Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

6279 (Odvojenost – nesreća… “Dođite k Meni svi…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6279, 8 Lipanj 1955

ODVOJENOST – NESREĆA… “DOĐITE K MENI SVI…”

(Matej 11:28)

Vi se još vječnostima možete držati odvojenima od Mene, ali onda ste vi također vječnostima nesretni, jer vas Moja Ljubav ne može usrećiti. Vi st onda odvojeni od Mene, usamljeni i izloženi snagama koje su Meni neprijateljski raspoložene, i vi onda sebe također postavljate neprijateljski prema Meni, te Me sve više sprječavate da djelujem usrećujuće na vas… Vi morate stalno pokušavati smanjiti udaljenost od Mene… Inače se ne može postići promjena vašeg nesretnog stanja, budući Moja blizina također jamči blaženu sreću. No, da bi Meni stremili, vi Mene najprije morate upoznati, jer sam vam Ja postao stran kroz veliku udaljenost od Mene, i jer su sve neprijateljske snage tako zatamnile vaš duh, da Me vi više ne možete prepoznati. Tako vam Ja moram otkriti Sebe kroz Moju Riječ… Vi morate kroz Riječ biti obaviješteni o Jednom nadasve mudrom, moćnom i Ljubav-nom Ocu, Koji je s vama u najužoj vezi… tek onda se vi možete slobodno odlučiti da li vi želite s Ovim Ocem stupiti u vezu… Ja se vama ljudima moram tako otkriti, da se u vama može pojaviti žudnja da Mi se približite, i tek onda vi možete pustiti da vaša volja postane aktivna, i čini ono što Ja tražim, da premosti udaljenost od Mene… vi morate vršiti Moje zapovijedi Ljubavi, koje će vas sjediniti sa Vječnom Ljubavlju… Ja kažem svima: „Dođite k Meni, vi koji ste umorni i opterećeni…“, jer umorni i opterećeni su svi koji još nisu sa Mnom, i sve njih Ja pozivam… Slijedite Mene i dođite… i vi ćete također poboljšati stanje, koje je vaša sudbina kao posljedica vaše udaljenosti od Mene… Jer onda vas Moja Ljubav-na zraka može doseći. Ja vas onda iznova prihvaćam, kao što Otac prihvaća Svoje dijete… i Ja vam dajem ono što vi nužno trebate: Ljubav-no svjetlo i snagu… A vi sve možete od Mene primiti, no tek onda kada vi sami dođete k Meni, i molećivo ispružite vaše ruke Meni, da ih Ja napunim… Ja vas ne mogu opskrbiti ako se vi odvraćate od Mene, jer Moja Ljubav-na snaga djeluje samo u otvorenim srcima. Ipak, Ja želim znati da ste blaženi… vi ste Moja stvorenja, i to ćete ostati, ali Mojom djecom vi možete postati tek onda kada vi dobrovoljno stremite Meni, kada dopustite da vas prosvijetli (prožme, zrači kroz vas) Moja Ljubav-na snaga, i tako vas ispuni, da vi u potpunosti uđete u Moju volju… No onda je kraj svakoj slabosti i manjkavosti i svoj nevolji… Onda vas preplavljuje svjetlo i snaga, i vi ste blaženo sretni, jer ste vi u Mojoj blizini, vi ste prisno (duboko, iskreno, srdačno) povezani sa Mnom, i više ne stojite izvan Mene… Jer vi ste što ste bili od početka: bića puna svjetla i snage, koja djeluju u istoj volji sa Mnom, te stvaraju u duhovnom kraljevstvu, i neopisivo su blažena.

AMEN

Spread the Truth