Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

1:6

Print Friendly, PDF & Email

2. Da je religija od života i da je religijski život činiti ono što je dobro je očigledno svakome tko čita Riječ; on to isto i priznaje za vrijeme čitanja. Riječ sadrži sljedeće proglase (odlomke):

‘Stoga, tko god prekrši i jednu od ovih i najmanjih zapovijedi i nauči druge da tako rade, bit će najmanji u kraljevstvu nebeskom; dok će onaj koji ih bude vršio i naučavao biti velik u kraljevstvu nebeskom. Jer velim vam, ne bude li vaša pravednost veća od pravednosti književnika i farizeja, sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko.’   Matej 5:19-21.

‘Svako stablo, ako ne rađa dobrim plodom, siječe se i baca u oganj. Dakle, prepoznat ćete ih po njihovim plodovima.’    Matej 7:19-20.

‘Neće svaki koji Mi govori: ‘Gospode, Gospode, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju Moga Oca nebeskoga.’    Matej 5:21.

‘Mnogi će Mi u onaj dan reći: ‘Gospode, Gospode, zar nismo prorokovali pomoću Tvoga imena, i u Tvoje ime činili mnoga čudesa? A Ja ću im tada prorokovati: Nikad vas nisam poznavao. Odlazite od Mene, zlotvori!’            Matej 5:22, 23.

‘Svatko tko čuje ove Moje riječi, i izvršava ih, se može usporediti s mudrim čovjekom koji svoju kuću gradi na stijeni; a svatko tko čuje ove Moje riječi, ali ih ne izvršava, se može usporediti sa glupavim čovjekom koji gradi svoju kuću na pijesku.’     Matej 7:24, 26.

‘Isus reče, gledajte, izađe sijač da sije; neko sjeme je palo pored puta, neko pak na kamenito tlo, neko je palo u trnje, a ostalo je palo na dobru zemlju; ono koje je palo na dobru zemlju je onaj koji čuje i razumije Riječ Božju, te rodi i donese rod; jedan stostruk, drugi šezdeseterostruk, treći tridesetorostruk. Kada Isus reče ove stvari On zajeca, govoreći, Onaj koji ima uši, neka čuje.’     Matej 13:3-9, 23, 43.

‘Jer Sin Čovječji će doći u slavi Svoga Oca, i onda će platiti svakome prema njegovim djelima.’ Matej 16:27.

‘Kraljevstvo Božje će vam biti oduzeto i dat će se narodu koji će donositi plodove.’   Matej 21:43

‘Kada Sin Čovjecji dođe u Svojoj slavi, u pratnji svih anđela, onda će sjesti na prijestolje Svoje slave. Onda će On reći ovcama na Svojoj desnoj strani, Dođite blagoslovljeni, i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripremljeno od postanka svijeta! Jer bijah gladan, i dadoste Mi jesti; bijah žedan, i napojiste Me; bijah putnik, i primiste Me; bijah go, i obukoste Me; bijah bolestan, i pohodiste Me; bijah u tamnici, i dođoste k Meni. Onda će pravednici odgovoriti, Kada smo Te takva vidjeli? A Kralj će im odgovoriti, Uistinu vam kažem, Meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove Moje najmanje braće. I Kralj će reći iste te stvari kozama sa Svoje lijeve strane, ali pošto one nisu učinile te stvari, On će reći, Odlazite od Mene, prokleti, u vječnu vatru koja je pripremljena za vraga i njegove anđele.’    Matej 25:31-41.

‘Donesite plodove vrijedne pokajanja jer je već sjekira položena na korijen stablima, stoga će se svako stablo koje ne daje ploda posjeći i baciti u vatru.’    Luka 3:8, 9.

‘Isus reče, Zašto Me zovete Gospode, Gospode, a ne činite stvari koje vam kažem? Svaki koji dođe k Meni, čuje Moje riječi, i vrši ih, je nalik čovjeku koji gradi svoju kuću, i postavi temelje na kamenu; ali onaj koji čuje Moje riječi, ali ih ne vrši, je poput čovjeka koji gradi kuću na zemlji bez temelja.’   Luka 6:46-49.

‘Isus reče, Moja majka i Moja braća su oni koji čuju Riječ Božju i vrše je.’    Luka 8:21.

‘Onda ćete vi početi kucati na vrata govoreći, Gospode, otvori nam; ali On će vam odgovoriti, Ja vas ne poznajem; odlazite od Mene, svi vi što činite zlo!’      Luka 13:25-27.

‘U ovome se sastoji sud: svjetlo je došlo na svijet, ali ljudi su više voljeli tamu nego svjetlo, jer su njihova djela bila zla; svaki onaj koji čini zlo mrzi svjetlo, da se njegova djela ne bi prekoravala, ali onaj koji čini istinu dolazi na svjetlo, tako da bi se očitovalo kako su njegova djela učinjena u Bogu.’  Ivan 3:19-21.

‘I doći će, oni koji su činili dobro, na uskrsnuće u život, a oni što su činili zlo, na uskrsnuće – u prokletstvo (na sud).’    Ivan 5:29.

‘Vi znate da Bog ne čuje grešnike; ali ako čovjek obožava Boga, i vrši Njegovu volju, njega uslišava.’   Ivan 9:31.

‘Ako znate ove stvari, blago vama (blaženi ste) ako ih činite.’   Ivan 13:17.

‘Onaj koji ima (poznaje) Moje zapovijedi, i vrši ih, taj Me ljubi i Ja ću njega ljubiti i objaviti mu samog Sebe, i Mi ćemo doći k njemu i nastaniti se. Onaj koji Me ne voli taj ne vrši Moje riječi.’   Ivan 14:21-24.

‘Isus reče, Ja Sam istinska vinova loza, a Moj Otac je vinogradar; svaku granu na Meni koja ne daje ploda on odstrani a onu koja daje ploda, pročišćava, da bi mogla dati još više.’     Ivan 15:1, 2.

‘Moj Otac će se proslaviti ako date mnogo ploda i pokažete se Moji učenici.’   Ivan 15:8.

‘Vi ste Moji prijatelji ako činite što sam vam zapovijedio; Ja Sam vas odabrao, tako da bi mogli dati ploda, i da vaš plod ostane.’   Ivan 15:14,16

‘Gospod je rekao Ivanu, Anđelu Crkve u Efezu napiši: Znam tvoja djela; Ovo imam protiv tebe, ostavio si svoju prvu ljubav; pokaj se, i vrši svoja prva djela, jer ću u protivnom ukloniti tvoj svijećnjak sa njegova položaja.’   Otkrovenje 2:1, 2, 4, 5.

‘Anđelu Crkve u Smirni napiši: Ja poznam tvoja djela.’  Otkrovenje 2:8, 9.

‘Anđelu Crkve u Pergamu napiši: Ja poznam tvoja djela, pokaj se.’   Otkrovenje 2:12-16.

‘Anđelu Crkve u Tijatiri napiši: Ja poznam tvoja djela i tvoje dobročinstvo, znam da su tvoja zadnja djela brojnija nego prijašnja.’   Otkrovenje 2:18, 19

‘Anđelu Crkve u Sardisu napiši: Ja poznam tvoja djela, kažu da si živ, ali si u stvari mrtav; Nisam pronašao tvoja djela savršenima pred Bogom: pokaj se.’  Otkrovenje 3:1-3.

‘Anđelu Crkve u Filadelfiji napiši: Ja poznam tvoja djela.’  Otkrovenje 3:7, 8.

‘Anđelu Crkve u Laodiceji napiši: Ja poznam tvoja djela; pokaj se.’  Otkrovenje 3:14, 15, 19.

‘Začuh glas s neba kako govori, Piši, blagoslovljeni su od sada oni koji umiru u Gospodu; da, reče Duh, neka počinu od svog napora, jer ih prate njihova djela.’   Otkrovenje 14:13.

‘I druga knjiga je bila otvorena, što je knjiga života, i mrtvi su bili suđeni po onome što je bilo zapisano u knjigama, svaki prema svojim djelima.’    Otkrovenje 20:12, 13.

‘Pazi, Ja dolazim brzo, i nosim sa sobom Svoju nagradu, da dam svakome prema njegovim djelima.’   Otkrovenje 22:12.

Isto tako u Starom Testamentu:

‘Plati im po njihovom radu, prema djelima ruku njihovih.’    Jeremija 25:14.

‘Jehova, čije oči bdiju nad svim putevima ljudskim, da naplati svakome prema putu njegovu i prema plodu djela njegovih.’   Jeremija 32:19.

‘Kaznit ću ga prema njegovim putima, nagradit ću ga prema njegovim djelima.’    Hosea 4:9.

‘Jehova nad vojskama je učinio sa nama kako bijaše namislio učiniti prema našim putevima i našim djelima.’    Zaharija 1:6.

‘Držite sve Moje odredbe, i sve Moje sudove, tako da ih vršite.’   Levitski Zakonik 19:37; 20:8; 22:31.

‘Blaženstvo ako vrše zapovijedi; prokletstvo ako ih ne vrše.’   Levitski Zakonik 26:4-46.

‘Sinovima Izraela je bilo zapovjeđeno da za sebe naprave rese na rubovima svoje odjeće, tako da bi mogli zapamtiti sve Jehovine zapovijedi, tako da ih vrše.’     Brojevi 15:38, 39.

I na tisuće drugih mjesta. Da su djela ono što čovjeka čini pripadnikom Crkve, te da je on spašen u skladu sa njima, je Gospod također naučavao i u svojim poredbama, od kojih mnoge uključuju izjave kako će oni koji čine dobro biti prihvaćeni, a oni koji čine ono što je zlo, odbačeni. Kao u poredbama u svezi,

Domaćina u vinogradu (Matej 21:33-44);

Smokve koja nije davala ploda (Luka 13:6-9);

Talenata, funti, sa kojima su morali trgovati (Matej 25:14-31; Luka 19:13-25);

Samarijancu koji je previo rane čovjeku kojeg su istukli (ranili) pljačkaši (Luka 10:30-37);

Bogataša i siromašnog Lazara (Luka 16:19-31);

Deset djevica (Matej 25:1-12).

Više pročitajte na: “I. SVA RELIGIJA SE ODNOSI PREMA ŽIVOTU…

Spread the Truth