Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

Unutrašnjosti Božanske Riječi

‘Ono što su proroci zapisali putem nadahnuća, (oni) su (to) zapisali u metaforama koje su ništa drugo nego korespondencije golih istina sakrivenih u njima. Pošto vi niste nikad čuli o korespondencijama, vi poznajete samo grub, prirodni smisao Svetih Spisa. Međutim, u tim metaforama proročkih pisama je uvijek (prisutan) trostruki smisao: Prvi (smisao je), materijalno-duhovni, drugi (smisao je), čisti duhovni i, treći, čisti nebeski smisao koji proizlazi iz Božjeg Srca.’  Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog – Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/272:7, 8′ J.Lorber

17:9-13

Print Friendly, PDF & Email

346.      ‘Tebi i tvome potomstvu poslije tebe dajem zemlju u kojoj boraviš kao pridošlica – svu zemlju kanansku – u vjekovni posjed; a Ja ću biti njihov Bog.’  Postanak 17:9

347.      Knjiga Postanka 18:16-19 nam dakle ukazuje kako je Jehova, krenuvši prema Sodomi na Sud, odlučio otkriti ili ukazati Abrahamu (= nije mogao sakriti od Abrahama) ono što će učiniti (= sa Sodomom), govoreći: ‘Zar da sakrivam od Abrahama što ću učiniti kad će od Abrahama nastati velik i brojan narod te će se svi narodi Zemlje njim blagoslivljati? Njega sam izlučio zato da pouči svoju djecu i svoju buduću obitelj kako će hoditi Jehovinim putem, radeći što je dobro i pravedno, tako da Jehova mogne ostvariti što je Abrahamu obećao (= Postanak 17:2-8).’

348.      Pitanje koje se na ovom mjestu samo od sebe nameće je, ‘Tko su ti ljudi, tj. kakva je kvaliteta tih ljudi kojima će Gospodin Isus Krist (koji se u Starom Testamentu naziva Jehova) objaviti svoja buduća djela (= jer očito je da svim ljudima ove stvari nisu objavljene, tj. da ih svi ljudi kojima su one objavljene, koji čuju za njih ili ih pak pročitaju, ne prihvaćaju na isti način = kao istinite; kad kažem ‘ne prihvaćaju kao istinite’ to znači da oni ‘ne vide istinu tih riječi’ ili, ‘njima ta istina nije očita’ = od njih je ona skrivena) ili, drugim riječima, što čovjek mora učiniti da bi se pripremio, da bi bio sposoban čuti Božji glas u sebi, tj. da bi percipirao svijet oko sebe, ljude u njemu i događaje među i sa tim ljudima na jedan ‘Abrahamu-nalik-način’?!!

349.      Da bi pronašli odgovor na to pitanje moramo se vratiti nešto nazad, točnije u sedamnaesto poglavlje Knjige Postanka, poglavlje koje govori o ‘sjedinjenju’ ili ‘savezu’ između Boga i Abrahama, tj. o onome što čovjek mora (u)činiti da bi se sjedinio sa Bogom, tj. da bi Bog bio u njemu i on u Bogu (= ‘savez’ ili ‘sjedinjenje’ predstavlja ‘uzajamnu ljubav’ koja omogućava vezu/povezanost između Boga i čovjeka, i uz pomoć te veze percepciju o kojoj ovdje govorimo, tj. o kojoj se govori nešto kasnije u osamnaestom poglavlju Knjige Postanka).

350.      Tamo čitamo kako je Abraham, tj. (= kada taj tekst razumijemo duhovno ili u skladu sa duhovnim unutrašnjim smislom Riječi) ljudi čija je kvaliteta ljubavi i mudrosti reprezentirana Abrahamom, da bi ušao u savez sa Bogom, tj. da bi se ‘sjedinio’ sa Njime ili da bi Bog bio u njemu (= njegovim osjećajima ljubavi i mislima razumijevanja, tj. da bi bio objekt Njegove ljubavi i vjere) a on u Bogu, morao prije svega ‘hoditi Božjim putem i biti neporočan’ (Postanak 17:1), i naposljetku se ‘obrezati’ ili, kako kaže tekst: ‘Još reče Bog Abrahamu: “A ti Savez čuvaj Moj – ti i tvoje potomstvo poslije tebe u sve vijeke. A ovo je Savez Moj s tobom i tvojim potomstvom poslije tebe koji ćeš vršiti: svako muško među vama neka bude obrezano. Obrezujte se, i to neka bude znak Saveza između Mene i vas. Svako muško među vama, kroz vaša pokoljenja, kad mu se navrši osam dana, neka bude obrezano; i rob, rođen u vašem domu, i onaj što bude kupljen od stranca, koji ne bude od vaše krvi. Da, i rob rođen u tvome domu ili za novac kupljen mora se obrezati! Tako će moj Savez na vašem tijelu ostati vječnim Savezom.’    Postanak 17:9-13

Više pročitajte na: “Abrahamovo sjeme – zajednica svetih

Spread the Truth