Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

O Svetom Trojstvu (J. Lorber)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                                               O Svetom Trojstvu

Petar je zapitao Gospodina: ‘Ti uvijek govoriš o Ocu koji je na Nebesima kao o drugoj osobi, iako smo Te mi, još od Sihara, uvijek potajno uzimali za Oca (ili ‘smo potajno mislili da si ti Otac’). U tom slučaju, tko si Ti, Osobno, uistinu?’   V.I.E. 1/109:14

Isus je (Svojim) učenicima dao slijedeći odgovor: ‘Božja originalna/izvorna mudrost, ili stvarna najunutarnija suština Božanstva je unutar ljubavi, baš kao što je svjetlo unutar topline (vatre/plamena); baš kao što Ljubav originalno/izvorno pušta da se podigne/pojavi i da iz nje proizađe (arise and come forth) ogromna toplina ili vrućina, a ta toplina svojim postojanjem opet proizvodi/stvara toplinu, a ona opet i uvijek svjetlo, tako Ljubav, koja je poput Oca (ili ‘koju možemo usporediti sa Ocem’) i u svojoj najunutarnijoj srži (u stvari i jeste) Otac Osobno, proizvodi svjetlo Božanske mudrosti, koja je poput Sina (ili ‘koju možemo usporediti sa Sinom’) ili stvarno (u stvari) jeste Sin Osobno, Koji, bilo kako bilo, nije drugi dio, već je u potpunosti jedno sa onim što se naziva ‘Otac’, baš kao što su svjetlo i toplina ili toplina i svjetlo jedno, pošto toplina nastavlja neprestano stvarati svjetlo, a svjetlo pak nastavlja neprestano stvarati toplinu.’   V.I.E 1/4:13

‘Zar svjetlo ne dolazi/proizlazi/izvire iz plamena koji je vatra? A pošto dolazi/proizlazi/izvire iz plamena, da li ga to u nečemu čini drugačijim od sjajnog plamena:?’    V.I.E. 2/32:7

‘Gledajte u plamen ove svjetlo-dajne lampe! Možete li razdvojiti svjetlo od plamena/vatre, ili plamen/vatru od svjetla? Plamen/vatra je, bilo kako bilo, ono što Ja zovem ‘Otac’ i ‘Ljubav’, a svjetlo je njezin ‘Sin’, poslan od strane plamena/vatre da osvijetli noćnu tamu. Zar nisu plamen/vatra i njegovo svjetlo jedno te isto?’    V.I.E. 8/138:11

‘Vjerujte mi, Otac i Sin nisu dvoje, već su u svemu u potpunosti jedno.’   V.I.E. 1/230:9

‘A što je sa Svetim Duhom’, upita Petar. ‘Nitko od nas ne zna kako shvatiti (how to take) Sveti Duh?’  V.I.E. 6/229:6, 7

Gospodin odgovara: ‘Otac, Ja kao Sin, i Sveti Duh su ne-razlikujuće (ili ‘ne-odvojivo’) jedno te isto u svoj vječnosti. Otac u Meni je vječna Ljubav i kao takav sâm temelj i istinska originalna/izvorna supstanca svih stvari, koja ispunjava svu vječnost. Ja kao Sin sam Svjetlo i Mudrost koja izvire iz vatre (te) vječne Ljubavi. To ogromno/strahovito svjetlo je zauvijek najsavršenija samo-svjesnost i naj-blistavija/naj-sjajnija Božja samo-spoznaja, i vječna Riječ u Bogu kroz koju je sve što je stvoreno bilo učinjeno/napravljeno (ili ‘kroz koju je sve stvoreno postalo’). Ipak, da bi sve to bilo učinjeno/sprovedeno u djelo (ili ‘da bi se sve to i dogodilo’), mora postojati također i naj-moćnija/naj-silnija Božja volja, a/i to je Sveti Duh u Bogu, kroz kojeg su djela i bića došla u potpuno postojanje. Sveti Duh je velika/moćna Riječ ‘Postani’ (ili ‘Neka bude!’) koja je bila izgovorena – i što su Božja Ljubav i Mudrost odlučile, (sada) postoji (ili ‘je došlo u postojanje’).

I gledajte, sve to je sada ovdje, u Meni: Ljubav, mudrost i sva moć! I stoga postoji/ima samo jedan Bog, i Ja sam taj Bog, i Ja sam prisvojio tijelo na ovoj zemlji jedino sa ciljem da mogu Sebe pobliže objaviti/obznaniti što jasnije vama ljudima ove zemlje, koje sam stvorio u potpunosti na Svoju sliku iz originalne/izvorne supstance Svoje ljubavi, u vašoj osobnosti/individualnosti/ličnosti – kao što sada i jeste (ili ‘uistinu’) slučaj.’  V.I.E. 6/230:2-6’

Ne budite sablažnjeni/uvrijeđeni na tekst u kojem se govori: ‘Otac je više nego Sin’, jer to znači da je Ljubav kao Otac u sebi temeljna/osnovna Božja priroda, i iz nje izvire/proizlazi uvijek i zauvijek Svjetlo i vječno silan/moćan Duh.’    D.S. 1/74:17’

‘Mnoge stvari su i dalje (ili ‘i dalje leže’) skrivene u Ljubavi i nema te mudrosti koja ih može spoznati/obuhvatiti, i stoga je Otac, kao (ili ‘pošto je’) vječna Ljubav, veći nego Sin koji je ovdje ispred vas kao Svjetlo te Ljubavi.’    V.I.E. 6/242:13

‘Ali uskoro će doći čas kada će Otac u Meni također i što se tiče Njegove najunutarnije suštine (ili ‘također i sa Svojom najunutarnijom suštinom’) postati u potpunosti jedno sa Mnom, jedinim Sinom, u vječnosti.’     V.I.E. 4/252:4

‘Ne mislite da je Božansko Trojstvo Osoba bilo objavljeno prilikom krštenja u rijeci Jordan; što se tamo dogodilo je bilo samo ‘naoko’ tako, i to Gospodinovom dozvolom, tako da bi ljudi prepoznali u jednom Gospodinu svu moć i cjelokupno Božanstvo.’    D.S. 1/51:21

‘Jedini Bog i Stvoritelj, Jehova Zebaot, se utjelovio u Isusu postavši čovjekom. U Njemu su Otac, Sin i Duh Sveti ujedinjeni. – Tri Božanske osobe ne mogu postojati (ili ‘može postojati samo jedna Božanska osoba’)!’    D.S. 2/13*

‘Isus, Raspeti, je jedini Bog nad svim nebesima i svime što ispunjava beskonačne prostore. On jedini je praiskonski Stvoritelj svih stvari, svih anđela, svih ljudi, životinja, biljaka i sve materije. Prirodom Svoje vječne ljubavi On je Otac, Svojom mudrošću on je Sin a Svojom beskrajnom moći, silom i aktivnošću/akcijom On je Sveti Duh.’  R.B. 1/126:1

*Ovu rečenicu je sastavio Dr.Walter Lutz (‘Temeljni principi života – 5, str. 40’) na osnovu onog što je Gospodin objavio u cijelom trinaestom poglavlju druge knjige Duhovnog Sunca

Indeks

V.I.E. = Veliko Ivanovo Evanđelje (J. Lorber)
D.S. = Duhovno Sunce (J. Lorber)
R.B. = R.Blum – od pakla do raja (J. Lorber)

(ova kompilacija je većim dijelom preuzeta iz knjige Kurta Eggensteina ‘Prorok Jakob Lorber predskazuje nadolazeće katastrofe i Istinsko Kršćanstvo’, koju možete pronaći na www.j-lorber.de/kee/D-eggen.htm)

Spread the Truth