Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Koliko važno je imati ispravnu ideju o Bogu? (E. Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

Koliko važno je imati ispravnu ideju o Bogu?

Koliko važno je imati ispravnu/točnu ideju o Bogu se može ustvrditi/vidjeti od/iz istine da ideja o Bogu sačinjava (ono što je) naj-unutarnije/naj-dublje u misli kod svih (ljudi) koji imaju religiju, jer sve stvari od religije i sve stvari od obožavanja/klanjanja gledaju u Boga. A pošto je Bog, univerzalno/generalno i pojedinačno, uključen u sve stvari od (ili ‘se nalazi u svim stvarima od’) religije i od obožavanja, bez ispravne/točne ideje o Bogu nikakva komunikacija sa nebesima nije moguća. Otud je (ili ‘odavde proizlazi da je’) svakoj naciji u duhovnom svijetu određeno/dodjeljeno mjesto u skladu sa njezinom idejom (ili ‘prema njezinoj ideji’) o Bogu kao o Čovjeku; jer u toj ideji, i u ni jednoj drugoj, je ideja o Gospodinu. Da je čovjekovo stanje života nakon smrti u skladu sa njegovom idejom (ili ‘prema njegovoj ideji’) o Bogu u kojoj je sebe ustvrdio/afirmirao (ili ‘koju je on u sebi potvrdio’), se jasno manifestira iz tome suprotnog, naime, da je negiranje Boga, i, u Kršćanskom svijetu, negiranje Gospodinove Božanstvenosti (= ne priznavanje Gospodina Isusa Krista za Boga jedinoga u Kojem je Trojstvo), sačinjava pakao.

E.Swedenborg ‘Anđeoska ljubav i mudrost – 13’

Spread the Truth