Akademija Vječnog Proljeća

 

Akademija Vječnog Proljeća

80:8,9

Print Friendly, PDF & Email

503- Sada će biti rečeno što je predstavljeno sa ‘Egiptom’ u Riječi. ‘Egipat’ predstavlja prirodnog čovjeka u sjedinjenju sa duhovnim, i time osjećaj istine i otud nauku i inteligenciju; ali, u suprotnom značenju, on predstavlja prirodnog čovjeka razdvojenog od duhovnog, i onda ponos spram čovjekove vlastite inteligencije, i otud ludilo u duhovnim stvarima. ‘Egipat’ predstavlja prirodnog čovjeka u sjedinjenju sa duhovnim, i onda osjećaj istine, i otud nauku i inteligenciju, u sljedećim odlomcima:

‘U onaj će se dan u zemlji egipatskoj pet gradova zakleti Jehovi nad Vojskama. U onaj će dan biti žrtvenik Jehovin usred zemlje egipatske. Onda će Jehova biti poznat u Egiptu, i Egipćani će u taj dan (po)zna(va)ti Jehovu.’  Izaija 19:18-21

‘U onaj  će dan ići cesta od Egipta do Asirije, da Asirija može doći u Egipat, i Egipat u Asiriju, i Egipćani mogu služiti sa Asirijom.  U onaj će dan Izrael biti treći s Egiptom i Asirijom, blagoslov usred zemlje; koga će Jehova nad Vojskama blagosloviti, govoreći: “Nek’ je blagoslovljen Moj narod egipatski, djelo mojih ruku Asirija i baština moja Izrael.”  Izaija 19:23-25

Egipat ovdje je prirodno, Asirija racionalno, a Izrael duhovno; ovo troje čine jedno u čovjeku crkve (vjerniku; ovdje je važno uočiti kako oni slijede po redu jedan iza drugoga, dakle, prvo znanje, pa onda inteligencija, pa onda mudrost života; kad kaže ovdje ‘znanje’, to je ono što on naziva ‘nauka’). Otud se kralj Egipatski naziva ‘sinom mudraca’, ‘sinom kraljeva drevnih’ (naša Biblija daje ‘učenik’ umjesto ‘sina’); i Egipat je bio nazvan ‘kamenom temeljcem (Hr. Biblija daje ‘glavar’ umjesto ‘kamen temeljac’, no, kako se sve ovo odnosi na istinu u umu, ili inteligenciju koja je posljedica pravilnog razmišljanja ili ‘slaganja’ poznatih činjenica, nužno je da budu ‘sin’ i ‘kamen’, budući i jedan i drugi izraz u Riječi uvijek stoje za istinu; ‘Egipat’ u pozitivnom i nama zanimljivom smislu također predstavlja ‘korisno znanje pohranjeno u pamćenju’, znači ‘znanje o istinama i dobrima iz Riječi Božje tamo’, a kako je to znanje ‘temelj’ kasnije inteligencije, i duhovnosti, tj. za one stvari koje su od vjere, koje su predstavljene ‘plemenima’, on se naziva ‘kamenom temeljcem’. E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 1462:2’) plemena’ (Izaija 19:11, 13); i rečeno je o Solomonu:  

Da je njegova mudrost nadmašivala mudrost Egipćana (1 Kraljevi 4:30). I da je uzeo faraonovu kći za ženu, i doveo je u Davidov grad (1 Kraljevi 3:1). 

I da je sagradio Faraonovoj kćeri kuću nalik (Hr. Biblija daje ‘pored trijema’) trijemu (1 Kraljevi 7:8)   

[2] Iz istog je razloga također:

            Josip bio odveden u Egipat, gdje je bio postavljen za vladara nad cijelom zemljom (Postanak 41:37-57). Pošto ‘Egipat’ predstavlja prirodnog čovjeka s obzirom na osjećaj za istinu i otud nauku (= stjecanje znanja iz Riječi Božje i onda posredstvom tog znanja…) i inteligenciju, prema tome:

            Josip, Marijin muž, kada ga je upozorio anđeo, je otputovao u Egipat sa Gospodom djetešcetom (Matej 2:14, 15). U skladu sa predskazanjem:

            ‘Dok Izrael bijaše dijete, Ja Ga ljubljah, iz Egipta dozvah sina Svoga.’  Hošea 11:1

‘Ti uzrokova da vinova loza izađe iz Egipta, Ti si ju posadio, i uzrokova da pusti korijenje.’   Psalmi 80:8, 9.

Jer čovjek je rođen prirodan, postaje racionalan, i nakon toga duhovan, tako je vinova loza iz Egipta posađena i pušta korijen. Poradi ove reprezentacije također:

            Abraham je putovao u Egipat (Postanak 12:10, i naknadni stihovi).

            I Jakovu je bilo zapovjeđeno da ode sa njegovim sinovima u Egipat, i također da prebiva tamo (Postanak 46 i naknadna poglavlja).

Otud, također, zemlja Kananska, kojom je predstavljena Crkva, je opisana s obzirom na njezin opseg/površinu:

            Sve do rijeke Egipatske (Postanak 15:18; 1 Kraljevi 4:21; Mihej 7:12).

I Egipat je uspoređen:

            Sa vrtom Edenskim, vrtom Božjim (Ezekijel 31:2, 8; Postanak 13:10)

A nauke prirodnog čovjeka se nazivaju:

            Poželjne stvari (Hr. Biblija daje ‘dragocjenosti’) Egipatske (Danijel 11:43).

            I fino vezeni lan iz Egipta (Ezekijel 27:7; pored ostalih odlomaka, gdje se o Egiptu povoljno govori; kao u Izaiji 27:12-13; Ezekijel 29:13-16; 31:1-18; Hošea 11:11; Zaharija 10:10-11; 14:16-18; Psalmi 68:31-32; Izaija 19:23-24).

[3] Ali ‘Egipat’ u suprotnom značenju predstavlja prirodnog čovjeka razdvojenog od duhovnog, i onda ponos spram vlastite inteligencije, i otud ludilo u duhovnim stvarima, u ovim odlomcima:

‘Budući se Faraonovo srce uzdignulo u njegovoj visini, i svoj je vrh postavio među debelim granama, stranci će ga posjeći, i dolje zbaciti. U dan kada ćeš u pakao sići, preko njega ću bezdan navući, i ležat ćeš među neobrezanima.’  Ezekijel 31:10, 18

Temelji će Egipatski biti isprevrtani; ponos njegove snage će pasti; i njegovi će gradovi biti opustošeni sred napuštenih gradova. Zapalit ću oganj u Egiptu, i razagnat ću Egipat među narodima, i raspršit ih po zemljama. (Ezekijel 30:1 do kraja)

‘Teško onima što silaze u Egipat po pomoć ne gledajuć’ s uzdanjem u Sveca Izraelova; jer Egipćanin je čovjek, a ne Bog; konji su mu meso, a ne duh.’  (Izaija 31:1, 3)

Egipat se podiže poput rijeke; reče, podići ću se, prekrit ću zemlju, uništit ću: dođite, vi konji, bijesnite, vi kočije; mač će vas rastrgati, i krvi će se napiti; za tebe nema iscjeljenja (Jeremija 46:2, 8-11).

            Kako vi kažete Faraonu, ‘Ja sam sin mudraca, sin drevnih kraljeva?’ Gdje su sada tvoji mudraci? Neka znaju: prinčevi Zoanski budalasti postaše; zaveli su Egipat, kamen temeljac plemena; u Egiptu više neće biti posla, da se može učiniti glava i rep (Izaija 19:1-17).

    Prorokuj protiv Egipta: O kitu [Hr. Biblija daje ‘krokodil’; ovdje je zanimljivo primjetiti na koji se način naruši korespondencija u Riječi, i tako nehotice izvrši nasilje nad Njom od strane neupućenih prevoditelja, naime, prevoditelj koji ne zna kako u Riječi postoje duhovno unutarnje i božanstveno najunutarnije značenje, sa kojima je značenje Slova Riječi povezano u točnoj korespondenciji, kada vidi da se spominje rijeka, a zna kako kitovi ne žive u rijekama, ne prevodi ‘kit’ već ‘krokodil’ J = izvorna riječ znači također i ‘vodena zmija’, što bi sigurno bio pravilniji prijevod premda ‘riba’ i ‘gmaz’ nemaju istu korespondenciju; no, kako je ovdje riječ o Faraonu, koji predstavlja princip razmišljanja prirodnog čovjeka koji pokušava zaći u tajne vjere iz ‘generalnih principa znanja kojeg ima pohranjenog u pamćenju’, što je duhovno značenje ‘kita’ (= ‘ribe’ predstavljaju ‘pojedinačna znanja u pamćenju’, a ‘kit’ njihove generalne principe, tj. ‘općenita znanja’), što je pogrešan put, on je ovdje spomenut u negativnom kontekstu], koji ležiš sred rijeka svojih; budući si rekao, Rijeka je moja, sam sam je učinio; zbog toga ću ti kuke zabiti u čeljusti, i učinit ću da se zalijepe za ljuske tvoje, i ostavit ću te u divljini; i stoga je zemlja Egipatska postala pustinja i pustoš (Ezekijel 29:1-12). I na drugim mjestima, kao u Izaiji 30:2, 7; Jeremiji 2:17, 28, 36; 42:13-18; Ezekijelu 16:26, 28-29; 23:2-33; Hošei 7:11, 13, 16; 9:1, 3, 6; 11:5; 12:1; Joelu 3:19; Tužaljkama 5:2, 4, 6, 8; Ponovljenom Zakoniku 17:16; 1 Kraljevima 14:25, 26; 2 Kraljevima 18:21.

[4] Budući su Egipćani postali takvi, prema tome, oni su bili opustošeni s obzirom na dobra i istine crkve. Njihova opustošenja su opisana pomoću čudesa tamo izvršenih, koja su bile pošasti, i predstavljale su toliko puno požuda prirodnog čovjeka razdvojenog od duhovnog, koji djeluje jedino iz vlastite inteligencije i oholosti otud. Pošasti koje označavaju ove požude su bile ove:

Vode u rijeci su se pretvorile u krv, do takvog stupnja da su ribe pomrle, a rijeka se usmrdjela (Izlazak 7:17-18).

            Iz rijeka i lokvi su izašle žabe i prekrile zemlju Egipatsku;

da se prašina zemaljska pretvorila u uši (naša Biblija daje ‘komarce’ no riječ je o štetnim insektima koji ne moraju nužno biti komarci; Daničić u Srpskom prijevodu daje također ‘uši’);

da su bili poslani rojevi štetnih insekata (Izlazak 8:3-4, 17-18, 21, 24).

Gnjojni čirevi su izbili na ljudima i životinjama;

daždilo je tuču pomiješanu sa vatrom (Izlazak 9:8-10) 

Bili su poslani skakavci;

nad cijelom je zemljom Egipatskom bila gusta tama (Izlazak 10:4-6, 13-15)

Svi su prvorođenci u zemlji Egipatskoj umrli (Izlazak 11:4-6). 

I konačno, Egipćani su bili potopljeni u Crvenom Moru (Izlazak 14:28)

Ovima je predstavljen pakao. Što ove stvari pojedinačno predstavljaju, može se vidjeti u Nebeskim Tajnama, gdje su one objašnjene. Otud je očigledno, što je naznačeno sa ‘pošastima i bolestima Egipatskim’ (Ponovljeni Zakonik 7:15; 28:60); što sa ‘utapljanjem u rijeci Egipatskoj’ (Amos 8:8; 9:5); i otkud je da se Egipat naziva ‘zemljom ropstva’ (Mihej 6:4); ‘zemljom Hamovom’ (Psalmi 106:22); također ‘peć zažarena’ (Ponovljeni Zakonik 4:20; 1 Kraljevi 8:51).

[5] Razlog zašto ‘Egipat’ ne predstavlja jedino inteligenciju nego također i ludilo u duhovnim stvarima, je budući je Drevna Crkva, koja se rasprostirala kroz mnoga kraljevstva Azije, bila također u Egiptu, kada su Egipćani nadmašivali sve druge u kultiviranju nauke o korespondencijama između duhovnih stvari i prirodnih, kako se vidi iz njihovih hijeroglifa. Ali kada se ta nauka okrenula od strane njih u magiju, i postala idolopoklonička, onda je njihova inteligencija u duhovnim stvarima postala ludost; zbog čega, ‘Egipat’, u suprotnom značenju, predstavlja takvo ludilo. Iz onog što je bilo rečeno, može se sada vidjeti, što je naznačeno sa ‘velikim gradom koji se duhovno naziva Sodoma i Egipat.’

Spread the Truth