Akademija Vječnog Proljeća

 

Akademija Vječnog Proljeća

Sažetak

Print Friendly, PDF & Email

Peta Crkva: u Sardu,

Kojom je predstavljena ona kvaliteta Kršćana
koji su u mrtvom ceremonijalnom obožavanju,
koji su bez Dobrih djela Ljubavi i bez Istina vjere

Ovu Sard ‘nijansu’ obožavanja u Kršćanstvu Emanuel Swedenborg ukratko tumači u skladu sa duhovnim značenjem Riječi na sljedeći način (Otkrovenje 3):

1.’I anđelu Crkve u Sardu napiši (Značenje: predstavlja one i u svezi onih koji su u mrtvom ceremonijalnom obožavanju, ili u obožavanju koje je bez Dobara Milosrđa, i bez Istina Vjere: “Ovo govori Onaj Koji ima sedam duhova Božjih i sedam zvijezda (Značenje: predstavlja Gospoda, od Kojeg su sve Istine, i sva znanja o Dobru i Istini): Znam tvoja djela (Značenje: Gospod odmah vidi sve čovjekove unutrašnjosti i vanjštine)imaš ime da živiš, a mrtav si (Značenje: predstavlja kako se njima i drugima može činiti i mogu vjerovati kako su duhovno živi, dok su u stvari duhovno mrtvi).

2.Budan budi (Značenje: biti u Istinama i u životu u skladu sa njima) i utvrdi ostatak koji tek što ne umre (Značenje: da bi stvari koje se tiču njihova obožavanja mogle primiti život). Doista, ne nađoh da su ti djela potpuna pred Bogom mojim (Značenje: predstavlja da unutrašnjosti njihova obožavanja nisu sjedinjene sa Gospodom).

3.Spomeni se dakle: kako si primio i poslušao (Značenje: predstavlja kako je svo obožavanje na početku prirodno, a nakon toga putem Istina postaje duhovno, pored mnogih drugih stvari); i pridržavaj se i pokaj (Značenje: predstavlja da trebaju pratiti te stvari, tj. pridržavati ih se). Ne budeš li dakle budan (Značenje: isto kao i gore), doći ću kao tat, a nećeš znati u koji ću čas doći na te (Značenje: predstavlja da će stvari od obožavanja biti od njih oduzete, a da oni neće znati kada je i kako to učinjeno).

4.Ali imaš u Sardu nekolicinu imena (Značenje: predstavlja da među njima ima također nekih koji imaju život u njihovu obožavanju) što ne okaljaše svojih haljina (Značenje: koji su u Istinama, i nisu uprljali obožavanje sa zlima života i neistinama otud proizašlim); oni će hoditi sa Mnom u bjelini jer su dostojni (Značenje: predstavlja da će oni živjeti sa Gospodom, budući su u Istinama od Njega).”

5.”Onaj koji nadvlada će biti odjeven u bijele haljine (Značenje: onaj koji je obnovljen i postane duhovan) i neću izbrisati imena njegova iz knjige života (Značenje: on će biti spašen) i priznat ću ime njegovo pred Ocem Svojim i anđelima Njegovim (Značenje: biti će primljeni oni koji su u Božanskim Istinama od Gospoda).”

6.”Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama (Značenje: onaj koji razumije, treba biti poslušan onome što Božanska Istina Riječi podučava one koji će biti u Kristovoj Crkvi, koja je Novi Jeruzalem)!”

SAŽETAK: Crkvom u ‘Sardu’ su dakle predstavljeni oni Kršćani koji sve od religije smještaju u isprazne ceremonije, običaje i rituale, koji niti poznaju Istine Kršćanske Vjere, niti žive u životu Kristove Ljubavi i koji su prema tome mrtvi Kršćani (stih 1). Takvi su na žalost većina Katolika.

‘Pod mrtvim bogoslužjem je naznačeno ništa doli bogoslužje, koje je da se učestalo posjećuju hramovi, slušaju propovijedi, da se ide na pričest, da se čitaju Riječ i pobožne knjige, da se govori o Bogu, da se moli ujutro i navečer, a ipak da se ne žudi upoznati Istine vjere, niti se pokazuje volja vršiti djela Ljubavi prema bližnjemu, jer se vjeruje kako čovjek ima spasenje putem bogoslužja jedino; dok je pak bogoslužje bez Istina, i bez života u skladu sa njima, jedino izvanjski znak Ljubavi prema bližnjemu i vjere, unutar kojeg mogu ležati sakrivena svakojaka zla i neistine, ako Ljubav prema bližnjemu i vjera nisu u njima; jer od ovih se istinsko bogoslužje sastoji, ili je inače bogoslužje poput kože ili kore bilo koje vrste voća, u kojem leži sakriven gnjilo i crvljivo meso, čiji je plod mrtav. Da ovakvo bogoslužje vlada u crkvi u današnje vrijeme je poznato.’

E.Swedenborg ‘Ivanovo Otkrovenje Razotkriveno – 154’

Crkvom u ‘Sardu’ su također predstavljeni oni Kršćani koji obavljaju ceremonije, običaje i rituale, no koji su u Istini i životu Ljubavi u skladu sa njom (stihovi 4, 5). Pokajanje i obraćenje ove prve ne-kvalitete Kršćana bi dakle bilo očitovano u ovoj drugoj, oni bi trebali naučiti/spoznati Istinu i početi živjeti sukladno njoj, pri čemu NE MORAJU napuštati svoju (katoličku) crkvu, te i dalje mogu prisustvovati njihovom vanjskom obožavanju koje će u tom slučaju biti oživljeno Ljubavlju i Vjerom, budući ono što je vanjsko izvodi život iz onog što je unutarnje, a to je čovjekova Ljubav i Vjera.

Spread the Truth