Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

9:15

Print Friendly, PDF & Email

Novi Jeruzalem, Gospodinova ‘zaručnica’ (‘odabranica’ Gospodinova srca)

‘I vidjeh Sveti grad, Novi Jeruzalem, kako silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.’  Otkrovenje 21:2

 

‘Opremljen kao zaručnica za svoga muža’ predstavlja (u duhovnom smislu = najsvetija nauka o korespodencijama) sjedinjenje te Crkve sa (ili ‘tu Crkvu sjedinjenju sa’) Gospodinom posredstvom Riječi. Rečeno je da je Ivan ‘vidio sveti grad Novi Jeruzalem kako silazi sa neba od Boga’, a ovdje je rečeno da je vidio taj grad ‘opremljen poput zaručnice za svoga muža’, iz čega se također jasno vidi da se pod ‘Jeruzalemom’ misli na Crkvu (ili ‘podrazumijeva Crkva’), koju je najprije vidio kao grad a zatim kao zaručenu/obećanu djevicu. Kao grad u reprezentativnom smislu (ili ‘reprezentativno’), ali kao zaručenu/obećanu djevicu u duhovnom smislu (ili ‘duhovno’). Stoga (je on vidio tu Crkvu) u dvostrukoj ideji, jednu ideju unutar ili iznad druge, baš/precizno kao i anđeli koji, kada u Riječi vide, čuju ili čitaju o ‘gradu’, u ideji (svoje) niže/donje misli percipiraju grad ali u ideji (svoje) više/gornje misli percipiraju Crkvu u aspektu njezine doktrine. A ovu potonju, ako to žele i ako se (za to) mole Gospodinu, vide kao djevicu čija su ljepota i nošnja u skladu sa kvalitetom te Crkve. Tako je i meni bilo dozvoljeno (ili ‘i meni je također na taj način bilo dozvoljeno’) vidjeti Crkvu.

[2]  ‘Opremljen’ predstavlja (u duhovnom smislu = najsvetija nauka o korespodencijama) ukrašen za zaruke, a Crkva je opremljena za zaruke i kasnije za sjedinjenje ili vjenčanje na nijedan drugi način nego putem/posredstvom (ili ‘uz pomoć’) Riječi, jer to je jedini medij sjedinjenja ili vjenčanja, pošto je Riječ od Gospodina i tiče se (ili ‘u svezi’) Gospodina, i stoga JESTE Gospodin. Zbog toga se također naziva ‘savezom/sporazumom’, a ‘savez/sporazum’ predstavlja duhovno sjedinjenje. Zaista, Riječ je bila dana (ili ‘objavljena ljudima’) sa tom namjerom (ili ‘sa tim ciljem u vidu’). Da se pod ‘mužem’ podrazumijeva/misli na Gospodina je sasvim jasno iz 9 i 10 stiha ovog poglavlja, u kojem se Jeruzalem naziva ‘zaručnicom, Jagnjetovom ženom’. Da se Gospodin naziva ‘Ženikom/Zaručnikom’ i ‘Mužem’, a Crkva ‘zaručnicom’ i ‘ženom’, i/te da je to/ovo vjenčanje poput vjenčanja između dobra i istine, koje se odvija uz pomoć/posredstvom Riječi, se može vidjeti gore (pogl. 797). Iz ovih razmatranja možemo ustvrditi kako riječi ‘Jeruzalem pripremljen kao zaručnica za svoga muža’ predstavljaju tu Crkvu sjedinjenu sa Gospodinom posredstvom/uz pomoć Riječi.’   E. Swedenborg ‘Otkrovenje Otkrito ‘ 881’

U ‘Otkrovenju Otkritom – 797:2’ E.Swedenborga, čitamo slijedeće:

‘Da se Gospodin naziva Ženikom/Zaručnikom, a crkva Zaručnicom, se jasno vidi iz ovih dijelova (ili ‘odlomaka iz’) Riječi:

‘Tko ima zaručnicu, zaručnik je. A prijatelj zaručnikov, koji stoji uza nj i sluša ga, klikće od radosti na glas zaručnikov.’   Ivan 3:29

Ivan Krstitelj ovo govori (ili ‘je ovo rekao’) o Gospodinu.

Nato im Isus reče: “Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaručnik?  Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik, i tada će postiti!’   Matej 9:15; Marko 2:19, 20; Luka 5:34, 35

‘I vidjeh Sveti grad, Novi Jeruzalem, kako silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.’  Otkrovenje 21:2

‘I dođe jedan od sedam anđela što imaju sedam čaša punih  zala konačnih te progovori sa mnom: “Dođi, pokazat ću ti Zaručnicu, Ženu Jagnjetovu!’  Otkrovenje 21:9,10

‘Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo jer dođe svadba Jagnjetova, opremila se Zaručnica Njegova! I reče mi: “Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jagnjetovu!’   Otkrovenje 19:7, 9

‘Ženik/Zaručnik’ kojem je deset djevica izašlo u susret (Matej 25:1-2 sve do 13) također predstavlja Gospodina.’

Spread the Truth