Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

3517 (Božje djelovanje u čovjeku… Snaga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3517, 18 i 19 Kolovoza 1945

BOŽJE DJELOVANJE U ČOVJEKU… SNAGA…

Čovjek mora biti spreman odreći se svega, želi li potpuno primiti Snagu od Boga, želi li joj omogućiti da u svoj punini utječe u njega i da putem toga može činiti nadnaravne stvari. Tko se odrekne svega, tko je svoje srce potpuno odvezao od zemaljskih dobara, od svijeta i njegovih čari, taj je nadvladao samoljublje, i njegova Ljubav može biti samo prava, Ljubav prema bližnjemu i time prema Bogu, i on će neprekidno biti aktivan u djelima Ljubavi, on će time stupati u najužu vezu s Bogom i moći će neposredno primati Njegovo zračenje. Jer više ne postoji prepreka, njegova volja je usmjerena k (naklonjena) Bogu, i njegovi postupci u skladu su sa Božjom voljom ….

Odvezati se od svijeta znači sjediniti se s Bogom …. no do tog odvajanja se moralo doći kao prvo, prije nego se čovjek bez otpora otvori za dotok Snage iz Boga …. Volja za tim mora biti dokazana putem djela, jer volja za sjedinjenjem može postojati i kod još mlakih, svijetu naklonjenih ljudi, no ona mora biti ostvarena putem ozbiljnog nadvladavanja onoga što se čovjeku zemaljski čini kao poželjno. A tada on prima više nego je žrtvovao, jer zračenje Snage iz Boga beskrajno će ga usreći(va)ti, on će se u potpunom posjedu Snage iz Boga nositi sa zemaljskim životom no u prvom redu će voditi duhovni život i raspolagati će blagom koje njegovom životu daju bogati sadržaj a koje on nikad više ne želi propustiti i koje ga potiče na neprestanu aktivnost u Ljubavi.

Doći će u posjed znanja koje svoje porijeklo ima u Bogu i stoga je najčišća Istina; stajat će visoko u spoznaji i ona će ga činiti slobodnim i sretnim. On više neće znati za slabost, za strah i tjeskobu, jer snaga iz Boga ne dozvoljava da se ove ikad više pojave, a njegovo neprestano nastojanje biti će da ispunjava Božju volju, da Mu služi, te da bližnjemu pomogne na Zemlji doći do iste te blaženosti  koja je njemu dana. A Snaga iz Boga će ga i osposobljavati da čini stvari koje su izvanredne i koje nadilaze snagu i mogućnosti čovjeka …. Njegova volja dostići će takvu snagu da on može sve sa vjerom u tu u njemu djelujuću Snagu Boga ….

Kad u njemu samom više nema prepreke za dotok Božje Snage, onda nema ni granice za djelovanje Iste, jer tad je Bog taj koji u njemu djeluje i volja čovjeka tad će biti i Volja Boga jer je došlo do sjedinjenja s Bogom. Neprekidno nesebično Ljubavno djelovanje i bezrezervno odustajanje od zemaljskih težnji čovjeku na Zemlji donosi sjedinjenje s Bogom, pa tada i Božja Ljubav u čovjeku djeluje očigledno i neizmjerno ga obdaruje duhovnim blagom …. dostavom Božanske Riječi, Koja je kao neposredno zračenje Boga najveći izvor Snage na kojem se on (čovjek) može snažiti i osvježavati ….

(19 Kolovoz 1945) Sam Bog djeluje u njemu …. i čovjek tad mora biti pun snage i moći …. njegova volja provoditi će samo ono što je Božja volja, i Božja volja prelazit će u djelo kroz čovjeka koji stoji u Božjoj Snazi. No njegovoj okolini to se čini natprirodno, pošto oni u sebi ne osjećaju Snagu Boga, niti za Njeno djelovanje imaju razumijevanja. No kad bi i sami nadvladali zemaljsku materiju, kad bi se isto htjeli odvojiti od nje, iste stvari bi im bile mogućne i proces neobičnog djelovanja putem ljudi bi bio objašnjiv, jer sa Snagom čovjeku istovremeno pritječe i Svjetlo, znanje o duhovnom djelovanju.

Svjetlo i Snaga jedno su, i stoga onome koji je u znanju ništa ne izgleda natprirodno, nego samo kao povišeni stupanj duhovnog napretka. On zna da je sve nesavršeno bez Snage i Svjetla, a da je onaj koji ozbiljno stremi prema usavršavanju i sudionik u Snazi i Svjetlu i da se on stupanj po stupanj razvija prema gore. I stoga će čovjek koji je u znanju izgubiti i sav strah pred svijetom, pošto zna da je u intimnoj svezi sa Bogom i da Njegovu Snagu u svakom trenutku može zatražiti a time je imun na napade od strane svijeta, sve do trenutka koji mu je Božja Volja odredila za njegov tjelesni kraj. I stoga se on ne plaši nikoga, no može izazvati strah svojoj okolini, koji su bez znanja zatečeni njegovom Snagom i Silom. 

Kao onaj koji je prevladao materiju, od njega otpada svaki okov materije, on je u duhovnoj slobodi, a to znači i moć nad materijom, pošto je ona podređena Volji Božjoj, koja se izražava u čovjeku koji je prožet Silom. Bog djeluje u njemu …. a to što se može potpuno prepustiti djelovanju Boga i neprestano biti aktivan po Njegovoj Volji …. to stanje čovjeka mora biti blaženost. On će svoju volju koristiti samo za djelovanje u Ljubavi, kako bi ljude uputio na Ljubav Božju koja dostavlja divan dar čovjeku koji se s Njim sjedinjuje, koji nadvladava materiju i time čini da u njega nesmetano utječe Snaga iz Boga kroz neprestano djelovanje u Ljubavi ….

On će čovjeka upućivati na Snagu Ljubavi Koja se sad izražava na očigledan način, on će ih uvoditi u tajne Snage i Moći Božanske Riječi, koja odgaja u Ljubav i upućuje ka Bogu …. On će čovjeku objasniti njegov zemaljski zadatak i truditi se ljude pokrenuti na to da se oslobode od materije, koja je bezvrijedna i prolazna, kako bi mogli primiti duhovna dobra …. kako bi se i u njima izrazila Snaga Božja …. kako bi Sâm Bog mogao djelovati u njima ….

AMEN

Spread the Truth