Pitanja i Odgovori

‘Nakon toga Anđeli rekoše: ‘Neka se naša rasprava odvija putem pitanja i odgovora, jer ako čovjek o nečemu samo čuje, on to u tom trenutku uistinu može percipirati, ali takva percepcija neće dugo trajati ako slušatelj također i sam ne razmišlja o tome te u svezi toga postavlja pitanja.’ 

E.Swedenborg ‘O bračnoj ljubavi – 183:2′

Spread the Truth