Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Duhovni Rat – Oprema Božja – 7 (‘Svakovrsna molitva’)…

Print Friendly, PDF & Email

Duhovni Rat – Oprema Božja 7 (‘Svakovrsna molitva…’)…

‘Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom  za sve svete, i za me, da mi se otvore usta i dade riječ  hrabro obznaniti otajstvo (tj. tajnu) Evanđelja kojeg sam poslanik u  okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.’  Efežanima 6:18-20

 

Ekipica moja draga i mila, radosti moja velika pred Drugim Dolaskom Kristovim, i vi prijatelji bliži i dalji, kako ste mi jutros, kako vam ide sa ‘lukavstvima đavlovim’ (Efežanima 6:11), se odupirete?! ;) winking

Danas ćemo se pozabaviti zadnjom u nizu od 7 oprema Božjih za Duhovni Rat kako to Pavle navodi u Efežanima, a to je Molitva!

No, ono na što bi prvo htio skrenuti pažnju gore u navedenim stihovima jeste da Apostol daje savjet da molitva ne bude samo jednostrana … tj. usmjerena prema našim vlastitim potrebama … recimo: ‘Izbavi nas od zloga’ (vidi niže!) … premda bi tu molitvu, pogotovo u današnje vrijeme, SVATKO trebao SVAKODNEVNO moliti!

… već također i Ljubav-ni izražaj … i time usmjerena u vidu pomoći bližnjima… npr. ‘svim svetima’ … u koje je onda uključen i Apostol … i Njegov sveti zadatak… sa neizbježnim rezultatom… da takva molitva onda uključuje i samog Kralja Slave … budući je usmjerena uspostavljanju Njegovog Kraljevstva u dušama ljudi … a takva molitva onda sigurno utjelovljuje veliku snagu koja će nužno biti potrebna svakoj duši tijekom zemaljskog života i neprestanih nasrtaja neprijatelja, Sotone!

Da je molitva sredstvo pomaganja bližnjima i otud vid djelovanja u Ljubavi … divno ukazuje Knjižica br. 29 o ‘Molitvi za neiskupljene duše u onostranom’… princip je dakle vrlo jednostavan … kada se iz Ljubavi zauzimamo za druge ljude … bilo da su oni bolesni … u duši kao recimo naša S. … ili tjelesno kao sada V., muž od J…. bilo da se radi o dušama koje su udaljene od Boga … kao recimo većina naših roditelja (vidi niže!)… bilo da se molimo za neiskupljene duše u onostranom … koje naše molitve osijećaju kao priliv snage i svjetla … i na kraju … bilo da upućujemo molitve podrške onima koji rade u Vinogradu sa pojačanim intenzitetom … U SVAKOM OD OVIH SLUČAJA riječ je O LJUBAVI PREMA BLIŽNJEMU …. a to dalje znači da PREKO I KROZ TU LJUBAV … On Koji je Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16) ulazi u naše srce … a sa Njime onda i snaga da se odupremo Protivniku koji se protiv Ljubavi ne može nositi (jer tek kada je On u nama, a On je u nama po Ljubavi, onda smo jači od Sotone = 1 Ivanova 4:4)…

… daljnja posljedica Božjeg Prisustva u našoj duši u vidu ‘vatre’ Ljubavi je da ta vatra oslobađa Svjetlo Istine … tj. na tom Svjetlu čovjek onda prepoznaje Istinu … a tamo gdje je On kao Svjetlo   (1 Ivanova 1:5) … onda također to Svjetlo Istine raspršuje svu tamu… tj. sve neistine …. i otud sumnje i nesigurnosti u našem umu!

To je dakle prva praktična primjena Molitve kako je ja vidim i zbog čega bi je uvrstio također i u oružje napada! :"> blushing

Obratite dakle posebnu pažnju kako je Apostol tako reći ‘naložio’ da ne mislimo samo na sebe same i sebično molimo za svoje vlastite probleme … nego štoviše … za SVE SVETE … i još više za one koji se posebno zalažu u širenju Kristovog Nebeskog Kraljevstva!

***

Kako prevodim sa Hrvatskog na Engleski Knjižicu ‘Moja Molitva Života’, i baš sam gotov sa prvom stranicom trokuta (prvih 18 stranica), sljedeću ću primjenu Molitve opisati u tom ‘Duhu’ … dakle… već smo naučili kako se Sotona naziva Božjim Protivnikom … uostalom to mu i izvorno ime na Hebrejskom znači …

E sad … isto tako smo naučili, bar neki, kako on nema nikakve moći nad nama osim one koju mu mi sami osiguramo … kada u sebi imamo Bogu-protivne ‘njegove’ elemente … koji se onda s pravom zovu Sotonski …

‘Onaj koji vas želi razoriti/uništiti/iskvariti jedino ima veliku moć (nad vama) ako mu vi osobno podarite tu moć.’  BD 5136

… stoga ako ovo dvoje povežemo … doći ćemo do zaključka kako nas ‘najveći neprijatelj duša drži u šaci JEDINO kada se mi OPIREMO Bogu’, tj. dok smo u otporu prema Bogu, ili u duhu Molitve Života, kada se ‘bunimo na Njegova rukovođenja u našem životu’, tj. ‘kada gunđamo ili prigovaramo pred Njegovim Providnostima’, ma što one mogle donositi u naš život … bilo da je riječ o bolestima, našim ili u bližnjih, bilo materijalnom gubitku … bilo zlom djelovanju ljudi spram nas (ogovaranje, klevetanje, razne spačke, otimačine itd. itd.)… sve to je bilo dopušteno od strane našeg Voljenog Oca kao najbolje i najprikladnije za naš daljnji razvoj … i stoga svako ama baš i najmanje opiranje s naše strane (molim vas uočite riječ ‘opiranje’ i njezinu vezu sa riječju ‘Sotona’ koja znači baš to, ‘protivljenje’) … pruža mogućnost Sotoni da nas drži u okovima … ili još … da na nas može djelovati i sprovoditi svoj glavni naum …a to je da spriječi pročišćavanje naše duše od Bogu-protivnih elemenata, znači njezino usavršavanje u Ljubavi koje je preduvjet za potonje sjedinjenje sa Isusom Kristom… koje NIJE MOGUĆE nego opet JEDINO u Ljubavi… ALI NARAVNO … ne u Sotonskoj već u Kristo-likoj Ljubavi!

U potvrdu upravo rečenom, obratite pažnju na izvanredno važnu uputu iz Objave br. 3211:

‘Svjetovni događaji će se odviti u skladu sa Božjom voljom , i na taj način će se i zemaljski život svakog pojedinačnog čovjeka jednako tako odvijati kako je bilo određeno od strane Boga. Nitko ne može izbjeći svoju sudbinu; pomoću potpuno povjerljive molitve on jedino može doseći točku gdje/kada će mu Bog pomoći nositi se sa njom ako je on sam za to preslab…Posljedično tome, ljudskom biću nije moguće odvratiti išta od samoga sebe, jedino kroz iskrenu molitvu on može povećati učinak na svoje tijelo, ako je povoljno, ili ga umanjiti, ako je to za njega štetno. Iz tog razloga ljudsko biće može sebe sa potpunim povjerenjem prepustiti Božjoj vladavini i aktivnosti, jer štogod se dogodi će biti dobro za njegovu dušu, a snaga vjere može doista učiniti svaki zemaljski događaj podnošljivim ako se čovjek potpuno i sa povjerenjem prepusti Nebeskom Ocu i dozvoli Njemu jedino(m) vladati. On bez i najmanje brige može dopustiti da mu se sve dogodi, jer ne postoji ništa što Bog prethodno nije odobrio, promislio kao dobro/korisno za njegovu dušu i iz tog razloga mu je nametnuto.

Kako ja vidim upravo rečeno, dvije su molitve nužne da čovjek ‘uđe’ u ovo obećanje – ‘Bog će mu pomoći da se nosi sa sudbinom na način da se on neće protiv nje buniti i tako neće dati Sotoni prostora da ga drži okovanog’, a to su

1. Molitva za snagu i milost  (vidi niže)
2. Molitva, ‘Oče, budi Tvoja volja na ne moja! (ovo razrađuje Knjižica ‘Moja Molitva Života’, ‘stranica 2 trokuta’, pa neću ovdje posebne Objave izdvajati!)

Tko neprestano ima na pameti da je sve u Njegovom životu određeno Božanskom Providnošću … tj. ‘da ni vrabac ne padne na zemlju da nije volja Božja’ (Matej 10:29), i da su mu ‘sve vlasi na glavi izbrojane’ (Matej 10:30), tj. da su čak i najneznatniji događaji određeni mudrom Božjom nakanom … što znači ako ‘bdije’ ili ako je ‘budan’ ili ‘u Istini’ … i ako moli nakon toga za snagu da otrpi sve što će biti nametnuto njegovoj nižoj prirodi da bi se ona pokorila Bogu … i ako onda ponizno poginje glavu pod Božjim rukovođenjem štogod ono donosilo sa sobom … što je molitva ‘Oče budi volja Tvoja, a ne moja’ … onda će on sigurno u ovoj borbi izaći kao pobjednik … tj. Sotona protiv njega takvoga … neće imati nikakve šanse!

U Ljubavi Kristovoj …

Lorens :x lovestruck

(Blato – 28 Srpanj, 2011)

 

***


Bertha Dudde, br. 4985, 19 Listopad 1950

‘IZBAVI NAS OD ZLOGA…’

‘Izbavi nas od zloga’… Vas često napastvuju kušnje koje su doista dozvoljene s Moje strane ali koje su uvijek aktivnost protivnika (= Sotone), pošto se on također bori za svaku dušu i prema tome pokušava utjecati na ljudsko biće da Mi se suprotstavi, time ga potaknuti na grijeh. Ove su kušnje uvijek prepreka za ljudsko biće koje mogu prouzročiti njegov pad, ipak Ja ga, također, neću ostaviti bez milosti kao protumjeru Sotoni. Ja ću, također, istupiti, izrazito/jasno i prepoznatljivo, kada se ljudsko biće suočava sa presudnom odlukom, kada je od strane lukavosti Mojeg protivnika odgurnut sa pravog puta te je i dalje nesiguran/kolebljiv. Onda je kratka brza molitva dovoljna, misao (upućena) prema Meni: ‘Izbavi nas od zloga’… Ja ću jasno istupiti naprijed otkrivajući mu ispravan put, i ukazat ću mu tamu drugog puta i opasnost koja mu je prijetila da se zaputio njime… Ja ću pomoći svakom čovjeku koji Mi uputi makar jednu upitnu i molbenu misao. Ja ću zasigurno dopustiti da se kušnje dogode, jer neprijatelj je također ovlašten (= ima pravo) vršiti svoj utjecaj, naposlijetku, stvar je u slobodnoj odluci volje, a za to ljudsko biće mora biti podređeno obadvjema utjecajima, dobrom baš kao i zlom. Pa ipak on ne treba bespomoćno podleći, on će uvijek biti sposoban pružiti otpor, pošto ću mu Ja pomoći jednom kada je krenuo putem k Meni. I onda ću mu ukazati vrlo jasno koja ga sila želi ozlijediti (ili ‘nauditi mu’)… Ja vas ljude želim izbaviti od sveg zla, želim vas osloboditi od kontrole onoga koji je prouzročio vaše ograničeno stanje, Moja je volja da postanete sretni, da se više ne osjećate potlačeni od strane onog koji vas namjerava upropastiti, koji vas zavodi/mami da (pro)padnete i koji od ničega ne preza da bi to napravio. On će vam se čak prikazati kao anđeo svjetla ako misli kako će to biti uspješno, on vas želi posjedovati i koristi se lukavstvom i prevarom. A ipak on će u Meni naći svoga Gospodara, jer jednom kada je duša odabrala Mene ona više nikad neće pasti njegovom žrtvom. Ali jao si ga čovjeku kojeg je on porobio… Jer on će ga držati čvrsto zavezanog sve dok Me potonji ne zamoli za pomoć, koja će mu zasigurno biti dodijeljena. ‘Izbavi nas od zloga’… Često izgovarajte ove riječi u vašem srcu i uvijek ćete osjetiti Moju pomoć, jer sa ovom zamolbom vi svjedočite Meni, pošto Me zazivate za pomoć da vam pomognem protiv onog koji je Moj protivnik i vaš neprijatelj.  AMEN

*

Bertha Dudde, br. 2172, 2 Prosinac 1941

ZAUZIMANJE ZA LJUDE KOJI SU UDALJENI OD BOGA

Ljudi koji sebe smatraju previše nadmoćnima da bi Boga zazivali za pomoć su najudaljeniji od Boga… oni nisu sposobni niti vjerovati u predusretljivu i svemoguću Silu niti gledati na molitvu kao na most koji vodi do nebeskog Božanstva… koji prema tome neće niti uspostaviti vezu i tako su u potpunosti prepušteni sebi ako su suočeni sa poteškoćama koje zemaljska pomoć ne može riješiti. Jer ako čovjek ne može pronaći put do Boga u svojoj nevolji on time demonstrira da i dalje ostaje u očitoj opoziciji prema Bogu, da mu zemaljski život još nije donio viši razvoj, da je on prema tome i dalje u vrlo bijednom stanju ako mora napustiti svoj zemaljski život. On se još nije svjesno potrudio kako bi postigao viši stupanj. A pošto on za njega ne zamoljeva u molitvi, njemu također nedostaje snage da bi to učinio. A ipak, čak i ovi ljudi bi trebali osjetiti blagoslov molitve, jer biti će u stanju otkriti perceptibilno smekšavanje svoje prirode čim njihov bližnji moli u njegovo ime. Zauzimanje/posredovanje može postići jako puno i većina čovječanstva bi bila iskupljena do sada ako bi jedan čovjek apelirao Bogu za ljubav i milost u ime drugog. Onda svojevoljno odbacivanje više ne bi bilo tako ogromno, jer Bog uslišava svaku molitvu koja otkriva nesebičnu ljubav prema bližnjem ako je ono za što se zamoljeva dar realizacije/spoznaje za bližnjega. Božja beskonačna ljubav je smjesta voljna ispuniti takvu molitvu pošto ona svjedoči o ljubavi prema drugoj osobi. Udaljenost od Boga je međutim jedino smanjena kroz ljubav, a ako samo biće zakaže ono i dalje može biti pomognuto na zemlji i ispravan put mu može biti ukazan kroz zauzimanje/posredovanjem.

Što je čovjek udaljeniji od vječnog Božanstva utoliko mu je više nezamisliva ideja o pomoći. I on se prema tome neće ni okrenuti prema Bogu u molitvi. Ali pošto se promjena razmišljanja može postići jedino kroz iskrenu molitvu, čovjek ne bi trebao propustiti ni jednu priliku da iskreno moli za svog bližnjeg koji je i dalje slab u vjeri. Sila molitve je ogromna i čovjek može sve postići sa usrdnom/revnom molitvom, a ona posebice afektira duhovna stanja, to jest, čovjek će odustati od svojeg otpora u svezi svih duhovnih stvari, postat će reflektivan (= sklon razmišljanju) i razmišljat će o onome što je prije kategorično odbijao i onda će pristići do drugačijeg rezultata nego ranije. Čovjek koji moli u ime svoga bližnjeg za duhovno prosvjetljenje ima izvanredan utjecaj na potonjeg koji sebe manifestira činjenicom da je on voljan slušati što mu je priopćeno/pruženo, čak ako je najprije bio tome protivan, da on o tome razmišlja i, ako se toga kasnije prisjeti, da će to rado i sa veseljem prihvatiti. I na taj način će udaljenost od Boga biti smanjena. Iskrena molitva rezultira u ogromnoj snazi i mora prema tome stupiti na snagu/postati djelotvorna kod njegovog bližnjeg čim mu se ova molitva aplicira. Iz tog razloga ljudi koji su udaljeni od Boga nisu beznadežno izgubljeni, jer čim se netko može pronaći tko prepoznaje veliku nevolju i želio bi ih osloboditi od nje on ima djelotvorna sredstva na svom raspolaganju… intimno zauzimanje kod Boga, koje ranije nepopravljiva osoba osjeća vrlo dobrotvorno tako da ne može ignorirati ovu ljubav. I on će biti vođen/izveden na pravi put i još ostvariti realizaciju/spoznaju, čak ako i nakon jako dugo vremena; ali on nije beznadežno prepušten na milost neprijatelju, umjesto toga bića koja se muče/naprežu za dobro će ostati pobjednici i pomoći će iskupiti čovjeka iz stanja u kojem se nalazi jako udaljen od Boga.  AMEN

*

Bertha Dudde, 3714, 15 Ožujak 1946

MOLITVA ZA MILOST I SNAGU

Kada Mi prilazite iz dubine vašeg srca sa zamolbom za snagu i milost vi ćete ih sigurno iskusiti/primiti, čak ako oni nisu trenutno prepoznatljivi kao pomoć, pošto milost i snaga djeluju na dušu više nego na tijelo. Ljudsko biće kao takvo može i dalje biti predmetom nedaće/tuge ali to dušu neće toliko puno dotaći, tako da ljudsko biće zahvaljujući svojoj duševnoj snazi ostaje staloženo/spokojno i usredotočeno, iako fizička nedaća ipak još treba biti prevladana. Tako Ja nju ne otklanjam uvijek od čovjeka ali ću mu dati snagu da podnosi ono što Sam mu nanio/nametnuo. On neće doživjeti nešto tako teško kao netko bez vjere tko ne žudi za Mojim poklonom snage i ne potražuje ga. Ne sama nesreća već stanje ljudskog bića čini njezinu oštrinu/surovost, koje, pošto je slabo, biva dvostruko afektirano svakom nevoljom. Ali Moja milost i snaga su uvijek na vašem raspolaganju i, pod uvjetom da ih iskoristite, čak će i najteži zemaljski život biti za vas podnošljiv i uvijek od dobrobiti za vašu dušu, pošto će kao rezultat Moje snage i milosti njezina ljuska/oplata također biti postepeno razložena… Jer čim se ljudsko biće sjedini sa Mnom, čim Me kontaktira moleći za snagu i milost, Ja ću Mu biti u stanju otkriti Sebe tako što ću mu dati snagu, i zavisno koliko mogu razviti njegovu dušu, njegova zemaljska ambicija će sukladno tome biti smanjena… Snaga Moje milosti potiče dušu prema duhu u njoj i što dalje od materijalnih imovina. Moja milost i snaga tako djeluju da čovjek postaje snažan iznutra, da se(be) izdvaja iz vanjskog svijeta i pokušava stupiti u kontakt sa duhom u sebi, i tako postiže duhovni napredak kada pokušava umanjiti/olakšati svjetovnu nevolju/patnju uz Moju podršku, sa Mojom opskrbom milosti i snage. Ali takva zamolba nikad neće ostati neispunjena, čovjek koji Mi prilazi sa ovom zamolbom će uvijek izvući koristi. I uvijek će također primjetiti koliko je snažniji nakon iskrene molitve Meni, iako svjetovna nedaća još nije riješena.

Namjera ovog je da u jednu ruku čovjeka učini svjesnim njegove slabosti i nedostatka snage i ohrabri ga pristupiti Onome koji to može izliječiti/popraviti, ali u drugu ruku to bi također trebalo osnažiti njegovu vjeru kad prima takvu očiglednu pomoć nakon svoje iskrene molitve Meni. Duša koja teži k Meni će uvijek izvesti duhovnu dobrobit iz tjelesne patnje/nevolje, pošto će uvijek pribjeći k Meni i svaka iskrena molitva će joj osigurati/dobaviti snagu i milost, koji će onda postati djelotvorni u skladu sa njezinim stanjem zrelosti… vidljivo i primjetno za tijelo također ili samo perceptibilno za dušu, u ovisnosti koliko Moja mudrost i ljubav to smatraju prikladnim. Ali Ja nikad neću ostaviti bez snage nikoga tko ju zahtjeva/moli od Mene… Jer Ja ću ispuniti svaku zamolbu za duhovnim blagostanjem i, pod uvjetom da je to za vašu dobrobit, također za olakšanjem u zemaljskom smislu. I tako ćete Me vi biti u stanju osjetiti čak za vrijeme krajnje/najviše nevolje/patnje, ne trebate biti obeshrabreni i očajni pod uvjetom da sebe povjerite Mojoj ljubavi i milosti, pod uvjetom da želite prihvatiti Moju snagu i to potvrditi u iskrenom razgovoru sa Mnom. Ja znam sve vaše poteškoće, vaše slabosti i sumnje, ali Ja želim da Mi ih predate u molitvi tako da znate kada su otklonjene putem Moje ljubavi, opskrbom Moje snage i milosti…. Tako da ćete Me naučiti prepoznati u svemu što vas afektira. Ja vam se obraćam kroz nevolju baš kao što vam otkrivam Sebe kroz pomoć… I ako ostanete u bliskom kontaktu sa Mnom nećete se bojati nikakve nevolje, bez obzira koliko se ona pričinjavala teškom, pošto su zahvaljujući Mojoj ljubavi sva snaga i milost na vašem raspolaganju. Ja ću se brinuti za vas do kraja vašeg života, fizički i duhovno i, pod uvjetom da u ovo vjerujete bez sumnje, izgubit ćete sav strah od svake teške nevolje sa kojom se suočavate, pošto ćete ju uvijek biti sposobni prevladati sa Mojom milošću i snagom.  AMEN

Spread the Truth