Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Zazivanje ‘Svetog Duha’ (Lorens N.)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                                            Zazivanje ‘Svetog Duha’

‘Kada se molite za to da Sveti Duh siđe na vas, vi prikazujete vaš nedostatak znanja u svezi ispravnih međuodnosa, nadalje, vi dokazujete da imate krivu ideju o njemu, budući ga vi uosobljavate do izvjesne mjere i zazivate ga kao jedno biće… On je, međutim, Moje ‘zračenje’, jer Ja Osobno Sam Sveti Duh od vječnosti, i Ja Sam prisutan svakome tko Me zaziva.(BD 8674)

Ekipica moja draga i mila, radosti moja velika, jutro vam želim i svako dobro u Isusu Kristu! 

Ja sam trenutno na 6-om preslušavanju Djela Apostolskih … i imam jednu malu vježbu percepcije za vas … i preko vas za one kojima je ova vježba doista potrebna, naime, u Djelima Apostolskim i u poslanicama istih Apostola se za Duha Božjega koriste ovi nazivi:

1. Duh Božji (npr. 1 Ivanova 4:2)
2. Duh Gospodnji (npr. Djela 5:9)
3. Duh Kristov (npr. Rimljanima 8:9)
4. Duh Isusov (npr. Djela 16:7)
5. Duh Isusa Krista (Filipljanima 1:19)
6. Duh Sveti (npr. Djela 1:8)
7. Duh Mudrosti i objave (Efežanima 1:17)
8. Duh Slave (1 Petrova 4:14)

E sad … svima je poznato tko se malo pričao sa vjernicima katoličke i protestantskih crkava … kako oni za Svetog Duha smatraju kako je ‘Osoba’ (to jasno i glasno piše u njihovim doktrinama!) … te mu se kao zasebnom entitetu mole … obraćaju u razgovoru… pjevaju pjesme … i tako to …

Ja baš slušam Dereka Princa kako on vidi tu stvar … i on tvrdi izričito da je Sveti Duh Osoba … jer se za njega u Riječi ne koristi ‘it’ tj. ‘to’, što bi po svjetovnoj gramatici bilo korišteno za djelovanje Božje, ili ‘Njegovo zračenje’ kako to kaže Objava 8674 koju vam kačim uz ovo učenje, već ‘He’, tj. ‘On’ sa velikim slovima … što se gramatički po svjetovnom koristi za osobu … nakon čega zaključuje kako je Sveti Duh Božanska Osoba koja je U čovjeku!

Sve ovo je po meni, i po objavama kako ih ja imam, dakle od Swedenborga, Lorbera, Mayerhofera i Dudde, jedna prilična besmislica … i samo ukazuje na potpuno nerazumijevanje prirode stvari …

*

No, vratimo se na ovih 8 naziva za Božjeg Duha iznad … pa vas ja onda pitam: Da li ovih 8 naziva znači da je to 8 različitih Duhova …. i time 8 različitih ‘osoba’?, jer to bi bilo logično razmišljanje u skladu sa ne-logičnim razmišljanjem spomenutih vjernika.

Mislim da bi svatko odmah morao sebi biti budalast ako bi mislio kako se ovdje radi o 8 različitih Duhova i otud 8 različitih Božanskih ‘osoba’!

Drugo pitanje … ako to nisu različiti duhovi već jedan te isti Duh … tj. Sveti Duh (ako su svi ti nazivi ništa drugo nego nazivi za Svetog Duha, kao osobu)… a vidimo da je to jedan te isti Duh jer se recimo ‘Duh Sveti’, u Efežanima 4:30, odmah u istoj rečenici naziva i ‘(Duh) Božji’, ili pak u Rimljanima 8:9 gdje se u istoj rečenici spominje ‘Duh Božji’ i onda se kaže da je ‘Duh Kristov’, koji se već prema različitim situacijama i djelovanjima, kako je to obično stil Pisma, drugačije naziva … ja sada vas pitam kako se to onda slaže sa izjavom iz Ivana 4:24 koja kaže kako Bog Otac, ili Jehova, u Sebi JESTE DUH?!  Jel’ to onda znači kako je Bog Otac JEDAN ZASEBAN Duh, jer biti ‘osoba’ znači biti različit ili zaseban entitet od druge ‘osobe’, a Sveti Duh, koji je isto Duh, i ‘osoba’, onda drugi Duh od Oca Duha?!, tj. kako postoje dva ZASEBNA Božja Duha?!

Koliko ja razumijem stvari, taj Bog Otac, Koji jeste Vječni Duh, kako kaže u Ivanu 4:24, također jeste i SVET, kako kaže nedvojbeno u Levitskom Zakonu 19:2 i na mnogim drugim mjestima u istoj Knjizi, što će reći, Bog Otac, ili Jehova, JESTE ‘DUH SVETI’.

‘Ali ti ne kužiš!!’, reći će ‘pismoznanci i farizeji’, ‘jedno je Duh Sveti, a drugo je Sveti Duh!’

Aha, aha … pa to ste mi odmah mogli reći! 

***

Na koji način Isus Krist u Svojoj mudrosti vidi razmišljanje zavedenih crkava, tj. kako se ovo ne-mudro-razmišljanje prikazuje onima koji su na nebeskom svjetlu, otkriveno je kroz proroka Jakoba Lorbera, pa pogledajmo (što slijedi je izvadak iz Knjižice br. 4, ‘Sveto Trojstvo’, koja je svima dostupna na upit besplatno!):

‘Ako bi se pod imenom Oca, Sina i Svetog Duha, razumio, ne jedan samoopstojeći Bog – jedno pra-biće – već umjesto njega Sin kao odvojen od Oca, i ako bi također prihvatili od njih odvojenog Svetog Duha, kakav bi to onda Bog Otac bio? Kada je rečeno u knjigama proroka – koje su neshvaćene zbog ljudske grube primitivne pameti – kojoj su sami uzrok – da je Otac Sinu dao svu moć na nebu i na Zemlji (Matej 28:18), na svim zemljama  planetama u cijelom svemiru, te da Mu je dao Svetog Duha kao pomoćnika da posveti i nadgleda novo učenje koje dolazi sa neba, koje vam je sad otkriveno i nad kojim jedino Sin, što Sam Ja, ima vlast, baš kao i nad svim drugim stvarima, onda vas Ja pitam: ‘Kakav bi to Bog Otac bio? Možete li još i tada vidjeti Boga u Njemu? A ako u vašoj materijalističko-ljudskoj sljepoći i dalje možete zamisliti još jednog Boga, onda bi ga zasigurno zamislili kao bez-potrebnog i neaktivnog, jer sigurno morate jasno uočiti da pored ovakvih uvjeta On više ništa ne može ostvariti niti nad ičime više može vladati ili uređivati. Sigurno bi morali shvatiti, u vašoj mračnoj ljudskoj svijesti da je Bog Otac zauvijek prebacio svoju vlast na Sina zbog svoje poodmakle dobi – baš kao što je stari Faraon u Egiptu predao svoju vlast Josipu – a također možda da je vlast prebacio na Sina zbog umora ili slabosti, pa da onda može svoju ‘penziju’ uživati na miru odmarajući stare kosti u dangubici. Zar stvarno mislite kako je Otac ostario, pa sad želi odbaciti Svoj posao jer sad ima pored Sebe Sina Koji je u svakom pogledu svemoguć kao On, a također jednako moćnog svemogućeg Svetog Duha kojeg je On stvorio izvan Sebe, izvan Svog Sina, pa da će oni sada imati na svojim plećima svu vlast dok je On, Otac, njima predao nasljedstvo.

O kako izuzetno poganski glup, tup i slijep bi morao biti ljudski razum da padne u takvo ludilo. Ako postoje Sin i Sveti Duh koji su različiti od Oca, te bi postojali pored Njega, kao što je to slučaj sa anđelima i ljudskim bićima, onda oni ne bi mogli biti ništa drugo do stvorena bića, jer kao takvi onda nisu primili svoje biće – bez obzira koliko ono bilo savršeno – od samih sebe, tj. kao rezultat njihove vlastite vječne savršene moći, već jedino od jednog Stvoritelja. Međutim, kako onda može postojati potpuni Božanski odnos ili stvarno jedinstvo između duha bez tijela i forme, i duha sa tijelom i formom? Zar se može reći da je Sin – koji je u tijelu Osoba i, kao što vidite, ima tijelo – u Ocu ako Otac nema tijela, ni oblika ni forme? Ili da li može beskonačni Otac, bez tijela, oblika i forme biti u Sinu? Štoviše; ako je Sveti Duh kao treća osoba, proizašao od Oca i Sina, onda kako ta osoba može imati iste kvalitete kao njih dvoje koji su jednako vječni? Ili može li  ono što svoje postojanje prima od druge osobe, biti ravnopravno onome koji to postojanje ima u samom sebi? Zar vječnost može ikad biti jednaka – uspoređena uvijek prolazećim vremenom, ili se beskonačnost može ograničiti? Čak i ako bi čovjek prihvatio da su sva vremena u vremenima sadržana u vječnosti te da se u njoj kreću i pokreću, onda bi svejedno bilo nemoguće misliti da vrijeme, bez obzira koliko mu je trajanje, može obuhvaćati vječnost. Baš kao što čovjek može misliti ili izjaviti da beskonačni pra-prostor može zasigurno sadržavati sve prostore – koji, bez obzira koliko da su veliki, ipak ostaju ograničeni – i kao takvi nikad ne mogu sadržavati pra-prostor. Stoga ako bi Sveti Duh stvarno, kao bilo koje drugo stvoreno biće pro-izašao iz Oca i Sina kao takvih, onda bi on očito bio Bog u vremenu a ne od vječnosti (ili ‘Bog vremena a ne Bog vječnosti’). Bez obzira na to, takav Bog bi onda, uostalom kao i sve što je ovovremeno, u procesu vremena prestao postojati. Ali ako je to slučaj ovdje, onda tko bi bio u mogućnosti dati vječni život svim ljudima i anđelima te ga takvog održavati? Da bi ova stvar od izuzetno velike važnosti bila još jasnija i čišća, nastavit ćemo ovaj subjekt, stoga Me dobro slušajte.

Gospod kao Sin

Ako je dakle (po onome što uče vladajuće doktrine) Sin bio prisutan od vječnosti, onda kako bi On mogao biti rođen/stvoren (procreated)? A kad je Sveti Duh također bio tu od vječnosti, kako onda može proizlaziti (came forth) od Oca i Sina te imati Svoj početak u Njima? Ako bi u skladu sa vašim razumom i umom tri Božanske osobe – sporne u vašem slučaju, od kojih će budući ljudi napraviti tri Boga – bile vječne, što znači BEZ POČETKA, onda ni u kojem slučaju neka od njih ne može dati početak ili postojanje drugoj osobi Božanstva 

U Ljubavi Kristovoj …

Lorens 

(Blato – 18 Kolovoz, 2011)

Ps. ‘Nakon smrti prva stvar koju anđeli naučavaju svakog čovjeka koji gleda u Boga je da Sveti Duh nije niti nešto drugo, niti netko drugi nego Gospod; i da ‘izići’ i ‘proizići’ ne naznačava ništa drugo nego prosvjetljenje i poduku kroz Gospodnje prisustvo sa čovjekom koje je u skladu sa njegovim primanjem Njega Samog. Posljedično tome, mnogi ljudi nakon smrti odlažu ideju koju su na ovom svijetu formirali o Svetom Duhu, i primaju ideju kako je on Gospodnje prisustvo sa čovjekom kroz anđele i duhove, od kojeg i u skladu sa kojim je čovjek prosvjetljen i podučen.’        E.Swedenborg ‘Doktrina o Gospodu za Novi Jeruzalem – 46’ 

***

Bertha Dudde, br. 8674, 15 Studeni 1963

ZAZIVANJE ‘SVETOG DUHA’…

Vi ljudi često zazivate ‘Svetog Duha’ da može sići na vas, i niste svjesni činjenice da je on (kada kaže ‘on’ to se ne odnosi na muški rod, već na ‘it’, tj. na ‘ono’) unutar vas i jedino zahtjeva vašu slobodnu volju tako da bi vam bio sposoban govoriti… Duh je dio Mene, on je nerazdvojivo povezan sa Ocem-Duhom… time je on Božanska iskra koja je bila dodana vašoj duši kada se ona utjelovila kao ljudsko biće na ovoj Zemlji, drugim riječima: vi ste jednom potekli iz Mene kao zračenje ljubavi i prema tome se sastojite od iste temeljne supstance kao Ja Osobno… Ova supstanca se ukrutila nakon vašeg prošlog otpadništva od Mene i vi, koji ste jednom bili puni života, ste postali beživotna bića. Jer Moja snaga Ljubavi vas je prožimala i ova snaga je bila jedino sposobna biti neprestano aktivnom. Međutim, budući ste vi odbili Moju snagu Ljubavi ona vas je također ostavila nesposobnima za ikakvu vrstu aktivnosti. I vi ste i dalje u ovom nemoćnom stanju kada uđete na Zemlju kao ljudsko biće. Sa ciljem da bi bili sposobni ostvariti zadatak dan vam u vašem zemaljskom životu Ja zračim iskru Moje vječne snage Ljubavi u svako ljudsko srce, koja je kako slijedi opet Moj udio… Vi ste živi sa jednom isijanom snagom i to znači da ste u posjedu vitalnosti, da vi možete biti aktivni na jedan zemaljski način i prema tome također udovoljiti vašem zadatku kao ljudsko biće… Vaš stvarni zadatak, međutim, jeste i ostaje vaše produhovljavanje, ponovna preobrazba vaše prirode u njezino izvorno stanje. I vi jedino možete ostvariti ovaj zadatak ako sebe promijenite u Ljubav… Kako bi to bili sposobni napraviti iskra Ljubavi mora najprije biti zračena u vas, budući ste vi, zbog vašeg prošlog otpadništva od Mene, potpuno bez Ljubavi. Ova iskra Ljubavi je zračenje Mene Osobno… ona je zračenje Mojeg Duha u vašu dušu koje, međutim, jedino probuđuje vas ljude u život ako primjenite vašu volju… Svi vi posjedujete duhovnu iskru, koja je dio Mene Osobno, unutar vas… Otud nije više potrebno da ona dođe k vama, ona je unutar vas ali može očitovati sebe ako, kroz život Ljubavi, vi njoj osigurate mogućnost, budući ona neće sebe nametnuti i utjecati na vas protiv vaše volje na bilo koji način… Prema tome vi možete u svako vrijeme probuditi duh u vama ali vi na to nećete biti prisiljeni.

Kada se molite za to da Sveti Duh siđe na vas, vi prikazujete vaš nedostatak znanja u svezi ispravnih međuodnosa, nadalje, vi dokazujete da imate krivu ideju o njemu, budući ga vi uosobljavate do izvjesne mjere i zazivate ga kao jedno biće… On je, međutim, Moje ‘zračenje’, jer Ja Osobno Sam Sveti Duh od vječnosti, i Ja Sam prisutan svakome tko Me zaziva. Međutim, vi nikada ne smijete misliti kako je duh kojeg zazivate razdvojen od Mene, i on neće i ne može uslišiti vaš poziv sve dok sebe ne oblikujete u Ljubav, jer čak ako je Moja snaga Ljubavi neograničena ona neće nikada biti sposobna zračiti u zatvoreno srce, a srce ostaje neprijemčivo sve dok je nevoljno ljubiti… pošto je baš zbog duhovne iskre ili iskre Ljubavi koju je primila od Mene ona sposobna ljubiti… Voljnost da se ljubi, međutim, potiče duh da vam sebe otkrije, čak ako ga izrijekom/izričito/napose ne zazivate… On je u vama ali će ostati nijem sve dok vi zanemarujete Ljubav, budući je on sama Ljubav i prema tome može jedino govoriti ljubavi. On je nerazdvojivo povezan sa vječnim Ocem-Duhom, i prema tome omogućuje ‘Mojem duhu’… ili Božanskoj vatri Ljubavi… da utječe u vas ljude u izobilju i tako uzrokuje duhovnoj iskri da vas neprestano podučava iz-unutar-vas; jer onda Božansko svjetlo Ljubavi mora također osvijetliti vaša srca a to predstavlja najblistaviju realizaciju, to predstavlja primanje znanja koje korespondira sa Istinom, budući Moj duh zna sve i može vam prema tome dodijeliti Čistu Istinu. Prema tome vi možete jedino uvijek moliti da vam Ja Osobno uvijek budem prisutan, ali to također zahtjeva od vas da oblikujete sebe u Ljubav, inače vam Vječna Ljubav ne može biti prisutna. Vi možete prema tome jedino moliti da vam bude podarena snaga da ispunite Moje zapovijedi, onda ćete uvijek postati svjesni Mojeg prisustva, jer sa svakim djelom Ljubavi vi Me privlačite bliže k vama budući Sam Ja Sama Ljubav… I onda ću Ja također djelovati kroz Moj duh u vama, kao što Sam vam obećao.  AMEN

Spread the Truth