Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Oni koji su u ljubavi prema sebi ne mogu biti u ljubavi prema Bogu (E. Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                         Oni koji su u ljubavi prema sebi ne mogu biti u ljubavi prema Bogu

U čovjeku postoje dvije vatre života; jedna je ljubav prema sebi, druga je ljubav prema Bogu. Oni koji su u ljubavi prema sebi ne mogu biti u ljubavi prema Bogu (ili ‘oni u kojima prevladava ljubav prema sebi ne mogu biti vođeni ljubavlju prema Bogu’), jer te ljubavi su na-suprotne/oprečne. One su na-suprotne/oprečne zbog toga što ljubav prema sebi uzrokuje/stvara (give rise) sva zla (= ljubav prema sebi je izvor/uzrok svih zala), a ta zla su prezir prema drugima u usporedbi sa sobom, neprijateljstvo prema onima koji se ne umiljavaju čovjeku (= koji ne pokazuju naklonost), i na kraju mržnja, osveta, brutalnost i okrutnost; a ta zla djeluju u potpunoj suprotnosti sa Božanskim uplivom (ili ‘što su zla koja u potpunosti odbijaju Božanski upliv’), i posljedično uništavaju istine i oblike dobra vjere i ljubavi prema bližnjem, a to su stvari koje (u čovjeka) utječu iz Gospodina. Svatko tko stane da bi razmislio (ili ‘tko reflektira’) može znati kako je svačija ljubav vatra njegova života – jer bez ljubavi nema života, i karakter ljubavi određuje karakter života (= kakva ljubav takav je i život) – iz čega se može vidjeti/znati da ljubav prema sebi uzrokuje/stvara zla svakakve vrste, čineći to (= stvara zla) u mjeri u kojoj čovjek, u tome što čini, ima sebe u vidu, što će reći, u onoj mjeri u kojoj ljubav prema sebi vlada u njemu. Najgora vrsta samo-ljublja je ljubav prema dominiranju/vlašću nad drugima iz sebičnih razloga, što će reći, jedino sa ciljem postizavanja ugleda ili zarade. Oni u kojima ta(kva) ljubav prevladava uistinu mogu otvoreno (= pred drugima) priznavati vjeru i ljubav prema bližnjem, ali oni to čine sa svojim ustima/usnama, ne (i) sa svojim srcem; zaista, najgori među njima gledaju na stvari od vjere i ljubavi prema bližnjem, stoga na svete stvari Crkve, kao na sredstva do (ili ‘za postizavanje’) svoga cilja.

E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 10038:2’ 

Spread the Truth