Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Zapovijedi Božje (‘Sjeti se držati svetim Dan Šabata’)

Print Friendly, PDF & Email

Sjeti se držati svetim Dan Šabata…

‘Zaista, tko uđe u Njegov počinak, počinuo je od djela svojih kao ono i Bog od svojih. Pohitimo dakle ući u taj Počinak da nitko ne padne po uzoru na takvu nepokornost.’ Hebrejima 4:10, 11


Ekipica moja draga, radosti moja velika, kako se kod vas nastavlja ovaj divan proljetni dan?! J

Mnoge ‘muči’ ili su pak privučeni i fascinirani sa postojanim stanjem mira (jer ama baš svako stvorenje traži počinak duše, tj. mir i spokoj!!!) u kojem se eto ja, hvala Kristu dragome, nalazim u rastućoj mjeri već godinama … a kako većini i dalje to izgleda ne-stvarno, onda to pokušavaju objasniti na razne načine samo da bi sebi ‘olakšali’, pa neki kažu kako je ‘tako nešto nemoguće i da sam si to umislio, tj. da me to Sotona zaveo’… drugi pak ‘kako čovjek na Zemlji mora patiti i da je to samo ‘početno’ stanje ushićenosti’, itd. itd.

… može biti, može biti i jedno i drugo … no postoji i još jedna alternativa … koju bi danas sa vama ovdje htio raspraviti, pa kaže:

Treća Zapovijed Božja, jedna od JEDINE dvije koje ne upućuju na ‘NE-UČNI’ već na ‘UČINI’, glasi:

Izlazak 20:

8 Sjeti se svetim držati dan Šabata.  9 Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao.  10 A sedmoga je dana Šabat, počinak posvećen Jehovi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi:  ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. 11 Ta i Jehova je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jehova  blagoslovio i posvetio dan Šabata.

Pazite sad, jer ovo će vas zalijepiti za stolicu:

Dan Šabata ili ‘Stanje Počinka’, budući ‘dan’ predstavlja stanje, a Šabat na hebrejskom znači ‘počinak’, predstavlja,

1. Sjedinjenje Oca i Sina, tj. potpunu deifikaciju Isusa Krista i postajanje kao Jedno sa Vječnim Duhom Ljubavi, Mudrosti i Sile, Jehovom Ocem.

2. Sjedinjenje tog Oca-Krista sa anđelima nebeskim, i sa Crkvom, tj. sa svakim pojedincem u Crkvi na Zemlji,

3. Na nivou koji se tiče čovjeka, vjenčavanje dobra Kristove Ljubavi i Istine Njegove Mudrosti u čovjeku, pomoću čega se onda čovjek sjedinjuje sa Kristom Koji je Sama Ljubav i Sama Mudrost i pri čemu je onda čovjek sposoban osjetiti Mir, jer Mir je moguć jedino u Kristu i po Kristu, tj. pri sjedinjenju sa Njime Koji jeste Mir.

4. To zašto je zabranjeno ‘raditi’ u taj ‘dan’, ukazuje da u tom stanju sjedinjenja sa Kristom, tj. na tom nivou preporoda, koji je sedmi dan, čovjek umire za sebe samoga, i više ne živi on nego Krist u njemu, to dalje znači kako on nema više svoju volju ni svoje razumijevanje, nego da ga u svemu vodi Isus Krist, a ne kao ranije, dok je ‘on SAM radio’, via njegova ljubav prema sebi samome i njegova vlastita inteligencija.

I eto zbog čega je taj Dan bio najsvetiji u Židovskoj Crkvi, i glavna stvar u njihovom obožavanju, i zašto je Krist rekao kako je ‘On Gospodar Šabata’, tj. ‘Sam Šabat/Počinak’ (ovo se može čitati: Kako On jedini daje Mir)!

 

Taj Dan je, reći će Emanuel Swedenborg, bio glavna stvar u obožavanju Židova, jer je glavna stvar u Istinskoj Crkvi Gospodnjoj, čega je Židovska bila samo slika, ili maketa, priznavanje Vječnog Boga Duha, Oca i Stvoritelja, u Njegovom Božanskom Ljudskom, tj. u Isusu Kristu.

Tko to ne čini, tj. tko Njemu Takvome tako ne pristupa u ovoj svjesnosti, taj krši Dan Šabata, i nije u stanju sjediniti se sa Bogom budući je sjedinjenje moguće jedino u Isusu Kristu, tj. nije moguće sa nevidljivim Bogom nego sa Vidljivim.

Svi dakle koji vjeruju u tri Božanske Osobe, i mole se zasebno Ocu, pa onda Sinu, pa onda Svetom Duhu, su oni koji krše ovu Zapovijed, i neće, ovo vam ponavljam bez ikakve dvojbe ili uvijanja, NEĆE UĆI U POČINAK GOSPODNJI budući je taj počinak moguć jedino pri sjedinjenju sa Bogom, a to je sjedinjenje moguće jedino u Isusu Kristu u svjesnosti da On jeste taj jedan jedini Bog!

Iz ‘Istinske Kršćanske Religije’ Emanuela Swedenborga, vadim sljedeće poglavlje ovome u potvrdu

370. (2) Sa Bogom Ocem ne može biti sjedinjenja, već sa Gospodom, i kroz Njega sa Bogom Ocem. Ovu istinu naučava Sveto Pismo i razum ju vidi. Sveto Pismo naučava da Boga Oca nitko nikad nije niti vidio niti čuo, niti ikad može; posljedično tome ništa što je od Njega Samog, kakav je On u Svom Bitku i Svojoj Biti, ne može djelovati u čovjeku; jer Gospod kaže:

            ‘Ni jedan čovjek Oca nije vidio, doli onaj Koji je kod Boga; On je vidio Oca.’ Ivan 6:46.

            ‘I ni jedan čovjek ne pozna pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.’ Matej 11:27.

            ‘Niti ste glasa Očeva ikada čuli niti ste lica njegova ikada vidjeli.’  Ivan 5:37.

To je zbog toga što je On u počecima i prvim principima svih stvari, i tako u potpunosti nadilazi cijelu sferu ljudskog uma. Jer On je u počecima i prvim principima svih stvari koje se odnose prema mudrosti i ljubavi sa kojima se čovjek ni u kojem slučaju ne može sjediniti. Ako bi se, prema tome, Bog približio čovjeku, ili čovjek Bogu, čovjek bi bio uništen i rasplinut poput komada drveta u žarištu ogromnog povećala, ili radije poput kipa bačenog u samo sunce. Zbog toga kada je Mojsije žudio vidjeti Boga bilo mu je rečeno:

            ‘da ni jedan čovjek ne može vidjeti Boga i živjeti.’   Izlazak 33:20.

[2]       Da je s Bogom Ocem moguće/postoji sjedinjenje kroz Gospoda je očigledno iz upravo navedenih odlomaka koji potvrđuju kako su stvari od Boga i iz Boga bile proglašene i otkrivene ne od strane Oca, već jedinorođenog Sina, Koji je u Očevim njedrima, i Koji je vidio Oca. To je također očigledno iz sljedećih odlomaka:

            ‘U onaj ćete dan spoznati da sam Ja u Ocu svom i vi u Meni i Ja u vama.’ Ivan 14:20.

‘I slavu koju si Ti dao Meni Ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo Mi jedno: Ja u tebi, i Ti u Meni.’  Ivan 17:22, 23, 26.

 ‘Isus reče… Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po Meni;’ I onda je Filip želio vidjeti Oca, ali Gospod Mu je odgovorio, rekavši, Da onaj koji vidi Njega vidi također Oca, i da onaj koji pozna Njega, pozna također Oca.’ 

Ivan 14:6, 7 i naknadni stihovi;

i na drugom mjestu

            ‘Onaj koji vidi Mene vidi Onog koji Me poslao.’  Ivan 12:45.

Nadalje On kaže:

‘da je On vrata, i da će onaj koji kroz Njega uđe biti spašen; ali da je onaj koji se penje nekim drugim putem lopov i razbojnik.’   Ivan 10:1, 9.

i također:

‘Ako čovjek ne ostane u Meni, izbace ga, i biva bačen u oganj kao usahnuta grana.’  Ivan 15:6.

[3]       To je zbog toga što je Gospod naš Spasitelj Jehova Otac Osobno u ljudskoj formi. Jer Jehova se spustio i postao Čovjek, kako bi se mogao približiti čovjeku, i čovjek Njemu; da na taj način može biti sjedinjenja, i da se putem sjedinjenja čovjek može spasiti i imati vječni život. Jer kada je Bog postao Čovjek, postajući također Čovjek-Bog, On je onda bio prilagođen čovjeku i bio je u stanju približiti mu se, i biti sjedinjen sa njime kao Bogo-Čovjek i Čovjek-Bog. Dakle, postoje tri stvari koje slijede po redu, naime, prilagođavanje, primjenjivanje, i sjedinjenje. Mora postojati prilagođavanje prije nego može biti primjenjivanja, i moraju postojati zajedno prilagođavanje i primjenjivanje prije nego može biti sjedinjenja. Na strani Boga je bilo prilagođavanje kada je postao Čovjekom; primjenjivanje (ili nastojanje ka sjedinjenju) se na strani Boga neprestano ostvaruje u onoj mjeri u kojoj je to nastojanje uzajamno. Ove tri stvari slijede te napreduju po njihovom vlastitom redu; i one to čine u svim stvarima, generalno i pojedinačno, koje postaju jedno i postoje zajedno. 

***

Nadalje, čovjek koji se preporađa, znači dok se u njemu ne sjedine Dobro i Istina (jer preporod je u sebi jedan niz ovih sjedinjavanja), na Zemlji prolazi dvije faze, prvu dok ga Istina vodi ka Dobru koje još nije u njegovoj iskvarenoj volji, i dok se on tako reći prisiljava mijenjati tu svoju prirodu (to je faza preporoda koja se zove ponovno formiranje ili obnavljanje), pri čemu ‘Gospod radi’ na njemu ili ‘pokorava paklove u njemu’, premda se čovjeku čini, i mora mu se činiti, da on to radi sam, i to je stanje borbe i ne-mira jer se tada zli duhovi opiru i brane svoje dotadašnje pozicije …. i drugu fazu, kada čovjek postane to Dobro Ljubavi o kojem ga je podučavala i do kojeg ga je vodila Istina, tj. kada više ne djeluje iz Istine koja je izvan njega, nego iz Dobra koje je u njemu a Istina mu onda služi da bi se to dobro pravilno izrazilo, to je pak stanje 7 dana, kada čovjek postaje Slika Božja, tj. kada su u njemu sjedinjeni Božanska Ljubav i Mudrost, i tada tako reći Božji ‘rad’ na njemu prestaje, tj. tada se kaže ‘kako se Bog odmara od Njegova rada’ jer je čovjek nanovo stvoren, tj. preporođen!

Tada se zli duhovi povlače i uz njega su božanstveni anđeli, i tada čovjek, ne prije, ulazi u Mir… on je  tada mrtav za sebe samoga … nema više ništa svoje … tj. ‘više ne radi’ … i tako ‘poštuje Dan Šabata’ ….

Iz ovog se vidi da ‘sjeti se’ također uzima u obzir i cijeli proces preporoda.

I sam Krist je isto prolazio ove dvije upravo spomenute faze da bi nam ukazao koji je Božanski Red po pitanju postajanja Božanskog Djeteta jer mi taj red više nismo poznavali u sebi niti smo ga mogli dešifrirati u Božjoj Riječi … tako je Krist, Živa Riječ, to ukazao primjerom, stoga, i On je imao dvije faze, jednu kada se kao Božanska Istina borio protiv paklova … kada je u Svojoj još ne deificiranoj duši i ljudskoj prirodi tako reći bio ‘odvojen’ još od Oca, Koji je Ljubav, i drugu fazu, kada je nadvladao paklove, podredio ih, i kada se sjedinio sa Ocem-Ljubavi u Sebi, i tako postao Jedno sa Njime, tj. i Božanska Istina i Božansko Dobro u svoj punini tjelesno (Kološanima 2:9).


U Ljubavi Isusa Krista …

Jedinog i Najvećeg!

Lorens J

ps. vidi na:

http://www.akademijavjecnogproljeca.org/swedenborg/istinska_krscanska/swed_istinskakrscanska_pog5_282_335.html  (pogl. 301-304)

                                                                                       (Blato – 6 Travanj, 2011)

Spread the Truth