Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

15:5 E. Swedenborg ‘Doktrina o Životu 102’

Print Friendly, PDF & Email

102. Gospod ljubi čovjeka, te žudi za time da živi sa njime; ipak, On ga ne može ljubiti i živjeti sa njime ako nije primljen i ako mu ljubav nije uzvraćena, što je jedini mogući uvjet za sjedinjenje. Iz tog razloga Gospod daje čovjeku slobodu i razum, slobodu misliti i željeti kao sam od sebe, te razum u skladu sa onime što može misliti i željeti. Ljubiti nekoga i biti sa njime sjedinjen a da taj isti ne uzvraća tu ljubav (a da ta ljubav nije uzajamna), nije moguće; niti je moguće ući te ostati sa nekime tko tu ljubav ne uzvraća. Pošto su primanje i uzvraćanje u čovjeku od Gospoda, stoga Gospod kaže:

‘Ostanite u Meni, i Ja u vama.’  Ivan 15:4.

‘Onaj koji ostane u Meni, i Ja u njemu, taj rodi mnogo roda.’  Ivan 15:5.

‘U taj dan ćete znati da Sam Ja u Svom Ocu, a vi u Meni, i Ja u vama.’  Ivan 14:20.

Da je Gospod u istinama i dobrima koje čovjek prima, i koje su u njemu, On također naučava:

‘Ako ostanete u Meni, i ako Moje riječi ostanu u vama… Ako držite Moje zapovijedi, ostat ćete u Mojoj ljubavi.’    Ivan 15:7, 10.

‘Onaj koji ima Moje zapovijedi, i izvršava ih, taj Me ljubi… i Ja ću njega ljubiti… i nastanit ću se kod njega.’    Ivan 14:21, 23.

Stoga Gospod boravi u čovjeku u onome što je Njegovo vlastito, a čovjek u onim stvarima koje su od Gospoda, i stoga u Gospodu.

103. Pošto je u čovjeku, od Gospoda, prisutna ta sposobnost uzvratiti ljubav, a dosljedno tome i uzajamnost, Gospod kaže da čovjek mora činiti pokajnička djela, koja nitko ne može činiti osim ‘kao’ sam od sebe:

‘Isus reče: Ako se ne pokajete svi ćete izginuti.’   Luka 13:3, 5.

‘Isus reče: Kraljevstvo Božje je blizu; pokajte se, i vjerujte u Evanđelje.’  Marko 1:14, 15.

‘Isus reče: Ja Sam došao pozvati sve grešnike na pokajanje.’    Luka 5:32.

‘Isus je rekao Crkvama: Pokajte se.’            Otkrovenje 2:5, 16, 21-22; 3:3.

Također je rečeno:

‘Ali oni se nisu pokajali zbog svojih zlodjela.’  Otkrovenje 16:11.

104. Pošto u čovjeku postoji, od Gospoda, mogućnost uzvraćanja, te dosljedno tome uzajamnost, Gospod kaže da čovjek mora vršiti Njegove zapovijedi, a također i da mora davati ploda:

‘Zašto Me zovete Gospode, Gospode, a ne činite ono što vam kažem?’  Luka 6:46-49.

‘Ako znate sve ove stvari, blaženi ste ako ih i činite.’  Ivan 13:17.

‘Vi ste Moji prijatelji, ako činite stvari koje Sam vam zapovjedio.’  Ivan 15:14.

‘Tko god bude činio i naučavao te zapovijedi će se zvati veliki u kraljevstvu nebeskome.’  Matej 5:19.

‘Svaki onaj, dakle, koji čuje ove Moje riječi, i vrši ih, se može usporediti sa mudrim čovjekom.’  Matej 7:24.

‘Donesite, stoga, plodove vrijedne pokajanja.’  Matej 3:8.

‘Dobrim učinite stablo, a i plodove njegove.’   Matej 12:33.

‘Kraljevstvo će se dati narodu koji donosi ploda.’  Matej 21:43.

‘Svako stablo koje ne daje dobrog ploda se posječe, i baci u vatru.’  Matej 7:19.

A također i na mnogim drugim mjestima u Riječi iz čega se vidi da čovjek mora djelovati sam od sebe ali od Gospodnje sile, za koju mora zamoliti. Jer to je djelovati kao od samog sebe.

Više pročitajte na: “XIII. ČOVJEK TREBA ODBACITI OD SEBE ZLA…

Spread the Truth