Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6498 (Životna iskra… Ljubav… Dar milosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 6498, 11 Ožujka 1956

ŽIVOTNA ISKRA …. LJUBAV …. DAR MILOSTI ….

Svi vi u sebi nosite klicu života i ne trebate dakle potpasti smrti, samo ako hranite tu klicu života, ako joj osiguravate svjetlo i toplinu, tako da se može čestito razvijati …. ako Božanskoj iskri u sebi omogućite da se može razviti do žarkog plamena …. ako sami u sebi zapalite Ljubav. Tada se iz mrtvog stanja budite u život, i tada se više nikada ne trebate bojati smrti.

Vi ste kao čovjek utjelovljeni na Zemlji u svrhu toga da zadobijete “život”, koji traje vječno. A da bi to bilo moguće, Bog je u vas stavio iskricu izvorne životne sile, koju vi sami sad trebate umnažati …. Svaki trud s vaše strane biti će podupiran, znači vi samo trebate htjeti dospjeti do života …. Jer rasplamsavati iskricu izvornog života u vama znači isto što i prakticirati Ljubav, za što ste vi i te kako sposobni, ali uvijek je za to potrebna vaša volja …. Znači uvijek će Ljubav biti preduvjet da si priskrbite vječni život. Bez Ljubavi potpadate smrti.

Kad biste vi u ovaj zemaljski život stupali bez te životne klice, Božanske iskre Ljubavi, vama bi bilo nemoguće djelovati u Ljubavi, pošto bi vas protivnik Boga imao potpuno u svom posjedu …. No kako ste vi kroz razvojni put prije već dospjeli do izvjesnog stupnja zrelosti i taj stupanj zrelosti sada u stadiju čovjeka ne bi trebao biti doveden u opasnost, Bog je u dušu svakog čovjeka postavio iskricu Svoga Duha, koja je dakle dovoljna da u vama nastane vatra Ljubavi, samo ako joj bude dostavljana potrebna hrana, ako čovjek slijedi svaki unutarnji impuls i prakticira Ljubav …. Jer Božanska iskra čovjeka nagoni iznutra, no u početku samo tako nježno da se to jedva i osjeća, no voljnog čovjeka ipak potiče da taj nagon slijedi ….

I onda se duša budi u život …. jer Ljubav je jedna sila koja ne podnosi ništa mrtvo oko sebe, koja svemu daje život i koja će sve što joj se opire i pobijediti. Čovjek, koji uvijek njeguje Ljubav, osjetit će da nestaje svaka unutarnja slabost, pošto ga Ljubav-na snaga onda prožima …. pošto nema ničega Božanskoga što je bez snage ili što bi moglo ostavljati slabost za sobom, i pošto je Ljubav Božanska jer je ona zračenje Boga …. Pošto je ona izvorna supstanca Boga, Koji je u Sebi isto tako snaga u izvornoj formi. Na taj način vi dakle dospijevate do života, jer vi “neposredno iz Boga” crpite snagu ako vodite život u Ljubavi ….

A to je vaš zadatak na Zemlji a i vaš krajnji cilj, da putem Ljubav-nog života stupite u savez s Bogom, da se dakle slobodnom voljom opet vratite tamo gdje je bio vaš izvor. To da vi to možete, izuzetan je dar milosti, pošto vam je Bog i pored vašeg negdašnjeg otpora Njegovoj Ljubav-noj sili ipak pridružio iskricu te sile, kad stupate u Zemaljsko postojanje kao čovjek …. No vi tu vatru sami u sebi morate rasplamsati, vi ne smijete dozvoliti da se ta Ljubav-na iskra ugasi, ne smijete ju zatrti, jer to bi bila vaša smrt, jer tada se orobljavate svakog života, a u tome ne možete biti spriječeni pošto imate slobodnu volju.

Biti će vam dana svaka prilika da život koji ste nekoć izgubili opet zadobijete; no slobodna volja neće vam biti oduzeta, a ona jedino odlučuje što vi činite sa tom Božanskom Ljubav-nom iskrom …. Svaki čovjek je iznutra potican na Ljubav-no djelovanje, no ako on taj nagon ne poprati, onda taj glas biva sve tiši i na koncu sasvim utihne …. A onda je (ili postoji) opasnost da čovjek bude sasvim izgubljen, da opet sasvim potpadne smrti, iako će ga Bog uvijek iznova doticati i uvijek iznova mu stvarati prilike iz vana koje bi njegovu Ljubav-nu volju u njemu mogle potaći …. Jer Bog je aktivan oko duše svakog čovjeka sve do njegove smrti, pošto On ne želi da ona potpadne smrti, On želi da ona živi …. Ali On čovjeku ostavlja slobodnu volju ….

AMEN 

Spread the Truth