Akademija Vječnog Proljeća

 

Akademija Vječnog Proljeća

Ponovno prognanstvo u materiju

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6317, 21 Srpanj 1955

OBNOVLJENO ZAROBLJENIŠTVO

Što će se vama ljudima dogoditi ako se ne promijenite to vam ne može biti dovoljno pesimistički opisano, budući da će to premašiti vašu najgoru imaginaciju… To (što vas čeka) je za vas nešto najstrašnije, pošto ćete morati odustati od vašeg već postignutog stupnja slobode, jer bit ćete ograničeni/zavezani i naći ćete se ponovno u zarobljeništvu (i to) u vremenskim periodima beskonačnog trajanja, sve dok jednog dana ne susretnete istu sudbinu, (a ta sudbina je) još jednom (pro)živjeti život ljudskog bića (ili ‘kao ljudsko biće’) na Zemlji… Ali bez obzira na to kako šokantno vam je vaša sudbina opisana, vi sebi ne dozvoljavate da to na vas utječe, a ipak, vi bi još mogli izbjeći tu sudbinu samo ako bi to (= ta objašnjenja i upozorenja) primili k srcu i promijenili svoje putè… Jer Ja od vas zahtjevam jedino da promijenite vašu prirodu, Ja jedino zahtjevam da vi ljudi promijenite vaš stav jedni prema drugima, da radije pomažete nego da se borite i suprotstavljate jedni drugima, da usrećujete jedni druge i nudite dobrotu umjesto da ste gadni/odvratni jedni prema drugima i (tako/time) povećavate mržnju u sebi. Ja jedino tražim da se svaki pojedinac potrudi u kultiviranju nesebične ljubavi prema bližnjemu, onda će se cijela njegova priroda promijeniti i onda će osoba stupiti u kontakt sa Mnom Osobno, i opasnost novog prognanstva (u materiju) nakon kraja ove zemlje za njega više neće postojati.

A čak i ako ne želite vjerovati u ono što vas čeka, vi bi ipak trebali pokušati sebe usavršiti/poboljšati, jer život ljubavi bi ipak imao samo blagotvorne efekte na zemlji, pošto bi vi onda na vašem raspolaganju imali energiju koja osobi bezosjećajnog razmišljanja i života nedostaje … Predstojeća sudbina vam može uvijek i jedino biti predstavljena kao strašno iskustvo kojem ćete sami postati žrtve… I vi bi uvijek i jedino trebali biti potstaknuti na blagonaklone (= ljubavlju ispunjene) aktivnosti ako želite izbjeći ovaj strašan ishod… Ako vam je u to teško (po)vjerovati… vi i pored toga još možete živjeti život ljubavi, i uskoro ćete zasigurno znati ono što ne želite vjerovati, jer onda će vaš duh postati prosvjetljen ljubavlju i vi ćete jasno prepoznati neizbježnu posljedicu nasilja protiv zakona reda… pošto ćete onda vi biti u stanju/mogućnosti promatrati uzrok i posljedicu u svakom događaju i iskustvu… Ali svatko tko ostane indiferentan na ove savjete i upozorenja će iskusiti što je mogao izbjeći… i on sam će biti žrtva svog života bez ljubavi. Jer sva njegova snaga će mu biti oduzeta i potpuno slaba supstanca njegove duše će se ponovno stvrdnuti, najtvrđa materija će iznova ograničiti/zatvoriti (do tada slobodno) biće a za oslobađanje od tog (zatvora) će biti potrebni beskrajno dugi periodi vremena… sa ciljem da konačno stigne na isti nivo na kojem se trenutno nalazite… Jedan beskonačan krug, koji će sebe ponavljati sve dok vi sebe ne isključite kroz svjesno nastojanje i svjesnu vezu sa Mnom… Jedino onda će proces/razvoj kroz materiju biti završen i put u duhovno kraljevstvo osiguran za vas…

Vi bi to mogli ostvariti već sada samo ako bi vršili (= u praksi primjenjivali) Moju volju: da sebe oslobodite od svih ograničenja kroz blagonaklonu (= ljubavlju ispunjenu) aktivnost, da vjerujete u Mene i tražite kontakt sa Mnom… i da taj kontakt ostvarite točno/baš kroz tu blagonaklonu aktivnost… Vi ste to u stanju učiniti dok još živite na zemlji i energija života je na vašem raspolaganju, ali preostalo vam je još samo malo vremena… Iskoristite ga dobro, vjerujte u Moje riječi, vjerujte da vas čeka jedna strašna/užasna sudbina, i svjesno izbjegnite tu sudbinu tako što ćete samo nastojati živjeti ispravno i časno i prakticirajući ljubav prema bližnjem. To je jedno urgentno preklinjanje koje vam Ja proglašavam sa blagonaklonim srcem: Promijenite se prije nego bude prekasno… Sjetite se Mene i sjetite se vašeg bližnjeg sa dobrotom, tako da postanete slobodni i ne morate se bojati onog što vam se približava.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6828, 12 Svibanj 1957

RAZLOG ZA UNIŠTENJE I NOVO STVARANJE… PAKAO – PROGNANSTVO

Milostiv sam onome što je palo najniže, i uvjek nanovo mu bacam sidro za spašavanje kako bi se ponovo moglo uzdići, i svaka duša koja se za to drži, biva izvučena, jer time ona dokazuje svoju volju za bijeg iz ponora tako da i može biti pomilovana od strane svoga Oca od vječnosti. Ali u predjelima gdje su najniže pro-pali duhovi također postoji određeni stupanj otpora koji više ne dozvoljava izbavljenje/oslobođenje, gdje se volja nije ni najmanje promijenila i gdje je duhovna suština skoro sasvim otvrdnula i ne postoji druga moguća pomoć (ili ‘mogućnost pomoći’) nego prognati tu duhovnu suštinu ponovno u materiju.

To novo prognanstvo je također jedan čin milosrđa s Moje strane, jer bez njega duša nikad ne bi bila u mogućnosti ponovno dosegnuti točku gdje treba proći/položiti svoj posljednji test volje uz pomoć kojeg može postići vječni život. Put razvoja/usavršavanja u duhovnom kraljevstvu se mora odvi(ja)ti unutar Mojeg Božanskog reda, ni jedna faza se ne može izostaviti, a u fazi samo-svjesnosti… bilo na zemlji bilo u onostranom kraljevstvu… (slobodna) volja bića je uvijek odlučujući faktor… Posljedično tome, ako je ova u potpunosti zloupotrebljena Ja ponovno moram ograničiti dušu i prisiliti ju da još jednom krene putem kroz (materijalna) stvaranja ove zemlje u prisilnom stanju, pošto Ja ne želim da ona zauvijek ostane u stanju izuzetne agonije i bijede.

Uvijek nanovo nastajuće kreacije, neprestano postajanje/nastajanje i propadanje u prirodi, odgovara neprestanoj promjeni izvanjskih formi od strane napredujuće duhovne supstance koja se sigurno/postojano približava svojoj konačnoj formi kao ljudsko biće na ovoj zemlji… Ali duhovna suština koja je sišla nazad u najdublji ponor ili koja je tamo već jedno beskonačno dugo vrijeme će morati biti smještena u najtvrđu materiju na početku svojeg višeg razvoja/usavršavanja. Ona ne može biti smještena u već postojeće kreacije služe kao prebivalište već više usavršenim duhovnim supstancama… Prva faza prognanstva se ne može izbjeći, umjesto toga put razvoja/usavršavanja mora započeti u izvanjskoj formi koja korespondira sa neslomljenim suprostavljanjem Meni… u najtvrđoj materiji, jer to je opet ono što zahtjeva Moj zakonski red.

Iz ovog razloga se nakon dugih vremenskih perioda opet i ponovo moraju pojavljivati nove kreacije da bi prihvatila ove duhovne supstance, baš kao što se kreacije koje su postojale jedno nevjerojatno dugo vrijeme… tvrda materija… moraju jednog dana ponovno raspasti sa ciljem oslobađanja/otpuštanja duhovne supstance u njima da bi (ova) nastavila svoj put razvoja/usavršavanja u manje kompaktnim/zbijenim formama…. Vremenski periodi koji prođu nakon takvih potpunih uništenja i ponovnog/daljnjeg razvoja zemaljskih kreacija su jako dugi, i ljudi u pravilu nisu u stanju ni ilustrativno ustvrditi njihovo vremensko trajanje. Nadalje, njima nedostaje znanje o procesu razvoja duhova, o istinskoj svrsi materije i užasno mučnim stanjima u duhovnom kraljevstvu, premda je riječ ‘pakao’ poznata svim ljudima… Ali oni ne znaju koje je njezino stvarno značenje (u smislu, ‘ljudi ne znaju što pakao zaista jeste’), inače bi im potpuna transformacija Zemlje i njezini kreacija bila više vjerojatna. Ali ona će za ljude uvijek ostati nedokaziva.

Međutim, ljubavlju ispunjeni i milostivi Bog želi spasiti Svoje žive kreacije (ili ‘stvaralačka djela’), On ih neće zauvijek ostaviti u mraku, i Moja ljubav i milost jesu Moja temeljna priroda koja se nikad neće promijeniti. Moja ljubav i milost će zauvijek važiti za (u smislu, ‘ biti usmjerena’) Moje žive kreacije koje su se spustile u ponor, i opet i iznova će pronaći puteve i načine da ih od tamo izbavi. Ali prije nego se novo prognatnstvo ponovno zgodi, s Moje strane i od strane Mojih duhovnih su-radnika će biti učinjen svaki napor tako da bi duše u duhovnom kraljevstvu krenule uzlaznim putem sa ciljem da ih se poštedi mučne sudbine novog prognanstva. Ipak volja bića donosi svoju vlastitu odluku, i njezina sudbina ovisi o njezinoj volji. Ali Moj plan Spasenja će biti ostvaren/sproveden i neće biti bez uspjeha… Jednog dana ću Ja postići cilj, i jednog dana će tama također sve izručiti, pošto Moja ljubav neće nikad prestati i ni jedno biće joj se neće moći zauvijek odupirati.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8219, 21 Srpanj 1962

SUĐENJE DUŠA NA KRAJU

Čas izračunavanja/obračunavanja će doći, čas kada će svaka osoba morati sebe opravdati pred svojim Sucem… Jer prije ili poslije će red morati biti ponovno uspostavljen i svatko tko je prekršio ovaj vječni red će morati odgovarati… Presuda će biti donešena/izrečena u skladu sa pravdom… Svaka duša će iskusiti sudbinu koju je pripremila za sebe; duhovna suština/supstanca, koja je krenula putem kroz djela stvaranja, će biti premještena gdje pripada u odnosu na svoj stupanj zrelosti/savršenstva… staro stvaranje (= planeta Zemlja) će biti razvrgnuto, tj. sve forme (na Zemlji) će biti preoblikovane u različite vrste stvaralačkih djela, i neiskupljena/neizbavljena duhovna supstanca će biti postavljena u te forme ili da ponovno započne ili da nastavi put spasenja, ovisno o svom stupnju zrelosti/savršenstva.

Vi ljudi za sada i dalje činite kako (i što) želite (ili ‘kako i što vam je volja’) i kako vam se sviđa, i u tome niste spriječeni, bez obzira koliko vaše akcije bile Bogu protivne… Ali uskoro će doći kraj, i vi više nećete moći činiti što želite, pošto će vrijeme kada ste bili u mogućnosti raditi za spasenje vaše duše isteći. Jer vi nećete iskoristiti vrijeme u skladu sa Božjom voljom već ćete omot(ač) (ili ‘pokrov’) vaše duše još više očvrsnuti/ojačati i na taj način ćete pripremiti svoju vlastitu sudbinu postajući sve više zarobljeni u materiju, i na taj način/čime ćete vi osobno ponovno postati materija, koju ste već odavno prevladali/savladali.

Ali zakon vječnog reda će jednog dana morati ponovno biti zadovoljen/ispunjen. Svaka duhovna suština, koja je na Zemlji živjela kao ljudsko biće, će morati dobiti/prihvatiti nove forme, pošto se viši razvoj mora nastaviti tamo gdje je bio prekinut… I duhovnoj suštini koja je podbacila (= pretrpjela neuspjeh) pri svom utjelovljenju kao ljudsko biće mora biti dana nova mogućnost da sebe integrira u proces povratka… Ovo se zaista može nazvati izuzetno grubom presudom ali ona uvijek jedino korespondira sa vlastitom slobodnom voljom ljudskog bića, koju je ono zloupotrijebilo na Zemlji… sa rezultatom da će njegova duša postići (= za sebe zaraditi) prognanstvo u materiju, ona će ponovno biti razložena i morat će krenuti beskonačno dugim putem kroz djela stvaranja sve dok ponovno ne uđe u stadij ljudskog bića…

Jednog dana će ona postići svoj krajnji cilj i ostaviti svaki izvanjski oblik iza sebe, ali ona produžuje ili skraćuje svoje vlastito vrijeme dok konačno ne može ući u kraljevstvo svjetla u iskupljenom stanju. A iako je Bog nezamislivo milosrdan i strpljiv i u Svojoj ljubavi neprestano pokušava ohrabriti ljude da donesu ispravnu odluku volje… jednog dana će vrijeme isteći i onda će Njegova pravednost stupiti naprijed, i On će ponovno uspostaviti stari red koji će, međutim, također predstavljati ‘presudu nad dušom’ (ili ‘sud duše’)… (a taj sud nije ništa drugo nego) transfer u izvanjsku formu koja korespondira njezinom stanju zrelosti/savršenstva… A, istovremeno, taj ‘sud’ je kraj jednog zemaljskog perioda ili perioda/ciklusa spasenja… On će iziskivati uništenje svih djela stvaranja na zemlji koja daju utočište/zaklanjaju neiskupljenu duhovnu supstancu koja putuje duž svog procesa razvoja u prisilnom stanju, baš kao i ljudi koji svoje zemaljsko postojanje nisu iskoristili tako da napreduju u svom razvoju. Oni će, također, biti ‘suđeni’… tj., oni će ponovno biti postavljeni u tvrdu materiju u skladu sa svojom duhovnom zrelošću… Vi ljudi se sada suočavate sa krajem ove stare zemlje, bez obzira da li se to vama činilo vjerojatnim ili ne… Opet i iznova će vaša pažnja biti skrenuta na tu činjenicu sa ciljem da se poboljšate prije (tog) događaja i da ‘uđete’ u zakon vječnog reda, koji jedino zahtjeva život ljubavi, jer ljubav je Božanski princip koju vi, također, kao Njezine žive kreacije, morate postići da bi se poštovao/vršio Božanski red.

Vi ste od strane vidjeoca i proroka, koji vam proglašavaju ovaj skori kraj, neprestano opominjani da razmotrite (ili ‘uzmete u obzir’) stvarnu svrhu vašeg zemaljskog života, tako da vas kraj ne bi uhvatio nespremne i vi budete morali stupiti pred Božji sud natovareni sa grijehom ako niste učinili ništa da se potpuno usavršite u posljednjoj formi… kao ljudsko biće, čak i ako još niste oslobođeni od vašeg prvotnog grijeha (= u smislu, ‘pred Božji sud ćete isto tako stupiti natovareni sa prvotnim grijehom ako se od njega niste oslobodili’) tako što ste taj grijeh podnijeli pod križ i molili se Isusu Kristu za iskupljenje/spasenje od njega… Jedino on može uzeti sav grijeh od vas, i onda možete stupiti pred Božji sud slobodni od grijeha, i vi se nećete morati bojati posljednjeg suda, onda ćete biti u stanju izmijeniti vaš ostanak na zemlji sa duhovnim kraljevstvom, koje je vaš istinski dom… Vi ćete biti u stanju ući u kraljevstvo blaženih duhova i nećete se morati bojati niti kraja stare zemlje niti novog prognanstva, jer vječni Bog nije oštar već pravedan Sudac, Koji će svima vama dati u skladu sa vašom vlastitom voljom.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 8430, 5 Ožujak 1963

NOVO PROGNANSTVO JE NEIZBJEŽNO ZA SLJEDBENIKE NEPRIJATELJA

Prepune sažaljenja, Moje oči počivaju na degeneriranoj ljudskoj rasi koja je kontrolirana od strane Mojeg neprijatelja (Sotone) i (koja) nije voljna otrgnuti se od njega. Ona mu se dobrovoljno predala/pokorila i na taj način M(en)i negira pravo da djelotvorno interveniram, jer Ja neću postupati (proceed) protivno volji Moga neprijatelja, pošto mu vi osobno želite pripadati. Međutim on vas nastavlja povlačiti uvijek sve više na dole, on priprema vašu propast, jer vi ćete ponovno (pro)pasti do dubina iz kojih ste započeli svoj proces razvoja preko zemlje i morali ste preći kroz sva djela stvaranja sa ciljem da jednog dana konačno postojite kao ljudsko biće. I sada će vam ista sudbina biti dodijeljena, pošto je to ono što želite i vi ne činite ništa da bi izbjegli njegovoj vlasti. I čak iako vam ova informacija biva predstavljena, vi to ne želite vjerovati, i nije preostao skoro ni jedan drugi put kojim se vaše razmišljanje može promijeniti osim ogromne nevolje, koja će spopasti cijelu zemlju prije kraja, koja to i dalje može ostvariti.

Sve dok ste u stanju razmišljati i dalje postoji mogućnost da ćete na sebe potrošiti neke misli, da ćete uzeti u obzir smrt vašeg tijela i (za)pitati se(be) što će se nakon toga (sa vama) dogoditi…. Ipak, vi ćete generalno odbaci(va)ti takve misli, vi uopće ne vjerujete u ništa i pretpostavljate kako ćete prestati postojati kada vaše tijelo umre… Ali vi uvelike griješite i morat ćete teško platiti za tu grešku, međutim, vi odbijate prihvatiti istinito objašenjenje a na vas se također ne može prisilno utjecati. I suočeni sa ozbiljnom krizom vi samo revoltirate protiv sile koja vam to (= tu nevolju) zadaje, jer čim se nađete u ozbiljnoj nevolji vi za to rado krivite nekog drugog, čak ako i vi sami negirate Boga i Stvoritelja… Ali vi ne možete spriječiti nesreće i nemate druge mogućnosti nego priznati silu koja je jača od vas… Posljedično, takvi udari sudbine i izuzetno teška nevolja su jedina preostala sredstva koja bi još mogla promijeniti vaš način razmišljanja, i Ja ih moram iskoristiti s obzirom na cilj i uzimajući u obzir sudbinu (novog prognanstva propale duše u materijalna djela stvaranja), koju bi od vas želio odvratiti.

Ne žalite ljude koji iznenada moraju napustiti ovaj život, jer oni će i dalje biti u stanju pronaći neko svjetlo u onostranom, ako već u potpunosti nisu porobljeni od strane Moga protivnika propadajući onda također u ponor sa ciljem da bi ponovno bili prognani u materiju… Ali jao onima koji će iskusiti kraj bez da su promijenili način svojeg života (= svojeg ponašanja), svojeg razmišljanja i svoje nevjere… Oni više ne mogu biti spašeni, i čak najveća milost sa Moje strane, Moja beskrajna ljubav za sva Moja živa djela stvaranja/kreacije, neće biti u stanju otkloniti od njih sudbinu novog prognanstva (duše u materiju), jer to je jedina (preostala) opcija za dušu da jednog dana postigne savršenstvo kada, nakon beskonačno dugo vremena, ona ponovno živi na zemlji kao ljudsko biće i svjesno putuje put ka Meni sa ciljem da postane slobodna od svake forme.

I ovo novo prognanstvo je djelo ljubavi sa Moje strane, pošto ću Ja dušu oteti/zaplijeniti iz moći Mojeg protivnika/neprijatelja i ponovno je podrediti Svojoj volji. I kao ljudsko biće ona će biti u stanju sebe osloboditi od njega jedino ako svjesno zaziva Isusa Krista za iskupljenje… A pošto ljudi na zemlji više ne vjeruju u Njega i ne zazivaju Ga za pomoć, oni isto tako ne mogu biti oslobođeni od njegove (Sotonine) kontrole, i on će ih neizbježno povući dolje u svoje područje… Ipak vi ljudi imate slobodnu volju i prema tome ste ju također u mogućnosti usmjeriti ka Božanskom Iskupitelju (baš) kao i prema njemu (Sotoni)… i bili bi zauvijek spašeni (= ako tu slobodnu volju usmjerite prema Isusu Kristu zazivajući Ga za pomoć)… Pošto vi to ne činite morat ćete posljedično prihvatiti rezultate vaše Meni nasuprotne volje.

Ali Ja ću vam Ja opet i iznova dostavljati mjerodavnu/važeću informaciju, Ja ću svakome od vas govoriti kroz glas savjesti, i Ja ću ga prisiliti da shvati kratkotrajnu prirodu svih svjetovnih užitaka i udobnosti, Ja ću ga pustiti da osobno iskusi patnju i nevolju… I naposlijetku/napokon Ja ću mu govoriti kroz elemente prirode… Ipak Ja neću forsirati njegovu volju, i prema tome on mora jedino sebe kriviti za sudbinu kojoj se primiče… Ja bi mu želio darovati neograničenu sreću… On osobno, međutim, odabire stanje žalosti/bijede, stanje krajnje muke i ograničenosti. I stoga će on primiti ono što priželjkuje, pošto će njegova naklonost ka zemaljskoj materiji ponovno rezultirati u njegovom vlastitom prognanstvu u najtvrđu materiju. Jer iako Ja imam na Svom raspolaganju svaku moć, Ja neću na silu utjecati na volju samo-svjesnog bića inače bi povrijedio/prekršio Moj zakonski red, što nikad neće biti moguće.

Ali Ja ću ljudima govoriti sve do kraja, i svatko tko obrati pažnju na Moje Riječi će biti spašen od sudbine novog prognanstva (u materiju = materijalne kreacije), i on će Mi vječno zahvaliti da ga je Moja ljubav slijedila/progonila sve dok se nije promijenio.

AMEN

***

Bertha Dudde, br. 6828, 12 Svibanj 1957

RAZLOG ZA UNIŠTENJE I NOVO STVARANJE… PAKAO – PROGNANSTVO

Milostiv sam onome što je palo najniže, i uvjek nanovo mu bacam sidro za spašavanje kako bi se ponovo moglo uzdići, i svaka duša koja se za to drži, biva izvučena, jer time ona dokazuje svoju volju za bijeg iz ponora tako da i može biti pomilovana od strane svoga Oca od vječnosti. Ali u predjelima gdje su najniže pro-pali duhovi također postoji određeni stupanj otpora koji više ne dozvoljava izbavljenje/oslobođenje, gdje se volja nije ni najmanje promijenila i gdje je duhovna suština skoro sasvim otvrdnula i ne postoji druga moguća pomoć (ili ‘mogućnost pomoći’) nego prognati tu duhovnu suštinu ponovno u materiju.

To novo prognanstvo je također jedan čin milosrđa s Moje strane, jer bez njega duša nikad ne bi bila u mogućnosti ponovno dosegnuti točku gdje treba proći/položiti svoj posljednji test volje uz pomoć kojeg može postići vječni život. Put razvoja/usavršavanja u duhovnom kraljevstvu se mora odvi(ja)ti unutar Mojeg Božanskog reda, ni jedna faza se ne može izostaviti, a u fazi samo-svjesnosti… bilo na zemlji bilo u onostranom kraljevstvu… (slobodna) volja bića je uvijek odlučujući faktor… Posljedično tome, ako je ova u potpunosti zloupotrebljena Ja ponovno moram ograničiti dušu i prisiliti ju da još jednom krene putem kroz (materijalna) stvaranja ove zemlje u prisilnom stanju, pošto Ja ne želim da ona zauvijek ostane u stanju izuzetne agonije i bijede.

Uvijek nanovo nastajuće kreacije, neprestano postajanje/nastajanje i propadanje u prirodi, odgovara neprestanoj promjeni izvanjskih formi od strane napredujuće duhovne supstance koja se sigurno/postojano približava svojoj konačnoj formi kao ljudsko biće na ovoj zemlji… Ali duhovna suština koja je sišla nazad u najdublji ponor ili koja je tamo već jedno beskonačno dugo vrijeme će morati biti smještena u najtvrđu materiju na početku svojeg višeg razvoja/usavršavanja. Ona ne može biti smještena u već postojeće kreacije služe kao prebivalište već više usavršenim duhovnim supstancama… Prva faza prognanstva se ne može izbjeći, umjesto toga put razvoja/usavršavanja mora započeti u izvanjskoj formi koja korespondira sa neslomljenim suprostavljanjem Meni… u najtvrđoj materiji, jer to je opet ono što zahtjeva Moj zakonski red.

Iz ovog razloga se nakon dugih vremenskih perioda opet i ponovo moraju pojavljivati nove kreacije da bi prihvatila ove duhovne supstance, baš kao što se kreacije koje su postojale jedno nevjerojatno dugo vrijeme… tvrda materija… moraju jednog dana ponovno raspasti sa ciljem oslobađanja/otpuštanja duhovne supstance u njima da bi (ova) nastavila svoj put razvoja/usavršavanja u manje kompaktnim/zbijenim formama…. Vremenski periodi koji prođu nakon takvih potpunih uništenja i ponovnog/daljnjeg razvoja zemaljskih kreacija su jako dugi, i ljudi u pravilu nisu u stanju ni ilustrativno ustvrditi njihovo vremensko trajanje. Nadalje, njima nedostaje znanje o procesu razvoja duhova, o istinskoj svrsi materije i užasno mučnim stanjima u duhovnom kraljevstvu, premda je riječ ‘pakao’ poznata svim ljudima… Ali oni ne znaju koje je njezino stvarno značenje (u smislu, ‘ljudi ne znaju što pakao zaista jeste’), inače bi im potpuna transformacija Zemlje i njezini kreacija bila više vjerojatna. Ali ona će za ljude uvijek ostati nedokaziva.

Međutim, ljubavlju ispunjeni i milostivi Bog želi spasiti Svoje žive kreacije (ili ‘stvaralačka djela’), On ih neće zauvijek ostaviti u mraku, i Moja ljubav i milost jesu Moja temeljna priroda koja se nikad neće promijeniti. Moja ljubav i milost će zauvijek važiti za (u smislu, ‘ biti usmjerena’) Moje žive kreacije koje su se spustile u ponor, i opet i iznova će pronaći puteve i načine da ih od tamo izbavi. Ali prije nego se novo prognatnstvo ponovno zgodi, s Moje strane i od strane Mojih duhovnih su-radnika će biti učinjen svaki napor tako da bi duše u duhovnom kraljevstvu krenule uzlaznim putem sa ciljem da ih se poštedi mučne sudbine novog prognanstva. Ipak volja bića donosi svoju vlastitu odluku, i njezina sudbina ovisi o njezinoj volji. Ali Moj plan Spasenja će biti ostvaren/sproveden i neće biti bez uspjeha… Jednog dana ću Ja postići cilj, i jednog dana će tama također sve izručiti, pošto Moja ljubav neće nikad prestati i ni jedno biće joj se neće moći zauvijek odupirati.

AMEN

Spread the Truth