Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

3:22-36

Print Friendly, PDF & Email

O Krštenju sa vodom i sa duhom (Ivan 3:22-36)

23 poglavlje

‘Poslije toga, Isus ode sa Svojim učenicima u Judeju, tamo je boravio sa njima, i krstio.’  Ivan 3:22

[1] Kada je dan u potpunosti svanuo, krenuli smo našim putem i otišli u Judeju koja je, kako u stvari pripada Jeruzalemu, okruživala ovaj grad na isti način kao što u današnje vrijeme županija leži oko svoga glavnog grada. Čovjek bi sa lakoćom mogao propješačiti cijelu zemlju u nekoliko dana.

[2] I što sam Ja u stvari činio u toj zemlji? Stih kaže kako sam tamo boravio sa njima i onda krstio. Ovdje se pojavljuje pitanje tko su, u stvari, bili ‘oni’ i što znači to što sam boravio sa njima. ‘Oni’ su prije svega učenici, čiji se broj u Jeruzalemu ponovno povećao za nekoliko, ali onda također svi oni koji su vjerovali i bili naklonjeni Mojem učenju.

[3] A svi oni koji su prihvatili Moje učenje u punoj vjeri su bili s Moje strane otvoreno kršteni vodom, ali potajno sa duhom Moje vječne ljubavi i mudrosti i na taj način su stekli moć da ih se naziva ‘Djecom Božjom’. To je ono što sam činio dok sam boravio tamo. Učenje i što sam napravio su dijelom zabilježeni od strane ostala tri evanđelista i ovdje to ne treba navoditi. To se uglavnom sastojalo u objašnjavanju svih ozbiljnih nedostataka koje su imali Židovi i Farizeji i u propovijedanju ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

[4] Najprije sam opisao sve slabosti, opominjao grešnike da se pokaju, upozoravao sve koji su prihvatili Moje učenje da se ne povrate starom Farizejskom kvascu i, u potvrdu Mojem naj-blažem/dobroćudnijem učenju, vršio čudesna djela potrebna u tim tako jako materijalističkim vremenima. Također sam izliječio mnoge bolesne, oslobodio opsjednute od nečistih duhova i uzeo sve više i više učenika.

‘Ivan je također krstio u Enonu, blizu Salima, pošto tamo bijaše mnogo vode, i ljudi su neprestano dolazili krstiti se. To je bilo prije Ivanovog utamničenja.’   Ivan 4:23, 24

[5] Kako sam putovao kroz Judejsku zemlju, došao sam također u područje gdje je Ivan krstio u maloj pustinji u Enonu, blizu Salima, pošto je tamo bilo vode u obilju, dok je u predjelu Bethabare Jordan imao jako malo vode a ista je bila mutna, prljava i puna smrdljivih štetočina. To je bio razlog zašto je Ivan promijenio svoju lokaciju, propovijedajući svoje oštre pokajničke propovijedi u Enonu i krsteći ljude koji su prihvatili njegovo učenje i istinski se pokajali.

[6] Među njima je također bilo mnogih koji su već prihvatili Moje učenje, ali još nisu bili kršteni od strane Ivana. Ovi su Me pitali da li je nužno da ih Ivan prethodno krsti. I Ja sam im rekao, ‘Samo jedna stvar je potrebna a to je uistinu se pridržavati Mojeg učenja. Ali tkogod želi biti prethodno očišćen od strane Ivana, dok on i dalje vrši svoj posao, imat će samo koristi od takvog čišćenja.’ Kada sam ovako odgovorio, mnogi su otišli da ih Ivan krsti.

‘Neki od Ivanovih učenika su se posvađali sa Židovima (koji su tamo došli) u vezi s čišćenjem (tj. u vezi s Mojim krštenjem sa vodom u usporedbi s Ivanovim svjedočanstvom).’  Ivan 3:25

[7] Svađa je nastala u vezi s Ivanovim čišćenjem i Mojim krštenjem, jer Ivanovi učenici nisu mogli razumjeti da sam Ja, također, krstio sa vodom, pošto su čuli Ivanovo svjedočanstvo kako neću krstiti sa vodom, već sa Svetim Duhom. Mnogi Židovi, koji su već bili Moji učenici, su držali kako je Moje krštenje bilo istinsko krštenje. Jer, iako sam krstio sa vodom poput Ivana, Moje krštenje je bilo jedino valjano kako nisam krstio jedino sa prirodnom vodom, već istovremeno također sa vodom Božjeg Duha, dajući krštenima očiglednu moć da se nazivaju Božjom djecom.

‘I dođoše Ivanu i rekoše, Rabbi! Čovjek koji je bio sa tobom na drugoj strani Jordana, o Kojem si svjedočio (da će krstiti sa Svetim Duhom), ovdje je, i krsti (sa vodom), i gomile hrle k Njemu!’   Ivan 3:26

[8] Nakon ovih rasprava, Ivanovi učenici su sa Židovima otišli do Ivana i rekli, ‘Slušaj, Rabbi! Isti čovjek koji je bio sa tobom na drugoj strani Jordana; o Kojem si svjedočio kako će krstiti sa Svetim Duhom, je sada ovdje u blizini i također krsti sa vodom kao i ti. Kako da to razumijemo? Da li je ovaj Krstitelj uistinu Onaj o Kojem si dao moćno svjedočanstvo?’

[9] Ivan je međutim rekao svojim učenicima, ‘Odite i zapitajte Ga: ‘’Da li si ti onaj koji treba doći ili moramo čekati drugoga?’’ Obratite dobro pažnju na ono što će vam reći i onda mi recite. Jedino onda ću potpuno odgovoriti na vaše pitanje.’

[10] Odmah zatim je nekoliko Ivanovih učenika došlo do Mene zapitavši Me kako je Ivan predložio. Ali Ja sam im dao dobro poznati odgovor, da trebaju reći Ivanu što su vidjeli, naime, da slijepi progledaju, hromi hodaju, gluhi čuju i kako se Evanđelje o Kraljevstvu Božjem propovijeda siromašnima (Matej 11:5). I sretan je onaj koji se ne sablazni. – Učenici su se ponovno vratili Ivanu i smjesta mu rekli što su vidjeli i čuli.

Više pročitajte na: “O Krštenju sa vodom i sa duhom (Ivan 3:22-36)

Spread the Truth