći ćete zapovijedati elementima, liječiti bolesne i činiti čudesa svih vrsta, jer samo je Moja snaga to što se onda izražava kroz vas, i s Mojom silom vama ništa nije nemoguće. Ja dakle želim da se vaša volja potpuno podredi Mojoj, tako da onda više ne možete htjeti ništa drugo nego (što želim) Ja i onda mogu djelovati kroz vas ….

AMEN

Spread the Truth