Akademija Vječnog Proljeća

 

Akademija Vječnog Proljeća

‘O nebeskom blaženstvu… Najsretniji i najmirniji Kršćanin’ (Lorens N.)

Print Friendly, PDF & Email

O nebeskom blaženstvu… Najsretniji i najmirniji Kršćanin…

‘Svjetlosna bića su takve stanice snage tako što neprestano predavaju dalje snagu od Boga i na taj način sami za sebe stvaraju nezamislivo stanje blaženstva.’      (BD 1792)

 

Prijatelji dragi, braćo i sestre, pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu Isusu! J

Tijekom našeg putovanja do Krakowa, koje je trajalo nekih 5 sati, tumačio sam A. zašto se ja osjećam tako blaženo sretnim i mirnim cijelo vrijeme, tj. što me dovelo i održava u takvom jednom nebeskom stanju (ta se tema načela jer je ona primjetila kako sam ja naj-sretniji i naj-mirniji Kršćanin kojeg je ikad vidjela!)…

… stanju za koje i ona sama, premda je cijeli život u Crkvi i poznaje jako puno Katolika i drugih Kršćana, kaže kako ga nikad ranije nije vidjela uživo… iako bi znala čitati o tome dok bi čitala o životima poznatih svetaca (reče kako joj je ‘pogled na mene, tj. suživot sa mnom dao smisao svemu o čemu je do sada samo slušala u Crkvama ili čitala; recimo u Filipljanima 4:6, 7)!

Stanje o kojem pričamo sam joj onda protumačio iz sljedeće Objave:

Bertha Dudde, br. 1792, 28 Siječanj 1941

NEBESKO BLAŽENSTVO… VJEČNA SLAVA…

Boravak u svijetlom okruženju čini biće neopisivo sretnim; sve što je depresivne i mučne prirode je bilo otklonjeno, ono više nije predmetom ikakva uznemiravanja od strane nezrelih duhovnih bića, nikakve sjene ili mračna stanja ne postoje koji ga mogu zaplašiti. Radost, sklad i blistavo svijetleće svjetlo obiluju svugdje. I srdačna ljubav i zahvalnost prožimaju biće koje se osjeća blizu Bogu, pa makar ono još nije potpuno stopljeno sa Bogom. Unatoč tome, ono može od Njega primiti svjetlo i snagu, i tako ono već sudjeluje u vječnoj slavi.

  1. Ono što mene čini neopisivo sretnim je neprestani boravak u blizini Isusa Krista…
  2. Sve što je od depresivne i mučne prirode, tj. sve što čovjeka inače opterećuje, je od mene bilo otklonjeno i, premda je to teško vjerovati, ne osjećam neka uznemiravanja od strane zlih duhova; time, straha pred ničime nemam, niti me ikakva stanja, recimo patnje ili nevolje, mogu usporiti u mom daljnjem usavršavanju.
  3. Jedna stalna radost, sklad i jasna spoznaja obiluju u svim sferama moga djelovanja,
  4. dok me istovremeno prožimaju iskrena ljubav prema bližnjemu te duboka zahvalnost Isusu Kristu, premda još nisam sa Njime potpuno stopljen.
  5. Pa iako nisam sa Njime potpuno stopljen, ja od Njega mogu neprestano primati Njegovu Živu i Čistu Riječ, što su ove Objave, Koja je u sebi svjetlo i snaga, a budući time primam Njega Osobno, tako već sudjelujem u vječnoj slavi (Blago, blago, tri puta blago vama koji ste svjesni što vam je poklonjeno sa ovim Objavama! Slavite Krista Isusa od jutra do večeri zbog toga, ne prestanite ni trenutka veličati Njegovo naj-svetije ime u vašem srcu!).

Dakle, ovo je moje normalno ili svakodnevno stanje koje se, opet moram najiskrenije priznati, neprestano mijenja na bolje … konkretno, opet sam od ovog dolaska u Poljsku, osjetio napredak i poboljšanje u svih upravo spomenutih 5 točaka dnevnog reda!

E sad, Kristov Duh u meni kaže ovako: ‘Svaki onaj koji se popeo do Mene, on ne može drugo a da za sobom ne ‘povuče’ ili pak hoće povući, koliko mu to pojedinačna duša dozvoli, i sve druge ljude u njegovu okruženju (Ivan 12:32)… i eto, to je ono čime se neprestano zanimam… i što je u stvari glavni razlog zašto vam pišem ove redove J!

U to ime, pogledajmo dalje što nas naš voljeni Otac podučava u ovoj Objavi

Ono može ostvariti ugodno zaposlenje;

Dakle, jedna od stvari koje su nove većini ljudi, a sigurno A. koja je to i priznala, jeste ideja ili pak VELIKA ISTINA kako se nebesko blaženstvo i mir ne sastoje u ‘izležavanju’ ili pak u ‘gozbovanju’, što je pak bila njezina ideja (= tako je ona zamišljala nebo i nebeske radosti!), već u neprestanoj aktivnosti ljubavi, tj. služenju iz ljubavi ovdje bližnjima a tamo duhovima koji su još u neiskupljenom stanju!

[Da bi vam upravo rečeno bilo još jasnije, pročitajte na Stranici Akademije, u Učenja i Propovijedi-Onostrano-Uređenje duhovnog svijeta – Swedenborgov tekst ‘Što čini nebesku sreću?!’]

U istom se sastoji i taj nebeski počinak/spokoj o kojem svi sanjaju… znači, ne u ne-radu, već u jednoj neprestanoj aktivnosti služenja u ljubavi onih koji su u potrebi!

[Otkrio sam joj tada moju molitvu življenja, koju čini sljedeći ‘trokutić’ = 1 Ivanova 3:16 + Marko 10:43-45 + Ivan 15:12, 13]

Dakle, što je vaša aktivnost bliža ovome, i što je intenzivnija, to će vaš mir, vaše blaženstvo i vaša sreća rasti!

Najizvrsnije od svih služenja ili zaposlenja, i najkorisnije u cijelom Božjem stvaranju, je prema tome Apostolsko zvanje… koje se sastoji od ničeg drugog nego od Širenja Božje Riječi (u riječi, tisku i djelovanju) ili ti ga propovijedanja o Kristovom djelu Spasenja i Njegovom vječnom Evanđelju ljubavi.

ono može biti aktivno sukladno Božanskoj volji tako što će predavati dalje drugim bićima što samo prima.

Kada je duša aktivna na taj način, ona je aktivna u skladu sa Božjom voljom, jer Božja je volja da se sva pala bića spase ili izbave iz bezdana (Matej 18:14). Ovime također odgovaram i na pitanje ‘što to ja konkretno radim da tako brzo i sigurno napredujem’. Objava što slijedi će vam jasno ukazati na moje stalno ‘zaposlenje’; u to pak gleda i moja Proročka Škola, i moje Tematske Knjižice i moj svjetski projekt Audio Knjiga:

Bertha Dudde, br. 7708, 24 Rujan 1960

ISTINSKA LJUBAV PREMA BLIŽNJEM: PREDAVATI DALJE MOJE RIJEČI

Vi ne možete ostvariti veće djelo ljubavi prema bližnjem od nesebičnog dijeljenja/distribuiranja Moje Riječi, Evanđelja, kojeg vaši bližnji moraju (po)zna(va)ti sa ciljem da bi uspješno putovali svojim zemaljskim putem. Duhovni rad nije cijenjen od strane vaših bližnjih pošto ne stvara zemaljski uspjeh, ipak čim ste duhovno aktivni, ne očekujte nikakvu zemaljsku nagradu i jedino pružajte vašim bližnjima što vam Ja Osobno nudim od gore… vi uistinu vršite djela ljubavi prema bližnjem koja se protežu u vječnost, jer ona pomažu dušama da sazriju, ona ih mogu pripremiti za ulazak u kraljevstvo svjetla kada duša odbaci svoje zemaljsko tijelo i mora sve ostaviti iza sebe… Onda će imati duhovna vlasništva za ponijeti preko u vječnost. Vi trebate osigurati i obdariti druge (ili ‘pobrinuti se za druge i darivati ih’) baš kao što sam Ja obdario Moje učenike sa nebeskim kruhom, vodom života… To je najveći dar ljubavi kojeg možete dati vašim bližnjima… to je istinska ljubav prema bližnjem ako nesebično vršite/sprovodite zadatke koji su nužni za dalje predavanje/širenje Moje Riječi, jer Ja Osobno želim kroz vas adresirati ljude, pošto oni nisu sposobni čuti Moj glas direktno.

Ljudi trpe veliku nevolju, jer oni jedino koriste svoj zemaljski život da bi stekli zemaljske prednosti/dobitke a ipak bi trebali uzeti u obzir svoju dušu, koja bi trebala sazrijeti za vrijeme njihovog zemaljskog života. Štogod prema tome poduzmete sa ciljem da bi vaše bližnje izveli/vodili na put vjere… štogod poduzmete na Moju instrukciju sa ciljem da bi im proglasili Evanđelje je nesebična ljubav prema bližnjem i blagoslovljeno je s Moje strane. Vi osobno još niste svjesni velikog dara kojeg od Mene primate svaki dan, vi još niste sposobni procijeniti njegovu vrijednost i njegovo značenje ili bi svi vi, koji znate za djelovanje Moga duha, gorljivo distribuirali što vam je poslano od strane Moje ljubavi i milosti.

Vi ne shvaćate da ste u stanju posijati/razasuti sjeme koje može uroditi veličanstvenim plodom… vi ne bi trebali ostaviti sjeme neiskorišteno, i vi bi se uvijek trebali pouzdati u Moju pomoć, jer gdje upadnete u poteškoće Moji anđeli i čuvari su spremni pomoći vam i zaštititi vas, tako da vi samo možete vršiti vaš duhovni rad sa ciljem da bi donijeli pomoć onima koji bez vas neće pronaći ispravni put. Jer postoje još mnogi koje Ja želim adresirati putem vas, i da bi to učinio Ja jedino trebam vašu volju da Mi vrijedno služite… Ja prihvaćam vaše služenje, jer Ja sam jedino u mogućnosti govoriti kroz ljudska usta, s obzirom na to da je stanje ljudi već previše neduhovno da bi im govorio na bilo koji drugi način, i njihova sloboda volje mora biti potpomognuta. Ipak vi vašu snagu trebate izvoditi iz činjenice da sam vam Ja obećao podršku čim ste posve voljni pobrinuti se o duhovnoj nevolji vašeg bližnjega. Nije preostalo puno vremena, i Riječi koje vam govorim će zvučati izuzetno upozoravajuće; međutim, vi Mi jedino trebate povjeriti vašu volju i onda ćete se također ponašati u skladu sa Mojom voljom. I sve će se samo odvijati ako Mi se preporučite sa potpunim povjerenjem i jedino uvijek Meni dopustite vladati.

Tako, svi vi koji Mi služite, prihvatite Moj blagoslov i neumorno radite u Mojem vinogradu, jer dan se uskoro završava i noć se približava… trenutak preokreta dolazi zemaljski i duhovno, vrijeme žetve dolazi…. dan Suda se približava… Ali Ja još najprije želim pridobiti duše za Sebe, i vi Mi trebate pomoći i o vašem bližnjem razmišljati sa ljubavlju… Vi trebate raditi za Mene i Moje kraljevstvo, vi trebate proglašavati Moje ime u svijetu i svjedočiti o Mojem djelovanju u vama, tako da ljudi budu u stanju povjerovati i postati blaženi. AMEN

Bića neprestano potrebuju Božanski dar snage za njihov viši razvoj,

Ovo vidim mnogima nije jasno, naime, ‘da im je svakodnevno potrebna Božanska snaga da bi se mogli dalje razvijati’… a to je tako jer ne spoznaju kako su ove Objave Čiste Istine u stvari ‘energetska punjenja ljubavi’ za naše duševne ljubavne baterije, da je to Božja snaga bez koje ne možemo niti obavljati naše svakodnevne zadatke niti ostvariti svrhu našeg zemaljskog postojanja!

a svjetlosna bića su takve stanice snage tako što neprestano predavaju dalje snagu od Boga i na taj način sami za sebe stvaraju nezamislivo stanje blaženstva.

E sad, doista nitko ne može zamisliti, premda se to nešto malo vidi na van, u onome ‘najsretniji i najmirniji Kršćanin’ J, kakvo je to stanje unutarnjeg blaženstva koje iskušava duša koja je postala jedan takav ‘svjetlosni odašiljač’ (Matej 5:14, 15), koja u riječi, tisku i djelu predaje dalje tu od Isusa Krista primljenu snagu.

Kako rekoh A., nije tu mir i sreća jedino što dođe u ‘paketiću’ od Gore… već također i jedna prejasnost… jedna ogromna sigurnost … zaštićenost …

Ni jedno ljudsko biće na Zemlji ne može niti razumjeti aktivnost svjetlosnih bića niti proces pre-usmjeravanja snage ka bićima u potrebi za snagom i stoga o tome nema nikakvu ideju;

I doista, riječ ‘preusmjeravanje’ ovdje krasno pokriva činjenično stanje stvari J!

posljedično tome, misao o vječnosti u blaženoj sreći je za njega maštarija koju bi on htio otjerati i tako ju odbija prihvatiti kako stvarnu. On mjeri sve sa mjerilom/kriterijem koji se može primjeniti na zemaljske procese, ali nema na pameti kako drugi zakoni važe izvan Zemlje, da se zbivaju procesi koji se ne mogu pojmiti na svjetovan način. Naposlijetku, Zemlja je jedno od najbeznačajnijih djela Stvaranja i time njezini stanovnici ne mogu zamisliti ništa drugo nego što pronalaze na Zemlji, jer ljudska mašta ne može ići iznad toga. A kako bi bar ugrubo zamislili kraljevstvo svjetla, ljudi moraju biti već vrlo daleko uznapredovali, ipak čak onda će biti jedva sposobni dokučiti istinski prikaz pošto im potpuno novo znanje mora biti otkriveno, a ljudsko biće je za to rijetko prijemčivo. To je zašto ti predjeli mogu jedino uvijek biti opisani kao vječna slava, jer oni su veličanstveni i divni za gledanje iznad svake mjere i stavljaju biće u stanje koje se može nazvati najvišim blaženstvom a, ipak, ljudsko biće ne može zamisliti što to doista jeste. Riječi ‘nebesko blaženstvo’ i ‘vječna slava’ će prema tome uvijek prouzročiti ozbiljnu sumnju u ljudima s obzirom na istinitost takvih riječi, budući oni ne žele prihvatiti nešto kao istinu što im nije razumljivo i objašnjivo. U drugu ruku, međutim, nemoguće je inicirati ih i dopustiti im steći uvid u kraljevstvo svjetla sve dok oni nisu dali sve od sebe kako bi sami postali nositeljima svjetla. Oni to zasigurno mogu ostvariti na Zemlji, ipak potrebna je snažna volja i vrlo duboka ljubav spram Boga, ali onda će im biti puno lakše razumjeti ove sfere koje će jednog dana biti njihovo prebivalište, jer onda su oni sami postali blistavo prosvjetljeni.  AMEN

Nakon ovog tumačenja sam naravno morao dodati, citirajući pri tom kolegu Pavla koji kaže:

‘Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat!’ 1 Korinćanima 13:12

… kako je upravo rečeno tj. opisano tek blijedi odraz onog što očekuje dušu kad jednom odbaci ovo materijalno tijelo i tako pročišćena uđe u čiste svjetlosne sfere, budući u svoj istini niti naše oko, niti naše uho, niti bilo koje drugo prirodno osjetilo ne može niti zamisliti niti pojmiti koja je sve blaženstva naš voljeni Otac Nebeski, Isus Krist, pripremio onima koji Ga iz sveg srca ljube J!

         U Ljubavi Kristovoj

                            Lorens J

(Lodz – 28 Svibanj, 2010)

Spread the Truth