Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Pojašnjavanje Kraljevstva Nebeskog

Print Friendly, PDF & Email

52

Dvadeset šesta Nedjelja nakon Trojstva

Pojašnjavanje Kraljevstva Nebeskog

Sv. Matej 13:31-33: ‘I drugu im poredbu iznese: “Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama.”I drugu im kaza prispodobu: “Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.”

Sv. Matej 13:44-50: “Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.””Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.””Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena  u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.”

(3 Svibanj 1872)

1. U ovim stihovima Kraljevstvo Nebesko je metaforički uspoređeno sa različitim stvarima kako bi dao Mojim učenicima i ljudima okupljenima oko Mene jednu ideju o oblasti koja ih očekuje kada je njihov život ovdje dokončan; također da im ukažem kako ga zadobiti i koja će njihova sudbina biti ako su postali nedostojni njega budući su djelovali protivno Božanskim zakonima.

2. Na nesreću, ljudi nisu nikada imali ispravnu i istinitu zamisao o Kraljevstvu Nebeskom, drugom, duhovnom svijetu. Da su imali, oni bi se pobrinuli učiniti sve što je u njihovoj moći da ga zadobiju namjesto da ga nepromišljeno vlastitom krivnjom izgube kao što to čine ovih dana.

3. Sve vidljivo u svijetu – kroz činjenicu da ono jeste vidljivo i opipljivo – sadrži u sebi daleko više dokaza o svojem postojanju nego ijedna duhovna sila koja je nevidljiva, neopipljiva, neizračunljiva. To je također razlog zašto ovaj materijalni svijet ima toliko puno više utjecaja na umove ljudi nego duhovni. Ako bi ljudi mogli razumjeti i vidjeti materijalni svijet kakav on doista jeste, od čega je sačinjen, kako je održavan, i koja je njegova svrha, oni bi bili sposobni čitati mnoge stvari u velikoj knjizi Mojeg stvaranja koje bi sa lakoćom otvorile vrata za njih u duhovni svijet.

4. Ispitujući mašinu i počinjući shvaćati kako ona djeluje, osoba će morati priznati da je ona morala biti konstruirana od strane nekoga, i što više on dokuči tajnu ove mašine, to će on također više ukazivati štovanja njezinu tvorcu. Onda će čovjek shvatiti da je sve uređeno baš na način kako jeste uređeno zahvaljujući dobro proračunatom sistemu a ne tek pukom slučajnošću.

5. To je način kako bi Moje stvaranje trebalo biti kontemplirano, ali, na nesreću, to nije učinjeno. Svako otkriće na polju prirodne znanosti je neispravno objašnjeno od strane vaših naučnika i iskorišteno jedino za materijalne svrhe, što je od malo koristi Stvoritelju mudre mašine prirode. Čak ako jedan ili drugi naučnik otkrije tragove više, duhovne sile, on ulaže svaki napor da zaniječe sa zvučnim (pompoznim) naučnim izrazima ono čemu se toliko jako približio; ili daje drugo objašnjenje po svom vlastitom nahođenju (promišljanju) budući ne želi priznati Boga. Ako mora biti Boga, on bi radije da je to on sam.

6. Ovo pogrešno poimanje prirode je odgovorno za činjenicu da najveća knjiga, koja leži otvorena pred očima čovječanstva noću i danju, navodi na pogrešno mišljenje. Bilo tko bi mogao čitati u njoj sve stvari koje činim da bi učinio Moju Ljubav shvatljivom Mojim stvorenim bićima i kako bi samo bila kratka cesta ako bi ljudi promatrali prirodu i njezine zakone namjesto da djeluju protivno Božanskim Zakonima i činili veliki vječni svijet nepristupačnim njima samima kroz njihovo apsurdno shvaćanje materijalnog, vidljivog svijeta.

7. U vremenu kada Sam poredbe spomenute u Evanđeljima predstavio ljudima za njihovo duhovno probavljanje, bio Sam morao izostaviti sva naučna uspoređivanja i koristiti jedino poznate ilustracije koje su bile lakše za razumjeti.

8. Prvu spomenutu poredbu u svezi zrna gorušičinog sjemena Sam iskoristio jer su ovo sjeme, baš kao i biljka, bili poznati ljudima. Pri tom Sam želio dati nagovještaj da baš kao što je u ovom sićušnom zrnu sjemena sadržana takva visoka biljka, u ljudskom srcu je pritajena cijela buduća oblast duha, Kraljevstvo Nebesko. Kao što sjeme treba vlagu, ljudsko srce potrebuje jedino svemoguću Ljubav kao duhovnog probuditelja kako bi razvio zatvorenu klicu Božanskog porijekla. Onda će razvoj tako dobro napredovati da će – kako Evanđelje kaže – čak ptice nebeske doći i gnijezditi se u krošnjama. Duhovno ovo naznačava da će čak i anđeli, svjetlost, blaženi stanovnici u duhovnim sferama, poput ptica u zraku, ukazati živu sklonost sa nebom koje zrači iz Bogom-nadahnutog srca, šireći mir i radost svugdje uokolo.

9. Sa ovom poredbom o sićušnom zrnu sjemena i njegovom rastu želio Sam dokazati koliko beskrajna sila Božanske Riječi jest, pod uvjetom da ona padne na dobro tlo, poput zrna sjemena, i nalazi građu za svoj rast.

10. Sljedeća poredba, u kojem je Kraljevstvo Nebesko uspoređeno sa kvascem, opisuje duhovni napredak koji se odvija u ljudskom srcu čim on prima Riječ i započinje lučiti te probirati dobrog od lošeg, baš kao što kvasac izaziva proces fermentiranja u brašnu koje je bilo pomiješano sa vodom, pri čemu se različiti elementi u brašnu sukobljavaju jedni sa drugima. Kruh napravljen kroz ovaj proces je postao manje štetan za ljudski organizam, što je jako važno kod raznoraznih umjetno pročišćenih vrsta brašna.

11. Stoga, sa ovom poredbom, želio Sam skrenuti pažnju ljudi na sukob koji započinje onog trenutka kada se ljudsko srce okreće od svijeta i spram duhovnog.

12. Nadalje, tu je i poredba u svezi čovjeka koji je našao skriveno blago na njivi i prodao sve što je posjedovao tako da bi mogao kupiti njivu i postati vlasnik blaga. To naznačava sljedeće: jednom kada je čovjek prepoznao koja je radost i nezamisliva sreća stečena kada on prihvati Riječi Božju i živi sukladno, on će ostaviti sve iza sebe i stremiti spram postignuća ovih duhovnih radosti, baš poput trgovca koji je žrtvovao sve što je imao kako bi kupio jedan biser.

13. Sve ove poredbe koje se odnose na Kraljevstvo Nebesko su bile dane da ukažu nešto od velike važnosti. Prva je ukazala veličanstveni rast Kraljevstva Nebeskog u ljudskom srcu jednom kada je tamo pustilo korijena; druga je ukazala sukob kojeg Kraljevstvo Nebesko izaziva između svijeta i neba ili materije i duha. Treća je ukazala vrijednost Kraljevstva Nebeskog i spokojnost i sreću stečene kroz njega. Ništa u svijetu nije usporedivo sa ovim blagom.

14. Ima pak još jedna poredba, naime, ona u vezi mreže koja je bila bačena u more i izvučena na obalu sa bogatim ulovom riba. Ova poredba naznačava da je Riječ Božja pristupačna svima – i slabima i snažnima, dobrima i lošima, – i da će ulov ribe biti sortiran jedino na kraju. Onda će dobri primiti njihovu nagradu, dok će preziratelji Riječi morati kriviti jedino sebe za posljedice.

15. Kao što je izraženo u ovoj poredbi, slijedi probiranje između onih koji su duhovno apsorbirali Moju Riječ koja je bila dana svima, i onih koji su ju podcijenili i zanemarili. To je da bi se nagnalo Moje učenike razumjeti da prihvaćanje ili odbacivanje Moje Riječi nije ostavljeno vlastitoj prosudbi ljudi, nego da oni mogu biti prisiljeni kroz različite okolnosti dati njihovoj slobodnoj volji bolje usmjerenje. Ja Sam opisao posljedice podcjenjivanja i zanemarivanja Mojeg učenja sa izrazima ‘bačeni u plamenu peć’ i ‘vječna tama’, što je istoznačno sa duhovnim samo-prijekorima koji stvaraju mučenje i zanemarenim srcem. Moj Duh je trebao širiti svjetlo, ne tamu!

16. Kako slijedi predskazao Sam kraj ili probiranje onog što je svijetlo od tame, što se konačno mora dogoditi, tako da bi ljudi razumjeli da Bog mora imati svrhu za ono što je stvorio i ne bi bio spreman to odbaciti poradi tvrdoglavosti jednog ili drugog. Bilo je za očekivati da će takvi ili slični govori uzrujati ljude, budući je cesta do budućih uživanja duhovnih blaženstava i čak – po njihovim standardima – pravednih akcija, bila učinjena vrlo laganom od strane njihovih svećenika i pismoznanaca dok im Ja, premda Sam im obećavao ista blaženstva, nisam opisao zadobijanje istih kao tako jako lagano i upozoravao Sam ih na posljedice kršenja određenih zakona.

17. To je zašto su oni bili šokirani na Moje Riječi i ojađeni sa Mnom, što je prouzročilo da kažem: ‘Prorok nije bez časti, osim u njegovoj vlastitoj zemlji i u njegovoj vlastitoj kući!’ (Matej 13:57),– što je izreka i dalje nadaleko i naširoko korištena danas i koja se može dokazati tisućama primjera.

18. Svijet danas je i dalje isti kao što je bio u vrijeme Mojeg hodočašća na Zemlji. Ja Sam onda propovijedao mnogim gluhim ušima, i gluhoća u duhovnim stvarima je također i danas u modi. Čovjek ne smatra sebe kao obrazovanog ako se ne može dičiti ovom gluhoćom. U onim vremenima ova gluhoća je bila često prikrivena zvučnim (razmetljivim) riječima, dok se u današnje vrijeme čovjek nje više ne srami već smatra kako je važno biti gluh kao top, pri tome Me kao izazivajući da dokažem nešto bolje ako bi za to uopće bio sposoban.

19. Dakle, Ja Sam susreo ove takozvane snažne duhove sa jednom beskrajno velikom popustljivošću, i na kraju ćemo vidjeti da li tamo može biti pronađeno neko sredstvo iscjeljenja također za njihovu gluhoću. Međutim, drugi – znatno manji u broju – koji znaju malo u svezi Mojeg Kraljevstva Nebeskog, primaju ‘zrno gorušičinog sjemena’ Moje Ljubavi. Ja nastavljam motriti da li ovo zrno ima sposobnost rasti u njihovim srcima i izazvati sukob poput procesa fermentiranja u kvascu, i da li je sposobno ukazati im na vrijednost skrivenog blaga u njihovim vlastitim srcima da ih nagna odbaciti sve drugo (kao preko palube u more), da bi mogli posjedovati jedino ovo blago. Onda Ja čekam da vidim koliko se od onog što je bilo posijano vraća u Moju duhovnu mrežu. I, konačno, sprovedeno je probiranje i odlučeno je da li je čovjek dostojan duhovnog blaženstva ili da li mora najprije biti ostavljen pipkati u mraku jedno izvjesno vrijeme dok ne shvati kako postoje Božanski zakoni koje čovjek ne smije prekršiti bez da bude kažnjen.

20. Pripreme su bile napravljene već duže vrijeme da bi se ljude nagnalo prihvatiti ovo gledište i da im se pruži obilje mogućnosti da održe također najmanju iskru njihovog boljeg ja aktivnom. Već prilično dugo vremena, svi svjetovni događaji, baš kao i sudbine pojedinaca, ciljaju u pripremanje tla za Moju Riječ tako da bi mogla biti prihvaćena i započeti njezin silan rast, poput ‘sjemena gorušičina’, tamo gdje se do sada nije susrela sa nimalo, ili jako malo, odobravanja.

21. Vi ste to već doživjeli sami kako, kada i pomoću čega Ja znam kako probuditi ljude. Vi znate Moja sredstva. Ona nisu bila i nisu uvijek ugodna, to je istinito; međutim, Ja, kao najveći i jedini duševni-doktor, znam najbolje koji su stimulansi potrebni da se probude duše koje su pale u jedan očit religiozan san.

22. Ja Sam probudio vas i onda položio ‘zrno gorušičinog sjemena’ u vaša srca kroz Moju Riječ. I čak ako je na početku ono bilo jedno nadražujuće sredstvo i ni najmanje ugodno, vi ste naposljetku uvidjeli da Mi morate zahvaliti za ono što Sam vam dao da bi nadomjestili što vam je bilo oduzeto. Time je proces fermentacije započeo u vama, i kao rezultat vi ste konačno prepoznali vrijednost skrivenog blaga unutar vas i zamijenili sve drugo za dragocjeni biser. Na ovaj način vi ste mi pomogli sa ulovom, kada su mreže bačene, i sa probiranjem dobrih od loših spašavajući druge od duhovne propasti i čineći njihovu cestu do Mene značajno kraćom i lakšom kroz vaš primjer.

23. Nastavite njegovati zrna gorušičinog sjemena Ljubavi u vašim srcima, jer Kraljevstvo Nebesko – kao što Sam jednom rekao Mojim slušateljima – nije izvan, već unutar vas. Vi ga možete pronaći svugdje noseći ga tamo sa vama. Jednom kada je vaše najunutarnije srce duh (prožeto duhom), vi možete produhoviti sve drugo kroz njega. Prema tome, nemojte prestati stremiti ka produhovljavanju! Kako napredujete u ovome, istinska zadovoljstva nastavljaju rasti i sa vašim napretkom u učenju također vaše saznanje nastavlja rasti. Onda ćete biti spremni za drugi, vječni, veliki duhovni svijet za kojeg sve što činite u ovom svijetu mora služiti kao temelj, i gdje se možete vratiti k Meni sa bogatim blagoslovom talenata koji su vam povjereni.

24. Budite pripremljeni i ne budite uplašeni! Onaj koji je sa Mnom i ima vjeru u Mene neće očajavati, čak među najvećim užasima koji bi mogli snaći vašu malu Zemlju – slično procesu fermentacije, budući Sam bacio Moju Riječ kao kvasac, kao jedno nadražujuće sredstvo, u srca naroda. On zna da Otac baca Njegovu mrežu u veliko more duša i duhova. I čak ako je pri tome, on, također, uhvaćen, dobro može uvijek jedino požnjeti što je dobro.

25. Prema tome, opskrbljeni biserom povjerenja i Ljubavi, sačuvajte vaše blago sve do vremena promjene! Na drugim svjetovima i pod drugim  okolnostima Ja ću onda zamijeniti blago stečeno ovdje na Zemlji za ono veće koje će, prateće ranijem, zrnu gorušičinog sjemena, onda predstavljati veliko stablo u čijim će krošnjama anđeli, zajedno sa vama, započeti slaviti Mene sa himnama Ljubavi i povjerenja. Amen.

Od Isusa Krista, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov pisar Gottfried Mayerhofer, i zapisao u ‘Gospodnje Propovijedi – 52’

Spread the Truth