Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Zašto je bilo nužno podignuti Novi Jeruzalem

Print Friendly, PDF & Email

47.  POGLAVLJE X

AKO SE NE POJAVI (= DOĐE U POSTOJANJE) NOVA CRKVA, KOJA ĆE UKINUTI/UNIŠTITI/UKLONITI VJERU STARE CRKVE, ŠTO JE VJERA U TRI BOGA, I KOJA ĆE UVESTI/PREDSTAVITI NOVU VJERU, ŠTO JE VJERA U JEDNOG BOGA, STOGA U GOSPODINA BOGA SPASITELJA, ISUSA KRISTA, ‘NITKO SE NE BI SPASIO (ILI ‘MOGAO SPASITI’)’, U SKLADU SA GOSPODINOVIM RIJEČIMA

1.         Gospodin je, kada je sa Svojim učenicima govorio o kraju ovog perioda (iskupljenja) i Svojem (drugom) dolasku, to jest, u svezi kraja današnje crkve (= kad ovdje kaže ‘današnje crkve’ misli se na CIJELU Kršćansku crkvu, znači na kraj ili ukidanje na nebesima Rimokatoličke i Ortodoksne crkve kao i Reformiranih tj. Evanđeoskih crkava = sve te crkve imaju vjeru u tri Boga te propovijedaju spasenje SAMO sa vjerom) i o početku Nove Crkve, nakon što je opisao ‘opustošenje’ i ‘nevolju’ (tih dana), rekao:

‘Ako se ti dani ne skrate nitko se neće moći spasiti.’   Matej 24:21, 22

Drugim riječima, svi će u potpunosti propasti u vječnu smrt.

2.         Razlog zašto se nitko neće moći spasiti ako se ta ‘nevolja’ i ‘odvratno opustošenje’ ne otklone, je zbog toga što posredstvom vjere današnje crkve nema sjedinjenja sa Bogom, a posljedično tome ni spasenja; jer ovo potonje (= spasenje) ovisi jedino (ili ‘u potpunosti’) o sjedinjenju sa Bogom, u stvari, baš to sjedinjenje (ili ‘u tom sjedinjenju’) JESTE spasenje.

3.         Razlog zašto posredstvom vjere u današnjoj crkvi nema sjedinjenja sa Bogom (= se čovjek ne može sjediniti sa Bogom), je u tome što je ta vjera vjera u tri Boga, a vjera osim ako je vjera u jednog Boga, ne sjedinjuje (čovjeka sa Bogom); onda, također, zato što je ta vjera vjera u Boga Oca, koji je ne-pristupačan; i također u Sina koji je rođen od vječnosti, koji bi isto tako bio ne-pristupačan, pošto je On iste suštine kao i Otac, i pošto je to istovremeno vjera u Svetog Duha, a pošto nema nikakvog Sina ni Svetog Duha (ili ‘i pošto ne postoje nikakav Sin ni Sveti Duh’) od vječnosti, vjera u to dvoje nije vjera u Boga. Kao dodatak tome, vjera današnje crkve se ne može sjediniti sa milosrdnošću/ljubavlju prema bližnjemu, a vjera koja nije sjedinjena sa milosrdnošću/ljubavlju prema bližnjem, stoga sama vjera, ne sjedinjuje. Odatle slijedi, ako Gospodin ne ustanovi Novu Crkvu, koja će ukinuti/uništiti/ukloniti tu vjeru i naučavati novu, naime, vjeru u jednog Boga, koja je istovremeno ujedinjena sa milosrdnošću/ljubavlju prema bližnjemu, ni jedno tijelo se ne bi moglo sačuvati, tj. ni jedan čovjek se ne bi mogao spasiti.

4.         Da je vjera današnjih dana uništila cijelu crkvu i krivotvorila cijelu Riječ je bilo ukazano gore. Zbog toga da Nova Crkva nije ustanovljena od strane Gospodina, koja će obnoviti cjelovitost i crkve i Riječi, ni jedno tijelo se ne bi moglo sačuvati (= ni jedna duša se ne bi spasila). 

5.         U Otkrovenju Otkritom je ukazano kako su oni koji su u vjeri crkve današnjih dana oni na koje se misli pod ‘zmajem’ i ‘lažnim prorokom’, i da je sama ta vjera ‘dubina bezdana’ odakle su izašli skakavci, kao i također ‘veliki grad koji se duhovno naziva Sodoma i Egipat’, gdje su dva svjedoka bila ubijena; također je ukazano da se pod ‘Novim Jeruzalemom’ misli na Novu Crkvu (vidi Otkrovenje, pogl. 9, 11, 12, 20, 21). Kako je tamo rečeno da se Novi Jeruzalem spustio sa nebesa od Boga nakon što su zmaj i lažni prorok bili bačeni u pakao, očigledno je da će nakon što vjera sadašnje crkve bude osuđena, Nova Crkva iz Novog Neba sići od Gospodina i biti ustanovljena (na Zemlji).

6.         Iz ovih stvari je očigledno da ako Nova Crkva ne dođe u postojanje koja će ukinuti/uništiti vjeru u tri Boga, i obnoviti vjeru u jednog Boga, stoga u Gospodina Isusa Krista, koja će istovremeno sjediniti tu vjeru sa milosrdnošću/ljubavlju prema bližnjem u jednu formu, nitko se ne bi mogao spasiti.

7.         Gore se isto tako može vidjeti (pogl. 8) da Iskupljenje nije mogao obaviti, i prema tome ostvariti Spasenje, nitko osim utjelovljenog Boga, i prema tome nitko drugi nego Bog, Iskupitelj, Isus Krist; jer spasenje je neprekidno iskupljenje. Nadalje, bilo je ukazano da su Bog, vjera i milosrdnost/ljubav prema bližnjem tri suštinske sastavnice (essentials) crkve, i da o njima ovisi cjelokupna teologija, i stoga crkva. Prema tome, tamo gdje se u svezi ovo troje naučavaju neistine, čovjek se ne može spasiti.

ZAKLJUČAK: Nitko od sada ne može doći na nebo osim ako s obzirom na vjeru i život (u skladu sa onime što ta vjera naučava) nije u doktrini Nove Crkve. Razlog tome je da je Novo Nebo koje je Gospodin sada ustanovio u vjeri i (posljedičnom) životu u skladu sa tom doktrinom.       

E.Swedenborg ‘Zakoni Nove Crkve – 47’

Spread the Truth