Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Poredba o Kukolju na Njivi

Print Friendly, PDF & Email

51

Dvadeset peta Nedjelja nakon Trojstva

Poredba o Kukolju na Njivi

Sv. Matej 13:19-30: Drugu im poredbu iznese: “Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred pšenice kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: ‘Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?’ On im odgovori: ‘Neprijatelj čovjek to učini.’ Nato mu sluge  kažu: ‘Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?’ A on reče: ‘Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a pšenicu skupite u moju žitnicu.'”

 (2 Svibanj 1872)

1. Poredbe ovog poglavlja sadrže cijelu povijest Mojeg Učenja i također povijest Mojeg Stvaranja od početka do kraja. Povijest Mojeg Učenja, jer vam one pokazuju na kakvu sve različitu zemlju padaju Moja učenja i Moje Riječi; a povijest Mojeg Stvaranja, jer vam one jasno otkrivaju kako Božanska Riječ najvišeg duhovnog posvećivanja, uzdižući se iz stupnja u stupanj, nalazi svoj izražaj u milijunima svjetova. I kao što je utisak koji Moja Riječ ostavlja na milijune ljudi različit kod svakog pojedinca, tako se također evolucijski proces svakog svijeta razlikuje od onog u drugih.

2. Ove su poredbe, kako Sam ih jednom rekao narodu Izraela, bile uzete iz svakodnevnog života tako da su ih slušatelji mogli lako razumjeti. Ali unatoč tome, u poredbi koja je bila izabrana za ovu nedjelju, oni nisu razumjeli tko je među njima bio uspoređen sa dobrom zemljom, tko sa kamenitim tlom, a tko sa rubom ceste na kojeg je nešto sjemenja palo.

3. Ova poredba pokazuje da Ja želim obratiti ljude kroz djela i riječi, ali da dobro sjeme, budući se svijet sa svojim užicima miješa sa njim, raste samo razasuto na nekim mjestima i ne donosi općenito plod koji bi trebao rezultirati kroz Riječi iz Mojih usta. Ona također otkriva da će Kraj, žetva, odvojiti dobre od loših, i da će dobri primiti njihovu pravednu nagradu. Tvrdoglavi i zli će, međutim, morati iskusiti dugu cestu materije dok nisu odbacili sve nečistoće i mogu se pridružiti harmoniji koja, kao duhovna nota, prevladava u Mojem Nebeskom Kraljevstvu Duha. 

4. Od pada Lucifera, u cjelom je Stvaranju ono što je dobro ili svijetlo, što je duhovno, ima svoju suprotnost u onome što je zlo ili teško – materijalnom ili fizičkom.

5. Ogromno mnoštvo odmetnutih duhova, koji su pali sa Luciferom i postali vezani za materiju kao njihovih nositelja, klasificiraju sve stvorene svjetove sukladno njihovom duhovnom sadržaju, i to je zbog čega su svjetovi više ili manje svijetli ili teški s moralnog ili duhovnog gledišta. Ovo znači da je na svim planetama veliko načelo najviših odlika Mojeg vlastitog Unutarnjeg Ja izraženo kao najveća Ljubav sa svim kvalitetama koje otud proizlaze.

6. Jedina svrha Mojeg dolaska na vašu Zemlju i podučavanja Mojih učenika je bila otkriti svim stvorenim bićima Moje Duhovno Kraljevstvo, njegove zakone i njegova temeljna načela. Kada Sam podučavao na vašoj Zemlji, nisam rekao ništa novo, već uvijek isto, što Sam od početka Stvaranja utisnuo u sve Moje duhove, naime, što je njihov Krajnji Cilj i čemu moraju težiti. Čak Sam u materiju sa njenim zarobljenim duhovima stavio poriv da teži za savršenstvom, stoga da produhovi izvanjsko, sastavne dijelove materije, dok se potonja, u skladu sa svojom unutrašnjom prirodom, konačno ne bude mogla uzdići do viših mogućnosti u evoluciji života, od tvrde stijene sve do čovjeka koji je svjestan sebe i koji tada – svjestan svoje misije – mora produhoviti njegovu vlastitu materijalnu prirodu sve dok konačno, kada je njegova vanjska priroda postala jednako duhovna kao njegov unutrašnji čovjek, on bude spreman biti primljen u Moje Kraljevstvo.

7. Poredbe o sijanju sjemena podudarne su napretku kroz te razvojne stupnjeve, jer će posijano sjeme, palo na različite vrste tla, donijeti  različit plod zavisno o elementima koje ono nađe tamo za svoj rast. Oslobađanje ljudske prirode, odnosno, ljudska slobodna volja, dovodi do ovog različitog poimanja Mojeg učenja kakvog Sam ga jednom naučavao Mojim učenicima i kakvog ga Ja danas opet otkrivam samo nekolicini na ovoj Zemlji. Ljudi, stojeći na sredini između dva pola dobra i zla, moraju naravno pokazati različite reakcije na način na koji oni jesu ili su mogli shvatiti Moje učenje.

8. Kao što se nebrojeni svjetovi u Mojem cijelom Stvaranju svi razlikuju, izražavajući na taj način figurativno različite načine poimanja Čiste Istine, tako se i ljudi razlikuju sa milijunima odstupanja, gdje se svakog pojedinca u sebi može smatrati za jedan duhovni svijet.

9. Tako možete prepoznati  u ovim poredbama dalekosežno značenje sjemena. Riječ „Neka bude!“, koja je jednom bila izgovorena od strane Mene, učinkovita je još i danas i u konačnici će ujediniti sve duhove unutar jednog Duhovnog Kraljevstva, premda će pojedinačni svjetovi i pojedini ljudi morati preći veće ili manje udaljenosti da dosegnu ovaj cilj.

10. Moja Riječ, ili izražaj Ljubavi u svim njezinim aspektima, sadrži cijelo Stvaranje i Moje cijelo Učenje. Ovo dokazuje da Sam Ja dao samo Zakone Ljubavi, odnosno, samo dva. Oni su, međutim od vrijednosti jedino ako se međusobno upotpunjavaju.

11. Ovi Zakoni Ljubavi su sjeme koje Sam posijao fizički u Moje cijelo Stvaranje i duhovno u srca svih racionalnih bića. Nicanje ovog sjemena, zavisno o većem ili manjem utjecaju materijalnog svijeta, odredit će napredak prema dobru ili nazadovanje prema zlu, materijalnom.

12. Uzimajući u obzir slobodu čovjeka i svih stvorenih duhova, tamo mora također niknuti i kukolj između dobre pšenice, kako Sam slikovito rekao u poredbi. U ovom slučaju, oni ljudi koji nisu hodali ispravnom stazom shvatit će tek na Kraju svog zemaljskog hodočašća koliko su daleko zastranili od pravog puta prema njihovom Spasenju. Tada će se u ovu borbu, za koju su mnogi vjerovali da je dokončala njihovim odlaskom sa ovog svijeta, morati ući još jednom u drugom svijetu iznutra, u različitim uvjetima, a sa samo nekoliko pomagala i velikim preprekama.

13. Što je fizička smrt za svakog pojedinca, kao jedan mali duhovni svijet, to je za čovječanstvo na Zemlji Kraj svega materijalnog, svih zemaljskih iskušenja, koji će se još morati dogoditi prije Mog Drugog Dolaska, jer će nakon toga započeti Duhovno Kraljevstvo na vašoj Zemlji i Moje će sjeme, ili Moja Riječ, donijeti jednaki plod posvuda.

14. Sve Moje pripreme u vaše vrijeme ciljaju u to, jer na vašoj Zemlji, na žalost, kukolj već prevladava nad dobrom pšenicom. Jedva se ikakvo osim kamenitog i pjeskovitog  tla može pronaći i glavni prirast se sastoji od čičaka i trnja koji nagrđuju površinu vaše Zemlje. Moji žetaoci su već neko vrijeme u akciji, i koriste sva sredstva kako bi brzo iskorijenili rastući kukolj, ali stvari će se pogoršavati, budući da je čovjek u svojoj slobodi razvio skoro kameno srce na kojem, kao na tvrdom kamenu, samo dodir ne ostavlja traga za sobom i na čijoj površini sve prelazi bez da ostavi utisak.

15. Pobrinite se da nikakvi korovi zlih strasti, pomognuti od strane svjetovnih utjecaja, ne izniknu u vašim srcima! Kao što Sam jednom rekao Mojim učenicima, kažem i vama: „Tko ima uši da čuje, neka čuje, i tko ima oči da vidi, neka vidi!“ Na nesreću, još ima mnogo onih koji imaju uši, ali ne čuju duhovni vjetar koji puše kroz cijelo Stvaranje, i koji imaju oči, ali ne opažaju zraku svjetla iz Mojeg vječnog Kraljevstva duhova koja počinje postepeno osvjetljavati svaki kutak i ugao vaše mračne Zemlje, tako da, na Moj dolazak kao Kralja Svjetla, tamo više neće biti nikakve sjene ili tame.

16. Još je mnogo onih koji, jureći samo za svjetovnim zadovoljstvima i vrijednostima, ne žele prepoznati duhovni svijet, viši duhovni princip ili Boga kao Stvaratelja. Oni su kao čičci i trnje. Držite se podalje od njih! Njihove bodlje uzrokuju da vidite da se takvim lažnim filozofima i učenjacima možete približiti samo sa oprezom. Oni će biti bačeni u vatru, kao što je pisano; u vatru nevolje i patnje. Tek kada su pročišćeni nakon duge borbe, biti će im moguće sudjelovati u duhovnom Kraljevstvu koje su prethodno tako nepokolebljivo negirali.

17. Njima su namijenjena zbivanja u prirodi i epidemije koje ih odnose u velikim brojevima. Ostali će biti podsjećani na postojanje još jednog svijeta s onu stranu prirodnog, materijalnog, kroz gubitak voljenih osoba. Njima će pripasti tužno buđenje – a ipak ih Ja trebam probuditi budući ne želim izgubiti čak ni jedan atom,  još manje ljudsku dušu koju Sam jednom i iznutra i izvana stvorio na Moju sliku.

18. Vi bi, također, trebali, naučiti slušati duhovnim ušima što vam Ja govorim, što vam događaji u svijetu govore i što vam cijela priroda dovikuje: „Postoji Bog, i On je Bog Ljubavi!“

19. On sije svoje sjeme bez obzira na tlo, po cestama ili na kamenitim mjestima, ili među čičcima i trnjem. Budući da je čovjek slobodan, sjeme može raditi u skladu sa prirodom svakog pojedinca, ali na kraju će cilj kojeg Sam Ja, Sijač, imao na umu, biti ostvaren. Unatoč različitim vrstama tla, u konačnici će biti bogata žetva; vječnost osigurava Moj uspjeh. Moja Riječ, prošavši kroz sve razvojne stupnjeve, od nekih zgažena nogama, a radosno pozdravljena od drugih, ipak mora dovesti do istog rezultata. Jer Moja Riječ – Sjeme – jest Božja Riječ i, posljedično, može i mora poboljšati i produhoviti zemlju na koju padne, ako ne na ovoj Zemlji, tada zasigurno u onostranom.

20. Moj cilj i svrha sa ovom porukom je skratiti put za ljude i potpomognuti njihovo napredovanje. Iz tog razloga ponavljana opomena u ovom poglavlju: „Tko ima uši da čuje, neka čuje!“ Dobro je razumite i shvatite, te sukladno djelujte, i vi ćete otkriti u sebi samima da li je sjeme palo na dobro ili kamenito tlo! Amen.

Od Isusa Krista, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga i zapisničar Gottfried Mayerhofer, zapisano u ‘Gospodnje Propovijedi – 51’

Spread the Truth