Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

24:30

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7944, 18 Lipanj 1961

DOLAZAK U OBLACIMA


Svi vi bi trebali znati da ću se Ja vratiti u oblacima… da ću sići na Zemlju na isti način kako Sam se jednom uzdigao na nebo (Djela 1:9-11)… da će Me Moji Vlastiti vidjeti u blistavosti i slavi, baš kao što su Me Moji učenici jednom vidjeli, i da ću Ja odnijeti Moje Vlastite sa Zemlje (1 Solunjanima 4:6, 17; Knjižica br. 43) budući je došao Dan Kraja… Treba priznati, prethodno tome Ja Sam već sišao na Zemlju u Riječi, jer Ja Osobno Sam Riječ, i dao Sam vam obećanje da ću ostati sa vama sve do Kraja svijeta (Matej 28:20)… ali Moja očevidna pojava se još neće dogoditi, jer ona će predstavljati kraj jednog i početak drugog zemaljskog perioda…

Svi oni će poduzeti akciju protiv vas, koji Mi želite ostati odani i ustrajati do Kraja (Knjižica br. 48)… Oni će vas postaviti pod veliki pritisak i onda se trebate nadati Mojem Dolasku, jer Ja vas neću napustiti u patnji tijela i duše, Ja ću vas spasiti i uzdići do mjesta mira, i vaša vjera će biti tako snažna da ću Ja biti u stanju Sebe ukazati kada dođem na oblacima kako bi sudio žive i mrtve… Onda će se dogoditi velika podjela duhova i Moj protivnik više neće imati kontrolu nad vama… Jer on i njegove pristalice će biti zavezani za jako dugo vrijeme (Otkrovenje 20:2, 3). Jedino nekolicina ljudi iskreno vjeruje da je Moj povratak neminovan… Ali vrijeme je ispunjeno i Ja više ne kažem: Ja ću doći kada se vrijeme ispuni, već kažem: vrijeme se ispunilo… Vi možete računati još samo na jako kratko vrijeme, na samo nekoliko dana, poredbeno sa dugim vremenskim periodom koji je prošao od kako je ‘Kraj’ bio predskazan. Vi živite u posljednjim danima čak ako vi to odbijate vjerovati.

Moj Dolazak će vam se uskoro dogoditi… Stoga pobrinite se da vi, također, pripadate odabranima koji će doživjeti Moj Dolazak dok su još u tijelu, koji Me mogu ugledati u svom Mojem sjaju i slavi, koje ću podići do neba tik pred sam Kraj… Imajte samo želju njima pripadati i, zaista, Ja ću vam dati snagu da svoju volju pretvorite u akciju. Dozvolite Mi da vam opet i iznova govorim i uvijek stremite prihvatiti Moju volju i uspostavit ćete vezu sa Mnom, pridružit ćete Mi se i bit ćete također ubrojeni u Moje Vlastite koje ću Ja spasiti prije nego se dogodi Kraj. Jer nesumnjivo je da ću Ja Osobno doći… I vi također trebate vjerovati, bez tračka sumnje, da ćete svi vi koji imate živu vjeru i koji Mi pristupate sa Ljubavlju, biti u stanju ugledati Me, jer Moja Riječ je Istina i obistinit će se.

Ljudi koji niječu Moj ‘Dolazak’, koji jedino žele razumjeti i objasniti ovaj Dolazak figurativno, još nisu toliko duboko predani da bi bili ujedinjeni sa Mnom, ali golema zemaljska nevolja pred Kraj će i dalje osnažiti njihovu vjeru ako su dobre volje. I oni sami će moliti za Moj Dolazak, budući će shvatiti da jedino Ja mogu osigurati izbavljenje kojeg oni više ne mogu očekivati sa druge strane. Vi bi trebali vjerovati da ću vas Ja spasiti od krajnje nevolje i čekati na čas kada se Moje obećanje ispunjava. I onda će Moj protivnik biti poražen, i sa njime također mnoštvo njegovih sljedbenika, koji će biti iznova progutani od strane Zemlje (misli na ponovno prognanstvo u materiju Nove Zemlje; Knjižica br. 44)  Prema tome nadajte se i budite ustrajni, jer čas vašeg izbavljenja će doći, dan razdvajanja duhova će pristići (Matej 25:31-46)… Dogodit će se zemaljska i duhovna promjena koju ćete vi doživjeti i koja vam je neprestano bila proglašavana u Riječi i Pismu.  

AMEN

Spread the Truth