Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

7814 – 7821 DOKTRINA MILOSRĐA

Print Friendly, PDF & Email

DOKTRINA MILOSRĐA

7814.  Čovjek je tako stvoren da može gledati prema gore, ili iznad sebe; a također može gledati prema dolje, ili ispod sebe. Gledati iznad sebe znači gledati na bližnjega, na svoju zemlju/domovinu, na crkvu, na nebo, osobito na Gospoda; a gledati ispod sebe znači gledati na zemlju, na svijet, a posebno na sebe.

7815. Da gledati na svog bližnjeg, na svoju zemlju/domovinu i na crkvu, znači gledati iznad sebe, je zato što je to gledati na Gospoda; jer Gospod je u milosrđu, a od milosrđa je gledati na bližnjega, na svoju zemlju/domovinu i na Crkvu, odnosno željeti im dobro. A ispod sebe gledaju oni koji se okreću od ovih, i dobro žele samo sebi.

7816. Gledati iznad sebe znači biti uzdignut od Gospoda; jer nitko ne može gledati iznad sebe, osim ako ga ne uzdigne Onaj Koji je gore/iznad. Ali gledati ispod sebe je od čovjeka, jer tada on ne dopušta biti uzdignut.

7817. Oni koji su u dobru milosrđa i vjere gledaju iznad sebe, jer su uzdignuti od Gospoda; a oni koji nisu u dobru milosrđa i vjere gledaju ispod sebe, jer ih Gospod ne uzdiže. Čovjek gleda ispod sebe kada dotok istine i dobra od Gospoda okreće k sebi. Onaj koji okreće k sebi dobro i istinu koja izvire od Gospoda, vidi sebe i svijet ispred sebe, a ne vidi Gospoda sa Njegovim dobrom i istinom, jer su oni iza njega, pa mu ulaze u takvu tamu da ne mari za njih, i na kraju ih zaniječe.

7818. Gledati iznad sebe i ispod sebe znači imati za cilj ili voljeti iznad svega. Stoga gledanje iznad sebe znači imati kao cilj, ili voljeti iznad svega, ono što je od Gospoda i neba; a gledanje ispod sebe znači imati kao cilj, ili voljeti iznad svega, ono što je od sebe i svijeta. Unutrašnjost čovjeka zapravo se okreće tamo gdje se ljubav okreće.

7819. Čovjek koji je u dobru milosrđa i vjere voli također sebe i svijet, ali ne drugačije nego kao što se vole sredstva za postizanje cilja. Ljubav prema sebi kod njega gleda na ljubav prema Gospodu, jer on voli sebe kao sredstvo za postizanje cilja da može služiti Gospodu; a ljubav prema svijetu kod njega gleda na ljubav prema bližnjemu, jer on ljubi svijet kao sredstvo za cilj da može biti na usluzi bližnjemu. Kada se dakle voli sredstvo radi cilja, ne voli se sredstvo, nego cilj.

7820. Iz ovoga se može vidjeti da oni koji su u svjetovnoj slavi, to jest, u eminentnosti i obilju iznad drugih, mogu iznad sebe gledati u Gospodara jednako kao i oni koji nisu u eminentnosti i obilju; jer oni gledaju iznad sebe kada status i raskoš smatraju sredstvom, a ne ciljem.

7821. Gledati iznad sebe svojstveno je čovjeku, ali gledati ispod sebe svojstveno je životinjama. Iz ovoga slijedi da u onoj mjeri u kojoj čovjek gleda ispod sebe ili prema dolje, utoliko je on zvijer, a također je utoliko slika pakla; i da u onoj mjeri u kojoj on gleda iznad sebe ili gore, utoliko je on čovjek, a također je utoliko slika Gospodnja.

Spread the Truth