Akademija Vječnog Proljeća

 

Akademija Vječnog Proljeća

Pred-određivanje, Pred-viđanje i Božja Providnost (439-459)

Print Friendly, PDF & Email

‘Pred-određivanje, Pred-viđanje i Božja Providnost’

(Znaci Vremena – 439-459)

439.      ‘Dobro ovo shvatite! Ali ni u kojem slučaju nemojte misliti da Ja ovo želim te da je stoga ovo pred-određeno. Ništa ne bi bilo dalje od Mene i od vas!’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/108:4’ J.Lorber

440.     U otkrovenju kako ga je, putem Unutarnje Riječi, od Gospodina primila i zapisala proročica Bertha Dudde, često nailazimo na Riječi ovakvog karaktera: ‘Kraj će neopozivo doći… posljednji sat je bio pred-određen od vječnosti’ (BD, br. 7596, 7 Svibanj 1960’), ‘Moj plan (Dan kraja) je bio određen od vječnosti’ (BD, br. 8071, 1 Siječanj 1962 & br. 6417, 4 Prosinac 1955), ‘Božjim planom spasenja je određeno vrijeme’ (BD, br. 8370, 2 Siječanj 1963), ‘Dan (kada će se to dogoditi) je fiksiran/nepromjenjiv’ (BD, br. 8781, 16 Ožujak 1964), (određeno) vrijeme se ispunilo’ (BD, br. 8071, 1 Siječanj 1962), te mnoge druge slične izjave koje bi ‘ne-upućenog’ čitaoca mogle navesti na posve kriv zaključak kako su nadolazeće katastrofe, Posljednji Sud i potpuno preoblikovanje (= uništenje) planete Zemlje, od strane Gospodina pred-određeni događaji, tj. kako se ti događaji, suprotno onome što smo upravo objavili (vidi 423-434), MORAJU i HOĆE dogoditi jer je to Gospodinov hir, i to sasvim neovisno o čovjekovoj slobodnoj volji (= neovisno o onome što će čovjek u-činiti = bez obzira što čovjek činio).

441.      Ali kako je duhovna sloboda ili sloboda volje, tj. sloboda u ljubavi (= sloboda da djeluje iz onog što voli u skladu sa svojim razumijevanjem), ono što čovjeka čini čovjekom, ukinućem te slobodne volje (a slobodna volja se ‘ukida’, tj. prestaje biti slobodna volja onog trenutka kada su događaji neminovni/neizbježni, tj. pred-određeni) on ne bi samo prestao biti čovjek (= postao bi mašina), već bi se time u potpunosti narušio i smisao a i svrha Božjeg stvaranja, pošto u tom slučaju čovjek nikako ne bi mogao postati ono zbog čega je i pozvan u postojanje (= stvoren), naime, u svemu-nalik-na-Boga-nebesko-biće koje uživa potpunu slobodu i neovisnost, tj. Dijete Božje (vidi BD, br. 5233, 12 Studeni 1951).

442.      ‘Potrebu Božanstva za bićima koja su u stanju voljeti i (po)dijeliti (loving and sharing) su mogla zadovoljiti jedino potpuno slobodna i neovisna bića, (koja su) što je više moguće slična Bogu, a ne samo naoko slobodna lutki nalik stvorenja koja svaki trenutak svog postojanja ovise o Bogu. Jer u ne-slobodnom stvorenju sâm Božji Duh misli, osjeća, želi i djeluje. I na isti način kako nama naše ruke i noge ne mogu biti pratioci/drugovi, tako ni Božanstvu to ne mogu biti samo ‘lutke’. Prema tome, Gospodar Života je za Sebe morao stvoriti slike Svoje vlastite potpuno slobodne i neovisne duhovne osobe ako je želio sakupiti oko Sebe istinski, ljubavlju ispunjen i ‘onaj-koji-pruža-sreću’ život, i na taj način obogatiti Svoje vlastito naj-jasnije svjesno Biće.’      Dr. Walter Lutz ‘Temeljni Principi Života – 1/8’

443.      ‘Čovjek, kao Moja potpuna slika (image), mora također imati savršenu/perfektnu slobodnu volju uz čiju pomoć se može – onoliko koliko se to tiče njegovog duhovnog dijela – transformirati i osnažiti, te sebe osloboditi Moje svemoći, tako da jednog dana može stajati pored Mene i živjeti i djelovati kao snažno, slobodno, neovisno i proizvoljno biće… to (= slobodna čovjekova volja) je stvar od najveće nužnosti na planeti na kojoj su ljudi određeni da svojim vlastitim nastojanjem postanu istinska Božja djeca. Ako bi Ja i najmanje ograničio čovjekovu slobodnu volju, to bi u potpunosti uništilo Moju svrhu… potpuna neovisnost (ili ‘sloboda’) je jedan od najvažnijih preduvjeta za najviše moguće stanje blaženstva (!).     Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 7/121:3’ & 3/177:1, 2, 15’ J.Lorber

444.      Drugim riječima, jedan od temeljnih zakona Božanskog reda, tj. Božanske Providnosti, je da ‘čovjek treba djelovati iz svoje slobode (= u ljubavi) prema svom (ili ‘u skladu sa svojim’) razumijevanju (E.Swedenborg ‘Božanska Providnost – 71, 97’; ‘Prema tome, Gospodin štiti čovjekovu slobodu kao što čovjek čuva zjenicu svoga oka.’ E.Swedenborg ‘Božanska Providnost – 97’), štoviše, kako je Bog sâm Božanski red i sâma Providnost, tj. kako On, u svemu što čini, ovdje ‘stvarajući čovjeka’, tj. ‘spašavajući ljudsku rasu’, djeluje iz i prema Božanskom redu i u skladu sa Božanskom Providnošću, djelovati protiv Božanskog reda tj. u suprotnosti sa zakonima Božanske providnosti [Božanska Providnost, što je Gospodinovo upravljanje/ruko-vođenje na nebu (= nebom) i na Zemlji (= Zemljom) iz Njegove Božanske ljubavi kroz ili putem Njegove Božanske mudrosti, je Božanski red koji za svoj osnovni cilj ima spasenje ljudske rase, tj. stvaranje ‘u-svemu-Bogu-nalik’ ljudskih postojanja, Božje djece ili, riječima E.Swedenborga, ‘neba koje bi pred Gospodinom trebalo stajati kao jedan čovjek koji bi bio Njegova slika i naličje.’ Božanska Providnost – 202], je za Njega apsolutno nemoguće pošto bi On na taj način, djelujući protiv Svoje Ljubavi i u suprotnosti sa Svojom Mudrošću, u stvari djelovao protiv Samog Sebe (‘Božanska Providnost – 331’), a takvo ne-mudro djelovanje se naravno nikako (= ni u kojem slučaju) ne može pripisati Božanskom Biću, tj. Onome Koji je sâma Mudrost.

445.     Ali (, pitam se,) kako onda razumjeti gore navedene izjave (vidi 440), i na koji to način Gospodin ‘određuje’ buduće događaje, tj. na čemu su bazirana Njegova ‘sigurna’ predskazanja budućih (ovdje ‘katastrofalnih’) zbivanja?! Na ova i ovim pitanjima slična pitanja nam odgovor daje Emanuel Swedenborg koji u svojem po-najboljem djelu otkriva slijedeće (čovjek dakle ovdje treba čvrsto razlučiti/napraviti razliku između onog što je pred-određeno, tj. onog što se ‘mora dogoditi bez obzira na čovjekovu volju’, i onog što je ‘pred-viđeno’ i u skladu sa tim ‘pred-viđanjem’ uređeno ili omogućeno = ‘odluka bazirane na onome što je pred-viđeno’; feat E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 5155’):

446.     ‘Kada sam sa anđelima razgovarao o Gospodinovoj Božanskoj Providnosti, bili su također prisutni i duhovi koji su sebe uvjerili u određenu ideju (literalno = ‘koji su u sebe utisnuli ideju’) o sudbini ili apsolutnoj nužnosti (= neminovnosti/neizbježnosti). Oni su zamišljali da je takva nužnost/neminovnost/neizbježnost određivala Gospodinovo djelovanje (ili ‘da Gospodin djeluje iz te nužnosti/neminovnosti/neizbježnosti’) pošto On može postupati jedino uz dužno poštovanje prema krajnje važnim stvarima (ili ‘jer On ne može djelovati/postupati drugačije nego u skladu sa najvažnijim stvarima’), prema tome, u skladu sa stvarima koje pripadaju naj-savršenijem redu. Ali tim duhovima je bilo ukazano da čovjek ima slobodu, i da ako on ima slobodu, (ono) što se dogodi ne proizlazi (ili ‘i da ako djeluje iz slobode, onda nije’) iz nužnosti/neminovnosti/neizbježnosti. Da bi se to ilustriralo bio je iskorišten primjer kućâ koje tek treba izgraditi. Cigla, glina, pijesak, i kamenje koji služe za temelje i stubove, također drvo za izgradnju i grede, i mnogi drugi takvi materijali, nisu prikupljeni zajedno onim redom kojim će kuća biti izgrađena, već na čovjekovo zadovoljstvo (= kako to čovjeku odgovara); a Gospodin jedini zna kakva će biti kuća koja će se izgraditi od tih materijala (ili ‘kakva se kuća može izgraditi od tih materijala’)Sve stvari od Gospodina su naj-nužnije; ali one ipak ne slijede jedna iza druge u bilo kakvom nužnom/neizbježnom redu već sa posebnom referencom ka (ili ‘na način da se mogu aplicirati’) čovjekovoj slobodi.

447.      Jednom se vodio razgovor i o pred-određenju, i mnogi su duhovi, iz (onih) principa/uvjerenja koja su usvojili (za života) u svijetu, bili mišljenja da su neki bili pred-određeni za raj/nebo, a neki za pakao; ali čuo sam odgovor sa neba, da nitko nikad nije pred-određen za pakao, već da su svi bili pred-određeni za vječni život.

448.      Priroda Gospodinove Providnosti je takva da je povezana zajedno sa Pred-viđanjem (Fore-sight); jedno ne postoji bez drugog [ili ‘Gospodinova Providnost je bila ujedinjena sa pred-viđanjem, i jedno je nemoguće bez drugog’ ‘Pred-viđanje i Providnost ne mogu postojati jedno bez drugog, jer Providnost ima u vidu stanje koje će trajati zauvijek/vječno; ali ako ne pred-vidi kakvo je/će biti to stanje, ona ne može za njega ništa ni osigurati/pripremiti (provide). Osiguravati za sadašnje potrebe a da se istovremeno ne pred-vidi što će doći (= bez istovremenog pred-viđanja budućih), i prema tome ne osiguravati/pripremati budućnost u sadašnjosti, uključuje nedostatak bilo kakvog cilja, ili bilo kakvog reda, ili posljedično bilo kakve mudrosti i inteligencije, i kao takvo ne bi bilo Božanski (= nešto što ima Božanski izvor).’  E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 5195’]. Jer zle stvari (ili ‘zlâ’) su pred-viđene, ali dobre stvari (ili ‘dobrâ’) su omogućene/osigurane/proviđene (provided); a zle stvari koje su pred-viđene se neprestano okreću/izvrću/savijaju prema onome što je dobro uz pomoć Gospodinova providentalnog uređivanja (provident arrangement) (ili ‘providentalnog razmještaja/razmještanja’), pošto kraj Božanskih nastojanja (Divine end = Božanski cilj), koji kao svoj cilj (uvijek) ima dobro, sve uređuje (ili ‘vlada nad svime’). Prema tome ništa nije dozvoljeno (da se dogodi) osim sa ciljem da bi iz toga proizašlo (ili ‘moglo proizaći’) nešto/neko dobro. Ali pošto čovjek posjeduje slobodu (= slobodnu volju) koja mu omogućava da bude reformiran/preporođen, on je okrenut (ili ‘on se savija’) od zla prema dobru u onoj mjeri u kojoj dozvoljava da ga se u slobodi okrene/savine. On se, ako već ne može biti vođen prema raju (ili ‘uveden u raj’), neprestano okreće/odvraća od naj-užasnijeg pakla, u kojeg se on svim svojim silama želi baciti, prema onome koji nije toliko loš.

449.      Ukoliko Gospodinova Providnost ne bi bila prisutna u najsitnijim detaljima, čovjek nikako ne bi mogao biti spašen ili čak imati život (ili ‘čovjek se nikako ne bi mogao spasiti, čak ni živjeti’), pošto život dolazi od Gospodina, i svaki trenutak ljudskog života sadrži lanac posljedica koje se protežu u vječnost. Meni je jednom bila dozvoljena čista percepcija sfere koja izvire/zrači iz krajnjih ciljeva/namjera, sfera koju stvara Providnost koja izvire u Gospodinu.

450.      Istina (tvrdnje) da je Gospodinova Providnost beskonačna, te da za svoj cilj ima ono što je vječno, se može vidjeti iz formiranja embria u utrobi (majke). Rudimenti (ili ‘osnove’) stvarî koje će tek nastati/postojati su tamo postavljene/položene (ili ‘gdje se karakteristike/karakteristične crte stalno izbacuju u pravcu onih koje će tek doći’), tako da je jedna stvar uvijek temelj drugoj/sljedećoj, i to bez ikakve greške, sve dok se embrio u potpunosti ne formira. Nakon toga također, jednom kada se dijete rodi, svaka sljedeća stvar je pripremljena tako da gleda u onu poslije nje i za dobrobit te stvari, tako da se može razviti savršeno razvijena osoba, i na kraju takav čovjek koji će biti u stanju primiti nebo. Ako se na ovaj način vodi pažnja o svakom detalju kada je čovjek začet, rođen i odrasta do zrelosti, što onda reći o čovjekovom duhovnom životu (ili ‘ako su sve stvari omogućene/osigurane za vrijeme čovjekova začeća, rođenja, rasta, koliko više to mora biti slučaj sa njegovim duhovnim životom’)?’      E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 6487- 6491’

451.      I na drugom mjestu u istoj knjizi:

‘Što se tiče Pred-viđanja i Providnosti, generalno gledano, Pred-viđanje se više odnosi (ili ‘je razmjerno/relativno u odnosu’) na čovjeka, a Providnost više (ili ‘je razmjerno/relativno u odnosu’) na Gospodina. Gospodin je pred-vidio (foresaw) od vječnosti kakva će ljudska rasa biti u budućnosti, i kakav će biti svaki njezin pojedini član (ili ‘i kakve će kvalitete biti svaki njezin član’), i da će zlo rasti cijelo vrijeme, sve dok čovjek na kraju (= konačno) ne bude, sam od sebe, naglavačke jurio u pakao. S obzirom na to (ili ‘na račun toga’), Gospodin ne samo da je providio/omogućio sredstva uz pomoć kojih se čovjek može odvratiti od pakla i voditi/privesti ka raju, već ga On u Svojoj Providnosti i neprestano odvraća (od pakla) i vodi (prema raju; ‘Ja znam stanje svake duše, i kako je najbolje spasiti. Ja ne želim dopustiti da ijedna padne u Sotonine ruke koji je za njih pripremio sudbinu koja je užasnija nego što to ikad može biti bilo kakva prirodna nesreća/propast.’ Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Bertha Dudde, br. 8033, 5 Studeni 1961’). Gospodin je također pred-vidio da će biti nemoguće da se bilo koje/kakvo dobro ukorijeni u čovjeku osim u njegovoj slobodi, jer sve ono što se ne ukorijeni u slobodi je raspršeno na prvi znak (ili ‘približavanje’) zla i kušnji. To je Gospodin pred-vidio, baš kao i činjenicu da će čovjek sam od sebe, što će reći, iz svoje vlastite slobode, biti naklonjen (= će težiti/naginjati) najdubljem paklu. S obzirom na to, Gospodin je omogućio/providio da čovjek, ako već ne bi dozvolio da ga se u slobodi vodi ka dobru/raju, može ipak biti ‘savijen’ prema blažem paklu; ali ako bi dozvolio da ga u slobodi vodi do dobra, onda može biti vođen/uveden u raj. Iz ovih razmatranja čovjek može vidjeti što je pred-viđanje a što Providnost, kao i to da su prikladne pripreme napravljene za stvari koje su pred-viđene (ili ‘i da je ono što je pred-viđeno time omogućeno’).

452.      Iz ovoga možemo vidjeti koliko puno griješi onaj koji vjeruje da Gospodin nije pred-vidio i ne vidi i najmanju pojedinačnu stvar u čovjeku (ili ‘sa čovjekom’ = koja se tiče čovjeka), ili da unutar tih najmanjih pojedinačnih stvari On ne pred-viđa i ne vodi (čovjeka), dok su u stvari Gospodinovo Pred-viđanje (foresight) i Providnost prisutne unutar naj-sitnijih detalja svih najmanjih pojedinačnih stvari koje se tiču čovjeka (= koje se odnose ili pripadaju čovjeku), u pojedinostima/stvarima tako sićušnim da je nemoguće shvatiti/obuhvatiti bilo kakvim načinom razmišljanja/premišljanja samo jednu od sto milijuna njih. Jer svaki najmanji dijelić vremena (= trenutak) čovjekova života povlači sa sobom lanac (ili ‘uključuje seriju’) posljedica koje se protežu u vječnost. Zaista, svaki je trenutak kao novi početak onima koji slijede, i stoga je svaki pojedini trenutak života i njegova razumijevanja i njegove volje novi početak (ili ‘a tako je sa svim i svakim trenutkom njegova života’). A pošto je Gospodin pred-vidio od vječnosti kakav će čovjek biti u budućnosti (= kakva će biti njegova kvaliteta) i čak i u vječnosti, jasno/očigledno je da je Njegova Providnost prisutna u najmanjim pojedinačnim stvarima, i, kako je bilo rečeno, vodi ga i okreće tako da bi mogao biti takav, što se postiže neprestanim pre-oblikovanjem njegove slobode.’     E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 3854:2, 3’

453.      I tek sada, kada znamo da je Gospodin, zahvaljujući Svojoj ‘sve-vidnosti’ (= ‘jer za Njega je sva budućnost sadašnjost i sva je sadašnjost za Njega vječna.’ E.Swedenborg ‘Božanska Providnost – 333’) ‘pred-vidio’ u kakvom će stanju biti čovječanstvo u ‘Posljednje vrijeme’ (= ‘jer Gospodin vidi kakav je čovjek, i kakve će biti njegove želje, i prema tome kakav će postati.’ E.Swedenborg ‘Božanska Providnost – 333’), naime, da će (riječima E.Swedenborga), ‘naglavačke juriti u pakao’ (vidi 221-242), te da je na osnovu toga, a poštujući čovjekovu slobodnu volju (= ‘sa ciljem da bi on mogao biti čovjek i prema tome besmrtan, sloboda njegove volje se ne smije oduzeti.’ E.Swedenborg ‘Božanska Providnost – 333’), omogućio čovjeku (ili ‘providio sredstva za čovjeka’), ako ovaj već nije u svojoj slobodnoj volji htio ići prema raju’, da se bar (riječima E.Swedenborga) ‘naginje prema blažem paklu’ [u našem specifičnom slučaju (= Posljednji Sud i ‘uništenje’ cijele Zemaljske površine) je to ‘naginjanje’ prema ‘blažem paklu’ ponovno razlaganje duševnih čestica i utjelovljenje u njima korespodentne materijalne oblike], možemo ‘dobro’ razumjeti slijedeće proročke riječi:

454.      ‘Od čovječanstva se više ne može očekivati da postigne stupanj zrelosti/savršenstva koji je potreban da bi se ljudi promjenili iz potpuno ne-duhovnih ljudi, što bi se moglo smatrati duhovnom obnovom na Zemlji. Ovih dana ljudi idu ‘niz breg’ sve više i više. Samo nekolicina (only a very few) koji stoje na višem duhovnom nivou napreduju i spoznat/priznat će da njihovo zemaljsko postojanje ima svrhu, pokušavajući ispuniti tu svrhu. Većina je međutim daleko od svega što je duhovno na ovoj Zemlji i teško da će mu ikada prići čak i blizu. Taj nizak duhovni stupanj/nivo se ne može nastaviti pošto bi uzrokovao tamu koja bi rezultirala u katastrofi, u duhovnoj i zemaljskoj (= ukazuje na pred-viđeno katastrofalno stanje čovječanstva, tj. ‘najgori mogući pakao u koji srljaju današnji ljudi’, nakon čega slijedi Providnošću osigurana ‘re-stauracija’ Zemlje koja će to nazadovanje ‘zaustaviti’ i ‘eventualno’ pokrenuti u suprotnom pravcu). Ja sam prema tome odredio granicu i odlučio sam se na potpunu promjenu. Od vječnosti sam pred-vidio ovo izuzetno nisko duhovno stanje. Ljudi trenutno žive na Zemlji bez smisla i svrhe. U njihovim životima nema dobrobiti za njihove duše, pošto se stvari od duha ne razmatraju, iako im je ovaj zemaljski život bio dan u tu svrhu. Hitno je potrebna potpuna promjena Zemljine površine, revizija svih zemaljskih kreacija i novo utjelovljenje svih duhovnih supstanci u forme, u skladu/prema njihovoj zrelosti.’       Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Bertha Dudde, br. 6529, 22 Travanj 1956’

455.      I na drugom mjestu:

‘Moj plan je bio određen od vječnosti. Ja sam se odlučio na taj plan koji je začet u najvećoj mudrosti zbog velike ljubavi prema Mojim stvorenim bićima. Moja ljubav i mudrost će također i izvesti taj plan pošto se vrijeme ispunilo [‘Božanska Providnost čini sve stvari iz čiste milosti, pošto je Božanska suština u sebi čista; i baš ta ljubav je ono što djeluje kroz Božansku mudrost, i to djelovanje (Božanske ljubavi kroz Božansku mudrost) se naziva Božanska Providnost.’ E.Swedenborg ‘Božanska Providnost – 337; da je ‘Posljednji Sud’ i posljedično uništenje Zemljine površine također čin Božanske ljubavi tj. milosti, vidi također 319-328]. Moja priroda je zauvijek nepromjenjiva i ono što Ja smatram nužno za (dobrobit) bića koja su i dalje odvojena od Mene, to ću Ja također izvesti i neću dozvoliti da Me čovjek uvjeri da promijenim Svoje planove. Taj plan je baziran/zasnovan na volji ljudi, koju sam Ja (pred-)vidio od vječnosti i koja se na ovoj Zemlji više nije u stanju promijeniti. Ja ne planiram djelovati despotski/samovoljno/proizvoljno/svojeglavo, već Me u svemu što činim vode (= određuju Moje ponašanje) Moja neizmjerna Ljubav i Mudrost. Ja vidim kroz sve i znam da se bolji rezultati neće moći postići ako bi izmjenio vrijeme Moga plana Spasenja.’       Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Bertha Dudde, br. 8071, 1 Siječanj 1962’

456.      I još na drugom mjestu:

‘Moj plan Spasenja je izgrađen na ljudskoj volji koju sam Ja prepoznao od vječnosti, odredivši u skladu sa njom trenutke u vremenu kada će se dogoditi velike transformacije, trenutke u vremenu kojima ću ostati vjeran (= uz koje ću prionuti)… Ja sam to uistinu znao od vječnosti, i kada se ljudi više neće pridržavati Božanskog reda, i stoga sam mogao ukazati na vrijeme i opetovano ukazivati/spominjati veliku transformaciju, koja će se, u skladu sa Mojim izjavama, neopozivo dogoditi.’       Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Bertha Dudde, br. 8656, 26 Listopad 1963’

457.      I još:

‘Prema tome vjerujte da Ja u Svojoj mudrosti prepoznajem, i da sam prepoznao od vječnosti, da sam znao o volji i zrelosti ljudi u Posljednjem vremenu. I Moj plan Spasenja, koji će zasigurno biti izvršen/sproveden kada za to dođe vrijeme, je ustanovljen/zasnovan tako da korespondira toj volji.’     Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Bertha Dudde, br. 7728, 21 Listopad 1960’

458.      I dalje:

‘Uzrok nadolazećeg suda nije po/u volji Božjoj, već jedino po/u volji čovječanstva koje teži skoro potpunom odvajanju od vjere, i kao rezultat, uzrokuje neprestano propadanje u noć duha. Samo sa ciljem zaustavljanja ove gužve i jurnjave i da bi se ipak spasilo sve što još nije postalo robom noći, Gospodin ispunjava svoju Riječ. Jer Njegov duh je vidio sadašnjost, i vrijeme koje dolazi (= Božje pred-viđanje), i u Svojoj ljubavi, nježnosti i blagosti (= Božanska milost), Gospodin uvijek pokušava sve (= Božja Providnost) ne bi li spriječio (tj. ublažio) sud.’       Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Bertha Dudde, br. 694, 1 Prosinac 1938’

459.     I na kraju:

‘Ja sam od vječnosti znao u kojem će se pravcu razvijati ljudska volja (= Božje pred-viđanje), i na njoj sam mogao izgraditi Moj Plan Spasenja (= Božja Providnost; ‘Jer što Jehova vidi on vidi od vječnosti, a vidjeti nešto od vječnosti je Pred-viđanje i Providnost.’ E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 10428’). Ali Ja sam isto tako znao kada je došlo vrijeme i kada se na Zemlji više ne može očekivati nikakav duhovni napredak.’

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Bertha Dudde, br. 8624, 23 Rujan 1963’

Lorens N.       

(Rujan-Listopad 2006)

Index skraćenica –>
Popis izvora –>

Spread the Truth