Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

22:19 B. Dudde ‘Činite ovo u sijećanju na Mene…’

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 3740, 9 Travanj 1946

‘ČINITE OVO U SIJEĆANJU NA MENE…’ POSLJEDNJA VEČERA…

(Luka 22:19)

Snaga, mudrost i život potječu od Mene… I stoga Ja trebam biti prepoznat kao izvor snage i svjetla, i veza sa Mnom se treba tražiti kako bi se postigao život kroz primitak snage i svjetla. Otud Ja moram biti sposoban pronaći Sebe iznova u vama, tj. svjetlo i snaga ili znanje o vječnoj Istini i kao posljedica toga njezina preobilna snaga trebaju biti u vama… Moj Duh mora ostvariti učinak u vama… i stoga Ja Osobno moram biti sposoban djelovati u vama, jedino onda ćete biti živi, ali vi nećete nikada zanavijeke iznova izgubiti ovaj život. Onda ćete biti sjedinjeni sa Mnom, i ovo sjedinjenje je istinska Pričest… Sjedinjenje sa Mnom je apsolutno nužno ili vi ne bi mogli primiti niti snagu niti svjetlo, pošto se najprije mora dogoditi sjedinjenje sa prvobitnim izvorom kako bi strujanje Moje Ljubavi moglo preteći u srce ljudskog bića.

Ali kako bi uspostavili ovo sjedinjenje najprije se potražuje volja da se primi nešto od Mene. Volja, zauzvrat, pretpostavlja mentalnu aktivnost, time Ja moram biti prepoznat od strane čovjekova srca i razuma kao izvor i prema tome snabdjevač onog za čim on žudi, i on treba mentalno nastojati dosegnuti Me… Jedino ovo aktivira volju i ispunjava uvjete koji vode do sjedinjenja sa Mnom. Aktivirana volja je jednaka jednom činu Ljubavi… Ali ovaj je neophodan, i stoga Moja zapovijed Ljubavi ne može nikada biti zaobiđena od strane onih koji istinski žele komunicirati sa Mnom, koji se žele sjediniti sa Mnom…

Razdjeljujte darove, nudite hranu i piće vašem bližnjem, pomozite mu u njegovoj duhovnoj i zemaljskoj nevolji, dajte mu kao što Sam Ja dao vama, okrijepite tijelo i dušu vašeg bližnjeg ljudskog bića, budite milosrdni spram slabih i bolesnih, utješite tužne, podignite obeshrabrene, uvijek i svagdja olakšavajte nedaću, i uvijek tako činite promatrajući Mene Koji Sam vam primjerom ukazao zemaljsku stazu (kojom trebate hoditi)… Dijelite sve što imate sa siromašnima… Onda ćete ispuniti Moju Zapovijed Ljubavi i pri tom prvi uvjet sjedinjenja sa Mnom, jer jedino kada ste vi oblikovali vaše srce u Ljubav ću Ja biti sposoban sjediniti se sa vama, inače će sjedinjenje sa Mnom biti nemoguće, bez obzira koliko puno vanjskih formalnosti vi obavljate koje nemaju nikakav učinak na stanje vašeg srca (vaše duše).  

Ja vam želim dati život, dati vam snagu i svjetlo u izobilju, ipak ovo nikad neće biti moguće sve dok ne aktivirate vašu volju, sve dok ne prakticirate Ljubav… Ali Ja Sam vas Osobno podučio kako bi trebali prakticirati ovu Ljubav i stalno vas opominjao (i savjetovao) da Me slijedite… Prisjetite se Mene i Mojeg učenja, onda ćete se ponašati sukladno, i vi ćete uistinu postati posude za Mojeg Duha, time ćete omogućiti dijelu Mene Osobno da ostvari učinak u vama… Vi ćete Me privući k vama kroz vaše akcije Ljubavi, i stoga ćete sjediniti sebe sa Mnom, prvobitnim izvorom snage i vječnog svjetla, i prema tome vi također možete primiti neograničeno svjetlo i snagu… znanje i moć…

Sjedinjenje sa Mnom treba najprije biti ostvareno kroz akcije Ljubavi, jedino onda Ja Osobno mogu biti prisutan u vama… čak u duhu, i jedino onda vas Ja mogu nahraniti i okrijepiti sa duhovnom ishranom, sa tijelom i krvi, sa Mojim tijelom u duhovnom smislu… Jer Ja Osobno Sam Riječ (Ivan 1:1), stoga vam nudim Posljednju Večeru kada vam saopćavam Moju Riječ, koja je duhovna ishrana za vašu dušu. Vi možete doista također prihvatiti ovu ishranu bez prethodne aktivnosti Ljubavi, ali onda to nije Pričest, nije sjedinjenje sa Mnom, jer onda to još nije Posljednja Večera, ali vas može voditi k njoj ako vi ne prihvatite Riječ jedino sa vašim ušima nego također sa vašim srcima i živite sukladno… Jedino aktivnost vaše volje, akcija Ljubavi, uspostavlja duhovno sjedinjenje sa Mnom. Međutim, ove aktivnosti Ljubavi se sastoje od davanja, od neprestanog predavanja dalje i dijeljenja onog što posjedujete, onog što vas osobno čini sretnima kako bi također zadovoljili vaše bližnje ljudsko biće koje je u potrebi za time. I ako ne prakticirate ovo, ako Me ne pokušavate slijediti u ovome, vi isto tako ne možete biti hranjeni za Mojim Stolom, vi nećete biti sposobni blagovati Posljednju Večeru sa Mnom, jer vi sami sebe isključujete kao Moje goste, budući ću onda Ja ostati nepristupačan za vas sve dok niste sebe promijenili u Ljubav, koja jeste i vječno će biti Moja temeljna supstanca.

Ako prihvatite Posljednju Večeru u obliku odabranom od strane vas ljudi to će uvijek samo ostati jedan izvanjski čin koji jedino ima vrloduboko duhovno značenje kada su vaša srca ispunjena sa dubokom Ljubavlju koja vas, međutim, ne bi trebala jedino emotivno ganuti nego mora pronaći svoj izražaj u djelima nesebične Ljubavi spram bližnjega. Jer tkogod ostane u Ljubavi ostaje u Meni i Ja u njemu (1 Ivanova 4:16)… Ova Moja Riječ je također temelj Posljednje Večere uspostavljene od strane Mene… Vi bi uvijek trebali imati na umu Moj način života na Zemlji i slijediti svaki Moj primjer… I kao što udjeljujete tako ćete primiti, duhovno i zemaljski; vi ćete, pod uvjetom da ste u bliskom sjedinjenju sa Mnom kroz Ljubav, biti hranjeni i snaženi u svakom trenutku.

Neprestano vršiti djela Ljubavi u sijećanju na Mene… i pri tom uspostaviti nesumnjivo sjedinjenje sa Mnom, koje vam jamči primanje Moje Riječi, Mojeg tijela i krvi… to je vrloduboko duhovno značenje riječi ‘Činite ovo u sijećanju na Mene…’ koje ćete svi vi sigurno razumjeti ako imate iskrenu odlučnost razjasniti duhovno značenje Mojih Riječi.

AMEN

Spread the Truth