Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Gospod je došao na svijet pokoriti paklove i proslaviti Svoje ljudsko (E. Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

III

GOSPODIN JE DOŠAO NA SVIJET POKORITI PAKLOVE I PROSLAVITI SVOJE LJUDSKO; A NJEGOVA MUKA NA KRIŽU JE BILA POSLJEDNJA BORBA UZ POMOĆ KOJE JE ON U POTPUNOSTI SVLADAO PAKLOVE I POTPUNO PROSLAVIO SVOJE LJUDSKO

12. U Crkvi je poznato da je Gospodin pobijedio smrt, pod kojom se misli na pakao, i da se On nakon toga u slavi uzdignuo na nebo; ali (za/do sad) još nije poznato da je Gospodin pobijedio smrt ili pakao uz pomoć borbi koje su kušnje, i da je istovremeno uz pomoć njih proslavio Svoje Ljudsko; i da je Njegova muka na križu bila posljednja borba ili kušnja uz pomoć koje je On ostvario tu pobjedu i to proslavljivanje. O ovim kušnjama su mnoge stvari rečene u Prorocima i Davidu (= Psalmima); ali ne toliko puno u Evanđelistima. U Evanđelistima su kušnje koje je On pretrpio od djetinstva sažeto opisane pomoću Njegovih kušnji u pustinji; a nakon toga su opisane Njegove kušnje od strane vraga, i posljednje kušnje putem stvari koje je patio u Getsemani i na križu. U svezi Njegovih kušnji u pustinji, i od strane vraga, vidi Matej 4:1-11; Marko 1:12, 13; i Luka 4:1-13.

Pod ovim kušnjama se međutim misli na sve Njegove kušnje čak i posljednju među njima. On u svezi njih Svojim učenicima nije otkrio ništa više; jer rečeno je u Izaiji:

‘Zlostavljahu Ga, a On puštaše, i nije otvorio usta Svojih. K’o jagnje na klanje odvedoše Ga; k’o ovca, nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta Svojih.’ Izaija 53:7

U svezi Njegovih kušnji u Getsemani vidi Matej 26:36-44; Marko 14:32-42; i Luka 22:39-46. A u svezi kušnji na križu, vidi Matej 27:33-50; Marko 15:22-37; Luka 23:33-49; i Ivan 19:17-34.

Kušnje nisu ništa drugo nego borbe sa paklovima (ili ‘protiv paklova’).*

*U svezi Gospodinovih kušnji ili borbi, vidi malo djelo ‘Novi Jeruzalem i njegova Nebeska Doktrina’, koje je objavljeno u Londonu (pogl. 201 i 302). A u svezi kušnji općenito (pogl. 187-200).

13.  Da je Njegovom mukom na križu Gospodin potpuno pobijedio paklove, On Osobno naučava u Ivanu:

‘Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen.’   Ivan 12:31

Gospodin je ovo rekao kada je muka križa bila blizu (= kada se trebala zgoditi).

U istome:

‘Knez ovog svijeta je osuđen.’  Ivan 16:11

Opet:

‘Kličite, pobijedio sam svijet.’  Ivan 16:33

I u Luki:

‘Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade.’  Luka 10:18

U ovim odlomcima ‘Svijet’, ‘princ ovog svijeta’, ‘Sotona’ i ‘vrag’, znače pakao.

Da je mukom križa Gospodin također u potpunosti proslavio Svoje Ljudsko, On naučava u Ivanu:

‘Pošto Juda iziđe, reče Isus: Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u Njemu! Ako se Bog proslavio u Njemu, i Njega će Bog proslaviti u Sebi, i odmah će Ga proslaviti!’   Ivan 13:31, 32

U istome:

‘Oče, došao je čas: proslavi Sina Svoga, da Tvoj Sin također može proslaviti Tebe.’  Ivan 17:1, 5

Opet:

‘Duša Mi je sada potresena. I On reče, Oče, proslavi ime Svoje! Uto dođe glas s neba, govoreći, Proslavio sam ga i opet ću ga proslaviti!’  Ivan 12:27, 28

U Luki:

‘Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi, i da uđe u svoju slavu?’ Luka 24:26

Ove stvari su rečene o Njegovoj Muci na križu. Proslavljivanje je sjedinjenje Božanskog i Ljudskog; i stoga je rečeno, ‘i Bog će Ga Proslaviti u Sebi.’

14. Da je Gospodin došao na svijet da bi doveo u red sve stvari na nebu, i zatim na Zemlji; da je to bilo obavljeno/učinjeno posredstvom borbi protiv paklova, koji su onda uznemiravali/nasrtali na svakog čovjeka koji je došao na svijet i koji je napustio svijet; i da je On na taj način postao pravednost, i spasio ljude, koji inače ne bi mogli biti spašeni, je predskazano u mnogim odlomcima u Prorocima, od kojih će samo nekoliko biti navedeno.

[2] U Izaiji:

‘Tko je taj što dolazi iz Edoma, sa obojanim haljinama iz Bosre? Taj što veličanstveno odjenut pun snage korača? – Ja sam to Koji govorim u pravednosti, moćan da spasim! – Zašto je crvena tvoja haljina i odijelo kao u onog koji gazi u kaci? – U kaci sam Sâm gazio, od naroda ne bijaše ni jedan čovjek sa Mnom; jer u gnjevu Svom sam ih izgazio i pod nogama sam ih zgnječio u Svojoj jarosti. Stoga je krv njihova bila poprskana po Mojim haljinama. Jer dan osvete je u Mojem srcu, došla je godina Mojeg otkupljenja… Moja vlastita mišica Mi je donijela spasenje… Njihovu sam krv donio dolje na Zemlju. On Reče: Zaista, oni su narod Moj, sinovi koji neće lagati! Stoga je On bio njihov Spasitelj. U Njegovoj ljubavi i samilosti ih je On otkupio.’  Izaija 63:1-9

Ove stvari su rečene o Gospodinovoj borbi protiv paklova. ‘Odjeća’ u kojoj je On bio ‘veličanstven’, i koja je bila ‘crvena’, označava Riječ, nad kojom je od strane Židova bilo izvršeno nasilje. Stvarna borba protiv paklova, i pobjeda nad njima, su opisani riječima da ih je On ‘gazio u Svom gnjevu, i pod nogama zgnječio u Svojoj jarosti.’ Da se On sam borio, i Svojom vlastitom silom, je opisano putem, ‘od naroda ne bijaše ni jedan čovjek sa Mnom, Moja vlastita mišica Mi je donijela spasenje, Njihovu sam krv donio dolje na Zemlju.’ Da je On tako ostvario spasenje i iskupljenje, je opisano putem, ‘Stoga je On bio njihov Spasitelj; u Njegovoj ljubavi i samilosti ih je On otkupio.’ Da je to bio razlog njegovog dolaska, je opisano putem, ‘dan osvete je u Mojem srcu, došla je godina Mojeg otkupljenja.’

[3] Ponovno u Izaiji:

‘Vidje da nema čovjeka, i bio je zapanjen što nije bilo ni jednog posrednika; Stoga Mu je Njegova vlastita mišica donijela spasenje; i Pravednost Njegova Ga je podržala; On je stoga obukao pravednost k’o oklop, stavio na glavu kacigu spasenja; obukao je odjeću osvete, i revnošću se ogrnuo kao plaštem. Onda je Sionu došao Iskupitelj.’

Izaija 59:16, 17, 20

Ove riječi također obrađuju/raspravljaju o Gospodinovim borbama protiv paklova dok je bio u svijetu. Da se On borio protiv njih Svojom vlastitom snagom, predstavljaju riječi, ‘Vidje da nema nikoga, stoga Mu je Njegova vlastita mišica donijela spasenje.’ Da je On tako postao pravednost, predstavljaju riječi, ‘Njegova pravednost Ga je podržala, On je stoga obukao pravednost k’o oklop.’ Da je On na taj način ostvario iskupljenje, predstavljaju riječi, ‘Onda je Sionu došao Iskupitelj.’

[4] U Jeremiji:

‘U strahu su oni, junaci njihovi su poraženi, u bijeg udariše i ne osvrću se! Ovaj dan je Gospodinu Jehovi nad Vojskama dan osvete, da se Svojim neprijateljima može osvetiti, i  mač će žderati/tamaniti i nasitit će se.’

 Jeremija 46:5, 10

Gospodinova borba sa paklovima, i Njegova pobjeda nad njima, su opisani kada je rečeno da su oni u strahu, i da su njihovi junaci poraženi te da u bijeg udariše, i ne osvrću se. Njihovi ‘junaci’, i ‘neprijatelji’ su paklovi, jer svi tamo osjećaju mržnju prema Gospodinu. Njegov dolazak u svijet u tu svrhu je predstavljen riječima, ‘Ovaj dan je Gospodinu Jehovi nad Vojskama dan osvete, da se Svojim neprijateljima može osvetiti.’

[5] U Jeremiji:

‘Njezini će mladići popadati po ulicama, svi će ratnici poginuti u onaj dan.’  Jeremija 49:26

U Joelu:

‘I Jehova je glas Svoj izgovorio pred vojskom Svojom. Velik je Jehovin dan i vrlo strašan. Prema tome, tko će ga podnijeti.’  Joel 2:11

U Sefaniji:

‘U dan žrtve Jehovine, posjetit ću prinčeve, sinove kraljeve, i sve koji se oblače na način tuđinski (ili ‘na čudan način’). Dan tjeskobe je taj dan, dan trubljavine i bojne vike.’   Sefanija 1:8, 15-16

U Zahariji:

‘Tada će Jahve izaći i boriti se protiv naroda, kao kad se bori u dan bitke. Noge će Mu, u dan onaj, stajati na Gori maslinskoj koja je nasuprot Jeruzalemu na istoku. Onda ćete bježati u dolinu Mojih planina. U dan onaj neće biti svjetla i sjaja, ni studeni ni leda. I Jehova će biti kralj nad svom zemljom. U taj dan će biti jedan Jehova i Njegovo ime jedno.’             Zaharija 14:3-6, 9

Ovi odlomci također obrađuju Gospodinove borbe. ‘Dan onaj’ predstavlja Njegov dolazak. Gora Maslinska koja je nasuprot Jeruzalemu, je mjesto gdje se Gospodin imao običaj zadržavati.

Vidi Marko 13:3; 14:26; Luka 21:37; 22:39; Ivan 8:1; i na drugim mjestima.

[6] U Davidu:

‘Užad smrti Me obuhvatila, užad paklena Me opasala, zamke smrti su Me spriječile/predusrele/omele; stoga je On odapeo Svoje strijele, i mnoge munje, i rastjerao/potukao ih. Ja ću progoniti Moje neprijatelje, i uhvatiti ih, i neću se okrenuti dok ih nisam uništio. Udarit/potući ću ih tako da neće biti u stanju ustati. Ti Me opasa snagom za rat/borbu, i Ti ćeš Moje neprijatelje otjerati u bijeg i smrvit ću ih kao prah na vjetru, kao blato na putu ću ih zgaziti.’

Psalam 18:5, 14, 37-40, 42

‘Užad’ i ‘zamke smrti’ koje su obuhvatile i omele/predusrele, predstavljaju kušnje, koje se, kako dolaze iz pakla, također nazivaju ‘paklena užad’. Ove i sve druge stvari u ovom cijelom Psalmu obrađuju/raspravljaju o Gospodinovim borbama i pobjedama; i stoga je dodano (stih 43 istog Psalma), ‘Ti Me postavi glavarom pogana, puk koji ne poznavah služi Mi.’

[7] Ponovno u Davidu:

Pripaši mač Svoj uz bedra Svoja, O Junače Moćni, Oštre su strelice Tvoje u srcu kraljevih neprijatelja, narodi će pasti pred Tobom. Prijestolje je Tvoje u vijeke vjekova; Ti si ljubio pravednost, stoga Te Bog pomazao.’ 

Psalam 45:3, 5-7

Ove riječi također obrađuju/raspravljaju borbu sa paklovima, i njihovo podloženje/podjarmljenje; jer ovaj cijeli Psalam raspravlja o Gospodinu, što znači, o Njegovim borbama, Njegovom proslavljivanju, i Njegovom spašavanju vjernih. U Davidu:

Oganj će ići pred Njim, i sažeći će okolo dušmane Njegove, zemlja će to vidjeti i biti u strepnji. Planine će se otopiti poput voska pred Gospodarom cijele zemlje. Nebesa će navjestiti Njegovu pravednost, i svi narodi će vidjeti Njegovu slavu.’                Psalam 97:3-6

Ovaj Psalam također raspravlja o Gospodinu, i o sličnim stvarima.

[8] U Davidu:

‘Riječ Jehovina Gospodinu mojemu: Sjedi Mi zdesna dok ne položim dušmane Tvoje za podnožje Tvojim nogama; Vladaj posred Svojih neprijatelja. Gospodin Ti je zdesna oborio kraljeve u dan gnjeva Svojega. On ispuni mrtvim tijelima, po svoj zemlji On je glave raskolio.’   Psalam 110:1, 2, 5, 6

Da su ove stvari rečene o Gospodinu, je očigledno iz Njegovih vlastitih riječi u Mateju 22:44; Marku 12:36; i Luki 20:42. ‘Sjediti s desne strane’, predstavlja svemoć; ‘neprijatelji’ predstavljaju paklove; ‘kraljevi’, one koji su u neistinama zla. ‘Učiniti ih Njegovim podnožjem’, ‘oboriti ih u dan gnjeva’, i ‘ispuniti mrtvim tijelima’, znači uništiti njihovu moć; a ‘po svoj zemlji raskoliti glave’ označava uništiti svakog od njih.

[9] Kako je Gospodin jedini pobijedio paklove, bez pomoći ikojeg/ijednog anđela, On se naziva JUNAK, i RATNIK (Izaija 42:13); KRALJ SLAVNI/SLAVE, JEHOVA SNAŽNI I MOĆNI; RATNI JUNAK (Psalam 24:8, 10); MOĆNI JAKOVLJEV (Psalam 132:2); i na mnogim mjestima, JEHOVA ZEBAOT, tj. Jehova nad vojskama. Njegov dolazak se također naziva JEHOVIN DAN, strašan, okrutan, ljutnje, gnjeva, jarosti, osvete, uništenja, rata, trubljavine, buke, kao što se može vidjeti iz odlomaka koji su gore citirani, u br. 4.

[10] Kako je Posljednji Sud izvršen Gospodinom kada je On bio u svijetu bio ostvaren uz pomoć borbi sa paklovima, i putem njihovog podređivanja/podjarmljenja, ovaj nadolazeći Sud se obrađuje u mnogim odlomcima. Kao u Davidu:

‘Jehova dolazi suditi zemlju. On će suditi svijet u pravednosti, i narode u istini.’ Psalam 96:13

I tako u mnogim drugim odlomcima. Ovo je iz proročkog dijela Riječi.

[11] U njezinim povijesnim dijelovima su iste stvari reprezentirane uz pomoć ratova koje su sinovi Izraela vodili sa raznim narodima; jer sve što je zapisano u Riječi, bilo u proročanstvu ili povijesti, je zapisano o Gospodinu; i zato je Riječ Božanska. Mnoge tajne o Gospodinovom proslavljivanju su sadržane u ritualima Izraelske Crkve; kao na primjer u njezinim žrtvama paljenicama i (ostalim) žrtvama, u njezinim Šabatima i svetkovinama, i u svećeničkoj službi Arona i Levita; a isto tako i u drugim stvarima u Mojsiju koje se nazivaju zakoni, odluke i statuti; i to je ono što predstavljaju Gospodinove riječi Njegovim učenicima:

Da On mora ispuniti sve stvari koje su o Njemu zapisane u Mojsijevom zakonu (Luka 24:44), i Njegove riječi Židovima da je Mojsije ‘pisao o Njemu’ (Ivan 5:46).

[12] Iz svega ovoga je očigledno da je Gospodin došao u svijet pokoriti/podrediti paklove, i proslaviti Svoje Ljudsko; i da je Njegova muka na križu bila završna borba, uz pomoć koje je On u potpunosti pobijedio paklove, i potpuno proslavio Svoje Ljudsko. Ali o tome će više biti rečeno u malom djelu o Svetom Pismu koje slijedi (= Doktrina o Svetom Pismu za Novi Jeruzalem), gdje su zajedno skupljeni svi odlomci iz proročke Riječi koji obrađuju/raspravljaju o Gospodinovim borbama sa paklovima i Njegovim pobjedama nad njima; ili, što je isto, koji obrađuju/raspravljaju o Posljednjem Sudu kojeg je On izvršio dok je bio u svijetu; i također oni (odlomci) koji obrađuju/raspravljaju o Njegovoj muci na križu, i o proslavljivanju Njegovog Ljudskog, koji su toliko brojni da bi, kad bi se citirali, ispunili (brojne) stranice.

E.Swedenborg ‘Doktrina o Gospodinu za Novi Jeruzalem – 12-14’ 

Spread the Truth