Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Tko je ‘najveći’ a tko ‘najmanji’ u Kraljevstvu Nebeskom?!… (Zašto ‘koze’ bile osuđene?)

Print Friendly, PDF & Email

Tko je ‘najveći’ a tko ‘najmanji’ u Kraljevstvu nebeskom?!… (Zašto su ‘koze’ bile osuđene?!)…

‘Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljudenajmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.”  Matej 5:19

 

Cure moje drage u ‘Kući Molitve’, kako ste mi, kako ide u hodu sa našim Isusom Kristom?! J

No, htio bi, dok je još ‘vruće’, iskoristiti ovu promjenu u unutarnjem stanju stvari kod O. (= promjena se, kako i valja, očitovala na dva načina, povećanom osjećaju Ljubavi u srcu i naknadno povećanom prosvjetljenju u umu! J) od kako je, kako je sama rekla, primjenila neke moje savjete u praksi … koji su se svi uglavnom ticali jednog jedinog – a to je život u i po Ljubavi Isusa Krista (dakle u skladu sa Matejem 5:19! J)… tj. ISPRAVNA DJELA LJUBAVI -, PO VOLJI I UPUTAMA ISUSA KRISTA KAKO IH NALAZIMO U RIJEČI – KAO VODEĆI PRINCIP U ŽIVOTU!

U tome će nam pomoći ono što je Isus Krist rekao u Mateju 5:19 kojeg sam izdvojio i kao uvodni citat. Ako obratite pažnju nao no što je rečeno u stihu 17, bit će vam jasno kako se ovdje radi o zapovijedima koje je Gospod dao u Starom Zavjetu, i misli se na Zapovijedi Ljubavi … tj. na 10 Zapovijedi … ili praktično ‘djela Ljubavi prema bližnjemu iz Ljubavi prema Gospodu Bogu’… za koje Sam Isus Krist nedvojbeno kaže ‘kako ih nije došao UKINUTI nego ISPUNITI’ (‘Zakon’ i ‘Proroci’ označavaju CIJELU RIJEČ, a da je CIJELA RIJEČ ništa drugo nego EVANĐELJE O LJUBAVI nedvojbeno ukazuje Matej 22:36-40; važno je dakle SPOJITI ZAJEDNO ove sve stihove u jednu doktrinu!) …

“Ne mislite da Sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam  došao ukinuti, nego ispuniti.’  Matej 5:17

… čega je potvrda cijeli Njegov život na Zemlji … koji je u sebi ništa doli jedno služenje u Ljubavi:

“Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život Svoj dade kao otkupninu za mnoge.”      Matej 20:28

+ Nova Zapovijed koju nam je ostavio iza Sebe, koja čita ovako:

‘Zapovijed vam novu dajem: Ljubite jedni druge; kao što Sam Ja Ljubio vas tako i vi Ljubite jedni druge.’   Ivan 13:34

Koju je pak potvrdio najveći i Kristu najmiliji Apostol, kada je rekao:

‘I sada te molim, Gospođo, ne kao da ti novu zapovijed pišem, nego onu koju smo imali od početka: da Ljubimo jedni druge. A ovo je ta Ljubav: da živimo po zapovijedima njegovim (!!!). To je zapovijed, kao što čuste od početka, da u njoj živite.’  2 Ivanova 1:5, 6

*

Obratimo nadalje pažnju na riječ ‘velik’ u Mateju 5:19… na koju se u suprotnom smislu odnosi pak riječ ‘najmanji’… a obadvije se odnose na ‘kraljevstvo Božje’ u čovjeku, ili pak čovjeka u Kraljevstvu Božjemu, jer čovjekovo mjesto U kraljevstvu Božjemu određuje ništa drugo nego količina Kraljevstva Božjega U NJEMU (Luka 17:21)!

E sad… kako kraljevstvo Božje u čovjeku čine Božja Ljubav i Božja Mudrost … tj. Božje Dobro Ljubavi i Božja Istina Vjere … a kako ovi ulaze u čovjeka ako on ispravno Vjeruje i ispravno živi …

Sâma Ljubav prema bližnjemu ne proizvodi dobra djela, još manje to čini sâma Vjera; ali dobra djela su proizvedena pomoću Ljubavi prema bližnjemu i Vjere zajedno.

To je zbog toga što Ljubav prema bližnjemu bez Vjere nije Ljubav prema bližnjemu, a Vjera bez Ljubavi prema bližnjemu nije Vjera, kao što je bilo ukazano iznad u br. 355-358; prema tome, Ljubav prema bližnjemu ne može postojati samostalno, niti Vjera može postojati samostalno. Stoga se ne može reći niti da Ljubav prema bližnjemu, a niti Vjera, samostalno proizvode dobra djela. Isto važi i za volju i razumijevanje. Volji ili razumijevanju nije moguće postojati samostalno, i prema tome nijedno od njih samostalno ne proizvodi ništa; ali svo stvaranje je rezultat toga što obadvoje djeluju zajedno, i ostvareno je pomoću razumijevanja iz volje. Ova sličnost nastaje iz činjenice da je volja sjedište Ljubavi prema bližnjemu, a razumijevanje Vjere. Prijedlog kaže da sâma Vjera proizvodi još manje dobrih djela od sâme Ljubavi prema bližnjemu, pošto je Vjera istina, i njezina funkcija je prozvoditi istine; a ove osvjetljuju Ljubav prema bližnjemu i njezinu praksu. Ovo Gospod naučava u ovim riječima:

‘Tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.’ Ivan 3:21.

Stoga, sve dok čovjek čini dobra djela u skladu sa istinama, on ih čini na svjetlu, to jest, inteligentno i mudro.

Sjedinjenje Ljubavi prema bližnjemu i Vjere je poput vjenčanja muža i žene. Od muža kao oca, i od žene kao majke, je rođeno svo prirodno potomstvo. Slično tome, od Ljubavi prema bližnjemu kao oca, i od Vjere kao majke, je rođeno svo duhovno potomstvo, što su znanja o dobru i istinama. Iz ovog se može razumjeti što je naznačeno pomoću generacija duhovnih obitelji. U Riječi također, u njezinom duhovnom značenju, muž i otac predstavljaju dobro Ljubavi prema bližnjemu, a žena i majka, istinu Vjere. Iz ovog je opet očigledno da niti sâma Ljubav prema bližnjemu, niti sâma Vjera, ne mogu proizvesti dobra djela, baš kao što samo muž, niti sama žena, ne mogu proizvesti djecu. Istine Vjere ne samo da osvjetljavaju Ljubav prema bližnjemu već također određuju njezin karakter, i štoviše, hrane ju. Prema tome, čovjek koji ima Ljubav prema bližnjemu a ne istine Vjere je poput onog koji hoda u vrtu po noći, koji ubire plod sa stabla bez znanja da li je dobar ili loš. Pošto istine Vjere ne samo da osvjetljavaju Ljubav prema bližnjemu, već također određuju njezin karakter, kao što je upravo rečeno, slijedi da je Ljubav prema bližnjemu bez istina Vjere poput stabla bez soka, ili poput osušene smokve, ili poput grožđa iz kojeg je vino bilo iscijeđeno. Nadalje, pošto istine hrane Vjeru, kao što je upravo bilo rečeno, slijedi da Ljubav prema bližnjemu bez istina Vjere, nema u sebi više hrane nego što bi ju čovjek primio koji jede izgoreni kruh, i pije sa njime zagađenu vodu iz bare stajačice.’   (E.Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – 377’)

…čemu ga podučava Riječ … lako je zaključiti tko će biti velik a tko mali u Kraljevstvu Božjemu, tj. na koji se način postiže ta veličina/količina ili pak umanjuje.

Kao potvrdu ovome evo što E.Swedenborg izvještava sa neba o sudbini onih koji su za života razdvajali Vjeru od dobrih djela Ljubavi prema bližnjemu, tj. koji su tvrdili kako ta djela jesu ‘moralno’ korisna no kako ništa ne doprinose spasenju:

‘Ali ipak, da bi se moglo vidjeti kakve je prirode Vjera kada je rastavljena od dobročinstva, i kakva je njezina priroda kada nije rastavljena od dobročinstva, ja ću objaviti ono što sam čuo od jednog anđela nebeskog. On reče kako je razgovarao sa mnogima iz Reformiranih crkava, te je čuo kakve je prirode bila njihova Vjera. On je iznio svoj razgovor sa jednim koji je imao Vjeru odvojenu od dobročinstva, i sa drugim čija Vjera nije bila toliko odvojena, kao i ono što je čuo od obadvojice. On reče da ih je ispitivao i da su mu oni odgovarali. Kako bi ti razgovori mogli dodatno rasvjetliti ovu temu, ja ću ih ovdje ispričati. 

Anđeo reče kako je sa onim koji je bio u Vjeri koja je rastavljena od dobročinstva, razgovarao na slijedeći način: ‘Prijatelju, što si ti po Vjeri?’ Čovjek je odgovorio, ‘Ja sam Kršćanin Protestantske Vjere.’ ‘Kakva je tvoja doktrina, i religija koju si iz nje formirao?’ On odgovori: ‘Vjera’. Anđeo onda upita, ‘Kakva je tvoja Vjera?’ a on odgovori, ‘Ovo je moja Vjera: Bog Otac je poslao Svoga Sina da izvrši zadovoljštinu za ljudski rod, i oni koji u to Vjeruju su spašeni.’ Nakon toga ga je anđeo upitao, ‘Što jos znaš u svezi čovjekova spasenja?’ On na to odgovori kako je ‘spasenje čovjeku omogućeno jedino Vjerom’. Anđeo ga je na to zapitao, ‘Što znaš u svezi iskupljenja?’ On je na to odgovorio kako je iskupljenje bilo ishodovano (ostvareno) mukom na križu, i da je Sinovljeva zasluga čovjeku pripisana (uračunata) kroz tu Vjeru. Anđeo ga je onda zapitao, ‘Što znaš o regeneraciji?’ On je na to odgovorio da je ‘(i) ona omogućena tom Vjerom’. Opet, ‘Što znaš o pokajanju i oproštenju grijeha?’ a on je odgovorio kako su ‘oni omogućeni, tj. da ih ishoduje takva Vjera’. Onda je anđeo upitao, ‘Reci mi što znaš o Ljubavi i o milosrđu?’ a on na to odgovori da su ‘oni pripadaju Vjeri’. Opet, ‘Reci mi što znaš o dobrim djelima?’ i on odgovori da su ‘ona od te Vjere’. Opet on reče, ‘Što znaš o zapovijedima u Riječi’ a on odgovori da su ‘one uključene u tu Vjeru’. Onda anđeo kaže, ‘Ti onda ne moraš činiti ništa?’ Na što je ovaj odgovorio, ‘Što ja mogu učiniti? Ja ne mogu činiti dobro, koje je dobro u sebi, od sebe.’ Opet ga anđeo upita, ‘Možeš li imati Vjeru od sebe?’ a on na to odgovori da ‘ne može’. Anđeo ga nakon toga upita, ‘Kako onda možeš imati Vjeru?’ na što on odgovori, ‘U to ja ne zalazim. Ja moram imati Vjeru.’ Na kraju anđeo kaže, ‘Sigurno znaš još nešto u svezi spasenja?’ a on odgovori, ‘Što bi više trebao znati osim da je spasenje ishodovano (omogućeno) uz pomoć ove Vjere?’ Anđeo kaze, ‘Ti odgovaraš poput čovjeka koji na svojoj fruli svira samo jednu notu: Ja ne čujem ništa drugo osim Vjere. Ako znaš samo to i ništa drugo, ti u stvari ne znaš ništa. Idi i pronađi svoje drugove.’ On ih je pronašao u pustinjskom kraju gdje nije bilo nikakve trave. Kada je zapitao zašto je to tako, odgovor kojeg je dobio je bio ovakav, ‘Jer u njima nema ničeg što čini Crkvu.’

Razgovor kojeg je anđeo vodio sa onim koji je bio u Vjeri koja nije bila rastavljena od dobročinstva je bio ovakav: ‘Prijatelju, što si ti po Vjeri?’ On odgovori, ‘Ja sam Kršćanin Protestantske Vjere.’ ‘Koja je tvoja doktrina i religija koju si formirao iz nje?’ On odgovori da je ‘Vjera i dobročinstvo’. On reče, ‘Oni su dvoje?’, a drugi odgovori kako se ‘njih ne može razdvojiti’. On zapita, ‘Što je Vjera?’, a odgovor je bio, ‘Vjerovati u ono što naučava Riječ.’ ‘A što je dobročinstvo?’ ‘Činiti ono što naučava Riječ’. Anđeo onda upita, ‘Da li si ti samo Vjerovao u ove stvari ili si i djelovao u skladu sa njima?’ a drugi mu odgovori, ‘Ja sam također i djelovao u skladu sa njima.’ Onda anđeo nebeski, gledajući u njega kaže, ‘Prijatelju moj, dođi sa mnom, i boravi sa nama.’     (E.Swedenborg ‘Doktrina o Vjeri za Novi Jeruzalem – 41-43’)

*

U Mateju 5:19 se dakle SASVIM JASNO ukazuje kako se Zapovijedi Ljubavi moraju vršiti, tj. da se dobra djela Ljubavi moraju činiti i da o njima zavisi čovjekovo mjesto u vječnosti.

Kao daljnju potvrdu tome, da se dobra djela Ljubavi moraju činiti, služi i ovaj odlomak iz Pisma:

‘Operite se, očistite; uklonite Mi s očiju djela opaka, prestanite zlo činiti… Učite se dobrim djelima.’       Izaija 1:16, 17.

A da će čovjek biti ‘veliki’ ili ‘mali’ u Kraljevstvu Isusa Krista, tj. da će dobiti nagradu ili osudu, zavisno o tome kakva je djela činio, više nego jasno govore sljedeći odlomci iz Pisma:

‘Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca Svoga… i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.’    Matej 16:27.

‘I izići će: koji su dobro činili – na uskrsnuće života.’  Ivan 5:29.

‘Jer prate ih djela njihova!’  Apokalipsa 14:13.

‘Evo, dolazim ubrzo i plaća Moja sa Mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu!’ Apokalipsa 22:12.

‘Jehova… oči tvoje bde nad svim putovima ljudskim da naplatiš svakome prema putu njegovu; prema plodu djela njegovih!’  Jeremija 32:19; Zaharija 1:6.

*

E sad, u Mateju 5:19 je rečeno ‘svaki koji UKINE jednu od tih Zapovijedi Ljubavi, tj. koji ne živi po Zapovijedima Ljubavi i tako NAUČI ljude, bit će NAJMANJI u Kraljevstvu Božjem’, tj. ‘imat će najmanje Kraljevstva Božjeg u sebi’, što će reći, Božje Ljubavi i otud Svjetla Mudrosti, budući je Bog Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16) iz koje izvire Svjetlo Mudrosti (1 Ivanova 1:5) pa Njegovo kraljevstvo ne može biti nego Kraljevstvo Ljubavi i proizlazeće Mudrosti!

Obadvije ste čule, i ja također, da je naš dragi F., premda ne vidim nikakve zlonamjere u njemu, stalno upirao i naglašavao kako ‘djela nisu važna’ i to prema onome što je naučio od drugih tj. prema onome što mu je bilo krivo protumačeno!

Da je on sam bez tih drugih čitao Riječ … tj. da ne čita Riječ prema obmanjujućoj doktrini njegove crkve koja razdvaja Vjeru od dobrih djela Ljubavi…

‘Ne samo da je uz pomoć doktrine Riječ shvaćena, već ona također daje prosvjetljenje razumijevanju; jer ona je onda poput svijećnjaka sa njegovim zapaljenim svijećama. Čovjek onda vidi više nego je vidio ranije, i također razumije što je ranije bilo nerazumljivo. Nejasne i neskladne stvari on ili ne primjećuje ili ih mimoilazi, ili ih inače vidi i objašnjava, usklađujući ih posredstvom doktrine. O tome da ljudi vide i tumače Riječ u skladu sa doktrinom svjedoče iskustva u Kršćanskom svijetu. Svi Reformirani Kršćani gledaju na Riječ sa njihovog vlastitog doktrinalnog stajališta, i objašnjavaju je sukladno; Rimokatolici i također Židovi čine isto tako. Na taj način ljudi u skladu sa lažnom doktrinom vide i tumače neistine, a Istinu u skladu sa istinitom doktrinom. Iz ovog je očigledno da je istinska doktrina poput svijeće u mraku, i smjernice pored puta.’            Emanuel Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija – 227’

…sigurno bi tamo našao 1000 mjesta gdje se ukazuje kako se dobra djela Ljubavi moraju vršiti … štoviše, otkrio bi tamo da će se Kristovi poznavati baš po Ljubavi!

‘Po ovom će svi znati da ste Moji učenici: ako budete imali Ljubavi jedni za druge.”  Ivan 13:35

Ovdje bi vam samo još htio skrenuti pažnju na sljedeći jako važan dio iz Svetog Pisma, a odnosi se na Dan Suda ili na Dan kada će se razdvajati pravedni od nepravednih ljudi, o čemu govori Matej 25:31-46 gdje čitamo kako slijedi:

31 “Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s Njime, sjest će na prijestolje slave Svoje.

32 I sabrat će se  pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao  što pastir razlučuje ovce od koza.

33 Postavit će ovce Sebi zdesna, a koze slijeva.”

34 “Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni  Oca Mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!

35 Jer ogladnjeh i dadoste Mi jesti; ožednjeh i napojiste Me; stranac bijah i primiste Me;

36 gol i zaogrnuste Me; oboljeh i pohodiste Me; u tamnici bijah i dođoste k Meni.'”

37 “Tada će Mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada Te  to vidjesmo gladna i nahranismo Te; ili žedna i napojismo Te?

38 Kada Te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo Te?

39 Kada Te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k Tebi?’

40 A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste  jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'”

41 “Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od Mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!

42 Jer  ogladnjeh i ne dadoste Mi jesti; ožednjeh i ne dadoste Mi piti;

43 stranac bijah i ne primiste Me; gol i ne zaogrnuste Me; bolestan  i u tamnici i ne pohodiste Me!'”

44 “Tada će Mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada Te to  vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo Te?’

45 Tada će im On odgovoriti:  ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni Meni ne učiniste.'”

46 “I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.”

Ovo je izuzetno važno i stoga dobro obratite pažnju tko su ‘ovce’ a tko ‘koze’ … i odmah bi vam trebalo postati očigledno da su ovcama nabrojena djela dobročinstva, i rečeno je da su ih oni vršili; a kozama su nabrojena ista djela dobročinstva, ali je rečeno kako ih oni nisu vršili, zbog čega su bili osuđeni. Jer kod onih ljudi koji su u Vjeri koja je odvojena od dobročinstva, postoji zanemarivanje djela (Ljubavi), što je posljedica njihovog nijekanja kako je u njima bilo što od Crkve i od spasenja; a kada se dobročinstvo, koje se sastoji od djela (Ljubavi), na taj način otkloni, onda propada i Vjera, pošto Vjera izvire u dobročinstvu; a kada nema ni dobročinstva ni Vjere, onda slijedi prokletstvo. Da su na tom mjestu ‘kozama’ naznačeni svi zli i opaki ljudi, onda ne bi bila nabrojena djela dobročinstva koja oni nisu vršili, već zla koja su činili.    (E.Swedenborg ‘Doktrina o Vjeri za Novi Jeruzalem – 9’)

Zadnja potcrtana misao je IZUZETNO, IZUZETNO VAŽNA!

*

E sad,

‘Istina je da ni jedan čovjek ne može činiti sam od sebe istinsko tj. spasavajuće dobro (Ivan 15:5; 3:27). No koristiti (primjeniti) tu istinu da bi se odbacilo (uništilo) svako dobro dobročinstva koje čini čovjek koji od sebe odbacuje zla zato što su grijesi je velika nepravda (opakost), pošto je to u potpunoj suprotnosti sa Riječju, koja zapovijeda da čovjek MORA ČINITI DOBRO. To je također protiv zapovijedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu na kojima cijeli Zakon i svi proroci vise (Matej 22:36-40); na taj način (takvom primjenom te istine) se potkopava i obara sve što ima veze sa religijom. Jer svatko zna kako je suština religije da čovjek čini dobro, te da će svatko biti suđen prema svojim djelima. Svaki je čovjek stoga napravljen (po svojoj prirodi takav) da može kao sam od sebe, od Gospodnje sile (moći), ako preklinje za nju, odbaciti od sebe zla zato što su grijesi; a ono što on čini nakon toga je DOBRO KOJE JE GOSPODNJE, tj. dobro koje je od Gospoda.’ Emanuel Swedenborg ‘Doktrina o Životu za Novi Jeruzalem – 31’

        

U Ljubavi Kristovoj …

                            Lorens J

 

(Blato – 3-4 Srpnja, 2011)

Spread the Truth