Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3582 (Zauzimanje od strane bližnjih…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3582, 20 Studeni 1945

ZAUZIMANJE OD STRANE BLIŽNJIH…

Kako je ne-mudro zaobilaziti direktnu vezu s Bogom i želiti se po-služiti čovjekom čija molitva bi nam trebala koristiti. Bog cijeni jedino molitvu koja Mu biva upućena u najdubljoj Ljubavi prema bližnjemu, i tad snaga Ljubavi služi onome koji je potrebit. Ali svaka druga molitva je uzaludna. U Njegovoj samilosnoj Ljubavi Bog na čovjeka šalje patnju i muku kako bi ga pokrenuo da mu se povjeri bez granice, kako bi ga pokrenuo da uspostavi istinski odnos djeteta prema Ocu, jer tek onda snaga božanske Ljubavi može dotaći srce čovjeka i njegovoj duši biva pomognuto putem tog dotoka snage, kako bi duhovno napredovao.

Ako se zaobiđe ta (direktna) iskrena veza, dotok snage samo je neznatan i zajamčen je jedino kad zauzimanje za bližnjega dolazi iz srca koje ljubi …. inače čovjek ostaje potpuno bez snage i duša mu mora oskudijevati. Nikada čovjek namjesto svoga bližnjega ne može postići preobrazbu bića, već čovjek sam mora biti aktivan, on sam mora svoju volju usmjeriti Bogu i s Njim uspostaviti vezu kako bi mogao primiti snagu. Ljubavno zauzimanje je za njega korisno samo da bi mu se dostavila snaga koja uzdiže njegovu oslabljenu volju …. kako bi on dakle putem zauzimanja primio snagu da se sam okrene Bogu.

Ovaj dotok snage rezultat je Ljubavi bližnjega; ali bez Ljubavi svaka molitva je uzaludna, jer jedino će duboka Ljubav postići da se molitva u duhu i u Istini uzdigne Bogu, te tada i ima uspjeha. Bog zahtijeva vezu s Njime, koju svaki čovjek može uspostaviti, ako to želi. Tko se oslanja na molitvu drugoga, njegova volja Bogu još ne važi, tako da će i ta molitva biti bez učinka. Čovjek jednim iskrenim uzdahom može postići daleko više nego što može postići duga molitva kojoj nedostaje ta iskrenost, kao što mu i iskrena pomisao na Boga donosi više snage nego molitva zauzimanja drugih ljudi. No, Bog vrednuje stupanj Ljubavi onoga koji se moli za svog bližnjega, jer je uvijek Ljubav to što daje snagu tako da ni zauzimanje u Ljubavi ne ostaje bez učinka.

I radi toga uvijek iznova čovjeka zadesi velika muka i gorka nevolja, pošto ne treba zaboraviti Onoga Koji mu jedino može pomoći, jer treba uspostaviti ispravan odnos koji mu jedini jamči dostavu snage od Boga, i jer on sam se mora aktivirati kako bi mogao postići uspjeh za svoju dušu. A to ljudi ne trebaju zaboraviti; njihov bližnji za njih ne može preuzeti odgovornost, svatko je osobno za sebe odgovoran i stoga sam na sebi mora raditi …. a ljudi tu djelatnost mogu izvesti jedino uz pomoć Boga, Kojega u iskrenoj molitvi moraju zamoliti za snagu i Ljubavi punu skrb, kako bi postigli svoj cilj, kako bi im duše sazrijele na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth