Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

28:19 B. Dudde ‘Objasnjenje u svezi krstenja sa vodom’

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 8643, 13 Listopad 1963

OBJAŠNJENJE U SVEZI KRŠTENJA SA VODOM

Vi i dalje ne razumijete duhovni smisao Moje Riječi… vi tumačite slova intelektualno i prema tome ne možete dobiti ispravne rezultate. Vi ne možete razumjeti što sam Ja želio reći kada sam Svojim učenicima rekao ‘Krstite ih u ime Oca, Sina i Duha Svetoga (Matej 28:19).’ Pod ‘krštenjem’ vi jedino uvijek razumijete potapanje u vodu… izvanjsku formalnost izvršenu od strane ljudi da bi se demonstrirala njihova poslušnost zapovijedi krštenja… koja, međutim, jeste i uvijek je bila samo prateća formalnost ali nema utjecaj na stvarnu/pravu srž Moje zapovijedi. Krštenje sa vodom kao takvo u stvari ne donosi/obavlja transformaciju osobe, kao što ćete vi ljudi morati priznati… Jedino ulog/sudjelovanje onog što zrači od Oca, Sina i Duha… što dokazuje Očevu ljubav, Sinovljevu mudrost i snagu Duha… može uzrokovati promjenu u ljudskom biću i istinsko je krštenje, kojeg svaki čovjek mora primiti da bi ostvario svoj cilj na Zemlji: da sebe usavrši sa ciljem da vječno bude sjedinjen sa Mnom.

Otac… ljubav… je vječna vatra koja zrači svjetlo mudrosti… Sin, i snaga duha moraju sebe izraziti kao rezultat. Ljudsko biće… kao slabo stvorenje, mora tako biti prožeto ljubavlju i mudrošću da ono samo zauzvrat još jednom postigne snagu i slobodu. Ono mora biti prožeto Mojim duhom, stoga ga ljubav, mudrost i duhovna snaga moraju karakterizirati kao božansko živo biće koje se vratilo savršenstvu. Ljudsko biće sebe mora potopiti u more Moje ljubavi, ono mora biti uvedeno u istinu, što će se uvijek dogoditi putem Moje volje, Moje snage i Moje veće od najveće ljubavi.

Krstite ih u ime Oca… budite ljubazni kada im dajete Moju Riječ koja je mudrost, i na taj način omogućite djelovanje duha u ljudskom biću, koje pretpostavlja aktivnost ljubavi, pošto je manifestacija Moga duha dar Moje ljubavi koja sebe izražava u saopćavanju mudrosti… istinskog znanja… Ljubav, mudrost i snaga… oni moraju vama ljudima biti istinski razjašnjeni, i ovo razjašnjenje je istinsko krštenje duha koje ne može biti zamijenjeno potapanjem u vodu.

Pokušajte razumjeti da vi ljudi ne bi trebali prionuti uz izvanjske formalnosti… pokušajte razumjeti da Ja uistinu ne zahtjevam izvanjske nastupe od vas već jedino uvijek cijenim što je učinjeno u duhu i istini. I ako vi sada, kao dokaz vašeg ispravnog razmišljanja, navodite kako je Ivan Mene krstio u Jordanu (Marko 1:9), onda zapamtite da su ljudi tih dana znali jako malo o Meni, da su im izvanjske akcije onda jako puno značile, i da je svakoj osobi najprije bio potreban određeni stupanj zrelosti da bi joj se mogao objasniti duhovni smisao krštenja. Pored toga, njihovom voljnošću da budu kršteni od strane Ivana ljudi su dokazali njihovu želju da se približe njihovom Bogu i Stvoritelju, i u tim danima je to zaista bio znatan duhovni dobitak. I tako sam Ja, također, Sebe podredio ovoj formalnosti sa ciljem da bi ozakonio akcije Mojeg prethodnika Ivana. Bilo bi uzaludno objašnjavati nevažnost ove izvanjske akcije ljudima pošto oni ne bi bili u stanju shvatiti čistu duhovnu istinu. Krštenje sa vodom im nije štetilo, ali bi za njih jedino bilo korisno/blagotvorno kada su oni također prihvatili Božju Riječ, koju im je Ivan preda(va)o…

I stoga će čovjek danas također primiti ‘krštenje’ kada prihvati Moju Riječ, koja mu je dostavljena od strane Moje beskonačne Očinske ljubavi, i živi u skladu sa njom i na taj način pronađe mudrost… kao rezultat ljubavi… koja budi i aktivira Moj duh svjetla i snage unutar njega… Međutim, sve to ne može biti zamijenjeno krštenjem sa vodom, potonje će uvijek ostati simbol, izvanjska formalnost od koje se ljudi ne žele razdvojiti pošto oni pokušavaju sve demonstrirati izvanjski i nisu zadovoljni sa vrijednošću čisto duhovnih iskustava.

Ja mogu uvijek jedino ponavljati da od svih izvanjskih akcija i običaja nema koristi/dobrobiti, da Ja nikad neću suditi osobu po njegovoj izvanjskoj akciji već jedino po njegovom unutarnjem stavu prema Meni i Mojoj Riječi. Čim ljudsko biće prihvati Moju Riječ, prizna ju i živi u skladu sa njom on će sebe usavršiti još dok je na Zemlji, jer Moja Riječ je voda života koja izvire iz izvora svih bića. I u ovu vodu vi sebe trebate potopiti, ova voda će teći iz vašeg tijela i vi ćete iskusiti duhovno krštenje kada se duh u vama probudi u život, kada ste prožeti sa ljubavlju, mudrošću i snagom i još jednom postanete izvorno biće koje ste jednom bili, kada uz pomoć vode života ostvarite vječni život kojeg nikad više nećete izgubiti.

AMEN

Spread the Truth