Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

10:16 – Znaci vremena, Lorens N.

Print Friendly, PDF & Email

356.      Čovjek odstranjuje i može odstraniti svoje zle ljubavi prema sebi i svijetu od kojih je sačinjena njegova volja i kojima je prožeto njegovo razumijevanje, samo na jedan način, i to regeneracijom ili duhovnim obnavljanjem o čemu ćemo,  Gospodinova ako je volja, ponajviše prostora radi, govoriti više na drugim mjestima (vidi Učenja i Propovijedi – o Čovjekovom ponovnom rođenju). Ovdje samo treba napomenuti da ‘obrezivanje’ kakvo nalazimo u Židovskoj reprezentativnoj crkvi ili pak u Islamu, te ‘krštenje’ kakvog imamo u Kršćanstvu, imaju, iako je ‘izvanjski ritual sasvim drugačiji’, potpuno isto duhovno značenje, naime, i ‘obrezivanje’ i ‘krštenje’ predstavljaju ‘duhovno čišćenje/pranje’ ili ‘re-generaciju’. Kažem ‘predstavljaju’ pošto ni jedan ni drugi ‘prirodni’ obred nemaju nikakvog utjecaja na čovjekov duhovni život [‘Krštenje kao takvo, što morate priznati, ne postiže/ostvaruje u čovjeku nikakvu promjenu.’ Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Bertha Dudde, br. 8643, 13 Listopad 1963’], tj. čovjek se, ukazuje Riječ (Ponovljeni Zakon 10:16; Jeremija 4:4; također Djela 7:51; Rimljani 2:28; Kološani 2:11), prirodnim obrezivanjem, a potpuno isto važi i za prirodno krštenje, nimalo ne približava Bogu, jer oni su tu, tako reći, samo kao izvanjski znak pripadnosti određenoj vjeri tj. izvanjska formalnost [‘Onaj koji misli da krštenje (vodom) išta pridonosi čovjekovom spasenju, ako čovjek istovremeno nije u istinama crkve i ako ne živi po njima, jako griješi; jer krštenje (vodom) je izvanjska stvar, koja bez unutarnje ništa ne pridonosi spasenju, ali ona pridonosi kada je vanjsko ujedinjeno sa unutarnjim. Unutarnji dio krštenja je, da uz pomoć istina iz Riječi, i života u skladu sa njima, neistine i zlo mogu biti otklonjene Gospodinom, i tako čovjek regeneriran.’  E.Swedenborg ‘Otkrovenje Objašnjeno – 475:21’; ‘Židovi prakticiraju obrezivanje, koje je uvodni/pripremni korak, ali kao takvo preda Mnom nema nikakve vrijednosti, ako istovremeno nije od obrezana srca. Jer, pod obrezanim srcem Ja mislim na srce koje je očišćeno i ispunjeno ljubavlju. – Židovi su pored obrezivanja jedno vrijeme vjerovali u Ivanovo krštenje sa vodom, kojeg su nastavili njegovi učenici. Ali i ova vrsta krštenja kao takva također nema vrijednosti, ako joj ne prethodi, ili ako iza nje definitivno ne slijedi, potraživano pokajanje.’ Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 4/110:3’ J.Lorber ], već jedino ‘duhovnim’ obrezivanjem ili krštenjem (= pranjem) kojima čovjek uistinu ‘spire’ sa sebe nečistoće koje izviru iz zlih ljubavi prema sebi i svijetu [‘Moja Riječ je ‘voda života’ koja izvire iz prvobitnog/primarnog izvora, i u tu vodu se trebate potopiti/umočiti.’; ‘Jedino istinsko krštenje koje ima vrijednosti ispred Mene je ono sa vatrom ljubavi prema Meni i prema bližnjem, i sa živom, gorljivom voljom i Svetim Duhom vječne istine koja izvire iz Boga.’ Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac ‘Bertha Dudde, br. 8643, 13 Listopad 1963’ i ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 4/110:9’ J.Lorber]. 

Više pročitajte na: “Abrahamovo sjeme – zajednica svetih

Spread the Truth