Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

3. Energija

Print Friendly, PDF & Email

DOPUNSKE LEKTIRE

(Bogo-Čovjek)

3.  Energija

1.         ’Sada kada toliko puno ljudi govori o ’energiji’, ’prirodnim silama’, ’pokretačkoj sili’ (propulsion), ’odbijanju’, ’gravitaciji’, ’pritisku’, ’privlačenju’, itd., pokušajmo najprije formirati ideju o tome što je u stvari ’energija’; onda pogledajmo kako se ona manifestira u prirodi i kako utječe na organski i anorganski život i koja daje život, uzima život, gradi i uništava postavši na taj način održavalac svemira.

2.         Zato najprije – što je energija? Gledajte, energija nije ništa drugo do perceptibilna manifestacija u (određenoj) stvari koja mora ili promijeniti svoje mjesto ili svoju formu zahvaljujući drugom objektu koji na nju (= tu stvar) vrši utjecaj, što se događa na takav način da u unutrašnjosti ili pak vanjštini jednog objekta čovjek može promatrati kretanje, povećavanje ili smanjivanje u veličini, ili čak njegovo potpuno razlaganje (dissolution).

3.         Dakle, ova težnja (drive = ono što potstiče/nagoni) stranog objekta prema drugom objektu je samo impuls, prirođen u drugom biću, da pobjegne od elemenata koji ga okružuju i koji na njega utječu; to je impuls prema mirovanju, koje stoji u suprotnosti kretanju.

4.         Kamen želi mirno ležati, što će reći on želi ostati sjedinjen (ili ’u slozi’) sa svojim osloncem (= tlom koje ga podržava, o koje se oslanja) gdje se (= u tom stanju, tj. dok je oslonjen o tlo) svi njegovi dijelovi, sve do najmanjeg atoma, ne osjećaju uznemireni u svojoj veličini s obzirom na dužinu, širinu i visinu.

5.         Stoga, čim neki drugi objekt vrši utjecaj na kamen da bi ga otrgnuo iz njegove udobne inercije, njegova cijela priroda se tome protivi; svi njegovi dijelovi, prije gusto upakirani u potpuno mirovanje, započinju ili širenje ili eventualno skupljanje, te započinju vibrirati. Ukratko, kamen, zbog otpora prema drugom objektu koji sa njime dolazi u kontakt, više nije tvrd, beživotan kamen kao što je bio prije, već ima život. Sve u njemu se pokreće i vibrira.

6.         Dakle, što se događa (= koji je rezultat) kada jedan inače inertan objekt započne kretanje? Gledaj, rezultat je da taj objekt mora napustiti svoju prijašnju formu i njegova konzistentnost je prisiljena postati nešto drugo, jer njegovi elementi više nisu tako čvrsto vezani kao prije. Stoga, sila koja vrši utjecaj raste, lomi i mrvi kamen i, ako je to moguće, čak rastavlja njegove sastavnice u prašinu.

7.         Stoga se sili gravitacije, ili sili privlačenja, kojom zemlja privlači svoje sastavnice, uvijek suprotstavlja druga sila, naime, sila ili nužda (urge) koja želi uništiti sve što postoji i onda od toga formirati nešto drugo.

8.         Energija, kako se manifestira i kako ju čovjek vidi da djeluje i osjeća, je stoga drugi faktor koji je niti u kamenu niti u njegovu okruženju već je (kao takva) uzrokovana i stimulirana drugim elementima, čini da ovi potonji mijenjaju svoju formu i svoje sastavnice, uzima i donosi/daje (bringing forth) život i, stoga, uništava i ponovno gradi, osigurava vječno trajanje jedino ponovno stvarajući dok istovremeno uništava.

9.         Ova energija se manifestira u svim mogućim pravcima i u različitim formama. Njezin uzročni faktor je stoga viša sila koja je, u svojoj želji za manifestiranjem, jedino vidljiva kao sila. Zato, energija kao neovisna stvar, kako to učeni materijalisti žele vjerovati, uopće ne postoji, i nikad nije neovisan životni faktor, već je proizvod dva uzvišena faktora, imenom, mirovanja/inercije i kretanja (što nas opet dovodi do ’osnovnog’ odnosa u cijelom stvaranju, naime, odnosa između dvije sile, jedne pasivne a druge aktivne).

10.        Svijet postoji baš kroz ova dva važna osnovna/temeljna principa cijelog svemira, kroz njih je bio stvoren, kroz njih je održavan a kroz njih će se ponovno transformirati u nešto novo.

11.        Mirovanje (= inercija) je također izraženo i u drugom imenu kojeg mu možemo dati, naime, u supstanci. A životna aktivnost koja vrši utjecaj na nju (= supstancu), koja sve održava i oživljava, je duh, koji je stimulator energije i koji drži supstancu zajedno, te je stoga glavni/najvažniji činbenik života u svoj njegovoj punini. Jer bez duha nema ni života, bez života nema supstance, a supstanci ne treba energija; jer energija je proizvod izveden iz ovih prijašnjih, a ako oni nedostaju onda sve ostalo nedostaje.’ 

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog
’Tajne Života – 16’ G.Mayerhofer

Spread the Truth