Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Knjiga Otkrovenja 2 (‘Jedini davatelj svih duhovnih darova’)

Print Friendly, PDF & Email

Knjiga Otkrovenja – 2 (‘Jedini Davatelj svih duhovnih darova’)

‘A onome koji nadvlada (zla i neistine u sebi) ću dati jesti od stabla života koje je u raju Božjem.”  Otkrovenje 2:7

 

Ekipica moja, dragi braćo i sestre, pozdravljam vas i blagoslivljam u pre-svetom imenu Isusa Krista! J

Kao što već rekoh, ovih se dana bavim na nešto dublji način Knjigom Otkrovenja, posebice sa prva 3 poglavlja budući nas se ona praktično tiču u svakodnevnom životu, što će vam naravno vremenom i samima itekako postati jasno J… kako se duhovno značenje (Riječ ima, osim značenja slova ili prirodnog značenja, još dva unutarnja značenja, duhovno ili unutarnje, gdje je Božanska Istina ona koja ‘vodi kolo’, i božanstveno ili najunutarnije značenje, gdje je pak Ljubav ona koja ‘vodi kolo’; prvih 6 dana stvaranja čovjeka, kada on od duhovno mrtvog ili prirodnog biva preporađan u duhovnog, dok je njegova volja skroz iskvarena tj. prepuna opakosti, je dakle pod rukovodstvom Istine, 7 dan se situacija mijenja, tada pak Ljubav postaje vodilja = Postanak 1; 2:1-17), ono koje je unutar samog slova Riječi, bude razotkrivalo u vašem umu.

Razotkrivanje tog duhovnog značenja, ili Božanske Istine koja se nalazi unutar samog slova Riječi, je u Otkrovenju 1:7, opisano na ovaj način:

‘Gle, dolazi s oblacima i gledat će Ga svako oko…’

‘Oblaci’ su u tom značenju ‘doslovno’ ili ‘literalno značenje slova Riječi’, znači Božanska Istina Riječi (= tu se govori o Isusu Kristu, kao Božanskoj Istini u Riječi; da je On Riječ kaže u Ivanu 1:1, 2, 14) u svojem prirodnom ili krajnjem obliku, koja je pisana uz pomoć nauke o korespondencijama i često je tamo prilagođena umu prirodnog čovjeka, i time ‘zaklanja’ ili ‘skriva’ (to je također i zbog zaštite prirodnog i nečistog čovjeka, da on ne bi u sebi izmiješao sveto i bogohulno i tako si nanio veliku štetu; zato kaže u Izaiji: ‘Povrh sve Slave će biti zaklon/pokrov’; ‘zaklon’ je slovo Riječi, a ‘Slava’ je Božanska Istina u Njoj’) PRAVU ili ČISTU duhovnu Istinu koja se nalazi ‘skrivena’ unutar Riječi (feat: E.Swedenborg ‘Ivanovo Otkrovenje Razotkriveno – 24’).

‘Do sada je ostalo nepoznato da je sa ‘oblacima nebeskim’ naznačena Riječ u značenju njezinog Slova, a ‘slavom i moći’ u kojima će Gospod također doći je naznačeno duhovno značenje Riječi, Matej 24:30; i nitko do sada nikad nije pretpostavio kako u Riječi postoji duhovno značenje, takvo kakvo je to značenje u sebi samom. Sada mi je Gospod otvorio duhovno značenje Riječi i dopustio mi da budem sa anđelima i duhovima u njihovom svijetu kao jedan od njih. Bilo mi je, prema tome, otkriveno da je ‘oblacima nebeskim’ naznačena Riječ u prirodnom značenju, ‘slavom’ Riječ u duhovom značenju, a ‘moći’ utjecaj Gospoda posredstvom Riječi. Da ‘oblaci nebeski’ imaju to značenje se može vidjeti iz sljedećih odlomaka u Riječi:

‘Nitko nije kao Bog Ješurunov, Koji po nebesima jezdi… i po oblacima u Svom veličanstvu.’  Ponovljeni Zakon 33:26.

‘Pjevajte Bogu, slavite Mu ime: Veličajte Onog Koji jaše na oblacima.’           Psalam 68:4.

‘Jehova jaše na brzu oblaku.’   Izaija 19:1.

[2]      ‘Jahati’ predstavlja podučavati u Božanskim istinama iz Riječi; jer ‘konj’ predstavlja razumijevanje Riječi, kao što se može vidjeti u Apokalipsi Otkritoj, br. 298. Tko ne vidi da Bog ne jaše na oblacima?

Opet,

‘Bog na keruba uzjaše… Svojim šatorom učini… oblake nebeske.’  Psalam 18:10, 18.

‘Kerubi’ također predstavljaju Riječ, kao što se može vidjeti u Apokalipsi Otkritoj, br. 239, 672.

‘Jehova, Zatvara vodu u Svoje oblake… i razastire Svoj oblak nad prijestoljem Svojim.’  Job 26:8, 9.

‘Priznajte silu Božju… u oblacima je sila Njegova.’  Psalam 68:34, 35.

‘Sazdat će Jehova nad svakim prebivalištem… Sionskim…  oblak danju… Jer, povrh sve Slave će biti zaklon.’   Izaija 4:5.

Riječ u značenju Slova je također bila reprezentirana sa oblakom na kojem se Jehova spustio na Planinu Sinajsku, kada je objavio Zakon, odredbe Zakona koje su tada bile objavljene su bili počeci Riječi.

[3]      U potvrdu ovome može se dodati sljedeće. U duhovnom svijetu postoje oblaci baš kao i u prirodnom svijetu, ali njihovo je porijeklo drugačije. U duhovnom svijetu se ponekad iznad anđeoskih nebesa pojavljuju svijetli oblaci, a tamni oblaci iznad paklova. Svijetli oblaci iznad anđeoskih nebesa predstavljaju da tamo postoji neka nejasnoća koja nastaje iz literalnog značenja Riječi; ali raspršivanje tih oblaka predstavlja da su anđeli u dobročinstvu iz duhovnog značenja. Mračni oblaci iznad paklova, međutim, predstavljaju krivotvorenje i oskvrnuće Riječi. Porijeklo ovog značenja oblaka u duhovnom svijetu je da svjetlo koje proizlazi iz Gospoda kao Sunca tamo predstavlja Božansku Istinu; prema tome, On Osobno se naziva Svjetlom, Ivan 1:9; 12:35; i, prema tome, također sâma Riječ, koja se drži u svetištima hramova tamo, se pojavljuje okružena sa blistavim svjetlom, dok je bilo koja nejasnoća u Riječi navještena sa pojavom oblaka iznad nje.’   E.Swedenborg ‘Istinska Kršćanska Religija’

‘Svako će ga oko vidjeti’, u duhovnom značenju znači: ‘svi koji su u Božanskoj Istini od osjećaja prema njoj, oni će razumjeti to značenje, tj. priznati tu Istinu (feat: Emanuel Swedenborg ‘Ivanovo Otkrovenje Razotkriveno – 25’).

Nadalje, ‘Ivan’, kome je dano Otkrovenje (1:1), u duhovnom značenju predstavlja ‘sve one koji su u dobru života od ljubavi dobročinstva/milosrđa i vjeri otud(‘Budući dobro života od ljubavi dobročinstva/milosrđa i njegova vjera čini crkvu, prema tome su kroz apostola Ivana, koji iste predstavlja, bile otkrivene tajne u svezi stanja Kršćanske Crkve’ E.Swedenborg ‘Ivanovo Otkrovenje Razotkriveno – 5’; Otkrovenje dakle tretira stanje Kršćanske Crkve prije Suda koji se dogodio krajem 1756 i tijekom 1757 na nebu, čemu je E.Swedenborg bio OČEVIDAC, zatim sam sud nad svim varijacijama te Crkve, tj. nad Rimokatolicima, Protestantima i Ortodoksnoj, te stvaranje novog Kršćanskog neba i Crkve, što je Novi Jeruzalem; ovo ću još malo pojasniti, dakle, na nebu postoji i može postojati samo jedna Istinska Kršćanska Crkva, koja je ŽENA KRISTOVA, tj. jedno Kršćansko nebo, odakle se Duhovne Istine ‘spuštaju’ na Zemlju k ljudima vjernicima gdje su primljene različito s obzirom na njihovu kvalitetu ljubavi i mudrosti; to različito primanje te jedne jedine Istine je u 2 i 3 poglavlju opisano sa ‘7 Crkava’, pod kojih se ne misli na 7 Crkava, već na različito primanje jedne jedine Kršćanske Istine u svom totalu; broj 7 predstavlja taj totalitet, a ime svake crkve kvalitetu vjernika, tj. pojedinačnu varijaciju primanja jedne jedine Istine; slika koja će ovo posebice dobro objasniti je ‘spuštanje’ Bijelog svjetla, i onda prelamanje istog na 7 boja u dugi J; otud su boje, u duhovnoj korespondenciji ‘varijacije istine’, ili kad je čovjek predmet rasprave, ‘varijacije inteligencije i mudrosti’; J), i to ne u smislu da će oni razumjeti ili ‘vidjeti’ tajne unutra razotkrivene, već će ih prihvatiti kada im budnu razotkrivene, što je Krist napravio kroz za to odabranog slugu E.Swedenborga.

O tom izuzetno važnom događaju sam Swedenborg u svom krunidbenom djelu, ‘Istinska Kršćanska Religija’, kaže kako slijedi:

779. Pošto Gospod Sebe ne može očitovati u osobi, kao što je upravo bilo ukazano iznad, a ipak je predskazao kako će doći da bi uspostavio Novu Crkvu, koja je Novi Jeruzalem, slijedi da će On to napraviti posredstvom čovjeka, koji neće moći samo primiti doktrine ove Crkve sa svojim razumijevanjem, već ih također može objaviti putem tiska. Ja svjedočim u svoj istini da je Gospod Sebe očitovao meni Svojem sluzi, i poslao me  obaviti tu službu; da je On onda otvorio oči moga duha, i tako me uveo u duhovni svijet, omogućavajući mi vidjeti nebesa i paklove i također razgovarati sa anđelima i duhovima, i to sada neprestano već mnoge godine. Također svjedočim da od prvog dana moga poziva, ja nisam primio ništa što pripada doktrini te Crkve od ijednog anđela, već jedino od Gospoda dok sam čitao Riječ.

780. Kako bi Gospod mogao biti neprestano prisutan, On mi je otkrio duhovno značenje Svoje Riječi, u kojem se Božanska Istina nalazi osvjetljena njezinim vlastitim svjetlom; a to je svjetlo u kojem je On neprestano prisutan. Jer Gospodnje prisustvo u Riječi je jedino posredstvom duhovnog značenja, i kroz svjetlo tog značenja On prelazi u sjenu značenja Slova; to se može usporediti sa sunčevim svjetlom koje je tijekom dana zamračeno zbog oblaka koji se ispriječio. Bilo je ukazano iznad kako je značenje slova Riječi poput oblaka, dok je duhovno značenje njezina slava; i da je Gospod Osobno Sunce iz kojeg svjetlo proizlazi, i, prema tome, da je Gospod Riječ. Da ‘slava u kojoj će doći’, Matej 24:30, predstavlja Božansku Istinu na njezinom vlastitom svjetlu, u kojoj je duhovno značenje Riječi, je jasno vidljivo iz sljedećih odlomaka:

‘Glas onog koji viče u divljini: Pripravite Jehovi put… otkrit će se tada Slava Jehovina i svako će je tijelo vidjeti.’            Izaija 40:3, 5.

‘Zasini, jer svjetlost Tvoja dolazi, nad Tobom blista Slava Jehovina.’   Izaija 60: 1 do kraja.

‘Postavit ću Te za savez narodu, za svjetlost poganima… i Slave Svoje drugome neću dati.’             Izaija 62:6-8; 48:11.

‘Tad će sinut’ poput zore Tvoja svjetlost… a Slava Jehovina bit će ti zalaznicom.’   Izaija 58:8.

‘Slavom će se Jehovinom napuniti sva zemlja.’  Brojevi 14:21; Izaija 6:3; 56:18.

‘U početku bijaše Riječ… u Njemu bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo… to je bilo Svjetlo istinsko… i Riječ tijelom postade… i vidjesmo slavu Njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca.’   Ivan 1:1, 4, 9, 14.

‘Nebesa će slavu Božju kazivati.’   Psalam 19:1.

‘ Slava Božja će obasjavati Sveti Jeruzalem i svjetiljka mu je Jaganjac! Narodi… koji su spašeni… će hoditi u svjetlosti njegovoj.’ 

Otkrovenje 21:23, 24.

Također u mnogim drugim odlomcima. ‘Slava’ predstavlja Božansku Istinu u njezinoj punoći, pošto je na nebu sve veličanstveno od svjetla koje proizlazi iz Gospoda; a svjetlo koje proizlazi iz Njega kao Sunca tamo je u svojoj suštini Božanska Istina.

*

Sad kad je ovo rečeno kao mali uvod, osvrnut ću se na dio pisma jedne od naših ovčica u Ekipici, u kojem čitamo:

Mogu ti reći da svaki dan zahvaljujem Isusu Kristu što je On moj Otac (što to nisu tri osobe), to mi je svaki dan tako divna spoznaja istine da svaki put čim se toga sjetim toliko me to razveseli, učvrščuje vjeru u Njega. Tako da sam i tebi zahvalna jako na tome…jer pri našem prvom susretu to je bilo prvo što si mi rekao i time stvarno približio Našem voljenom Ocu, Isusu Kristu, koji je utjelovljeni Jehova. Sada u molitvi kažem “Kriste hvala ti što si ti moj Otac, Otac Abrahamov,Izakov, Jakovljev i Marijin“ J

Ono što krasno objašnjava ovo ne samo tvoje već rastuće u ljubavi i mudrosti Božjoj stanje cijele ‘ekipice’ je sljedeći stih:

‘Blago onomu koji čita i onima što slušaju riječi ovog proroštva te čuvaju/vrše što je u njem napisano. Jer vrijeme je blizu!’   Otkrovenje 1:3

‘Biti blažen’ znači biti u kontaktu sa Isusom Kristom preko anđela nebeskih, jer tim putem se odvija upliv i čovjek prima sva blaženstva, a on taj kontakt uspostavlja kada u umu ima Čistu Istinu, ili pravu Kršćansku doktrinu, koju onda prakticira u životu, tj. po kojoj onda živi. To je značenje prve rečenice ovog stiha.

Druga rečenica, ‘Vrijeme je blizu’, označava da je stanje u starim ili osuđenim Crkvama bilo takvo, da oni poradi toga što više tamo nije bilo i nema nikakve duhovne istine, nemaju i ne mogu imati kontakt sa Isusom Kristom i anđelima nebeskim, tj. sa Kršćanskim nebom. ‘Vrijeme’ naravno nije ‘vrijeme’, već stanje Kršćanske Crkve u to vrijeme, a ‘blizina’ naravno nije blizina, već njezino ‘stanje ljubavi i mudrosti u odnosu na Krista’, što je ono što uzrokuje sjedinjenje ili razjedinjenje. Ovdje je to ta obmanjujuća doktrina o 3 Božanske Osobe pomoću koje ni jedan čovjek nema sjedinjenje sa Kristom!

E sad, ne samo ta naša draga ovčica, nego ste svi vi primjetili koliko vam je duhovni život uznapredovao od kako je ta ‘sitnica’ promijenjena, tj. od kako ste umjesto u prazno nebo svoje molitve i svoje obožavanje počeli upućivati Onome Kome one doista pripadaju, a to je Isus Krist.

‘Ove stvari kaže Prvi i Posljednji’ (Otkrovenje 2:8), predstavlja Gospoda Isusa Krista, da je On jedini Bog. Da Gospod Sebe naziva ‘Prvim i Posljednjim’, također ‘Početak i Kraj’, i ‘Alfa i Omega’ i ‘Koji jeste, Koji je bio, i Koji će doći’, se može vidjeti u pogl. 1:4, 8; 11; 17; a koje je tome značenje u paragrafima 13, 29-31, 38, 57 ovog djela, gdje je očigledno da je time također naznačeno kako je On jedini Bog.’  

E.Swedenborg ‘Ivanovo Otkrovenje Razotkrito – 92’

No niste vi u ‘Ekipici’ jedini gdje je ta promjena postala vidljiva, A., naša ovčica iz Poljske, je također primjetila značajnu promjenu u svom duhovnom životu nakon što je svoje duhovne sile počela, umjesto Mariji, ‘svecima’ i Papi, usmjeravati ka Isusu Kristu. Što slijedi je iz jedne od njezinih nedavnih korespondencija:

‘To je prava istina. To je ono što činim. I ne mogu sebe prepoznati. Sve je tako PREKRASNO. Predala sam svoj život potpuno Isusu i molim se Njemu da me uvijek vodi. I rezultati su Božanski.’

Ono na što sam ovdje u ovom javljanju htio posebice skrenuti pažnju, jeste činjenica da je nitko drugi nego Isus Krist onaj koji vjernicima, pripadnicima Njegove Crkve, daje ‘sve dobre duhovne stvari’, o čemu čitamo u Otkrovenju 2:7, 2:10-11, 2:26-28, 3:12, 3:21!

Obratite molim vas posebnu pažnju na to da je Isus Krist taj Koji tamo govori!

E sad, kao komentar na sljedeću primjedbu naše ovčice:

Hvala Kristu na Ljubavi koju nam daje…eto posebno i preko tebe Lorens, i mislim da ljudi stvarno moraju biti slijepi i gluhi (duhovno) kada to ne bi vidjeli, čuli, osjetili…

… a s obzirom na to da smo već protumačili kakvu kvalitetu crkve predstavlja ‘Efez’, što će reći, one koji na prvo mjesto stavljaju doktrinu, tj. istine iz Riječi, a ne Ljubav, i ako se prisjetimo komentara na stih 5 drugog poglavlja, tumačenje kojeg je da će ljudima koji ne žive život ljubavi Kristove na kraju biti oduzeta percepcija Njegove istine, budući je ljubav koja iznutra otvara um da bi on mogao primiti duhovno svjetlo, sve je dalje objašnjeno samo po sebi!

Onih koji pak Krista prihvaćaju u svoje srce, i koji se iz Njegove Istine bore protiv zla neistine u svojoj volji i neistine u svom umu, te ‘nadvladaju’, kako kaže uvodni stih (= jako je važno uočiti da je prije svakog obećanog dara, dan i uvjet pripadnicima Crkve, a to je da se ‘pokaju za svoja ne-djela, i da odustanu od neistina, tj. da prihvate istinu’; u našim je Biblijama riječ ‘obrate’ umjesto ‘pokaje’; bez toga nije moguće niti sjedinjenje sa Kristom niti primanje tih obećanih blagoslova! = Otkrovenje 2:2, 4-5; 2:13, 16; 2:19, 22-23; 3:1-3; 3:15, 19), njihovo je srce prijemčivo za Kristovu Ljubav, kao i za percepciju ovih duhovnih istina, tj. taj čovjek živi u Kristu i Krist u njemu, što je jedna od onih ‘dobrih stvari’ ili ‘nagrada’ koje je Krist obećao istinskim vjernicima u Svojoj Crkvi, kako to objavljuje Otkrovenje 2:7.

‘Jesti’ sa tog ‘stabla’, koje predstavlja samog Gospoda, predstavlja ‘primanje’ i ‘pripajanje’ dobra Božanske Ljubavi i dobra dobročinstva/milosrđa spram bližnjeg od Gospoda.

A to što se to ‘stablo nalazi sred raja Božjega’, ukazuje na ‘unutarnju percepciju Božanskih Istina’, tj. ‘mudrost i vjeru proizašlu iz spomenutog dobra ljubavi’. U našoj Bibliji nedostaje riječ ‘sred’ no ona je jako važna budući je ‘život’ svake mudrosti, pa tako i percepcije i vjere, ništa nego Ljubav, koja se tako reći nalazi ‘sred’ njih, što će reći, u njihovom najunutarnijem!

                           Šaljem vam svu svoju Ljubav u Kristu Isusu

         Lorens J

 

(Blato – 4 Srpanj, 2010)

Spread the Truth