Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

3190b (Istina nadahnutih Objava… Medijstva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3190b, 15 Srpanj 1944

ISTINA NADAHNUTIH OBJAVA… MEDIJSTVA…


Znanosti je skriveno ono što Božji Duh otkriva, zbog čega darovi Duha niti ne mogu biti prihvaćeni školski, nego kada čovjek moli za djelovanje Duha, a ovaj mu se objavljuje kroz one koji bi trebali biti aktivni podučavajući na Zemlji u Božje Ime, koji su od Njega pozvani da prošire duhovno znanje koje su direktno od Njega primili. No, iz toga proizlazi da sva Istina ima svoje ishodište u Bogu, da ne može biti ponuđena ljudima na nijedan drugi način, da stoga svatko tko želi biti u Istini, mora biti posredno ili neposredno podučen od Duha Božjega. Također je očigledno da svakom izvoru mora najprije biti provjereno porijeklo, prije nego se on prizna, i čovjek može crpiti iz njega. Božje djelovanje mora biti besprijekorno (bez prigovora) ustanovljeno, da bi se posredovano duhovno znanje sada moglo zastupati kao Čista Istina. Ako ovo porijeklo nije dokazano, onda znanje može biti priznato jedino ako se savršeno slaže sa Božjom Riječi, koju On Osobno dovodi izravno na Zemlju, kroz unutarnju Riječ. Jer, ne može nikada Čista Istina izvorno doći izvana, ona mora biti od Boga Osobno postavljena u srce onoga koji je iskreno žudi i ponizno moli Boga za spoznaju. Ona mora biti rođena iz njega samoga, odnosno, mora se obznaniti duhovna iskra u čovjeku, koja ne može pogriješiti, jer je udio Božjeg Duha, Koji je Sama Istina. I stoga je dan točan znak prepoznavanja, na kojem se uvijek treba temeljiti provjera duhovnog znanja, jer Bog na Zemlju uvijek i svugdje dovodi Svoju Riječ, koja će biti dostavljena onima koji ozbiljno žude za Istinom; tražitelji će uvijek biti vođeni putem, tako da oni mogu primiti znanje od Božje Riječi dovedene direktno na Zemlju, što oni sada moraju također provjeriti, kao sve što im je ponuđeno kao duhovno znanje. A onaj koji zaista teži Istini, će ju također prepoznati kao Božju Riječ, jer Riječ govori sama za sebe, jer dotiče njegovo srce i oživljava njegovu vjeru snagom, i također ga nagoni da ju prihvati kao Božje djelovanje. Ali, tek rijetko tražitelji idu direktnim putem prema Bogu, tek rijetko je njihova vjera toliko jaka da Ga oni prizivlju za prosvjetljenje duha, za sposobnost da prepoznaju Istinu. I stoga se poduzimaju toliki mnogi drugi putevi, koji doduše također imaju isti cilj, odnosno, svi oni koji ih poduzimaju imaju volju da prepoznaju što je ispravno, ali im nedostaje zazivanje Boga Osobno, kao Darivatelja Istine, za Njegovu pomoć i Njegovo vodstvo, a ako to čine, ne čekaju Njegov odgovor, u obliku u kojem im ga On želi prenijeti, nego oni sami nastoje prodrijeti u duhovno kraljevstvo, dok ne obraćaju pažnju na Zakone koje je dao Bog… dok ne slušaju svjesno, nego vjeruju da mogu primiti nesvjesno, što ima za posljedicu to da im se mogu objaviti zrela i nezrela duhovna bića, kojima takvo očitovanje nije zabranjeno od strane Boga. A ovisi o volji čovjeka koja će bića iskoristiti njima predanu volju za objave duhovne prirode. Često ne postoji svjesna želja za obmanjivanjem od strane duhovnih bića, nego vlastito neznanje, međutim, za bića je to dobrodošla prilika da obuzmu jednu slabu volju da bi ljudima mogli prenijeti njihovo nedostatno znanje, budući da ovim bićima još nije u onostranom odobrena aktivnost podučavanja. Čim se jedno zrelo biće, koje stoji u spoznaji, očituje na ovaj način, ukazivat će ljudima jedino na djelovanje Duha, prenosit će im Istinu koja mora imati za cilj obučiti ljude direktnom prihvaćanju Božanske Riječi, Njegovih poduka, kroz njegov duh. Ali nije spriječeno da se i druga bića približe ljudima, čim ovi ne slijede upute da dospiju do Čiste Istine. Jer onda ljudi jedino žele slušati, bez da sami postanu aktivni; ne ispunjaju uvjete pod kojima je njima ponuđena Istina, i posljedično također moraju očekivati da padnu žrtvama lutajućih bića, premda Bog uzima u obzir žudnju za Istinom svakog pojedinca, tako da u svojoj duši  ne trpi štetu onaj čovjek koji je u dubokoj žudnji za Bogom, i njemu je stoga također osigurano (proviđeno) u skladu sa ovom žudnjom. Ali, gdje su mnogi zajedno, ne susreće se jednako nastojanje i žudnja za Istinom, te su također odgovarajuća i bića koja se izražavaju, koja svakom čovjeku nose naplatu, i žele nametnuti vlastito mišljenje onima koji su istog stupnja zrelosti i koji svojim mislima daju isti smjer, jer volja pojedinih ljudi također određuje duhovna bića koja im se približavaju. A Objave koje stižu na Zemlju od tih bića, kroz čovjeka koji im je predao svoju volju, mogu biti prožete (pomiješane) sa zabludom, jer biće koje daje, još samo ne stoji potpuno u Istini, ali želi biti aktivno, što mu sada postaje moguće kroz čovjeka koji odustaje od svoje volje, i stupanj zrelosti slušatelja koji opet, kroz njihov duhovni stav, kroz njihov stupanj žudnje za Istinom, također određuje i vrstu komunikacije. Kako se ovi ne mogu u potpunosti osloboditi pogrešnog gledišta, u njihovu blizinu se uvijek iznova naguravaju bića koja imaju jednako nesavršeno ili krivo znanje, jer ovi traže objekte kojima mogu prenijeti njihovo duhovno znanje, a uvijek će volja čovjeka odlučiti koliko daleko on hoda u Istini. Stoga je potrebno ići jedinim sigurnim putem, da se stigne do Istine… iskrenom molitvom Bogu za dovođenje ove, življenjem u Ljubavi i potpunom prepuštanju jedino Božjoj Ljubavi, koja uistinu neće ostaviti neuslišanu njegovu molitvu… Ali, sad čovjek mora svjesno u sebi osluškivati, on također mora obraćati pažnju na sve što mu pristupa izvana, ali uvijek dopustiti govoriti glasu svoga srca, koji ga upozorava da ne prihvati nešto neistinito i nagoni ga da prihvati ono što mu Bog dovodi kroz bližnje, ako on sam nije u stanju čuti izravan odgovor od Boga. Ali, stalno vježbanje (treniranje) ga vodi do cilja… on će biti podučen iznutra, kroz svoj duh, i to u svu Istinu… Čak i obmanjujuće objave iz onostranog kraljevstva, primljene u nesvjesnom stanju, mogu dakle biti od vrijednosti ukoliko potiču čovjeka na misaonu aktivnost, da poveća svoju žudnju za Istinom i da dakle onda svjesno traži povezivanje sa svjetlosnim bićima, koja mu sada vjerno pomažu, ako je njegova volja dobra. Ali, uvijek treba primjenjivati zapovijed: „Sve provjeravajte, najbolje zadržite…“ Želite li imati jamstvo za Čistu Istinu, onda se potpuno predajte Bogu i Njega molite za to, i On će poslati Svojega Duha onima koji Ga za to mole… I tako će vam uvijek biti ponuđena mogućnost da prisvojite Istinu, ali kritički provjeravajte izvore, i to kritičnije ako ono što vam je ponuđeno sa više strana, odstupa jedno od drugoga… Budući da se Božja Istina mora uvijek i stalno podudarati (slagati), gdje god je ponuđena ljudima. A svaka drugačija poduka je povod da vas potakne na razmišljanje i misaono se pozabavite time. A ako pri tom tražite Boga za pomoć, On će ispravno voditi vaše misli, znat ćete što možete prihvatiti kao Istinu, a što odbaciti kao zabludu.

AMEN

Spread the Truth