Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

23:2-17

Print Friendly, PDF & Email

79. Da preljubništvo u duhovnom značenju predstavlja izopačenje dobara i krivotvorenje istine iz Riječi, je očigledno iz sljedećih stihova:

‘Babilon je vinom svoga bluda napojio sve narode.’  Otkrovenje 14:8.

‘Anđeo reče, Dođi da ti ukažem sud nad velikom bludnicom koja sjedi na mnogim vodama, sa kojom su blud provodili kraljevi zemlje.’      Otkrovenje 17:1, 2.

‘Babilon je učinio da svi narodi piju od vina srdžbe njezina bluda, i kraljevi zemlje su bludničili sa njom.’   Otkrovenje 18:3.

‘Bog je sudio veliku bludnicu koja je cijelu zemlju pokvarila sa svojim bludom.’  Otkrovenje 19:2.

‘Bludničenje’ se pripisuje Babilonu, pošto ‘Babilon’ predstavlja one koji sebi pripisuju suverenu Gospodnju moć, i oskvrnjuju Riječ tako što ju izopačuju i krivotvore; iz ovog razloga se Babilon naziva:

‘Majka svih bludnica i odurnosti zemaljskih.’   Otkrovenje 17:5.

[2]        ‘Bludničenje’ ima isto značenje i u prorocima, kao u Jeremiji:

‘U Jeruzalemskih proroka vidjeh užasne strahote u počinjavanju preljuba i hodanju u laži.’   Jeremija 23:14.

U Ezekijelu:

‘Dvije žene, kćeri jedne matere, počiniše preljub u Egiptu; počiniše blud u svojoj mladosti. Jedna je bludničila dok je bila Moja, uspalila se za svojim susjedima, Asircima. I oda se bludu sa njima, a ne zaboravi ni blud u Egiptu; druga jos gori blud činjaše, blud je njezin bio veći nego u sestre; ona je nadodala svojem bludu, uspalila se na Kaldejce, sinove Babilonske koji su došli k njoj na ljubavnu postelju te ju okaljaše sa svojim bludom.’   Ezekijel 23:2-17.

Ove stvari su rečene o Izraelskoj i Židovskoj Crkvi, koja se na ovim mjestima zove ‘kćeri jedne matere.’ Njihovo ‘bludničenje’ predstavlja izopačenje i krivotvorenje Riječi, a pošto u Riječi ‘Egipat’ predstavlja znanje pohranjeno u memoriji, ‘Asirija’ prosuđivanje, ‘Kaldeja’ oskvrnuće istina a ‘Babilon’ oskrvnuće dobara, rečeno je da su one ‘počinile preljuba’ sa njima.

[3]        Isto je rečeno o ‘Jeruzalemu’, pod kojim se podrazumijeva crkva s obzirom na doktrinu:

‘Ljepota te tvoja zavela, zbog glasa se svojega bludu podade, tako da si blud svoj izlila na svakog tko cestom prolazi; bludu se podade sa sinovima Egipta, sa tvojim susjedima snažna tijela si množila svoj blud; tjerala si blud i sa sinovima Asira, i nisi se zasitila, umnožila si onda svoj blud i u zemlji Kananskoj, sve do Kaldeje. Preljubnička žena koja strance prima k sebi umjesto svoga muža! Svima se bludnicama plaća ali ti si plaćala svojim ljubavnicima, mamila si ih da sa svih strana dođu u tvoju bludnu postelju. Stoga, preljubnice, čuj riječ Gospodnju.’   Ezekijel 16:15, 26, 28, 29, 32, 33, 35.

Da ‘Jeruzalem’ predstavlja crkvu se može vidjeti u ‘Doktrini o Gospodu za Novi Jeruzalem – 62, 63’.

Isto je predstavljeno sa ‘bludničenjem’ u Izaiji 23:17, 18; 57:3; Jeremiji 3:2, 6, 8, 9; 5:1, 7; 13:27; 29:23; Miheju 1:7; Nahumu 3:4; Hošei 4:10, 11; Levitskom Zakoniku 20:5; Brojevima 14:33; 15:39; i na drugim mjestima.

Iz istog razloga je Gospod Židovski narod nazvao:

‘Preljubničkim naraštajem.’  Matej 12:39; 16:4; Marko 8:38.

Pročitaj više u: “IX. U ONOJ MJERI U KOJOJ ČOVJEK ODBACUJE OD SEBE SVAKOJAKE VRSTE PRELJUBA…

Spread the Truth