Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

43:11 – B. Dudde ‘Gospodinove Poruke – 7816’

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7816, 4 Veljače 1961

ISPRAVNA IDEJA O BOGU

Moj Duh će vam otkriti ovo/slijedeće, da postoji samo jedan Bog (Ponovljeni Zakon 6:4, 5; Marko 12:29, 30;  Izaija 37:16, 20; 44:6; 45:5, 6; 54:8; Psalam 18:31) i da je taj (jedan i jedini) Bog Sebe objavio/obznanio/manifestirao/očitovao u (Gospodinu) Isusu Kristu (Iskupitelju i Spasitelju našemu; Izaija 43:11; 45:15, 16, 21, 22; Hošea 13:4; Zaharija 14:9). Pošto je Bog Duh, Ja bićima koja sam stvorio nisam mogao postati vidljiv kao ograničeno postojanje (= entitet), ali u Isusu Kristu sam postao vidljivi Bog za sva Svoja stvorenja. Stoga, vi ne smijete govoriti o Isusu Kristu (kao o jednoj osobi/jednom bogu) i Ocu (kao o drugoj osobi/drugom bogu), jer Ja (Jehova Otac) sam jedno sa Njim (= Isusom Kristom; kao što su čovjekova duša i tijelo JEDAN čovjek*; jer mi, recimo, ne razmišljamo posebno/odvojeno o tijelu našeg prirodnog oca a posebno/odvojeno o njegovoj duši, kao o drugoj i od našeg oca odvojenoj ‘osobi’), tako da kada govorite o Isusu Kristu, vi govorite o Meni (Jehovi Ocu), vašem Bogu i Stvoritelju, vašem Ocu od vječnosti…

Već je novorođenče Isus bilo ispunjeno Mojim Duhom, i već sam nakon Njegova rođenja Sebe manifestirao u Njemu na neobičan način, da bi ljude oko Njega prisilio da shvate/spoznaju kako Moj Duh živi u novorođenčetu. Čovjek Isus je umro na križu, ali Njegovo tijelo je već bilo produhovljeno i uskrsnulo je od mrtvih – jer sve njegove (= tjelesne) supstance su se ujedinile sa Mnom. Moj Duh je prožeo (Njegovo) tijelo i dušu i ništa ljudskog (= od onog što je preuzeo od majke) nije ostalo u Njemu. Ono što je trećeg dana uskrsnulo od mrtvih sam bio Ja Osobno, Otac-Duh od vječnosti (ili ‘vječni Otac-Duh’), Bog, Kojeg su bića željela vidjeti i Koji je sebe objavio/obznanio/manifestirao/očitovao u Isusu Kristu. Isus Krist je Bog (Ivan 20:28; 1 Ivanova 5:20), jer Ja sam Duh i postao sam vidljiv svim Svojim bićima u Osobi Isusa Krista. I vi Me ne možete zamisliti na ni jedan drugi način osim kao Božanskog Spasitelja Isusa Krista.

Ako Mi se želite moliti, ako želite uspostaviti kontakt sa Mnom, morate se moliti Isusu Kristu – morate govoriti sa Njime, vi Ga morate priznati/spoznati kao vašeg Vječnog Oca, i onda ćete također imati pravilan koncept (= ispravnu ideju) o Bogu, koji (misli na koncept), međutim, nikad ne može biti ispravan/pravilan ako se odvojeno molite Meni kao ‘Bogu’ (tj. Ocu) i Isusu kao ‘Božjem Sinu’.

U čovjeku Isusu je živjela/obitavala duša, koja je bila Moj ‘sin’, naj-uz-više-nije savršeno biće stvoreno s Moje strane koje Mi je ostalo vjerno u trenutku velike izdaje (ili ‘kada se zbila velika izdaja’) duhova. I taj ‘sin Božji’ Mi je omogućio da se Osobno utjelovim u ljudskom tijelu – tako da se može (= da bi  se moglo) dogoditi/ostvariti potpuno sjedinjenje vječnog Oca-Duha sa Isusom Kristom. Ali naknadno (subsequently) nisu bila dva odvojena postojanja/entiteta/subjekta, već samo jedan Bog, jer Božanski Duh je, kao Prvi Uzročnik/Uzrok, u potpunosti prožeo ljudsko tijelo, produhovljavajući ga također na taj način (Kološani 2:9).

Sve je bilo Božanski Duh, Duh koji je prožimao cijeli beskraj, ali je Sebe manifestirao u formi vidljivoj za ljude, tako da mogu formirati ideju o Meni i ponovno se sjedinjiti sa Mnom (Ivan 1:18). Jer njihov prvotni grijeh izdaje (‘izdaja’ = ‘pad’ Sotone i duhova koji su mu ostali vjerni) se sastojao od dobrovoljnog odvajanja od Mene, pošto Me oni nisu bili u stanju vidjeti.

I stoga sam Ja za njih osigurao mogućnost da se svojom vlastitom slobodnom voljom ponovno sjedine sa Mnom, postajući vidljiv za njih u Isusu Kristu. Vi nikad ne smijete odvojiti ‘Isusa Krista’ od Mene, jer On i Ja smo Jedno i isto; tko god se moli Njemu, moli se Meni, tko god vidi Njega, vidi Mene Osobno, Koji Jesam, Koji sam bio od vječnosti, i Koji ću biti u vijeke vjekova (Ivan 10:30, 38, 14:7-11).

AMEN

Spread the Truth