Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

03. ‘Koji će vjernici pri Drugom Dolasku Gospodnjem na Sud biti budalaste djevice… i što će ih učiniti budalastima?!’

Print Friendly, PDF & Email

Koji će vjernici pri Drugom Dolasku Gospodnjem na Sud biti budalaste djevice… i što će ih učiniti budalastima?!… I.

“Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret Zaručniku. Pet ih bijaše budalastih, a pet mudrih.’       Matej 25:1, 2

 

Ekipica moja draga i mila, radosti moja velika, pozdravljam vas i blagoslivljam u imenu koje je nad svakim drugim imenom (Filipljanima 2:9), u pre-svetom imenu Isusa Krista! J

Već ima evo nekoliko dana kako mi ova poredba o ‘deset djevica’ ne silazi sa uma, pa ćemo to shvatiti kao poticaj od strane Duha Kristova (Filipljanima 1:19; 1 Petrova 1:11) da se o toj nadasve važnoj uputi od strane našeg voljenog Oca nebeskog (Izaija 9:6; Ivan 14:8, 9; Kološanima 1:15), Gospodara nad svakim gospodarom, i Kralja nad svakim kraljem (1 Timoteju 6:15; Otkrovenje 17:14), Koji će uskoro doći da bi sudio žive i mrtve (2 Timoteju 4:1; 1 Petrova 4:5), porazgovaram sa vama za ovim našim ‘Okruglim Stolom’ J!

Ono na što me Duh najprije upozorava su već uvodne riječi iz 25-og poglavlja… naime, ‘Tada će…’, što bez ikakve sumnje ukazuje kako se sadržaj ove poredbe, uostalom kao i cijelog 25-og poglavlja Mateja, direktno i nerazdvojivo nadovezuje na ono što je bilo otkriveno u poglavlju 24, koje kako većina zna, govori o Posljednjim Danima i Dolasku na oblacima našeg voljenog Isusa Krista… drugim riječima, u poglavlju 25 se daje detaljniji opis onog što će se sa dušama ljudi dogoditi na taj važan Dan, a pri njihovu ‘susretu’ sa Gospodom i ulasku u duhovno Kraljevstvo … bilo da je riječ o ulaženju u nebesa … ili pak u paklove … budući završetak sve tri poredbe nedvojbeno ukazuje na obadva ishoda!

Ovo zadnje rečeno je dakle značenje nastavka prvog stiha… ‘…Kraljevstvo Nebesko biti…’

*

E sad, čini se uputnim s obzirom na vrijeme u kojem živimo … a to je Posljednje Vrijeme … proučiti ove precizne upute našeg voljenog Oca Nebeskog … i s obzirom na razotkrivene karakteristike duša koje će biti nagrađene kao i karakteristike onih koje će štetovati, dobro sebe preispitati ne bi li zaključili u koju se grupu uklapamo, i onda, dok još imamo vremena (a nikad ne znamo koliko još imamo vremena!), poduzeti potrebne korake da bi, ako smo u grupi koja će baštiniti ‘vatru’, prešli na onu drugu, u svakom slučaju poželjniju stranu.

Upravo rečeno se nadovezuje na ono što kaže sam kraj ove poredbe, dakle stih 13, ‘Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!”

Moja je plemenita namjera, a uvjeren sam da je to volja Gospodnja za sve nas, da vas ovim učenjem potaknem na upravo spomenuto proučavanje i preispitivanje … u ime čega ovo cijelo učenje predajem u ruke Isusu Kristu uz molitvu da ga blagoslovi i posveti Svojim Duhom Ljubavi i Mudrosti … i da ono što bude napisano oplodi i dovede do željenog-Mu učinka u srcima svih nas.  † ♥

***

‘Da su sve stvari, i svaka pojedinost, koju je Gospod izrekao u poredbama reprezentativne i o-značaj-avaju (significative) duhovne i božanstvene stvari Njegova Kraljevstva, i u najvišem značenju Božanske stvari koje se odnose na Njega Samoga, je vrlo očigledno; zbog čega onaj koji ovo ne zna, ne može formirati ni jedno drugo shvaćanje osim da su one poput običnih usporedbi (= kao recimo u pjesničkim metaforama, ili pak alegorijama pisaca), i u njihovim unutrašnjostima ne skrivaju ništa više. Takvo je poimanje u slučaju onog što je ovdje rečeno u svezi deset djevica, ukoliko nije poznato što je predstavljeno, u unutarnjem značenju, sa ‘djevicama’, također što sa ‘deset’, što sa ‘pet’, što sa ‘svjetiljkama’, što sa ‘posudama’, što sa ‘uljem’, što sa onima ‘koji prodaju’, što sa ‘vjenčanjem’, i ostalim; na isti način u svim ostalim poredbama (u Riječi Božjoj). Stvari koje je Gospod u njima izgovorio, pojavljuju se u izvanjskom obliku, kao što je bilo rečeno, poput običnih usporedbi, dok su pak one u unutarnjem obliku takve da ispunjavaju univerzalno nebo. Jer jedno unutarnje značenje je u svakom pojedinačnom izražaju, što je značenje takve kvalitete, da njegovi duhovni i božanstveni principi sebe razlijevaju kroz nebesa u svakom pravcu poput svjetla i plamena. Ovo značenje je sasvim uzdignuto od značenja slova, i teče iz svih pojedinačnih izražaja, i iz svih pojedinačnih zvukova, da, iz svake jote. Ali što ova poredba uključuje u unutarnjem značenju, je očigledno iz onog što slijedi.’         E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 4637’

Kako se ovom prekrasnom oči-otvara-jućem tumačenju glede slova Riječi Gospodnje jedva išta može dodati, ja vas prije nego nastavimo razotkrivati duhovno značenje ove poredbe, a to je značenje koje nas se ITEKAKO tiče jer se tiče naše duše koja je ona pred kojom su ovi događaji, a sve to pred njezin ulazak u duhovno kraljevstvo … bilo u onaj nebeski… bilo u onaj njegov pakleni dio … već kako će ONA SAMA odabrati… jedino još želim potaknuti da ga ne pročitate letimice … već da mu se posvetite sa nepodjeljenom pažnjom i da također ostavite za ovu prekrasnu Istinu o stilu pisanja Božje Riječi koji satak i u vašim molitvama!

“Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše mudrih a pet budalastih. Budalaste uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.”  (Stihovi 1-4)

Dakle, da bi ovo pravilno razumjeli i iz toga naknadno izvukli za naš napredak i eventualno spasenje duše praktično važan zaključak … mi moramo biti svjesni prije svega dvije stvari,

  1. Ovdje se cijela radnja odvija u nama, tj. sve rečeno se odnosi na naše duše, tj. na nešto vezano za našu volju i razumijevanje, tj. kvalitetu našeg dobra Ljubavi i istine Mudrosti … tj. na našu vjeru i dobročinstvo.
  2. Simboli koji su korišteni nisu pjesničke metafore već su točno određene i nepromjenjive prirodne korespondencije sa duševnim stvarnostima.

‘Djevice’ koje su glavni predmet ove poredbe, predstavljaju dakle ‘pripadnike Kristove Crkve’… tj. ljude vjernike … a broj ’10’ pak označava ‘sve’ … što će reći … ovdje se ukazuje kakvo će stanje biti sa vjernicima u cijeloj Crkvi, sve denominacije uključene bez izuzetaka, pri Dolasku Gospodnjem na Sud… 

Broj ‘pet’ pak označava ‘jedan dio’, što će reći … ‘dio njih će se pokazati mudrima … a dio će se u taj Dan pokazati budalastima’…

E sad, zašto će se dio pokazati mudrima a zašto dio budalastima, tj. što će činiti tu razliku, a to je ujedno nekako i najvažnije za naučiti i shvatiti iz ove poredbe, razotkrivaju daljnji stihovi sa sljedeće dvije ključne riječi, ‘svjetiljke’ i ‘ulje’…

Čini se izuzetno važno razumjeti korespondenciju ‘svjetiljke’ … a ona je sljedeća: ‘Duhovne stvari U kojima je ono božanstveno’ … obratite pažnju da je svjetiljka objekt koji ima vanjski oblik ali i unutarnji prostor … te da njezina funkcija zavisi o tome da li je taj unutarnji dio prikladno ispunjen … stoga, ‘svjetiljka’ također predstavlja istinu u kojoj je dobro … ili koja izvire iz dobra … baš kao i vjeru koja izvire iz dobročinstva … tj. u kojoj je dobročinstvo … ili čiji je život dobročinstvo … nakon čega će vam biti odmah jasno da ovo potonje u svim ovim varijantama, dakle ‘dobro’, ‘dobročinstvo’ ili ‘Ljubav’,  biva predstavljeno sa ‘uljem’…

‘Svjetiljke bez ulja’ bi dakle bili oni koji tako reći ‘imaju’ istinu … koji su istinu pročitali, ili čuli, primili u svoje razumijevanje… ali ne i dobro do kojeg su ih te istine trebale dovesti a koje daje život toj istini … ili još, koji znaju istinu ali ne žive po njoj … zatim, koji imaju vjeru na usnama … ali ne i u srcu … tj. koji ne žive po toj vjeri, što će reći, koji ne žive život aktivne i nesebične Ljubavi spram bližnjega …

Ovi prijašnji su označeni kao ‘budalasti’ … a ovi potonji kao ‘mudri’… jer doista, budalast je čovjek koji zna istinu … a po njoj ne živi … baš kao što je budalast onaj koji misli kako vjera bez žive Ljubavi u sebi ima ikakva života (Jakov takve naziva ‘šupljim glavama’ 2:14-26!)

‘Posude’ koje se spominju pored svjetiljki jesu ‘doktrinalne stvari’… znači teologija ili doktrina pripadajuće crkve …

*

E sad, spomenut je i ‘Zaručnik’, i tu je svima jasno da je riječ o Isusu Kristu … no, u kojem značenju i koja je praktična primjena, to malo tko zna, stoga, tumačenje koje je lako razumljivo je ovo: U Isusu Kristu, kao Riječi (Ivan 1:14), prebiva  sva punina Božje Ljubavi i Mudrosti… štoviše … u Riječi su Ljubav i Mudrost, ili Dobro i Istina u jednom vjenčanju… ili ne-raskidivom odnosu (Matej 19:6) … prema tome … vjernik se sa tim Isusom Kristom vjenčava, ili sjedinjuje, tako da primi ne samo u razumijevanje već i u srce Njegovu Istinu iz Riječi i onda živi po njoj život Ljubavi … ili nesebično dobročinstvo po primjeru Isusa Krista …

Kad to čovjek odluči činiti … on se tako reći ‘zaručuje’ sa Gospodom … i taj prvi dio je dio ponovnog formiranja čovjeka ili početak preporoda … kada je pak čovjek preporođen … tj. kada je ovaj proces kompletiran u njemu … kada su u njemu vjenčani Božja Istina i Božja Ljubav, on se time i tako sjedinjuje ili vjenčava sa Isusom Kristom, tj. On onda putem Svoje Istine i Svoje Ljubavi ulazi u čovjeka … i tamo ‘blaguje’ sa Njime … ovo drugo je predstavljeno sakramentom ‘Svete Večere’ a ovo ranije sa sakramentom ‘Krštenja’ … ili drugim riječima … ‘Krštenje’ ili ‘pranje u vodi’ predstavlja pročišćavanje i spremanje za sjedinjenje, a ‘Sveta Večera’ ili ‘blagovanje kruha i vina, tijela i krvi, tj. dobra i istine i Ljubavi i Mudrosti Božje’, predstavlja sjedinjenje vjernika sa Gospodom … putem Riječi … ili pak Njegov ulazak u čovjeka i zaposjedanje Njegove duše u potpunosti!

Ovo je sjedinjenje ili ‘svadba’ na koju su svi pozvani … i blago onima koji se na taj poziv odazovu!

Ja stvarno predlažem svima koji čitaju Riječ Božju da se posvete onim dijelovima Evanđelja koji govore o vjenčanjima … jer su ti dijelovi uvijek i jedino adresirani ovoj temi … posebice obratite pažnju na onu poredbu koja govori o ‘uzvaniku koji nije bio prikladno odjeven’ … a u svjesnosti da je ‘odjeća’ u Riječi Božjoj ono što predstavlja Istinu ili Mudrost … i to zato jer istina tako reći ‘odjeva’ dobro Ljubavi … kao jedan vanjski pokrov… sa praktičnom poukom kako se čovjek ne može sjediniti sa Isusom Kristom u ne-istini … to vam je vjerujem jasno odmah dok čitate! = Matej 22:1-14

*

Kad smo već ovdje… a poradi onih koji se kao pijan plota a bez dubljeg razumijevanja drže riječi Pisma ‘Milošću ste spašeni…’, preveo sam jednu predivnu Objavu koja tu stvar sasvim jednostavno razjašnjava:

Bertha Dudde, br. 6876, 22 Srpanj 1957

VJERA BEZ LJUBAVI JE MRTVA…

(Jakovljeva 2:14-26; Efežanima 2:5, 8)

Vi nikada-za-navijeke ne bi bili sposobni iskupiti sebe da Ja nisam ostvario čin Spasenja u vaše ime. Moja beskonačna Ljubav vas je željela izdići iz bijednog stanja premda je ono bilo prouzročeno kroz vašu vlastitu pogrešku… Posljedično, to je bio jedan čin milosti i milosrđa za vas, to je bio jedan nezasluženi dar koji vam stoji na raspolaganju ako želite iznova postati onako blaženi kako ste to bili na početku. Otud Riječi ‘jedino milošću možete biti spašeni…’ (Efežanima 2:5, 8) Međutim, bez ovog Mog čina Spasenja (Knjižice br. 34 i 38) vi nikada ne bi bili sposobni postići blaženstvo, jer vi niste imali dovoljno snage uzdići sebe iz bezdana i vaša je volja bila dapače slabija, tako da vi isto tako ne bi stremili sebe izbaviti iz Sotonina ropstva. Time je imperativ da iskoristite blagoslove čina Spasenja… I ovo prije svega potrebuje vašu vjeru u Božanskog Iskupitelja Isusa Krista, u Kojem Sam Ja Sebe utjelovio kako bi patio i umro za vas ljude, kako bi postigao jedno nezamislivo bogatstvo milosti za vas kao Isus, čovjek. Bez ove vjere u Mene vi nikada nećete uspostaviti kontakt sa Mnom i apelirati Mi za pomoć, za snažniju volju, za snagu da budete sposobni uzdići se… Ali što se treba shvatiti pod ‘vjerom u Božanskog Iskupitelja’? Ako bi riječi ‘Ja vjerujem u Njega’ jedine bile dovoljne onda bi Spasenje doista bilo osigurano većem dijelu ljudske rase, jer ove riječi su jako često i od strane mnogih ljudi (iz)rečene. Ali ove riječi jedino nisu dovoljne za Mene da podarim blaženstva u skladu sa Mojim obećanjem ‘Onaj Koji vjeruje u Mene ima vječni život…’  (Ivan 3:36; 5:24; 6:40, 47) Ja zahtjevam živu vjeru, potpuno unutarnje uvjerenje u ono što ste vi ljudi podučavani u svezi žrtve na Križu od strane onih koji vam na Moje poduke proglašavaju Evanđelje… Međutim, kako bi postigli ovo unutarnje uvjerenje potreban je jedan već probuđeni duh koji prosvjetljuje osobu iznutra, koji mu daje razumijevanje uzroka, razloga za čin Ljubavi kojeg je čovjek Isus ostvario… Jedino što ljudsko biće razumije će on biti sposoban vjerovati sa uvjerenjem… Time osoba mora najprije dati unutarnjoj iskri Ljubavi priliku da sebe očituje, što može opet jedino biti ostvareno putem Ljubavi (ili ‘Ljubavlju’). Jedna sasvim bez Ljubavi (ili ‘hladna’) osoba može prema tome doista (iz)reći riječi ‘Ja vjerujem u Isusa Krista’ ali njemu nedostaje sveg unutarnjeg uvjerenja, posljedično tome, on isto tako nikada neće biti sposoban postići vječni život. Jedino Ljubav Njega prepoznaje, i time Ja zahtjevam vjeru koja je oživjela kroz Ljubav… Ali čak koncept ‘Ljubavi’ treba biti objašnjen, jer ova je riječ, također, često zloupotrebljena…

Svi vi ljudi doživljavate Ljubav, ali morate sebe pitati u kojem pravcu vaša ljubav smjera… vi morate naučiti razlikovati između ljubavi koja žudi i one koja daje…  vremenske ljubavi, koja uvijek želi posjedovati, i čiste Božanske Ljubavi, koja uvijek želi dati sreću. Činjenica da jedna zemaljski naklonjena ljubav neće probuditi Božansku duhovnu iskru u vama je sama po sebi očita, time ona mora biti nesebična, što-sreću-pruža Ljubav koja bi trebala biti zapaljena kako bi dozvolila ‘djelovanje duha’ u vama. Ova Ljubav je snaga koja, jednom kada ju je osoba zapalila, njemu nikad neće dozvoliti otpočinuti, koja ga neprestano nagnaje na Ljubavi-punu aktivnost, koja nije zadovoljna sa osjećajima nego koja potpuno transformira čovjekovu prirodu, tako da će on rastuće više ući u kontakt sa Mnom, jer ‘Tkogod ostaje u Ljubavi ostaje u Bogu i Ja u njemu…’ (1 Ivanova4:16) I takva Ljubav će naknadno također donijeti plod žive vjere, jer kontakt sa Mnom kroz Ljubav mora takođe voditi do najjasnije realizacije/shvaćanja, tako da je značenje čina Spasenja njemu jasno otkriveno i da više ništa ne može uzdrmati njegovu vjeru… ‘Tkogod ostaje u Ljubavi ostaje u Bogu i Ja u njemu…’ Svatko tko posveti ozbiljne misli ovim Riječima mora također shvatiti da će osoba, koja je najintimnije u kontaktu sa Mnom kroz Ljubav, također biti prožeta od strane Moje snage Ljubavi, da će strujanje snage utjecati u njega… ali da ovaj upliv snage više neće dozvoliti neaktivnost. Time snaga Ljubavi mora na neki način proizvesti učinak… i naime na način koji svjedoči o izvoru ove snage, u jednoj aktivnosti koja je ‘od Boga željena’… u svakoj vrsti Ljubavlju-ispunjenih akcija. Osoba se jednostavno više ne može suspregnuti od poduzimanja Ljubavlju-ispunjenih akcija čim je on prožet od strane Moje snage Ljubavi, i time će njegova Ljubav također sebe dokazati time što će sprovoditi dobra djela… Ljudsko biće će više ili manje ukazati njegovu Ljubav za Mene u nesebičnim djelima Ljubavi prema bližnjemu i pri tome se sa Mnom sjediniti sve više čvrsto i biti spašen u vremenu i vječnosti… Jer u tom slučaju on vjeruje u Mene i Moj čin Spasenja, on je već pronašao iskupljenje budući ova dokazana Ljubav demonstrira njegovo oslobađanje od Mojega protivnika, koji preza od Ljubavi budući njemu samome nedostaje sve Ljubavi. Nitko bez Ljubavi neće imati živu vjeru, i nito neće osjećati Ljubav unutar sebe tko ju ne očituje u dobrim djelima, budući je Ljubav sila koja nagnaje ljude na Ljubavlju-ispunjenu aktivnost. I razlog zašto se nikakve žive vjere u Isusa Krista i Njegov čin Spasenja ne može pronaći u posljednjim danima (Luka 18:8)… je budući se Ljubav ohladila među ljudima (Matej 24:12)… Prema tome opet i iznova Ljubav mora biti propovijedana prije svega, Ljubav za čovjekova bližnjega mora biti tako snažno naglašavana budući jedino ova Ljubav svjedoči za Mene (1 Ivanova 4:20, 21), i Ljubav za čovjekova bližnjega će također uvijek zahtjevati jednu aktivnost, bila ona zemaljske ili psihološke prirode… zamaljsku ili duhovnu pomoć, koja će, razumljivo, jedino biti cijenjena ako je motivirana Ljubavlju… Sve ovo je tako lako za razumjeti a ipak, bez Ljubavi, razmišljanje ljudi jeste i ostat će zbrkano. Ali ‘iskupljenje’ se sastoji u činjenici da ljudsko biće odustane od njegovog protivljenja i dopusti sebi biti iznova osvijetljenim Mojom snagom Ljubavi kao u početku, kada je duhovno biće bilo još savršeno… Iz Ljubavi ste vi jednom proizašli i vi trebate opet postati Ljubav, jedino onda ćete biti, i ostati, blaženo sretni za cijelu vječnost. AMEN

         … nastavit će se…

                                   U Ljubavi Kristovoj …

Lorens J

 

(Blato – 30 Srpanj, 2011)

Spread the Truth