Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Poredba o Nevjernom Sluzi

Print Friendly, PDF & Email

47

Dvadeset prva Nedjelja nakon Trojstva

Poredba o Nevjernom Sluzi

Sv. Matej 18:23-35: “Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i  sve što ima te se podmiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći: ‘Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.””A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga  koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ‘Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ‘Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga.””Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ‘Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si  me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.”

 (28 Travanj 1872)

1. U mnogim Sam vam prilikama spomenuo da Sam morao protumačiti do u detalje za Moje učenike i ostale sljedbenike sve što je rečeno u Moje dvije Zapovijedi Ljubavi i objašnjeno čak još više jasno u deset Mojsijevih Zapovijedi. Ali budući Sam imao posla sa ljudima koji su željeli detaljne smjernice, tako da bi se znali ponašati u različitim situacijama, Ja Sam morao iskoristiti svaku priliku da ili dam puna objašnjenja (tih) Zapovijedi ili da ih oslikam kroz poredbe na takav način da su one mogle služiti kao podloga u svim situacijama.

2. Prema tome, u ovom poglavlju vi pronalazite, od početka do kraja, pravila ponašanja, dijelom jasno objašnjena, dijelom u metaforama i poredbama, kako bi osigurao da će Moji učenici i budući sljedbenici Mojeg učenja znati bez ijednog tračka sumnje kako se ponašati u različitim situacijama i također kako s time u svezi druge uspješno podučavati.

3. U početku, Moji učenici su i dalje bili poput male djece i nesposobni shvatiti uzvišene pojmove glede Mene i Mojeg Kraljevstva kao što su to mogli nakon što Sam izlio Mojeg Duha na njih. Stoga vi ih često nalazite pitati iznenađujuće nevina i jednostavna pitanja. Kako su mogli Moji učenici, koji su bili u svakom trenutku pod utjecajem Mojeg prisustva, Mojih Riječi i Mojih djela, i dalje pitati: ‘Tko je najveći u Kraljevstvu Nebeskom?!’ (Matej 18:1) Ako su Moji učenici i dalje mogli pitati takva pitanja, vi možete zamisliti kako su drugi tek razmišljali, koji su znali čak još manje. Prema tome, Moj odgovor i što je rečeno u sljedećim stihovima je jednostavan.

4. Ja Sam poredio jednostavnost djeteta sa anđeoskim umovima bića koja su Meni najbliža. Baš kao što Moji anđeli ne bi trebali biti uvrijeđeni, stoga također oni sa bezazlenim umom djeteta ne smiju biti povrijeđeni, budući su oni bezgrješni, a djeca općenito imaju povjerenja u svakog tko im prilazi. Prema tome, najveći je grijeh susresti jednostavnost sa podmuklošću, prijezirom (porugom), ismijavanjem i mržnjom. Na ovo se također upućuje u naknadnim stihovima, gdje je rečeno alegorijski da ako je čovjekova duša vođena od strane strasti, bolje je uložiti svaki napor da ju se nadvlada nego da duša propadne kroz tu jednu strast.

5. Ovi primjeri i poredbe su predstavljeni u alegorijama jezika tog vremena, koje su i dan danas još uvelike rasprostranjene na istoku.

6. Nakon što Sam naznačio Mojim učenicima da je bolje žrtvovati jedan dio vlastitog ja nego cijelu svoju dušu, rekao Sam im u naknadnim stihovima u svezi radosti koju Ja, kao Stvoritelj, doživljavam ako ništa od onog što Sam jednom postavio u svijet nije izgubljeno već se sve na kraju vraća k Meni, pročišćeno i produhovljeno. Ovo je jasno izraženo u poredbama o pastiru i izgubljenoj ovci.

7. Ja Sam također rekao Mojim učenicima kako izgubljeno može biti spašeno tako što se pomaže poboljšati zabludjelima i grešnicima bez da se povrijedi njihovo samo-ljublje. Dao Sam im savjet kako se odnositi prema tvrdoglavim grešnicima baš kao i onima koji nisu toliko tvrdoglavi. Nadalje Sam ih uvjerio da ako bi dvoje ljudi koji su postali složni u volji i umu zatražili za Moj blagoslov, Ja im ga nikada ne bi zanijekao. Rekao Sam im da gdje se dvoje ili troje okupe u Moje ime Ja bi bio sa njima kao treći, kao duh mira i jedinstva. Ukazao Sam im da se pokajničkom bratu moraju oprostiti njegovi grijesi, ne samo jednom već bezbroj puta da bi se njegovo poboljšanje učinilo mogućim. Rekao Sam im da ako oni oproste bratu njegove grijehe u duhu trpeljivosti, Ja bi ih, također, oprostio i zaboravio.

8. Dao Sam im poredbu o nevjernom sluzi. Sa ovom poredbom Sam želio naglasiti što Sam već bio podučio u molitvi koju Sam im ostavio, gdje ona kaže: ‘Oprosti nam naše duge, kao što mi opraštamo dužnicima našim’ (Matej 6:12) – tako da u slučaju tvrdoglavih grešnika oni ne bi izgubili strpljenje i osudili gdje bi trebali oprostiti, ili prokleti gdje bi trebali blagosloviti.

9. Odabrao Sam ovaj ekstreman primjer nevjernog sluge da bi ih spriječio pronaći bilo kakav izgovor što su grubi – pa čak i sa jednom riječju, bilo to radi pretjerane gorljivosti ili iskrene pogrešne prosudbe i netrpeljivosti gdje se to tiče ljudskih pogrešaka. Stoga Sam ih podučio da razumiju Moju popustljivost i Moje bezgranično strpljenje, dokazujući im zašto Sam dopustio da Moje sunce izađe nad dobrima i lošima, budući Sam Ja suština Ljubavi a Ljubav ne želi kazniti nego jedino poboljšati.

10. U ovom poglavlju vi ćete pronaći punu ilustraciju ljudskog života onakvog kakav bi on trebao biti: Kako bi čovjek, vođen jedino od strane Ljubavi, trebao gledati nagore prema Meni sa dječjim povjerenjem, djelovati uvijek bez podmuklosti i mentalne rezervacije, sa nijednom drugom svrhom na pameti nego udovoljiti Meni, njegovom Ocu, stoga da postane dostojan naziva ‘Moje dijete’. Također je ukazano kako bi osoba trebala nastaviti buditi Ljubav sa dječjom bezazlenošću, i da bi bio grijeh naplatiti sa zlom dobro naumljeno od strane osobe koja vam prilazi sa bezazlenošću i sa povjerenjem. To također prikazuje kako se treba razumjeti Ljubav spram čovjekova bližnjega i kako osoba treba nastojati privući pažnju brata na njegove pogreške jako blago, posežući jedino u najgorim slučajevima strogim mjerama, ali uvijek oprostiti, zaboraviti i, konačno, čak uzvratiti dobrim na zlo.

11. Ovo poglavlje prikazuje cijelu čovjekovu duhovnu misiju, kako on sebe treba obrazovati da postane dijete kakvo Ja želim da bude, i kako on treba utjecati na njegove bližnje i voditi ih do Mene, tako da će u onostranom on biti što Sam bio naumio kada Sam stvorio prvog čovjeka – Moja dostojna slika. Na ovaj način bi vi trebali čitati i razumjeti Moja Evanđelja; onda će vas Moja milost prosvijetliti, i u poredbama vi nećete vidjeti tvrdu koru stabla života nego ćete prepoznati srž Božanske Istine koja je sakrivena iza nje. Kako bi postigli ovo i dokučili što je sakriveno od profanog (svjetovnog) oka, to potrebuje duhovnu viziju i duboki uvid.

12. Na ovaj način Biblija postaje izvor pomoći i svjetla u svim ljudskim okolnostima, i prosvjetljeni čitatelj će otkriti da je preko tisuću godina ova Knjiga sačuvala najveća blaga da bude jedini vodič čovječanstva i da dokaže kako Sam Ja već u tim vremenima osigurao da ništa neće biti izgubljeno od onog što je bilo rečeno za sva vremena i vječnosti.

13. Neće proći dugo, ljudi će biti pitani sa velikom strogošću da li oni u stvari znaju zašto su ovdje i da li znaju zašto Sam Ja došao na ovu Zemlju. Sada je došlo vrijeme da se otkloni ‘kora’ Slova (Pisma) i načina pisanja Mojih Evanđelja i da se ukaže ljudima blistavo strujanje Božanskog svjetla ispod ove naizgled tvrde kore, tako da u ovim posljednjim danima oni i dalje mogu nadoknaditi za njihovo zanemarivanje njih samih i drugih te da im se omogući ispuniti njihovu misiju. To je razlog za Moja brojna objašnjenja i tumačenja i za sve ove nedjeljne propovijedi, tako da nitko ne može reći kako to nije znao ili razumio ovo ili ono.

14. Ja Sam Bog svjetlosti, Ljubavi i mudrosti. Jednog dana, kada ću se vratiti, nikakva tama neće biti sposobna postojati pored Mene. Prema tome, u srcima svih ljudi mora postati svijetlo. Oni svi moraju naučiti Ljubiti kako bi bili sposobni primjenjivati ovu Ljubav, kombiniranu sa mudrošću, na njihovim bližnjima.

15. Razlog za Moje Riječi, svrha Mojih upozorenja i konačni cilj Mojih stremljenja je učiniti vas Mojom djecom i promijeniti svijet još jednom u raj – kao što je bio u vrijeme prvih ljudi – gdje nije bilo niti mržnje niti bijesa niti izrugivanja, nego jedino Ljubav, mir i spokojstvo među svim bićima; i gdje čovjek, konačno djelo stvaranja na Zemlji, kombinira unutar njega sve Božanske odlike.


16. Tako i hoće biti, i sve treba stremiti spram ovog! Težite ispuniti vašu misiju – vi i svi ljudi – tako što ćete usavršiti sebe što je više moguće! Učinite sve što možete da usmjerite također vaše bližnje ka istom cilju, onda Moje Riječi neće biti protraćene na vas i vi ćete postati dostojni da se zovete ‘Mojom djecom’ i u svijetu onostranog ćete pronaći Oca Koji nastoji sa toliko puno Ljubavi i strpljenja spasiti Njegove izgubljene ovce, već ovdje! Amen.

Od Isusa Krista, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga i zapisničar Gottfried Mayerhofer, zapisano u ‘Gospodnje Propovijedi – 47’

Spread the Truth