Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

22:39

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7811, 30 Siječanj 1961

LJUBITE JEDNI DRUGE (Matej 22:39; Matej 7:1-5)…

Jedan zakon se primjenjuje na (ili ‘važi za’) sve vas, da trebate ljubiti jedni druge i na taj način dokazati vašu zajedničku vezu sa Mnom. I čak ako ste uznemireni mišlju (= ako vas smeta misao) da nemate unutarnju vezu sa vašim bližnjim (fellow human being) kojeg trebate voljeti, vi se trebate sjetiti njegove duše koja je i dalje podložna tjelesnom ograničenju, i vi trebate znati da duša pripada Meni čak ako Mi se njezina volja i dalje suprotstavlja. Jer vi ste svi Moja djeca i prema tome trebate smatrati vašeg bližnjeg (fellow human being) za vašeg brata i težiti zajedno ka Ocu. Ljubav vas treba ujediniti, onda ćete demonstrirati da ste djeca istoga Oca. I ova ljubav vam treba zaustaviti svaku sumnju ili osudu vašeg bližnjeg, ljubav vam treba pomoći nositi svaku njegovu slabost i grešku; vi jedino uvijek trebate imati na pameti da njegova duša i dalje može imati nizak stupanj zrelosti (= biti na niskom stupnju savršenstva) i ljudsko biće se prema tome ponaša kako se ponaša, čak i ako vam se to ne sviđa. Vi ne bi trebali oštro osuđivati jer onda ćete vi Mene također motivirati da vas osudim na isti način, jer ni jedan od vas nije bez greške, ni jedan od vas još nije dosegnuo/ostvario stupanj zrelosti koji isključuje nesavršenstva i slabosti, a ipak vas Ja trpim/podnosim sa većom od najveće ljubavi i strpljenjem i ne osuđujem vas oštro/grubo (Matej 7:1-5). I stoga sam vam Ja dao zapovijed: ljubite vašeg bližnjeg kao sebe samoga (Matej 22:39)… Ako ispunite ovu zapovijed ljubavi prema bližnjem onda ćete rasprostrijeti milosrdni veo preko njegovih grešaka i slabosti (ili ‘onda ćete njegove greške i slabosti prekriti milosrdnim velom’), i vi ćete mu jedino uvijek pokušati pomoći i jedino uvijek probuditi uzajamnu/obostranu ljubav u njemu ako mu dopustite da osjeti vašu ljubav.

Sa ovom Riječju Ja adresiram sve one od vas koji su i dalje skloni izložiti (po)greške/mane svojih bližnjih, jer time vi demonstrirate vaš vlastiti nedostatak ljubavi što vam potom ne daje pravo da sudite vašeg bližnjeg. I čineći tako vi sami postajete grešni, jer poništavate zapovijed ljubavi… Prema tome, ako želite biti Moja djeca vi se također morate potruditi ispuniti Očevu volju, koja jedino uvijek želi da ljubite jedni druge ili inače pripadate Mojem protivniku/neprijatelju (= Sotoni), koji je lišen sve ljubavi i uvijek nastoji utjecati na vas tako da bi se protivili zakonu ljubavi. A da li ljubite vašeg brata ako ste ljuti na njega? Ako naglašavate njegove mane i slabosti, ako ga oštro sudite/osuđujete? Vi morate naučiti trpiti/podnositi njegove slabosti i pomoći mu… Onda ćete vršiti Moju volju, i onda će vaše ponašanje također rezultirati u blagoslovima, vi ćete ga dobiti za vašeg prijatelja, on će uzeti vaš primjer k srcu i htjeti će vas oponašati, i njegovo unutarnje biće će biti prepuno ljubavi za vas također, jer ljubav kao odgovor budi ljubav, i onda ćete vi također dokazati da ste djeca istog Oca, Čija priroda je čista ljubav. I onda će vas Moja ljubav zagrliti/obuhvatiti još čvršće i vaša srca će postati rastuće više voljna ljubiti, tako da će ona ovu ljubav dodati dalje drugoj osobi i onda ćete zaista biti Moja istinska djeca, kao što je Moja volja.

AMEN

Spread the Truth