Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

14:16

Print Friendly, PDF & Email

Od početka svijeta (od stvaranja čovjeka) su na ovoj zemlji, generalno gledano/govoreći, bile/postojale četiri crkve; jedna prije poplave, druga poslije nje, treća je bila Izraelska crkva, a četvrta pak ona koja se nazva Kršćanskom. Kako sve crkve ovise o spoznaji i priznavanju (knowledge and acknowledgment) jednog Boga, sa Kojim se vjernik kao član crkve može povezati/sjediniti, a kako ni jedna od ove četiri crkve nije bila u posjedu te istine, slijedi da umjesto tih crkava mora doći crkva koja će spoznavati i priznavati (know and acknowledge) jednog Boga. Stvarajući svijet Božja Božanska ljubav nije imala ni jedan drugi cilj u vidu osim da poveže čovjeka sa Sobom i Sebe sa čovjekom, tako da na taj način Bog može obitavati sa čovjekom. Ovu istinu prethodne crkve nisu posjedovale. Najstarija Crkva (zvana ‘Adam’), koja je postojala prije poplave, je obožavala nevidljivog Boga, sa kojim povezivanje/sjedinjenje nije moguće. Stara Crkva (zvana ‘Noa’) koja je postojala nakon poplave, je isto tako činila (klanjala se nevidljivom Bogu). Izraelska Crkva je obožavala Jehovu, koji je u Sebi nevidljivi Bog (Izlazak 33:18-23), ali u ljudskoj formi, koju je Jehova Bog uzeo/stavio na sebe uz pomoć anđela; u toj formi su ga vidjeli Mojsije, Abraham, Sara, Hagar, Gideon, Jošua i povremeno proroci. Ta ljudska forma je reprezentirala Gospoda Koji je (tek) trebao doći, a pošto je ta forma bila reprezentativna, svaki pa i najmanji detalj u njihovoj ckrvi je bio reprezentativan. Jako dobro je poznata činjenica da sve njihove žrtve kao i obredi njihova obožavanja reprezentiraju Gospodina Koji je trebao doći, te da su Njegovim dolaskom te žrtve i obredi bili ukinuti.

Četvrta (Crkva), imenom Kršćanska, je riječima/usnama uistinu priznavala jednog Boga, ali u tri Osobe, od kojih je svaka pojedinačno ili Ponaosob bila Bog, stoga su oni spoznavali/priznavali razdvojeno Trojstvo, a ne Trojstvo ujedinjeno u jednoj Osobi; zbog toga (ili ‘to je bio razlog što’) se ideja o tri Boga priljubila uz njihove umove, iako je izražaj/izraz ‘jedan Bog’ doista bio na njihovim usnama (hoće reći kako takvi Kršćani govore kako postoji jedan Bog no zamišljaju tri odvojena Boga!). Štoviše, crkveni učitelji uz pomoć te doktrine koju su izmislili/pronašli nakon Savjeta u Nikeji, naučavaju kako čovjek treba vjerovati u Boga Oca, Boga Sina i Boga Svetog Duha, koji su nevidljivi (svi oni su nevidljivi) jer postoje u sličnoj Božanskoj suštini još prije nego je svijet došao u postojanje (iako, kako je bilo rečeno gore, sa nevidljivim Bogom sjedinjenje nije nikako moguće), pošto oni i dalje ne znaju da je jedan jedini nevidljivi Bog (Jehova Otac) došao u svijet i stavio na sebe Ljudsko (tijelo = Isus Krist), i to ne samo da bi mogao iskupiti ljude, već i zato da bi mogao postati vidljiv, te da bi se na taj način omogućilo sjedinjenje sa čovjekom. Jer čitamo:

‘Riječ je bila sa Bogom, i Bog je bio Riječ, i Riječ je tijelom postala.’   Ivan 1:1

Također i u Izaiji:

‘Dijete nam se rodilo, Sina smo dobili, a Njegovo ime je Bog, Silni, Otac od Vječnosti.’   Izaija 9:6

A i u prorocima se takođe učestalo izjavljuje da će Jehova Osobno doći na svijet, te da će postati Iskupitelj, što je i postao u Ljudskom (tijelu) kojeg je stavio/uzeo na Sebe (He assumed).

Ova Nova Crkva (= Novi Jeruzalem) je kruna svih crkava koje su do sada postojale na zemlji, pošto će (vjernici u njoj) štovati/obožavati jednog vidljivog Boga u kojem je nevidljivi poput duše u tijelu. Na taj način, i nikako drugačije, je omogućeno sjedinjenje Boga i čovjeka, jer čovjek je prirodan, i stoga razmišlja prirodno, a sjedinjenje se (kao takvo) mora odvijati/mora postojati u njegovoj misli, i stoga u osjećaju njegove ljubavi, a to se događa (ili ‘to se može dogoditi jedino’) kada on razmišlja o Bogu kao o Čovjeku. Sjedinjenje/veza sa nevidljivim Bogom je poput sjedinjenja/veze kojeg/koju čovjekov pogled ima sa nebeskim prostranstvom, čiji su krajevi nevidljivi (ili ‘koje je beskrajno’); ona (sjedinjenje/veza) je također poput pogleda kojeg ima čovjek koji se nalazi posred oceana, pogleda koji se proteže i u zrak i u more, te se na kraju izgubi (ili ‘postaje frustriran’). S druge strane, sjedinjenje/veza sa vidljivim Bogom je kao kada vidimo/ugledamo čovjeka, bilo u zraku bilo na moru, kako/koji pruža prema nama svoje raširene ruke te nas poziva u svoj zagrljaj. Jer svako povezivanje između Boga i čovjeka mora biti također i obostrano/recipročno povezivanje između čovjeka i Boga; a ovaj drugi reciprocitet je moguć samo sa vidljivim Bogom.

Sam Gopodin također naučava u Ivanu da Bog nije bio vidljiv prije nego je na sebe uzeo Ljudsko (tijelo):

‘Vi niti ste kada čuli Očev glas niti ste vidjeli Njegova lica (ili ‘Njegovu formu’).’  Ivan 5:37

A u Mojsijevim knjigama je rečeno da nitko ne može vidjeti Boga i ostati živ (Izlazak 33:20). Ali da je On vidljiv kroz svoje Čovještvo (ili ‘da ga se može vidjeti samo uz pomoć Njegova Ljudskog tijela’), je rečeno u Ivanu:

‘Boga nitko nikad nije vidio: Njegov jedino-rođeni Sin, koji je u krilu Očevu, On ga je objavio/otkrio.’  Ivan 1:18

U istoj knjizi:

‘Isus reče, Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim kroz Mene. Onaj koji Mene poznaje, poznaje i Oca, a onaj koji Mene vidi, vidi i Oca.’  Ivan 14:6

Gospodin naučava kako se sjedinjenje sa nevidljivim Bogom odvija uz pomoć vidljivog, što će reći kroz Gospodina, u slijedećim stihovima (passages):

‘Isus reče, ostanite u Meni i Ja u vama. Onaj koji ostane u Meni i Ja u njemu, taj daje mnogo ploda.’  Ivan 15:4,5

‘U taj dan ćete znati da sam Ja u Ocu, a vi u Meni i Ja u vama.’   Ivan 14:20

‘Ja sam im predao slavu koju si Mi Ti dao, tako da mogu biti jedno, kao što smo Mi jedno, Ja u njima a Ti u Meni, tako da ljubav kojom si Me volio može biti u njima, i Ja u njima.’  Ivan 17:21-23,26; također 6:56

Gospodin također naučava da su On i Otac jedno; te da čovjek, ako želi imati vječni život, mora vjerovati u Njega. Da čovjekovo Spasenje ovisi o njegovom sjedinjenju (ili ‘o tome kakva je čovjekova veza’) sa Bogom, smo već više puta ukazali.

Više pročitajte na: “Novi Jeruzalem, ‘Kruna svih Crkava’

Spread the Truth