Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

VIII. Crkva postoji iz riječi, i takva je kakvo je njezino razumijevanje riječi #2

Print Friendly, PDF & Email

VIII

CRKVA POSTOJI IZ RIJEČI, I TAKVA JE KAKVO JE NJEZINO RAZUMIJEVANJE RIJEČI

76. Nema nikakve sumnje kako Crkva postoji iz Riječi, jer Riječ je sâma Božanska istina (br. 1-4); doktrina Crkve je iz Riječi (br. 50-61); i kroz Riječ se ostvaruje sjedinjenje sa Gospodom (br. 62-69). Može se, međutim, pojaviti sumnja u svezi toga da li je razumijevanje Riječi ono što sačinjava Crkvu, jer ima nekih koji vjeruju kako pripadaju Crkvi pošto imaju Riječ, čitaju je ili ju slušaju od propovjednika, i poznaju nešto od njezinog značenja Slova, pa ipak kako se određeni odlomci trebaju razumjeti to oni ne znaju, a neki od njih i ne mare previše za to. Stoga će biti dokazano kako nije Riječ, već njezino razumijevanje, ono što sačinjava Crkvu, i da je sâma Crkva onakva kakvo je razumijevanje Riječi među onima koji su u Crkvi. To se dokazuje sljedećim razmatranjima.

77. Riječ je Riječ u skladu sa njezinim razumijevanjem u čovjeku, to jest, kako je shvaćena. Ako nije shvaćena, Riječ se doista naziva Riječju, ali sa čovjekom ona ne postoji. Riječ je istina u skladu sa njezinim razumijevanjem; jer Riječ može ne biti istina, pošto može biti krivotvorena. Riječ je duh i život u skladu sa njezinim razumijevanjem; jer Slovo bez njegovog razumijevanja je mrtvo. Pošto čovjek ima istinu i život u skladu sa njegovim razumijevanjem Riječi, u skladu sa time on također ima vjeru i ljubav, jer istina je od vjere a ljubav je od života. Dakle, pošto Crkva postoji kroz vjeru i ljubav i u skladu sa ovima, slijedi kako je Crkva Crkva kroz razumijevanje Riječi i u skladu sa njime – plemenita Crkva ako je u pravim istinama, a neplemenita Crkva ako nije u pravim istinama, i uništena Crkva ako je u krivotvorenim istinama. 

78. Štoviše, Gospod je prisutan i sjedinjen sa čovjekom kroz Riječ pošto je Gospod Riječ, i On, tako reći, u njoj razgovara sa čovjekom; i nadalje, zbog toga što je Gospod sâma Božanska Istina, a Riječ je također Božanska Istina. Iz ovog je očigledno da je Gospod prisutan sa čovjekom, i istovremeno sjedinjen sa njime, u skladu sa razumijevanjem Riječi; jer, u skladu sa time, čovjek ima istinu i posljedično vjeru. Gospod je, međutim, prisutan sa čovjekom kroz čitanje Riječi; ali On je sjedinjen sa njime kroz njegovo razumijevanje istine iz Riječi i u skladu sa njime; a u stupnju u kojem je Gospod sjedinjen sa čovjekom, Crkva je u njemu. Crkva je unutar čovjeka. Crkva koja je izvan njega je Crkva među mnogima unutar kojih postoji Crkva. Ovo je naznačeno riječima koje je Gospod uputio Farizejima koji su Ga pitali kada će doći Kraljevstvo Božje:

‘Kraljevstvo Božje je u vama.’  Luka 17:21.

Kraljevstvom Božjim je ovdje naznačen Gospod, i Crkva od Njega.

79. Proroci u mnogim odlomcima obrađuju razumijevanje Riječi gdje je subjekt Crkva; i naučavaju kako Crkva postoji jedino tamo gdje je Riječ shvaćena na pravi način; i da je priroda Crkve u skladu sa razumijevanjem Riječi onih koji su u Crkvi. Proroci također na mnogim mjestima opisuju Crkvu među Izraelskim i Židovskim narodom kao totalno uništenu i satrtu, pošto su krivotvorili značenje ili razumijevanje Riječi; jer ništa drugo ne uništava Crkvu.

[2] Razumijevanje Riječi, i istinito i lažno, je opisano u Prorocima, posebice u Hošei, Efrajimom; jer u Riječi Efrajim predstavlja razumijevanje Riječi u Crkvi. Pošto razumijevanje Riječi sačinjava Crkvu, Efraijim se stoga naziva:

‘dragim sinom’, i ‘djetetom najmilijim’.  Jeremija 31:20;

‘prvorođenim.’  31:9;

‘snagom glave Jehovine.’  Psalam 60:7; 78:9;

‘silnikom’.  Zaharija 10:7;

‘lukom naoružanim.’  9:13;

A sinovi Efrajimovi se nazivaju:

‘naoružanima, ratnicima s lukom.’  Psalam 78:9;

jer luk predstavlja doktrinu iz Riječi u borbi protiv neistina. Iz istog razloga, također, je:

‘Efrajim bio premješten na Izraelovu desnu stranu, i blagoslovljen; i prihvaćen umjesto Rubena’, Postanak 48:5, 11, i naknadni stihovi.

Iz istog razloga također je:

‘Efrajim sa svojim bratom Manašeom, pod imenom njihova oca Josipa, bio uzvišen iznad svih drugih od strane Mojsija dok je blagoslivljao djecu Izraelovu.’   Ponovljeni Zakon 33:13-17.

[3] Priroda Crkve kada je razumijevanje Riječi uništeno je u Prorocima također opisana Efrajimom, posebice u Hošei; kao što je jasno iz sljedećih odlomaka:

‘Izrael i Efrajim će zajedno posrnuti… Efrajim će biti opustošen… Efrajim je potlačen i slomljen u presudbi.’  Hošea 5:5, 9, 11-14.

‘Što ću ti učiniti, Efrajime?… jer svetost je tvoja k’o oblak jutarnji, i k’o rana rosa nestaje.’    Hošea 6:4.

‘Neće više živjeti u zemlji Jehovinoj, Efrajim će se vratiti u Egipat i nečista će jela jesti u Asiriji.’ Hošea 9:3.

[4] ‘Jehovina zemlja’ je Crkva; ‘Egipat’ je naučni princip prirodnog čovjeka, a ‘Asirija’ je rasuđivanje otud. Uz pomoć ovo dvoje je Riječ s obzirom na njezino unutarnje razumijevanje krivotvorena, i prema tome je rečeno da će se Efrajim vratiti u Egipat, i da će jesti nečista jela u Asiriji.

[5]        ‘Efrajim pase vjetar, i slijedi vjetar istočni; iz dana u dan sve više je laži njegovih i nasilja: savez sklapa s Asirijom, ulje je nošeno u Egipat.’  Hošea 12:1.

‘Pasti vjetar’, ‘trčati za vjetrom istočnim’, i ‘sve više povećavati laži i nasilje’, je krivotvoriti istinu, i tako uništiti Crkvu.

[6] Isto je također predstavljeno Efrajimovim bludom; jer ‘blud’ predstavlja krivotvorenje razumijevanja Riječi, to jest, njegove prave istine, kao u ovim odlomcima:

‘Poznajem Ja Efrajima… skroz se bludu odao, i Izrael je okaljan.’   Hošea 5:3. 

‘Strahotu vidjeh u domu Izraelovu; Efrajim se ondje bludu odaje i skvrni se Izrael.’   Hošea 6:10.

‘Izrael’ je sâma Crkva, a ‘Efrajim’, razumijevanje Riječi, iz kojeg i u skladu sa kojim Crkva postoji; prema tome je rečeno da Efrajim počinjava blud i da je Izrael oskvrnut.

[7] Kako je Crkva među Izraelskim narodom bila potpuno uništena krivotvorenjem Riječi, stoga je o Efrajimu ovako rečeno:

‘Kako da te dadem, Efrajime, kako da te predam, Izraele! Učinit ću te poput Adme, postaviti te kao Sebojima.’    Hošea 11:8.

Dakle, pošto Prorok Hošea, od prvog do posljednjeg poglavlja, obrađuje krivotvorenje pravog razumijevanja Riječi, i posljedično uništenje Crkve, i pošto je bludom predstavljeno krivotvorenje istine u Riječi, prema tome mu je bilo zapovjeđeno da to stanje Crkve reprezentira tako:

‘što će uzeti preljubnicu za svoju ženu, i sa njom začeti djecu.’    Hošea 1:

i opet:

‘tako što će uzeti ženu koja je bila preljubnica.’  Hošea 3.

[8] Ovi odlomci su navedeni da bi se moglo (sa)znati i dokazati iz Riječi kako je kvaliteta Crkve u skladu sa njezinim razumijevanjem Riječi; odlična i dragocjena ako je razumijevanje utemeljeno na pravim istinama iz Riječi, ali uništena i oskvrnuta ako je utemeljeno na krivotvorenim istinama. U potvrdu tome da je Efrajimom predstavljeno razumijevanje Riječi, i u suprotnom značenju krivotvoreno razumijevanje koje rezultira u uništenju Crkve, mogu se uzeti u obzir drugi odlomci gdje se obrađuje Efrajim, kao:

Hošea 4:17, 18; 7:1, 11; 8:9, 11; 9:11-13, 16; 10:11; 11:3; 12:1, 8, 14; 13:1, 12;

Izaija 17:3; 28:1;

Jeremija 4:15; 31:6, 18;

Ezekijel 37:16; 48:5;

Obadija 19;

Zaharija 9:10.

Spread the Truth