Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6091 (Nema odgode Kraja… Znamenja i čuda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6091, 27 Listopad 1954

NEMA ODGODE KRAJA… ZNAMENJA I ČUDA…

Ne očekujte odgađanje Suda, jer je došlo vrijeme koje sam Ja postavio kao Kraj ovog Perioda Otkupljenja, i zato se moraju ispuniti proroštva koja sam u svako doba slao vama ljudima kroz vidjeoce i proroke. Došlo je vrijeme da održim Sud kako bih razdvojio dobro od zla, pravedno od nepravednoga… A svi vi vrlo dobro možete po znakovima vremena prepoznati koji je sat odzvonio na satu svijeta… Svi vi trebate samo obratiti pažnju na događaje vremena koje sam vam Ja najavio kao sigurne znakove… Jer dan i sat Kraja nikada neće biti najavljen, no spomenute su sve okolnosti koje prate prilazeći Kraj. No, samo će vidjeoci obratiti pažnju na njih, jer slijepi u duhu prolaze nezainteresirano pored svega što bi ih trebalo opomenuti na Kraju. Ali, znakovi će se umnožiti i uskoro će se tako očigledno pojavljivati, da će se mnogi ljudi pitati o njihovom značenju. Jer, priroda će se promijeniti, kao i njeni zakoni… a čisto zemaljski se neće moći pronaći nijedno objašnjenje za to. Ja ću se međutim pobrinuti za to da ovi znakovi budu spominjani… Ja ću također na to usmjeravati misli onih koji ne žele prihvatiti ništa o duhovnoj međuovisnosti sa svim zemaljskim pojavama (fenomenima)… A, ako su voljni, oni trebaju moći promatrati izvanredne međuodnose koji im daju za misliti. Ali svaki čovjek koji počne ozbiljno promišljati o takvim pojavama, iz toga će izvući blagoslov, budući će biti uveden u područje koje je prethodno još pokušavao poreći… On će se najprije igrati sa mogućnošću duhovne međuovisnosti, i sve više će se zbližiti sa idejom da se svijet nalazi pred prekretnicom, iako mu to još nije u potpunosti razumljivo. Ali on još može doći do razumijevanja, i njegov put može ubuduće voditi naviše. Ja još uvijek pristupam svakom pojedincu, i pomažem doći do punog razumijevanja svakome tko to samo žudi… Jer, zbog toga Ja još dopuštam da se dogode znamenja i čudesa, tako da se čovjek zamisli nad tim, i Ja ga onda mogu misaono podučiti sukladno njegovoj žudnji za Istinom… A svjetlo će biti onome, tko svjetlo žudi.

AMEN

Spread the Truth