Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

12:9,12,13

Print Friendly, PDF & Email

182. (8) NADALJE, DA NOVO NEBO I NOVA ZEMLJA NISU BILI UTEMELJENI OD STRANE GOSPODINA, NITKO SE NE BI SPASIO

Čitamo u Mateju:

   ‘Jer tada će biti velika nevolja kakve ne bijaše od početka svijeta sve do sada, a neće je ni biti. I kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio.’  Matej 24:21, 22

Ovo poglavlje (Matej 24) obrađuje ‘kraj vremena’ (ili ‘kraj/dovršenje jednog perioda’), čime se misli na kraj sadašnje Crkve (ili ‘Crkve današnjih dana’); prema tome, pod ‘skraćivanjem dana onih’ se misli na njezino privođenje kraju i utvrđivanje nove (Crkve). Da li ima itko tko ne zna da se u slučaju da Gospodin nije došao na svijet i ostvario Iskupljenje/Spasenje, nitko ne bi spasio? A ostvariti Iskupljenje/Spasenje znači formirati/utemeljiti novo nebo i novu Crkvu. Gospodin je u Evanđeljima predskazao da će ponovno doći na svijet (u Mateju 24:30, 31; Marku 13:26; Luki 12:40), a također i u Otkrovenju, posebice u zadnjem poglavlju. Gore sam u sekciji o Iskupljenju/Spasenju (114-137) ukazao da Gospodin i danas ostvaruje djelo Iskupljenja, tako što formira novo nebo i započinje novu Crkvu, sa ciljem da bi se čovjek mogao spasiti.

[2] Velika tajna u svezi ‘nitko se ne bi spasio, da Gospodin nije započeo novu Crkvu’, je slijedeća (ili ‘je u ovome’): Sve dok Zmaj sa svojom posadom obitava u svijetu duhova, u kojeg je bio bačen, ni jedna se Božanska istina ujedinjena sa Božanskim dobrom ne može probiti do ljudi na zemlji bez da se izopači i falsificira, ili uništi. To je značenje slijedećih riječi u Otkrovenju:

   ‘Zmaj je bio zbačen na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi. Jao onima koji žive na zemlji i u moru, jer Đavao je sišao k njima, veoma gnjevan.’  Otkrovenje 12:9, 12, 13

Ali nakon što je Zmaj bio bačen u pakao (Otkrovenje 20:10), onda je

   ‘Ivan vidio novo nebo i novu zemlju, i Novi Jeruzalem kako silazi sa neba od Boga.’ Otkrovenje 21:1, 2

Pod ‘Zmajem’ se misli na one koji su u vjeri današnje (Kršćanske) Crkve.

[3] Ja sam u duhovnom svijetu nekoliko puta razgovarao sa onima koji su vjerovali kako se čovjek opravdava samo sa vjerom, i rekao sam im da je njihova doktrina pogrešna i apsurdna, da potiče/prouzrokuje bezbrižnost, sljepilo, pospanost i tamu u duhovnim stvarima, koji duši donose smrt. Ja sam ih preklinjao da od nje odustanu, ali sam na to dobio odgovor: ‘Da odustanemo od nje? To je zasigurno jedna od stvari o kojoj ovisi nadmoćnost svećeničke učenosti nad običnim pukom.’ Ali ja sam odgovorio da oni očigledno nisu kao svoj cilj imali spasenje ljudskih duša (ili ‘da spasenje ljudskih duša nije bilo dio njihove svrhe’), već jedino nadmoćnost njihova vlastitog ugleda. I prema tome, pošto su aplicirali istine iz Riječi svojim vlastitim lažnim principima (ili ‘koristili istine iz Riječi da bi podržali svoje svoje lažne principe’), i tako ih onečistili, oni su bili anđeli bezdana, zvani Abadoni i Apolioni* (Otkrovenje 9:11), čime se misli na (ili ‘koji predstavljaju’) one koji uništavaju Crkvu tako što u potpunosti krivotvore Riječ. Ali oni su odgovorili: ‘Kako to misliš?, naše znanje nam omogućava da proričemo tajne te vjere, i iz nje, kao iz svetišta, mi dajemo odgovore. Prema tome mi nismo Apolioni već Apoloni.’ Ozlojađen na ovo ja rekoh: ‘Ako ste Apoloni onda ste također i levijatani. Glavni među vama su vijugavi levijatani, a oni na nižim pozicijama su izduženi levijatani koje će Bog kazniti sa svojim ljutim i velikim mačem (Izaija 27:1).’ Ali oni su se na ove riječi smijali.

* Hebrejska i Grčka riječ za ‘uništitelja’.

Više pročitajte na: “Božansko Trojstvo

Spread the Truth