Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

VII. Riječ se može pronaći u svim nebesima, i izvor je sve anđeoske mudrosti #2

Print Friendly, PDF & Email

VII

RIJEČ SE MOŽE PRONAĆI U SVIM NEBESIMA, I IZVOR JE SVE ANĐEOSKE MUDROSTI

70. Da Riječ postoji na Nebesima je do sada bilo nepoznato. To doista nije moglo biti poznato sve dok je Crkva bila u neznanju o činjenici da su anđeli i duhovi ljudi, izgleda i tijela poput ljudi u svijetu, i da imaju stvari koje u svakom pogledu naliče onima koje ljudi na zemlji imaju. Jedina razlika je da su anđeli duhovni, i sve njihove stvari imaju duhovno porijeklo, dok su ljudi u ovom svijetu prirodni, i sve njihove stvari imaju prirodno porijeklo. Sve dok ljudi ovo nisu znali, oni nisu mogli znati da Riječ postoji također i na nebesima, i da se tamo čita od strane anđela, baš kao i od strane duhova ispod nebesa. Da ovo ne bi ostalo nepoznato zauvijek, bilo mi je dozvoljeno biti u društvu sa anđelima i duhovima, razgovarati sa njima, i vidjeti njihova okruženja, i nakon toga ispričati mnoge stvari koje sam vidio i čuo. To sam učinio u djelu ‘Nebo i Pakao’, koje je objavljeno u Londonu u 1758 godini. U tom djelu se može vidjeti da su anđeli i duhovi ljudi, i da su okruženi u izobilju sa svim stvarima koje okružuju ljude u ovom svijetu. Da su anđeli i duhovi ljudi se može vidjeti u tom djelu, br. 73-77, i u 453-456; a da su okruženi sa sličnim stvarima koje okružuju ljude u ovom svijetu, br. 170-190. Također da imaju Bogoštovlje, i propovijedi u njihovim hramovima, br. 221-227; sa rukopisima i knjigama, br. 258-264, baš kao i Riječ, br. 259.

71. Što se tiče Riječi na nebu, ona je zapisana u duhovnom stilu, koji se u potpunosti razlikuje od prirodnog stila. Duhovni stil se sastoji jedino od slova, od kojih svako uključuje određeno duhovno značenje; iznad slova nalaze se male točkice koje uzvisuju značenje. Slova koja su u upotrebi među anđelima u duhovnom kraljevstvu naliče slovima koja se u našem svijetu upotrebljavaju prilikom štampanja; a slova među anđelima božanstvenog kraljevstva, od kojih svako uključuje određeno potpuno značenje, su poput starih Hebrejskih slova, i na različite načine su zakrivljena, sa oznakama iznad i unutar njih,

[2]        Pošto su rukopisi anđela ovakve prirode, u njihovoj Riječi nema kao u našoj imena osoba i lokacija; već su umjesto imena tamo stvari koje ova predstavljaju. Tako je umjesto Mojsija tamo povijesna Riječ, a umjesto Ilije, proročka Riječ; umjesto Abrahama, Izaka i Jakova, Gospod s obzirom na Božansko i Božansko Ljudsko; umjesto Arona, svećeništvo Gospodnje, a David, kraljevanje Gospodnje; Umjesto imena dvanaest Jakovljevih sinova, ili Izraelskih plemena, tamo su različite stvari koje pripadaju nebu i Crkvi; tamo su također slične stvari umjesto imena dvanaest učenika.

Umjesto Siona i Jeruzalema tamo je Crkva s obzirom na Riječ i doktrinu iz Riječi; umjesto zemlje Kananske, tamo je Crkva; a umjesto gradova u njoj na obadvije strane Jordana tamo su različite stvari koje pripadaju Crkvi i njezinoj doktrini; i tako sa svim ostalim imenima. Isto je sa brojevima; ovi se ne pronalaze u primjercima Riječi na nebu, nego umjesto njih, stvari sa kojima brojevi u našoj Riječi korespondiraju. Iz ovog se može vidjeti kako je Riječ na nebu korespondentna našoj Riječi, i prema tome da su one jedno; jer korespondencije čine jedno. 

72. Prekrasna je okolnost da je Riječ na nebesima tako napisana da je priprosti razumiju u njezinoj jednostavnosti, a mudri u mudrosti. Jer ima puno točkica i znakova iznad slova, koji, kako je bilo rečeno iznad, uzvisuju značenje. Priprosti ove niti razmatraju niti razumiju; ali mudri obraćaju pažnju na njih, svaki u skladu sa svojim stupnjem mudrosti, čak do najmudrijeg. Kopija Riječi, zapisana od strane anđela pod Gospodnjim nadahnućem, čuva se od strane svake veće zajednice u njezinom svetom repozitoriju, u slučaju da bi Riječ negdje drugdje pretrpjela promjenu u bilo kojoj točci. Riječ u našem svijetu je doista poput Riječi na nebu, u tom pogledu da ju priprosti razumiju u jednostavnosti, a mudri u mudrosti; ali ovo je ostvareno na drugačiji način.

73. Sâmi anđeli priznaju kako svu svoju mudrost izvode iz Riječi, jer svjetlo u kojem se nalaze varira sa njihovim razumijevanjem Riječi, svjetlo je kod njih Božanska Istina, koja je nebesko svjetlo. U svetom repozitoriju, gdje se čuva kopija Riječi, svjetlo je plamteće i blistavo, te prevazilazi svaki stupanj svjetla u nebu napolju. Razlog je isti koji je bio naveden iznad, da je Gospod u Riječi.

74. Mudrost božanstvenih anđela prevazilazi onu u duhovnih anđela skoro u onoj mjeri u kojoj mudrost duhovnih anđela prevazilazi onu u ljudi, pošto su božanstveni anđeli u dobru ljubavi iz Gospoda, a duhovni su u istinama mudrosti od Gospoda; a gdje je dobro ljubavi, tamo je također i mudrost; ali gdje su istine, tamo nema više mudrosti nego što ima također dobra ljubavi. Ovo je razlog zašto je Riječ u Gospodnjem božanstvenom kraljevstvu zapisana drugačije od Riječi u Njegovom duhovnom kraljevstvu. Jer u Riječi božanstvenog kraljevstva su izražena dobra ljubavi, a znakovi nagovještavaju osjećaje ljubavi; dok su u Riječi duhovnog kraljevstva izražene istine mudrosti, a znakovi nagovještavaju percepcije.

75. Iz ovog možemo zaključiti kakva mudrost leži sakrivena u Riječi koja je u ovom svijetu; jer unutar nje leži sva anđeoska mudrost, a ova je neizreciva. U ovu mudrost ulazi nakon smrti čovjek kojeg Gospod kroz Riječ napravi anđelom.  

Spread the Truth