Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6236 (Odgovornost pred Božjom sudačkom stolicom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6236, 12 Travanj 1955

ODGOVORNOST PRED BOŽJOM SUDAČKOM STOLICOM…

Jednog dana ćete svi vi morati sebe opravdati pred Božjom sudačkom stolicom… pobrinite se da možete stupiti pred Njega bez straha i drhtavice; pobrinite se da ćete biti prihvatljivi (ili ‘zadovoljavajući’) u Božjim očima tako da možete dijeliti Njegovo kraljevstvo sa Njime… Ovo je ozbiljna opomena, jer vi ćete to uvelike zažaliti jednog dana, ako sebe zaniječete podrediti Njegovim zapovijedima (Matej 22:36-40; Marko 12:29-31), ako ne obratite pažnju na Njegovu volju na Zemlji i onda shvatite posljedice vaše ravnodušnosti i protivljenja. Za sada svi vi još imate mogućnost promijeniti se ako ne živite na ispravan način, ako ne marite za Božju volju, vaš zemaljski zadatak vam je i dalje neprestano ukazivan, Riječ Božja vam je i dalje učinjena pristupačnom i Njegova moć vam je opet i iznova otkrivena kroz svakojake vrste događaja… Vi se i dalje možete promijeniti ako to ozbiljno želite… Međutim, jednom kada je došao vaš čas, kada ste opozvani sa ovog svijeta, onda je čas vaše odgovornosti također došao, i vi više nećete biti sposobni poništiti niti nadoknaditi što ste napravili ili zanemarili učiniti tijekom vašeg zemaljskog života, onda ćete biti suđeni sukladno pravednosti i pravdi, onda će svi vaši grijesi biti otkriveni i vi ćete sebe prepoznati… jer onda ćete živjeti u tami i pronaći sebe u bijednom stanju… kojeg ste, međutim, vi stvorili sami za sebe kroz vaš način života na Zemlji… Ne živite nepromišljeno iz dana u dan, uzmite u obzir činjenicu da vam je bilo jedino dozvoljeno utjeloviti sebe na Zemlji poradi svrhe, da vi niste proizvoljno došli u postojanje kao hir Stvoritelja… da vam je bio dan cilj i da ovaj cilj može biti ostvaren jedino ako sebe podredite Božjoj volji, ako sebe prilagodite Božanskom redu… ako radite na unapređivanju sebe samih, tako da će sve što je napustilo red živjeti iznova u vječnom redu… kada vi, koji ste nesavršeni, sebe oblikujete iznova u savršenstvo time što ćete ispunjavati Božanske Zapovijedi, koje zahtjevaju Ljubav spram Njega i vašeg bližnjega. Bog vam je dao ove Zapovijedi budući ste bili lišeni Ljubavi koja je, međutim, sažetak Božanskog reda… On vam ih je dao kao vodeći princip za vaš život na Zemlji, sukladno kojem vi prema tome možete upravljati sebe u životu… Jedino ispunjenje ovih zapovijedi je Njegova volja… koju On ipet i iznova proglašava kroz Njegovu Riječ… Time, slušajte Njegovu Riječ i pokušajte ju ispuniti time što ćete jedino uvijek ostvarivati djela Ljubavi kako bi se na taj način uvijek približili Njemu. Onda se doista ne morate bojati dana Suda, onda ćete biti u stanju istupiti pred Božju sudačku stolicu, pred Njegove oči, i On će biti uvelike zadovoljan sa vama… čas odlaska sa ove Zemlje će također biti čas vašeg iskupljenja i vi ćete biti u stanju ući u duhovno carstvo u slobodnom i neopterećenom stanju… Poslušajte Moju opomenu koja vam odjekuje odgore, ne budite malodušni i ravnodušni budući smatrate kako je dan umiranja još daleko… Pokorite se Njegovoj volji i prilagodite joj se… živite u Ljubavi, budući ćete onda živjeti u i sa Bogom (1 Ivanova 4:16) i jednog dana ćete biti prihvaćeni u Njegovo kraljevstvo, gdje Ljubav jedina vlada i gdje Ljubav podaruje blaženstva bez ograničenja.

AMEN

Spread the Truth