Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Zapovijedi Božje (‘Nemoj imati drugih bogova pored Mene’ – protiv doktrine o tri Božanske osobe)

Print Friendly, PDF & Email

Prva Zapovijed Božja – protiv doktrine o tri Božanske Osobe…

Ekipica moja draga, radosti moja velika, kako ste mi danas, kako vam ide u vašem hodu sa ili bez Isusa Krista?! J

A. se tamo sprema za put … ide danas nazad … i što reći … predivno je bilo ovih 8 dana … jako plodno … jako učinkovito … eto, izgleda da je doista uspjela shvatiti, njezine su riječi, kako je doktrina katoličke crkve u svezi 3 Božanske Osobe lažna i štetna, ali ne samo da je u to uzvjerovala po mojoj riječi, već je i percipirala i shvatila po Pismu i po zdravoj pameti koliko je takvo jedno razmišljanje besmisleno pa ga je odlučila SKROZ odbaciti! Zajedno sa time pak … drugačije gleda i na sve druge neistine tamo … jer se otvorila mogućnost da njihova učenja nisu ‘nedodirljiva’ kako je mislila … slava Kristu dragome zbog toga!

No, na rođendanu smo se prije glavnog okupljanja navečer popodne podružili Sl. naša i ja … pa me molila (opet) da pogledam doktrinu Pentekostalne crkve koju ona ponekad posjećuje i gdje, kako kaže, osjeća u srcu samo Ljubav i dobru vibru … i uz to… gdje ljudi, po njezinim riječima, stvarno samo o Isusu Kristu pričaju ….

Ja rekoh, a ovdje ću ponoviti, kako su sve Protestantske Crkve, BEZ IZUZETAKA, a pentekostalci spadaju u Protestante, u lažnoj doktrini o 3 Božanske Osobe, kako vjeruju da se čovjek spašava SAMO vjerom bez ikakvog aktivnog udjela Ljubavi tj. čovjekove su-radnje sa djelovanjem Svetog Duha (oni niječu čovjekovu slobodnu volju u duhovnim stvarima što je skroz suludo razmišljanje)… te kako vjeruju u vječno prokletstvo i ne priznaju ama baš ništa osim onog što piše u Bibliji koju razumiju JEDINO po značenju Slova!

Kao takve … treba ih odbaciti u svezi svega što se tiče doktrine … no, opet kao u slučaju svih ostalih … ako vas direktno ne maltretiraju da prihvatite tu njihovu lažnu doktrinu, a pogotovo ako su Ljubav-no raspoloženi i slave Isusa (treba se paziti njihovih govorenja u jezicima, tj. njihove ‘teorije’ kako je govorenje u jezicima znak da je čovjek primio Svetog Duha!), ne bi vas ništa trebalo spriječiti da se družite sa njima i u Ljubavi se međusobno izgrađujete!

Naravno, ako ste svjesni Čiste Istine i razlika u njihovoj doktrini s obzirom na Nju … treba isto tako imati filter i kad slušate propovijedi u njihovim crkvama … 

Sl. kaže kako je naša A. bila sa njom jednom tamo … i kako su joj ovi, kao ‘novaku’, odmah dali neku knjižicu … koju je naš F., nakon što je vidio o čemu se radi, a prije svega kad je vidio u njoj zastupanu doktrinu 3 Božanske Osobe … odmah pokidao i bacio … rekavši A., baš kako je i trebalo, da ona, kao novi-obraćenik, uopće ne treba niti posjećivati tu crkvu a još manje uzimati njihove biltene jer će je to samo zbuniti … a pogotovo što je ona u kontaktu sa Čistom Istinom pa joj stvarno ne treba dodatnog NE-ZNANJA!

O tome smo dakle raspravljali … da li je to bilo prikladno za napraviti … i ja mislim da jeste!

*

E sad, da se vratimo na lažnu i obmanujuću štetnu doktrinu o tri Božanske Osobe koja prevladava u Kršćanstvu … koja je jako, jako štetna premda vi većina ne možete dokučiti kakvu to štetu čini čovjeku… no situacija je sljedeća:

Takvi ljudi govore kako vjeruju u jednog Boga, jer inače bi svi mislili kako su potpuno ludi … no bez obzira što govore, oni MISLE i ŠTUJU tri boga, što svatko vidi ako se bolje zagleda i popriča sa njima … a takovo jedno potpuno suludo razmišljanje je i u skladu s temeljnom doktrinom ne-Kršćanskih crkava koju prihvaćaju sve vladajuće ne-Kršćanske ckrve, naime, da je Otac Gospod, da je Sin Gospod, i da je Sveti Duh Gospod, te nadalje, da je Otac Bog, da je Sin Bog, i da je Sveti Duh Bog, a pazite sad ovu glupost, ‘i premda nas Kršćanska Istina upućuje kako su tri Boga i tri Gospoda, nama (katolička) vjera ne dozvoljava reći tri nego da je jedan!’, što će dalje reći, da oni jedno vjeruju i čine, recimo mole se Svetom Duhu što svi znate, a drugo govore!

E sad, što se događa nakon smrti kada takvi ljudi uđu u duhovno kraljevstvo gdje nije dozvoljeno misliti jedno a govoriti drugo … oni, kako vjeruju u tri boga, idu tamo gdje su oni koji ne poznaju Boga… i na kraju ga skroz niječu!

Sada kada je ovo bilo rečeno, pogledajmo kako E.Swedenborg tumači kršenje prve zapovijedi Božje (‘Istinska Kršćanska Religija’):


‘NEMOJ IMATI DRUGIH BOGOVA UZ MENE.’

 294. Duhovno značenje ove zapovijedi je da se ni jednog drugog boga ne smije obožavati osim Gospoda Isusa Krista; pošto je On Jehova, koji je došao na svijet i ostvario djelo Iskupljenja, bez kojeg niti jedan čovjek a niti jedan anđeo ne bi bili spašeni. Da drugog boga pored Njega nema, je očigledno iz sljedećih odlomaka u Riječi:

‘I reći će se u onaj dan: Gle, ovo je Bog naš, Njega smo čekali, On će nas spasiti; ovo je Jehova: Njega smo čekali, radovat ćemo se i veselit Njegovom spasenju.’   Izaija 25:9.

‘Glas onog koji viče u pustinji: Pripravite Jehovi put, poravnajte u pustoši stazu Bogu našemu… Otkrit će se tada Slava Jehovina i svako će je tijelo vidjeti. Gle, Gospod Jehova dolazi sa rukom snažnom…  Kao pastir će pasti stado Svoje.’   Izaija 40:3, 5, 10, 11.

‘Sigurno je u tebi Bog, nema drugoga; Doista ti si Bog skriveni, Bog Izraelov, Spasitelj.’ Izaija 45:14, 15. 

‘Nisam li Ja, Jehova? Nema drugoga boga do Mene.’ Izaija 45:21, 22.

‘Ja Sam Jehova, osim (pored) Mene nema Spasitelja.’   Izaija 43:11; Hošea 13:4

‘I znat će svako tijelo da Sam Ja, Jehova, tvoj Spasitelj i Iskupitelj.’  Izaija 49:26; Izaija 60:16.

‘A Iskupitelj naš, ime Mu je Jehova nad Vojskama.’ Izaija 47:4; Jeremija 1:34.

‘Jehova je moja hrid, moj Iskupitelj.’  Psalam 19:14.

‘Ovako govori Jehova, Iskupitelj tvoj, Svetac Izraelov: Ja Sam Jehova, Bog tvoj.’  Izaija 48:17; 43:14; 49:7; 54:8.

‘Ovako govori Jehova, Iskupitelj tvoj… Ja Sam Jehova Koji Sam sve stvorio…bez pomoći ičije.’  Izaija 44:24. 

‘Ovako govori kralj Izraelov, i Iskupitelj njegov, Jehova nad Vojskama: Ja Sam prvi i Ja Sam posljednji: osim Mene Boga nema.’   Izaija 44:6.

‘Ime Mu je Jehova nad Vojskama; tvoj je Iskupitelj Svetac Izraelov, Bog cijele zemlje će Ga zvati.’   Izaija 54:5, 8.

‘Iako nas Abraham ne poznaje i ne priznaje nas Izrael; Jehova, ti si naš Otac, Iskupitelj naš – ime Ti je oduvijek.’  Izaija 63:16.

‘Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo… i zvat će se ovim Imenom: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Princ mira.’   Izaija 9:6.

‘Evo dolaze dani… podići ću Davidu izdanak pravedni, i kralj će vladati… I evo imena kojim će Ga nazivati: ‘Jehova, Pravednost naša.’ Jeremija 23:5, 6; 33:15, 16.

‘Kaže mu Filip: Pokaži nam Oca… Nato će mu Isus… tko je vidio Mene, vidio je i Oca… Zar ne vjeruješ da Sam Ja u Ocu i Otac u Meni.’ Ivan 14:8-10.

‘U Isusu Kristu prebiva tjelesno sva punina Božanstva.’  Kološanima 2:9.

‘I mi smo u Istini, u Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vječni. Dječice, klonite se idola!’  1 Ivanova 5:20, 21.

Iz ovih odlomaka se jasno vidi kako je Gospod naš Spasitelj Jehova Osobno, koji je istovremeno Stvoritelj, Iskupitelj, i Preporoditelj. Ovo je duhovno značenje ove zapovijedi.

296. Svi oni koji priznaju i obožavaju ijednog drugog Boga osim Gospoda i Spasitelja Isusa Krista, Koji je Jehova Bog Osobno u ljudskom obliku, sagrješuju protiv ove prve zapovijedi; tako također i oni koji su sebe uvjerili o stvarnom postojanju tri božanske osobe od vječnosti. Budući da sebe potvrde u ovoj zabludi, oni postaju sve više i više prirodni i tjelesni, sve dok više ne mogu shvatiti ni jednu jedinu Božansku istinu; i ako ju i čuju i prihvate, ipak je izopače i zamrače sa zabludama. Oni, prema tome, mogu biti uspoređeni sa onima koji borave u najnižem ili prizemnom katu kuće, koji na račun toga ne čuju ništa od razgovora koji se odvija među onima na drugom ili trećem katu, pošto strop iznad glave priječi zvuku da ih dosegne.

[2]       Ljudski um je poput kuće sa tri kata; na najnižem su oni koji su potvrdili svoje vjerovanje u tri božanske osobe od vječnosti, dok su na drugom i trećem katu oni koji priznaju i vjeruju u jednog Boga u vidljivoj ljudskoj formi, koji je Gospod Bog Spasitelj. Osjetilni i tjelesni čovjek, gledan sam po sebi, je, pošto je prosto prirodan, ništa nego životinja, i razlikuje se od brutalne zvijeri jedino u tome što je sposoban govoriti i rasuđivati. On je, prema tome, poput čovjeka koji živi u zvjerinjaku gdje se nalaze divlje zvijeri svake vrste, gdje čas izigrava lava, čas medjveda, sada tigra, leoparda ili vuka. On može čak izigravati ovcu, ali se onda podsmjehuje u svome srcu.

[3]       Prosto prirodan čovjek razmišlja o Božanskim istinama jedino od stvari ovog svijeta, i time iz neistina osjetila, iznad kojih ne može udignuti svoj um. Prema tome, doktrina njegove vjere se može usporediti sa gulašom napravljenim od slame, kojim se on hrani kao slasnim zalogajem; ili sa kruhom i kolačima koje je Ezekijelu Proroku bilo zapovjeđeno napraviti od pšenice, ječma, graha, leće, i pira, pomiješanima sa čovječjom ili volujskom balegom, kako bi mogao reprezentirati Crkvu kakva je bila među Izraelskim narodom. Ezekijel 4:9 i naknadni stihovi.

            Slično je sa doktrinom Crkve koja je utemeljna i izgrađena na tri božanske osobe od vječnosti od kojih je svaka pojedinačno Bog.

[4]       Čovjek može vidjeti nakaznu prirodu ove vjere ako bi mu onakva kakva jeste u sebi bila predočena. Na primjer, zamislite tri osobe koje stoje jedna pored druge, prva razlučiva po žezlu i kruni, druga drži u svojoj desnoj ruci Knjigu, što je Riječ, a u svojoj lijevoj križ od zlata poškropljen krvlju, a treća obdarena krilima stoji na jednoj nozi spremna uzletjeti i djelovati; i nad njima natpis: ‘Ove tri osobe, ili tri boga, su jedan Bog.’ Koji mudar čovjek, kada bi ugledao tu sliku, ne bi rekao u svome srcu, ‘Teško meni, kakva obmana!’ Drugačije bi uistinu bile riječi ako bi on ugledao sliku jedne Božanske Osobe, sa zrakama nebeskog svjetla oko Njezine glave, i natpisom, ‘Ovo je naš Bog, koji je ujedno Stvoritelj, Iskupitelj, i Preporoditelj, i time Spasitelj.’ Zar ne bi taj mudar čovjek hvalio takvu sliku, odnio je svojoj kući u divljenju, tako da njegov vlastiti um, kao i oni u njegove žene, djece i cijelog domaćinstva, mogu uživati u njoj?

Eto Ekipica draga, toliko za ovo jutarnje javljanje …

Ja vam želim jedan predivan dan u Isusu Kristu, našem divnom Spasitelju …

… i voljenom Ocu Nebeskom!

Lorens J

(Zagreb – 19 Travanj, 2011)

Spread the Truth