Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

16:18 Novi Jeruzalem – veliko Kraljevstvo Božje na Zemlji… izgradnja novog Hrama, M. Valtorta

Print Friendly, PDF & Email

Novi Jeruzalem – veliko Kraljevstvo Božje na Zemlji… izgradnja novog Hrama

Što se tiče Kraljevstva Božjega, ono je u vama i gdjegod su ljudi koji vjeruju u Mene. Za sada je tu i tamo raštrkano i nastavljat će se na Zemlji kroz vjekove. Zatim vječno, ujedinjeno, savršeno na Nebu. Tamo, u Kraljevstvu Božjem bit će sagrađen novi Hram, to jest, tamo gdje su duhovi koji prihvaćaju Moju nauku, nauku Kraljevstva Božjega, i vrše mu zapovijedi. Kako će biti sagrađeno ako ste siromašni i malobrojni? Oh, zaista nisu potrebni novac i vlast da bi se sagradila zgrada novog boravišta Božjeg, osobnog ili zajedničkog. Kraljevstvo Božje je u vama. I sjedinjenje svih onih koji će imati u sebi Kraljevstvo Božje, svih onih koji će imati Boga u sebi, Boga: Milost; Boga: Život; Boga: Svjetlo; Boga: Ljubav; sačinjavat će veliko Kraljevstvo Božje na Zemlji, novi Jeruzalem, koji će se uspjeti proširiti po svim krajevima svijeta, i koje će potpuno i savršeno, bez nedostataka, bez sjena, vječno živjeti na nebu.

Kako ćete sagraditi ovaj Hram i grad? Oh, ne vi, nego Bog će sagraditi ova nova mjesta. Vi ćete Mu morati dati svoju dobru volju. Dobra volja je: ostati u Meni. Živjeti po Mojoj nauci je dobra volja. Biti sjedinjeni je dobra volja. Sjedinjeni sa Mnom do te mjere da budemo jedno tijelo, koje je hranjeno u svim svojim pojedinim česticama i djelovima, jednim jedinim sokom. Jedna jedina zgrada koja se temelji na jedinom temelju i koja se drži ujedinjenom jednom otajstvenom vezom. Ali budući da bez pomoći Oca, Kojeg sam vas učio moliti i Kojega ću Ja moliti pred Svoju smrt, vi ne biste mogli biti u Ljubavi, u Istini, u Životu, to jest u Meni i sa Mnom u Bogu Ocu i u Bogu Ljubavi, jer smo Mi jedno jedino Božanstvo, zbog toga vam kažem da trebate imati Boga u sebi da biste mogli biti: Hram koji neće poznavati svršetka. Sami od sebe vi ne biste to mogli učiniti. Ako Bog ne sagradi, a ne može sagraditi tamo gdje ne može uzeti boravišta, uzalud se ljudi muče da zidaju ili da obnavljaju. Novi Hram, moja Crkva, nastat će jedino kada vaše srce bude ugostilo Boga i On, s vama, živim stijenama, izgradit će svoju Crkvu (= Novi Jeruzalem).’

‘Ali nisi li rekao da je Šimun Jonin njezina glava, Stijena, na kojoj će biti izgrađena Tvoja Crkva (Matej 16:18)? I nisi li nam dao do znanja i to, da si Ti njezina ugaona stijena (Izaija 28:16; 1 Petrova 2:6)? Tko je dakle njezina glava? Postoji li ili ne postoji ta Crkva?’ prekida (Juda) Iškariot.

‘Ja sam otajstvena Glava. Petar joj je vidljiva glava. Jer Ja se vraćam k Ocu ostavljajući vam Život, Svjetlo, Milost, po Mojoj Riječi, po Mojem trpljenju, po Paraklitu (Duhu Svetome), koji će biti prijatelj onih koji Mi budu vjerni. Ja sam jedna te ista stvar s Mojom Crkvom, s Mojim duhovnim tijelom, kome sam Ja glava. Glava sadrži mozak i pamet. Pamet je središte znanja, mozak pak upravlja pokretima udova svojim nematerijalnim naredbama, koje su prikladnije da pokrenu udove od svakog drugog poticaja. Promatrajte mrtvaca u kojem je umro mozak. Ima li možda još pokreta u svojim udovima? Promatrajte jednog potpunog luđaka. Zar nije možda nepokretan do te mjere da ne zna učiniti čak ni osnovnih nagonskih pokreta, koje ima i najniža životinja, crv, što ga prolazeći gazimo? Promatrajte nekoga u kome je uzetost prekinula vezu udova – jednog ili više njih – s mozgom. Ima li možda više pokreta u dijelu koji više nema životnu vezu s glavom? Ali ako pamet upravlja svojim nematerijalnim naredbama, postoje drugi organi: oči, uši, jezik, nos, koža, koji priopćavaju osjete pameti, a postoje i drugi dijelovi tijela koji izvršavaju i čine da se izvrši ono što pamet upozorena od organa, materijalnih i vidljivih kako je um nevidljiv, naređuje. Zar bih Ja mogao, a da vam ne kažem ‘sjedite’ postići da vi sjednete na ovaj obronak brda? Pa i kada bih Ja pomislio da hoću da vi sjednete, vi to ne biste znali dok Ja ne provedem svoju misao u riječi i izreknem je, služeći se jezikom i usnama. Zar bih Ja sam mogao sjesti, ako bih to samo pomislio, jer osjećam umor nogu, kad bi ove otkazale da se prignu i da se tako smjestim u sjedeći položaj?

Pameti su potrebni organi i udovi da učine i da pomognu da se učine radnje koje misao zamisli. Tako ću i u duhovnom tijelu, koje je Moja Crkva, Ja biti Um, odnosno Glava, sjedište uma, Petar i njegovi suradnici bit će oni koji motre reakcije (otpore) i primaju utiske i prenose ih umu da ih on rasvjetli i naredi ono što treba činiti za dobro čitavog tijela, a zatim, prosvijetljeni i upravljeni mojom naredbom, neka govore i vode ostale dijelove tijela. Ruka što odbija predmet koji može raniti tijelo, ili udaljuje što kao pokvareno može kvariti, noga koja prijeđe preko prepreke, a da se ne spotakne o nju i ne padne i ne rani se, dobile su nalog da to učine od strane onog koji upravlja. Dječak, pa i čovjek, koji je spašen od neke opasnosti, ili koji se koristi bilo kojom vrsti dobra: poukom, dobrim poslovima, ženidbom, dobrim savezom po primljenom savjetu, po jednoj izrečenoj riječi, to je postigao po onom savjetu i onoj riječi koja ne škodi ili koja čini dobro. Tako će biti i u Crkvi. Glava, i glavari, vođeni Božanskom misli i prosvijetljeni Božanskim Svjetlom i poučeni Vječnom Riječju, davat će naredbe i savjete, a udovi će ih činiti, imajući po tome duhovno zdravlje i duhovnu korist.

Moja Crkva već postoji, budući da ima svoju nadnaravnu Glavu i svoju Božansku Glavu i ima svoje udove: učenike. Još malena: klica koja se oblikuje, savršena jedino u Glavi koja njome upravlja, nesavršena u ostalima, kojima je potreban dodir Božji da bi bili savršeni, i vrijeme da uzrastu. Ali, zaista vam kažem, da ona već postoji, i da je sveta po Onome Koji joj je Glava i radi dobre volje pravednika od kojih se sastoji. Sveta i nepobjediva. Protiv nje će nasrtati jedanput i tisuću puta, i sa tisuću raznovrsnih bitaka, pakao sačinjen od đavola, ljudi-đavola, ali neće nadvladati. Zgrada će biti nerazoriva. Ali zgrada nije napravljena od jednog samo kamena. Promatrajte Hram (= ukazuje učenicima Jeruzalemski Hram), tamo, prostran i lijep, na suncu što zalazi. Zar je možda načinjen od jednog samo kamena? To je množina kamenja koji sačinjavaju jednu jedinstvenu skladnu cjelinu. Kaže se: Hram. To znači jedno jedinstvo. Ali ovo jedinstvo sačinjeno je od mnogih stijena što su ga sazidali i oblikovali. Uzalud bi bilo postaviti temelje ako oni ne bi imali kasnije podržavati zidove i krov, ako se na njima zatim ne bi imali podići zidovi. I bilo bi nemoguće podići zidove i podržavati krov, ako ne bi bili prvo načinjeni solidni temelji, srazmjerni sa tako golemim zdanjem.

Tako, s tom ovisnošću dijelova, jednog od drugog, uzdići će se i novi Hram. Vi ćete ga kroz vjekove graditi stavljajući ga na savršene temelje koje sam vam Ja dao, za njegov obujam. Izgradit ćete ga pod Božjom upravom kvalitetnim stvarima koje se upotrebljavaju za njegovo podizanje: duhovima u kojima Bog stanuje. Bog u vašem srcu, da od njega napravi isklesanu stijenu bez napuklina, za novi Hram. Njegovo Kraljevstvo ustanovljeno s njegovim zakonima u vašem duhu. Inače bili biste slabo pečene opeke, crvotočno drvo, napuklo i prašnjavo kamenje, koje ne podržava i koje graditelj, ako je oprezan, odbacuje ili koje puca, popušta, uzrokujući rušenje jednog dijela ako bi graditelj, ili graditelji postavljeni od Oca za izgradnju Hrama, bili graditelji idoli koji se uznose u svom srcu a ne bdiju i ne trude se oko gradnje koja se podiže i nad materijalima koji se upotrebljavaju pri gradnji. Graditelji idoli, staratelji idoli, čuvari idoli, lupeži! Lupeži Božjeg povjerenja, lupeži poštovanja ljudi, lupeži i oholice što uživaju u tome da imaju načina da zarade, i način da steknu ogromnu gomilu materijala, a ne da paze da li je dobar ili loš, uzrok rušenju.

Vi, novi svećenici i pismoznanci novoga Hrama, slušajte. Jao vama i onima poslije vas, ako od sebe učinite idola i ne budete bdjeli i nadgledali same sebe i ostale vjernike, da biste uočili, iskušali kvalitet kamenja i drveta, ne pouzdavajući se u vanjski izgled, i prouzročili ruševine, puštajući da loši, ili upravo štetni materijali budu upotrebljeni za Hram, dajući sablazan i izazivajući rušenje. Jao vama ako budete dopustili da se stvore velike pukotine i nesigurne zidine, iskrivljene, koje lako da se sruše budući da nisu uravnotežene na temeljima koji su čvrsti i savršeni. Ne od Boga, Utemeljitelja Crkve, nego od vas bi došla velika nesreća i bili biste za to odgovorni pred Gospodinom i pred ljudima. Brižljivost, nadzor, rasuđivanje, razboritost! Kamen, cigla, loša greda, koje bi u glavnom zidu bile na propast, mogu poslužiti za dijelove od manje važnosti, i služiti dobro. Tako trebate znati odabrati. S ljubavlju da ne ozlovoljite slabe dijelove, s čvrstoćom da ne ozlovoljite Boga i da ne upropastite Njegovu Zgradu. I ako opazite da jedan kamen već postavljen da podržava glavni ugao, nije dobar ili nije prikladan, budite odvažni, smjeli, i znajte ga maknuti s onog mjesta, krotite ga tešući ga dlijetom svete revnosti. Ako jauče od boli, ne smeta. Blagoslivljat će vas kroz vjekove, jer ste ga spasili. Maknite ga i stavite u drugu službu. Ne bojte se da ga čak i od svega udaljite, ako vidite da je predmet sablazni i rušenja, da se buni protiv vašeg rada. Bolje je imati malo kamenja nego mnogo balasta. Nemojte žuriti. Bog se nikada ne žuri, ali ono što stvara vječno je, jer je dobro odmjereno prije nego što se izvrši. Ako nije vječno, trajno je koliko i vjekovi. Pogledajte Svemir. Od vjekova, od tisuća vjekova onakav je kao što ga je Bog načinio susljednim djelovanjem. Nasljedujte Gospodina. Budite savršeni kao što je i Otac vaš. Imajte Njegov Zakon u sebi, Njegovo Kraljevstvo u sebi. I nećete pogriješiti.

Ali ako ne biste bili takvi srušila bi se zgrada, a vi biste se uzalud trudili da je podignete. Srušila bi se, od nje bi ostao jedino ugaoni kamen, temelji… Onako, kao što će se dogoditi sa ovim (= Jeruzalemskim Hramom)!… Zaista vam kažem, da će se s ovim tako dogoditi. A tako bi se dogodilo i s vašim, ako biste u njega stavili ono što je u ovom: dijelove bolesne od oholosti, od pohlepe, od grijeha, od bluda. Kao što se rasplinula od daška vjetra ona nebnica od oblaka, koja je izgledala kao da počiva, onako dražesno lijepa na vrhuncu onog brda, jednako tako bi se, da zapuše, nadnaravni i ljudski kazneni vjetar, srušile zgrade koje od svetosti imaju samo ime…’

Od Gospodina Isusa Krista (Koji je) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac, primila i zapisala u svojoj knjizi ‘Spjev o Bogo-Čovjeku – 9/15’ Marija Valtorta

Spread the Truth