Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Poredba o Nepoštenom Upravitelju

Print Friendly, PDF & Email

34

Osma Nedjelja nakon Trojstva

Poredba o Nepoštenom Upravitelju

Sv. Luka 16:1-13: ‘Govoraše i Svojim učenicima: “Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ‘Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se.  Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.'” “I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ‘Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ A on će mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši  pedeset.’ Zatim reče drugomu: ‘A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ‘Sto kora pšenice.’ Kaže mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu  i napiši osamdeset.'” “I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.” “I Ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.””Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko  li će vam vaše dati?””Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili  će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.”

 (11 Travanj, 1872)

1. Ovo Evanđelje se bavi nepoštenim upraviteljem koji je, nakon što je njegov gospodar doznao za njegovo nepoštenje, nastojao osigurati za sebe rupu za bijeg tako da ne ostane bez sredstava za život i bude prisiljen zarađivati za njegovo življenje teškim radom.

2. Dao Sam Farizejima i pismoznancima ovu poredbu budući su oni, iznad svih drugih, veličali novac ili mamona (bogatstvo ovog svijeta) i kako bi ga namakli obilato nisu bili posramljeni iskoristiti bilo koja sredstva da postignu njihovu svrhu.

3. Što je nepošteni upravitelj učinio u ovoj poredbi, naime, umanjio za pola dugove onih koji su dugovali njegovu gospodaru kako bi zadobio naklonost gospodarevih dužnika, je također bilo učinjeno od strane Farizeja u njihovim religioznim zakonima. Oni su bili strogi sa siromašnima a popustljivi sa bogatima, kao što je i danas slučaj sa vašim svećenstvom.

4. Pravila koja Sam podučavao Moje učenike: Moj savjet da pridobiju prijatelje za sebe sa mamonom (sjetovnim bogatstvom) tako da ne trebaju trpjeti nedaću u vremenima potrebe; također sljedeći stihovi: ‘Onaj koji je vjeran u onome što je najmanje je također vjeran u najvećem, a onaj koji je nepošten u najmanjem je također nepošten u najvećem.’ ‘Ako prema tome vi niste bili vjerni u nepoštenom svjetovnom bogatstvu, tko će vam povjeriti istinska blaga?’ ‘Ako niste bili vjerni u onome što je drugog čovjeka, tko će vam dati ono što je vaše vlastito?’ ‘Ni jedan sluga ne može služiti dvojicu gospodara; jer ili će on mrziti jednoga a ljubiti drugoga; ili obrnuto’, što u duhovnom smislu znači: ‘Vi ne možete služiti Boga i mamona’, – svi ovi stihovi sadrže – uz jedino neznatne razlike – jedno te isto. Jedino deveti stih naizgled proturječi onima koji slijede budući daje savjet da se prijatelji zadobiju sa svjetovnim bogatstvom (mamonom) tako da nas u vremenima oskudice prijatelj može poduprijeti, dok je u drugim stihovima naglasak na činjenici da čovjek ne može služiti dvojici gospodara, sa trinaestim stihom koji jasno izjavljuje: ‘Vi ne možete služiti Bogu i mamonu.’ Kako osoba može zadobiti prijatelje sa svjetovnim bogatstvom te i dalje služiti Bogu? Možete vidjeti kako izgleda da tu postoji proturječje u ovome; jer Bog i mamon – ili materijalni svijet sa njegovim bogatstvima i užicima – jesu sigurno sasvim nasuprotne stvari, i očigledno je da onaj koji časti mamona i svijet ne može istovremeno ljubiti Boga i slijediti Njegove propise.

5. Kako bi razjasnili ova proturječja, zagledajmo se pobliže u ove stihove i nastojanje da bi, usprkos njihovom očiglednom proturječju, našli zajedničko stremljenje spram jednog cilja. U ovoj poredbi Ja Sam rekao kako je loš upravitelj u znatnoj mjeri umanjio cifre koje su dugovali dužnici njegovog gospodara. U duhovnom smislu ovo naznačava jednostavno da se prijestupi koje je osoba počinila protiv Mene kao Najvišeg Bića, tretiraju sa više popustljivosti uzimajući u obzir njegovu vlastitu prirodu i okolnosti u kojima mora živjeti. Ako bi Ja sudio vaše akcije ili vas čak kaznio bez ovakvog obzira, cijelo bi čovječanstvo bilo u beznadežnoj situaciji. Kraj bi trebao biti drugo istrebljenje cijele ljudske rase, slično onome pri velikom potopu. A kada bi stvarao nove ljude, Ja bi ih trebao napraviti strojevima namjesto slobodnim ljudima, ako nisam želio da slijede isti put.

6. Ako kaže: ‘Učinite sebe prijateljima mamonu’, to znači koliko i: Olakšajte teret onoga koji je opterećen grijehom i lošom savješću. Razjasnite mu da je njegova krivica velika preda Mnom, ali da je ne bi trebao smatrati neotkupljivom. Dokažite mu  da čovjek ne može živjeti na Zemlji bez svijeta, ali da on mora živjeti sa njegovim bližnjim. Međutim, on bi trebao napraviti koliko god može dobra, čak i ako mu loši utjecaji mogu postaviti prepreke na njegovom putu. Podučite ga da ne gleda na Mene kao na vrhovnog, strogog suca, nego kao na voljenog Oca, Koji je, kod svakog počinjenog grijeha, sasvim svjestan u kojoj mjeri je sam grješnik odgovoran,  a koliko od toga je zbog svijeta.

7. Na ovaj način olakšavate teret zabrinutima i pomirujete ih sa svijetom kojeg oni možda žele napustiti u svojoj pretjeranoj revnosti. Tješeći ih tako sa dobrim savjetom, vi djelujete u skladu sa riječima: ‘Napravite sebe prijateljima mamona (svjetovnog bogatstva).’ Tako osvajate srca drugih koji bi drugačije u svom očaju mogli baciti sebe u ruke svijeta, ili izgubiti nadu u Boga, vječnost i čak u postojanje njihove vlastite duše.

8. Slijedeći stih, deseti, kaže da će onaj tko je vjeran u malome biti također vjeran i u velikim stvarima. Ovo znači: Jednom kada je vjernik shvatio da se može oduprijeti svijetu svojom ograničenom snagom ne predavajući mu se i sagledavajući sve stvari na njihovom pravom svjetlu, on neće biti obmanut materijalnom raskoši. Pa čak i kada bi ga okolnosti mogle postaviti na višu poziciju, on će ostati vjeran svojim principima baš kao što bi napravio sa manje moći i sa ograničenom sferom djelovanja.

9. Ovo je također potvrđeno dvanaestim stihom, jer ‘tuđe’ označava vaše materijalno, a ‘vaše vlastito’ označava vašu duhovnu sudbinu. Posvetiti se potpuno jednome ili drugome je, naravno, jedino moguće ako je jedno potpuno zanemareno, a počast se daje samo drugome (što znači da čovjek ne može služiti dvojici gospodara), dok je moguće iskoristiti jedno da bi se u potpunosti postigla čovjekova svrha u drugome. Samo na ovaj način je moguće da se ljudi dovedu bliže Meni i streme za njihovim duhovnim savršenstvom, kada dok žive u svijetu, upotrebljavaju sva njegova bogatstva i blaga sa samo jednim ciljem na umu, pametno koristeći ono što im je povjereno da dokažu njihovu bližnjemu, i kroz njega Meni, kako su oni razumjeli Moje dvije zapovijedi Ljubavi.

10. Sljedeća poredba o bogatašu i siromašnom Lazaru je trebala čak i jasnije pokazati Mojim slušaocima posljedice koje proizlaze ako se osoba potpuno preda bogatstvu umjesto da ga koristi za duhovne svrhe. Bila je da im pokaže da na ovaj način čovjek prima svoju plaću već na Zemlji, dok je plaća drugome sačuvana za drugi, mnogo duži život; jer je život kratkotrajan, drugi pak traje vječno. Bilo bi sasvim jednako nemoguće onome čiji je um svjetovan stupiti na stazu blaženstva – osim ako to čini iz unutrašnjosti- kao što će biti već usavršenome vratiti se svjetovnom razmišljanju.

11. To što je bogataš u svojoj muci tražio da se spase barem njegova braća, na što je Abraham odgovorio da čak i kad bi se mrtvi vratili na ovaj svijet, oni ne bi mogli uvjeriti nekoga tko ne vjeruje u svoju religiju i njene principe, znači da bi oni koji su se potpuno predali svijetu, ili mamonu, malo pažnje obratili čak i kad bi im nadnaravni utjecaji prišli, jer su već odavno zanemarili nadnaravno kao ne-postojeće i zanijekali ga riječima i djelima.

12. Dakle, iz cijelog ovog Evanđelja o nepoštenom upravitelju slijedi da vi ljudi – a posebno oni od vas koje Ja, više nego druge, želim uvesti u Moje tajne stvaranja i Moje učenje-, ako želite zadobiti prijatelje za sebe i djecu za Mene, ne smijete drugima otežavati put pretjeranim zahtjevima, a što se vas tiče, kada ste sagriješili, morate ostaviti Meni da odlučim u kojoj mjeri ću vas Ja učiniti odgovornima za vaše pogreške ili pak ne.

13. „Previše“ je uvijek štetno.  Ni vama samima, ni drugima ne smijete činiti put k Meni preteškim. Ne pokušavajte biti Moji duhovi dok ste još slabi ljudi! Vaša ljudska priroda nije dorasla takvim čežnjama. Vi i dalje možete biti puni Ljubavi za Mene i vaše bližnje i zadržati vašu moralnu čistoću u vrevi svijeta; vi možete potpuno služiti Meni bez da zauzvrat okrenete potpuno leđa svijetu.

14. Ne vidite li kako Ja Sam, koristim svjetovne događaje za duhovno obrazovanje čovječanstva? Ja ne prezirem i ne mogu mrziti ono što Sam Ja Osobno stvorio. I sva ljudska aktivnost, loša koliko može biti kod jednog ili drugog pojedinca, ipak uvijek mora služiti Meni u smjeru duhovnog usavršavanja Moje djece i cijelog čovječanstva.

15. Baš kao što Ja, kao vrhovni sudac i vladar, djelujem, trebate i vi također. Vi bi također trebali iskoristiti okolnosti, situacije i događaje koje susrećete tijekom svojeg života na takav način da pomognete unaprijediti Moju svrhu, uglavnom kroz vaše akcije spram vaših bližnjih. Tada neće biti nužno prizivati mrtve – kao što je molio bogataš iz prispodobe – ako ste vi, živući, najbolji vidljivi svjedoci činjenice da ljudska duša usred vreve života, prisjećajući se svoje uzvišene misije, ne može služiti dva gospodara, već samo jednoga, Gospodara cijelog Svemira, Mene jedinog, koristeći postojeće okolnosti jedino u svrhu ubrzavanja i uspješnog kompletiranja velike čovjekove sudbine.

16. Tako vidite iz poredbe u kojoj nepravda služi kao primjer, kako korisne mogu biti čak i okolnosti koje izgledaju loše, ali rezultiraju u najveličanstvenijoj stvari kojoj sam Ja, kao Bog, kao Isus, težio i koju ste, kao Moja djeca, naumljeni pomoći Mi dovršiti! Amen.

Od Gospoda Isusa Krista, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov pisar Gottfried Mayerhofer, i zapisao u ‘Gospodnje Propovijedi – 34’

Spread the Truth